ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ 6 ݂ 57 17 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 3 ݂ 21 22 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(278) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܩܘܼܕܲܫܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܕܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(16) ܒܲܫܒ݂ܵܛ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2007: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܒܵܬܲܪ ܫܸܬ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܘܲܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܝܼܬܐ ܒܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(9) ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ 2014 ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܒܹܝܬ ܡܕܝܼܢ݇ܬ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܘܟܲܪܲܡܠܸܫ ܘܒܲܪܛܸܠܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ: ܘܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܘܫܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܘܼܦܠܸܢܹ̈ܐ (ܡܫܘܼܚܬܸܢܹ̈ܐ) ܟܠܲܝܗܝ ܩܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܩܕܵܡ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

واجهة كنيسة القيامة في بخديدا التي دمرت من قبل داعش. تموز 2019 © إبراهيم لالو، متي الماش / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ 6 ݂ 57 17 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 3 ݂ 21 22 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(278) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ(3) ܟܠܡ ܡܼܢ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘ(30) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(80) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ݂

ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܗܿܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܲܒܬܐ ܕܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ(40) ܟܠܡ ܡܼܢ ܢܘܼܩܙܵܐ ܕܲܬܦܵܩܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܒܢܲܗܪܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ: ܘܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܡܢܵܪܬܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܡܫܲܒܚܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ݂ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܗܿܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܲܒܬܐ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܘܲܥܪܵܩܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕ(6) ܒܐܵܒ 2014 ݂ ܘܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܬܐ (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ) ݂ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܦܵܬܐ ܚܕܲܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܕܲܥܬܝܼܕ ܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܐ (ܡܫܲܪܪܵܐ) ܥܲܡ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2016: ܘܲܕܥܵܪܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܬ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ 2017 ݂

منظر بالقمر الصناعي لكنيسة القيامة (مظللة بالأبيض والأسود) بالبخديدا ومقبرتها
أيلول 2019 © خرائط آبل (معدلة)
باحة كنيسة القيامة في بخديدا المدمرة من قبل داعش.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
واجهة كنيسة القيامة في بخديدا التي دمرت من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܘܼܢܵܝܵܐ (ܫܘܿܥܝܼܬܐ) ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܠܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ݂ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܬܲܟܠܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܒ݂ܲܪܬܐ ܘܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ “ܡܵܬܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ”[1]: ܘܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ615 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ[2] ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (11) ܘ (12): ܪܵܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܬܲܓܖ̈ܝܼܬܵܝܹܐ ܬܪܸܟܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܒ݂ܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܲܝܗܝ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܝܵܡܬܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܓܲܘ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܥܒ݂ܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕ(ܢܵܐܕܹܪ ܫܵܐܗ) ܚܨܵܪܵܐ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܩܲܡ ܓܵܢܒ݂ܝܼܠܵܗ̇ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹ̈ܕܵܬܵܗ̇ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬ݂ܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܘܥܵܪܩܝܼ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ (دفاع) ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ[3] ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܟܲܕ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܟܘܼܪܣܝܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܦܲܠܲܓ݂ܬܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1837 ݂

       ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܵܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼ̈ܩܵܝܵܬܐ ܘܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܬܐ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ ݂ ܩܝܼܡܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܒܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܘܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܐܲܢܲܝ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ: ܠܵܐ ܒܲܠ ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܡܲܩܲܕܬܲܝܗܝ ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܵܫܬܹܗ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܝܲܖ̈ܚܹܐ: ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2014 ܠܥܲܕ ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2016 ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܚܒ݂ܵܠܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܐܲܢܲܝ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܟܠܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܦܵܬ݂ܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ: ܘܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܡܲܩܪܘܿܒ݂ܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪܲܝܗܝ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ݂

       ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܘܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܘܼܪܵܪܵܗ̇: ܕܥܸܪܵܗ̇ ܠܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܪܘܼܚܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܝܬܐ: ܘܥܲܡ ܕܥܵܪܬܐ ܕܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ 2017: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܣܲܪܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܠܚܘܼܕܵܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܓܲܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂

__________

[1] ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: NDA

[2] ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ:  NDA

[3] ܚܙܝܼ̣ ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܹܝܪܝܼܓ݂ܘܿ: (ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ): ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܲܣܬܘܿܕܝܘܵܐ ܐܵܪܵܒܝܼܟܵܐ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܦܵܪܝܼܣ 2005 ݂

كنيسة القيامة والمقبرة في بخديدا المدمرين من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
واجهة كنيسة القيامة في بخديدا التي دمرت من قبل داعش.
تموز 2019 © إبراهيم لالو، متي الماش / ميزوبوتاميا
أحد جدار كنيسة القيامة في بخديدا التي دمرت من قبل داعش
تموز 2019 © إبراهيم لالو، متي الماش / ميزوبوتاميا
ضمن كنيسة القيامة في بخديدا التي دمرت من قبل داعش
تموز 2019 © إبراهيم لالو، متي الماش / ميزوبوتاميا
داخل كنيسة القيامة في بخديدا المدمرة من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ضمن كنيسة القيامة في بخديدا التي دمرت من قبل داعش
تموز 2019 © إبراهيم لالو، متي الماش / ميزوبوتاميا

ܡܸܬ݂ܩܲܘܝܵܢܘܼܬ݂ܐ (ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ܐ) ܕܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܲܝܬ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܡܬܲܟܠܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ (ܘܲܒܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ): ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܦܠܵܫܹ̈ܐ ܘܲܩܖ̈ܵܒܹܐ ܡܸܬ݂ܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܐܲܡܝܼܢܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܫܒܲܚ ܕܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ (40000 ـ 50000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܖܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ: ܟܒܲܪ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܖܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܹ̈ܐ ܕܐܵܡܪܝܼ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠ (70000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂  ܘܙܵܕܹܩ ܠܲܢ ܕܡܲܘܣܸܦܲܚ (ܡܲܙܝܸܕܲܚ) ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܥܖ̈ܝܼܩܹܐ ܘܡܘܼܖ̈ܚܸܩܹܐ (ܒܹܝܬ 5000 ـ 13000 ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ): ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ: ܕܐ݇ܬܹܐ ܠܲܝܗܝ ܠܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܟܲܕ ܥܖ̈ܝܼܩܹܐ ܡܼܢ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܵܬ݂̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܘܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܬܸܫܥܝܼܢ ܓܲܘ ܡܵܐܐ (90 %) ܡܸܢܲܝܗܝ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܘܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܟܠܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1980: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܛܵܝܬܐ ܕܐܲܠܦܹ̈ܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܠܦܘܼܬ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܬܲܥܪܲܒ݂ܬܐ (ܡܸܬܥܲܪܒܵܢܘܼܬܐ) ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܕܲܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܹܗ ܨܲܕܲܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ݂

واجهة كنيسة القيامة في بخديدا التي دمرت من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
شخصان بحالة خشوع أمام قبر ضمن المقبرة المحطمة أمام كنيسة القيامة في بخديدا المدمرة من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
أمام قبر ضمن المقبرة المحطمة أمام كنيسة القيامة في بخديدا المدمرة من قبل داعش.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܒܹܝܬ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܘܟܲܪܲܡܠܸܫ ܘܒܲܪܛܸܠܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܘܲܡܩܘܼܕܲܫܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(16) ܒܲܫܒ݂ܵܛ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2007: ܒܝܲܕ ܡܘܿܢܣܸܢܝܘܿܪ ܒܵܣܝܼܠܝܘܿܣ ܩܵܫܵܐ ܡܘܼܣܵܐ: ܪܲܒ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܘܡܘܿܢܣܸܢܝܘܿܪ ܡܵܝܟܸܠ ܓ̰ܲܡܝܼܠ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܘܟܲܪܲܡܠܸܫ ܘܒܲܪܛܸܠܵܐ ܘܒܲܥܫܝܼܩܵܐ: ܘܲܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܘܲܬܚܘܿܬ ܪܵܥܝܘܼܬܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܘܟܠܹܗ ܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܸܓ݂ܢܵܛܝܼܝܘܿܣ ܝܲܘܣܸܦ ܝܲܘܢܵܢ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂

ܐܝܼܢܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܗܵܕܹܐ ܩܪܵܝܬܐ ܐܲܘ ܙܡܝܼܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܘܦܸܖ̈ܥܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ݂ ܒܢܘܼܓ݂ܗܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܪܵܡܹܙ ܗ݇ܘܵܐ ܠܡܲܚܝܲܝܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ (ܐܲܝܟ݂ ܕܲܝܪܵܐ ܚܲܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܣܵܪܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008): ܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܦܠܵܫܵܐ ܘܲܖ̈ܕܘܼܦܝܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܐܲܘ ܪܸܡܙܵܐ ܠܚܘܼܝܵܕܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܠܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܒܘܼܝܵܐܵܐ ܘܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܕܘܼܟ݂ܖ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܲܥܖ̈ܝܼܩܹܐ ܘܲܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂

مقبرة بخديدا المدمرة من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة بخديدا المدمرة من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة وباحة كنيسة القيامة في بخديدا المدمرة من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܒܠܸܠܝܵܐ ܕ(6) ܠـ (7) ܐܵܒ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܨܦܸܚܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܠܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܥܸܠܬܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ (150) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܲܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܕܡܘܼܓܪܸܫܠܹܗ ܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܓܢܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܠܒܵܬܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܩܲܡ ܡܲܩܕܝܠܗ݇ܘܿܢ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ܒܵܬܲܪ ܫܸܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡ ܣܝܵܡܬܵܗ̇ ܘܲܡܩܲܕܲܫܬܵܗ̇ ݂ ܘܐܵܡܪܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܡܚܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܝܘܿܡ (9) ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܘܼܩܥܵܐ ܘܲܬܠܝܼܚܵܐ ܩܪܵܫܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܗܲܝܟܠܵܗ̇ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ݂ ܠܗܵܫܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ (ܩܕܵܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ): ܘܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܠܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܣܡܝܼܟܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܦܝܼܫܹ̈ܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ: ܐܸܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܖ̈ܝܼܒܹܐ ܝܢܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܚܝܼܩܵܐ ܘܡܘܼܚܪܒ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܦܝܼܫ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܘܲܣܪܝܼܕܵܐ ݂

ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܚܬܸܢܹ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ ܩܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܩܕܵܡ ܥܹܕܬܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܲܩܛܵܥܬܐ ܕܖܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܨܲܠܡܹ̈ܐ ܡܲܖ̈ܝܵܡܵܝܹܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܖ̈ܘܼܦܝܹܐ ܨܘܼܖ̈ܝܵܬܐ ܕܡܝܼܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܫܚܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܕܩܘܼܒܵܒܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܘܼܠܩܹ̈ܐ ܫܠܲܕܹ̈ܐ ݂

مقبرة بخديدا المدمرة من قبل داعش
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر مهدم ضمن مقبرة بخديدا
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
خشوع أمام قبر مهدم ضمن مقبرة بخديدا
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر مهدم ضمن مقبرة بخديدا
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تمثال العذراء مريم بعد قطع الرأس ضمن مقبرة بخديدا
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe