ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ ܡܦܲܣܩܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.270686 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.379317 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(275) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܕܝܼܪܬܐ ܠܲܬܪܹܝܢ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ: ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܐܲܢܕܪܘܿ ܫܠܝܼܚܵܐ ݂

 

ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܲܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ (ܚܛܝܼܛܬܐ) ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1712 ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܬܐ ܒܝܲܕ ܢܵܕܹܪܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1744 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܗܿܝ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܪܫܝܼܡܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܦܲܠܲܓ݂ܬܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܒܝܼܕܘܼܬܐ (ܣܓ݂ܵܕܬܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ (1837) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1910 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܬܐ ܘܡܘܼܢܦܸܠܬܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܐܲܘ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܒܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܒܨܝܼܪ ܩܸܢܛܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܒܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂

 


مخطط كنيسة القديس يعقوب المقطع، بحسب سهيل قاشا، بتصرّف، 1982 © ضمن ( كنائس وأديرة كردستان العراق عشية(قبل) ومابعد الإسلام ). رسالة دكتوراه لنارمين علي محمد أمين في جامعة سان كانتان في ايفلين، تحت إشراف جورج تات وبالتعاون مع جان-ميشيل تيري. أيار 2001، صفحة 201

Plan monument

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ ܡܦܲܣܩܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.270686 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.379317 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(275) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ: ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ (30) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ (80) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܗܿܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ) ܪܲܒܬܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ (40) ܟܠܡ ܡܼܢ ܢܘܼܩܙܵܐ ܕܲܬܦܵܩܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܒܢܲܗܪܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܪܹܫ ܡܵܠܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ ܘܲܡܗܘܼܡܢܵܐ ܛܵܒ݂ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ݂

ܒܲܩܕܝܼܡ ܢܵܦܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܒܦܲܠܓܘܼܬ݂ ܐܲܘ ܒܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܵܬܐ: ܒܹܝܬ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܠܥܹܕܬܐ ܕܛܵܗܝܼܪܵܐ ݂

كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش.
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي او / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܩܲܪܲܩܘܿܫ:

ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܚܫܲܚܬܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܛܲܝܪܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ (ܟܘܿܡܵܐ): ܥܕܲܟܹܝܠ (ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: لا يزال) ܗܵܢ ܪܸܬܡܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܪܘܝܼܚܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܠܵܐ ܡܲܢܫܹܝܚ ܕܫܸܡܵܗ̇ ܡܵܪܹܐ ܫܸܪܫܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ (ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܒܲܓ݂ܕܹܝܕܹܐ): (ܕܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܟ݂ܘܿܕܵܝܵܐܕ (ܒܹܝܬ ܐܲܠܵܗܵܐ): ܗ : ܕ: ܕܘܼܟܵܐ ܐܲܘ ܒܲܝܬܐ ܕܩܲܡ ܝܵܗܹܒ݂ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ)[1]: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹܝܚ ܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܗܵܢ ܫܸܡܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܐܘܼܣܝܼܵܝܵܐ ݂

_______

[1] ܓ̣ܵܐܢ ܡܵܐܪܝ ܡܹܝܪܝܼܓ݂ܘܿ: (ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ): ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܣܬܘܿܕܝܵܐ ܐܵܪܵܒܝܼܟܵܐ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܦܵܪܝܼܣ: 2005 ݂

متحف سرياني صغير بجانب كنيسة القديس يعقوب المقطع.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܠܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ݂ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܬܲܟܠܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܒ݂ܲܪܬܐ ܘܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ (ܡܵܬܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ)[1]: ܘܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 615 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ[2] ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (11) ܘ (12): ܪܵܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܬܲܓܪ̈ܝܼܬܵܝܹܐ ܬܪܸܟܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܒ݂ܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܲܝܗܝ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܝܵܡܬܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܓܲܘ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743: ܥܒ݂ܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕ(ܢܵܐܕܹܪ ܫܵܐܗ) ܚܨܵܪܵܐ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܩܲܡ ܓܵܢܒ݂ܝܼܠܵܗ̇ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹ̈ܕܵܬܵܗ̇ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬ݂ܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܘܥܵܪܩܝܼ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ (دفاع) ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ[3] ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܟܲܕ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܟܘܼܪܣܝܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܦܲܠܲܓ݂ܬܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1837 ݂

ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼ̈ܩܵܝܵܬܐ ܘܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܬܐ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ ݂ ܩܝܼܡܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܒܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܘܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܐܲܢܲܝ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ: ܠܵܐ ܒܲܠ ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܡܲܩܲܕܬܲܝܗܝ ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܵܫܬܹܗ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2014 ܠܥܲܕ ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2016 ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܚܒ݂ܵܠܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܐܲܢܲܝ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܟܠܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܦܵܬ݂ܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ: ܘܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܡܲܩܪܘܿܒ݂ܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪܲܝܗܝ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ݂

ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܘܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܘܼܪܵܪܵܗ̇: ܕܥܸܪܵܗ̇ ܠܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܪܘܼܚܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܝܬܐ: ܘܥܲܡ ܕܥܵܪܬܐ ܕܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ 2017: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܣܲܪܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܠܚܘܼܕܵܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܓܲܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂

_______

[1] ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: NDA

[2] ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ:  NDA

[3] ܚܙܝܼ̣ ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܹܝܪܝܼܓ݂ܘܿ: (ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ): ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܲܣܬܘܿܕܝܘܵܐ ܐܵܪܵܒܝܼܟܵܐ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܦܵܪܝܼܣ 2005 ݂

متحف سرياني صغير بجانب كنيسة القديس يعقوب المقطع
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܠܲܝܬ̇ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܡܬܲܟܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ (ܘܓܲܘ ܗܵܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ): ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܦܠܵܫܹ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܡܸܬ݂ܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܐܲܡܝܼܢܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܫܒܲܚ ܕܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ (40000 ـ 50000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ: ܟܒܲܪ ܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ: ܐܵܡܪܝܼ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠ (70000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂  ܘܙܵܕܹܩ ܠܲܢ ܕܡܲܘܣܸܦܲܚ (ܡܲܙܝܸܕܲܚ) ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܥܪ̈ܝܼܩܹܐ ܘܡܘܼܪ̈ܚܸܩܹܐ (ܒܹܝܬ 5000 ـ 13000 ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ): ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ: ܕܐ݇ܬܹܐ ܠܲܝܗܝ ܠܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003: ܟܲܕ ܥܪ̈ܝܼܩܹܐ ܡܼܢ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܘܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܟܸܟ̰ܚܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܥܵܐ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܓܲܘܣܵܐ ܐܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ݂

ܘܡܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐܹܡ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ: ܬܸܫܥܝܼܢ ܓܲܘ ܡܵܐܐ (90 %) ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܘܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܗܿܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1980: ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ (1300) ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕܲܫܬܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܲܥܒܲܪ: ܥܲܡ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ[1]ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܛܵܝܬܐ ܕܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܩܵܐܹܡ ܐܲܘ ܡܢܵܬܵܐ ܡܼܢ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܬܲܥܪܲܒܬܐ (تعريب) ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܕܲܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܹܗ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ݂

_______

[1]  ܠܦܘܼܬ݂ ܡܘܿܢܣܝܘܿܪ ܐܲܦܪܹܝܡ ܐܲܒܕܵܠ: ܩܦܝܼܣܵܐ ܒܝܲܕ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܪܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ 2: ܦ 445 ـ 446 ݂

 

كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. في الباحة، مغارة مريمية (اللورد) .
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ:

ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܚܲܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ (421) ݂ ܚܲܕ ܐܲܚܝܼܕܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܡܵܪܹܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܹܝܬ ܠܵܐܦܵܬ (ܐܲܘ ܒܹܝܬ ܠܵܦܝܼܬܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ): ܚܦܸܩܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܥܸܪܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܲܓܠܹܐ ܠܹܗ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܙܲܪܕܵܫܬܵܝܬܐ ܩܕܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܝܲܙܕܲܓܝܼܪܕ ܩܲܕܡܵܝܵܐ (ܐܵܦ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܙܕܝܼܓܝܼܪܕܣ: ܝܲܙܕܝܼܓܝܼܪܕ ܐܲܘ ܝܲܙܕܵܓ̰ܵܐܬ) ݂ ܘܐܲܝܟ݂ ܫܠܝܼܚܵܐ ܦܲܘܠܘܿܣ: ܗܵܕܹܐ ܬܪܵܟܬܹܗ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܸܣܵܐ ܕܲܒܢܹܐ ܠܹܗ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܝܵܢܬܹܗ ܡܼܢ ܝܸܡܹܗ ܘܒܲܪ݇ܬ݂ ܙܲܘܓܹܗ (ܒܲܟ݂ܬܹܗ) ܠܲܫܒ݂ܵܩܬܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܡܬܘܼܘܸܒܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ݂ ܘܝܘܼܒܵܠܵܐ ܐܵܡܹܪ ܕܒܵܬܲܪ ܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ ܕܝܲܙܕܲܓܝܼܪܕ: ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܩܕܵܡ ܒܪܘܿܢܹܗ ܘܬܲܚܠܘܿܦܹܗ ܦܲܗܪܵܐܡ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ (ܐܵܦ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ: ܒܲܗܪܵܐܡ) ܕܡܲܝܕܸܥ ܘܓܵܠܹܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ (ܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ) ܕܲܚܦܵܩܬܹܗ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ݂ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ:  ܩܲܫܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܲܣܩܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠ (28) ܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܛܸܦܪ̈ܵܬܹܗ ܠܥܲܕ ܪܹܫܹܗ ݂ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܗ ܡܬܲܢܹܐ ܒܐܲܪ̈ܝܼܟ݂ܵܬ݂ܐ: ܠܣܘܼܘܵܕܵܐ ܡܸܬܕܲܡܪܵܢܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܹܝܬ ܣܵܗܕܵܐ ܠܢܲܓܵܕܲܘܗ̈ܝ (جلاديه) ݂ ܘܦܵܐܹܫ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܒܝܘܿܡ 27 ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܪܝܼܕܬܐ (ܐܡܝܼܪܬܐ) ܬܘܼܢܝܼܬܹܗ ܒܲܚܕܵܐ ܙܡܝܼܪܬܐ ݂

نيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. لوحة جدارية من الجص تمثل تقطيع القديس جاك (يعقوب).
حزيران 2017 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. تفاصيل لوحة جدارية من الجص تمثل تقطيع القديس جاك (يعقوب).
حزيران 2017 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ݂ ܐܵܡܹܪ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܝܼܪܝܼܬܐ: ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܒܫܲܘܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܪܫܝܼܡܬܐ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܢܕܪܘܿ ܫܠܝܼܚܵܐ: ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ (13) ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܵܬܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܕܲܣܪܝܼܛܬܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1712[1] ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܲܙܢܵܐ ܚܪܝܼܒ݂ܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743: ܒܵܬܲܪ ܕܲܓܢܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܵܠܚܹ̈ܐ (جنود) ܕܢܵܕܹܪܫܵܐܗ ܠܡܵܬܐ ܘܲܠܦܢܝܼܬܐ ܘܲܬܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܠܟܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ݂ ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܘܕܲܝܵܢܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1744 ݂

ܘܟܲܕ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܣܢܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܠܲܣܓ݂ܵܕܵܐ ܓܵܘܵܗ̇: ܘܩܲܡ ܝܵܗܹܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܚܲܣܲܢ ܦܵܫܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ݂ ܘܥܲܠܗܵܕܹܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܗܿܝ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܪܫܝܼܡܬܐ ܘܲܦܪܝܼܫܬܐ ܠܡܲܦܠܲܚܬܲܝܗܝ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܦܲܠܲܓ݂ܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܣܓ݂ܵܕܬܐ ݂

ܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܘܸܚܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ: ܘܫܸܪܝܵܢܵܐ (الحل) ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1910 ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܸܣܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܲܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܘܦܵܗ̇ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܘܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܗܲܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܐ[2]: ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܠܲܒܢܵܬ݂ܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܣܸܕܪܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1935 ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܝܵܬܐ ܕܘܿܡܢܝܼ̈ܟܵܝܵܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܬܐ ܗܵܕܹܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܘܲܒܢܝܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܪܲܒܬܐ ܒܗܿܝ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܡܵܠܝܵܐ ܠ (300) ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ: ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܐܵܦ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܐܲܘ ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

_______

[1]  ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ 2: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ: ܦ 454 ݂

[2]  ܒܗܵܢܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ ܩܦܸܣܠܹܗ ܡܼܢ ܡܘܿܢܣܝܘܿܪ ܐܲܦܪܹܝܡ ܐܲܒܕܵܠ: ܣܵܥܘܿܪܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܝܼܠܝܼܕܵܐ ܒܡܵܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܗܿܘ ܕܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܹܗ ܠܗܵܢܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ܓܲܘ ܟܬܵܒܹܗ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܹܗ ܝܸܡܵܐ ݂

كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. واجهة غربي
حزيران 2017 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. واجهة غربية، صليب تم تدميره من قبل داعش
حزيران 2017 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܕܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܥܸܕܵܢ ܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܫܟܝܼܚܵܐ ܠܹܗ (ܡܘܫܟ̰ܚܵܐ ܠܹܗ) ܝܲܠܝܼܦܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ ܒܙܲܒ݂ܢܹܗ ݂ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ݂ ܘܐܲܝܟ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܟܲܣܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܦܵܬܐ ܟܹܐܦܵܝܬܐ ܒܚܲܕ ܓܲܘܢܵܐ ܨܲܪܘܵܝܵܐ ܘܲܡܟ݂ܵܪܵܐ ݂ ܒܲܚܝܵܪܬܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܒܸܕ ܡܲܒܝܸܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ (مهيب) ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ ܒܕܘܼܟܬܹܗ: ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ݂

ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ: ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܡܸܕܝܵܪܵܐ ܐܲܪܥܵܝܵܐ  ܒܵܙܝܼܠܟܵܝܵܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܘܚܲܡܫܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܘܗܿܝ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܡܩܘܼܕܸܫܬܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬܐ ܡܲܥܪ̈ܒ݂ܵܝܵܬܐ (ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ) ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܟܲܦܵܐ: ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܒܹܐܡܵܐ ܕܓܘܼܕܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܓܲܒ݂ܪ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ (ܚܸܪܡܵܐ) ݂ ܘܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܦܵܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܬܠܵܬ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ: ܡܲܕܒܚܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܟܠܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܒܲܩܕܝܼܡ ܦܣܵܥܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܒܹܝܬ ܨܠܘܿܬܐ: ܘܩܵܕܹܡ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܩܸܫܬܐ ܟܹܐܦܵܝܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܲܝܥܵܐ ܠܲܩܕܵܡܵܐ ܒܚܘܼܬܵܡ ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ ܠܲܦܣܵܣܵܐ ܠܲܡܙܲܝܚܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܦܵܬܐ ܕܲܡܨܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ݂ ܩܸܫܬܹܗ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܬܲܒ݂ܬܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ݂

ܒܪܹܫ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܟܵܠܝܵܐ ܩܘܼܒܬܐ: ܒܲܩܕܝܼܡ ܕܠܵܐ ܟܵܘܵܬ݂ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܟܵܘܵܬ݂ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܓܠܘܿܠܹ̈ܐ: ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܪܵܡܬܐ: ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܕܠܵܐ ܐܵܬܝܼ ܠܲܓܢܵܒ݂ܵܐ ܘܲܣܠܵܒܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1983: ܩܝܼܡܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܥܲܒܵܐ (ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܡܼܢ ܐܵܕܵܪ 2011): ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܐ ܕܟܵܘܵܬ݂ܐ ܠܲܦܣܵܣܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܒܲܗܪܵܐ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܓܸܙܡܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒܢܵܐ ݂

ܡܲܕܒܚܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܠܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܬܸܪܘܲܝܗܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܠܒܹܝܬ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܠܓܲܪܒܝܵܐ: ܘܒܹܝܬ ܓܲܙܵܐ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ݂  ܘܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܓܘܼܪܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܠܓܹܒ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܕܓܹܒܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ: ܘܦܵܪܹܫ ܗܲܝܟܠܵܐ ܘܡܲܥܒܪܵܐ ܘܬܸܪܘܲܝܗܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܕܒܚܵܐ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ: ܘܲܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܠܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ݂ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܩܸܫܬܵܬ݂ܐ ܡܬܲܪ̈ܨܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܩܸܛܡܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܣܘܼܩܠܹ̈ܐ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܡܣܲܩܘܿܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܒܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ (زخارف) ܥܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܒܲܡܗܝܼܪܘܼܬܐ ܘܩܲܛܝܼܢܘܼܬܐ ܒܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܙܲܗܪ̈ܵܢܹܐ (ܡܸܬܘܲܪ̈ܕܵܢܹܐ): ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܫܬܐ ܕܫܲܦܪܸܢ ܘܲܡܣܲܩܸܠ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܪܵܡܵܐ ݂

ܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓ̰ܸܒܪܵܐܹܝܠ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܟܝܼܚܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܟܢܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܒܝܲܕ ܡܘܿܢܣܝܘܿܪ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܟ̰ܵܠܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܘܼܡܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܘܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܩܬܐ ܠܫܲܪ̈ܘܵܝܹܐ ܝܼܕܲܥܬܐ ܕܕܘܼܟܬܲܝܗܝ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1984 ܦܝܼܫܠܹܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܐܲܒ݂ܵܐ ܢܘܼܐܹܝܠ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ (ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܐܲܝܟ݂ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ݂ ܡܸܬܚܵܐ ܕ (18) ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܲܦܠܸܚܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܘܡܲܕܪܲܫܬܐ: ܦܝܼܫܠܹܐ ܒܸܢܝܵܐ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܠܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܘܟܵܪ̈ܘܿܙܘܵܬ݂ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܛܘܼܡܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܠܦܸܢܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܘܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܢܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܒܹܐܡܵܐ ܠܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ ݂

ܐܵܦ ܒܢܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܩܵܝܸܡܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ: ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܠܬܐ ܠܓܵܪܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕܵܥܹܫܵܝܹ̈ܐ ܫܚܸܩܠܗ݇ܘܿܢ (سحقوا) ܠܗܵܕܹܐ ܩܵܝܸܡܬܐ ܘܲܬܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܢܘܼܐܹܝܠ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ (ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܘܛܲܝܒܘܼܬܐ): ܕܫܵܘܝܼ ܠܙܲܘܥܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܕܩܝܼܡܠܹܗ ܒܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ ܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ ܒܫܸܡ: ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ݂

كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. ممر شمالي.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش.
انون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي او / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. وقت للصلاة أمام المذبح
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. مذبح.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. زخرفة قوس الباب الملكي.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. صليب الحياة المزهرة.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. أبونا نويل قاس توما، الكاهن الأسبق لكنيسة مار يعقوب
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي او / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܦܲܣܩܵܐ ܕܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܐܲܘ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܒܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܒܨܝܼܪ ܩܸܢܛܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܒܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܸܪ̈ܝܹܐ ܐܲܘ ܡܒܲܛܠܹ̈ܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܢܵܘܵܬ݂ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܒܲܪ ܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܚܲܕܬܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2017 ݂

كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. أعمال التخريب المرتكبة من قبل داعش
حزيران 2017 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. تخريب داعش للرموز المسيحية
حزيران 2017 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس يعقوب المقطع في قره قوش. تمثال محطم من قبل داعش
حزيران 2017 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe