ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ 36.26576 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 43.37849 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (272) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (30) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(80) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܵܬܵܐ ܐܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܡܸܙܕܲܘܓܵܢܝܼܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܗܵܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܵܪܲܬ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ: ܘܗܵܝ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܡܟܘܼܣܹܝܬܐ ܒܩܲܒܵܐ (ܩܘܼܒ̇ܬܐ) ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ݂  ܣܵܗܕܵܐ ܗܵܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܥܲܠ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܝ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܣܵܗܕܵܐ ܥܲܠ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬܵܐ ݂ ܒܪܲܡ (ܐܝܼܢܵܐ) ܢܦܝܼܠܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܲܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܕܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܸܪܛܵܐ ܕܲܡܚܲܝܸܕ ܒܹܝܬ ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܠܩܵܐܹܡ ݂

 

 


كنيسة مار كوركيس في قره قوش. مخطط الكنيسة الحديثة. 1982  © سهيل قاشا في ” كنائس بخديدا”

 

Plan monument

ܝܲܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ 36.26576 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 43.37849 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (272) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (30) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(80) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ݂ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ  ܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܲܒܬܐ (ܟܲܒܝܼܪܬܐ) ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܠܦܵܢ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܒܫܸܛܵܚܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܙܵܠ݇ܐ ܠܕܲܝܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ݂

ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܘܲܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܘܣܘܼܝܵܒ݂ܵܐ (ܫܲܚܬܲܢܬܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕ (ܕܵܥܹܫ): ܒܹܝܬ 7 ܒܛܲܒܵܚ 2014 ܠܒܹܝܬ 22 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܡܲܒܨܸܪܝܼ ܡܼܢ ܫܲܘܦܵܐ ܘܪܵܡܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ: ܡܫܘܼܪܸܪ ܠܗ݇ܘܿܢ (ܐܵܢܝ݇ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܘܲܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ) ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܲܡܩܝܼܡܵܢܘܼܬ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ: ܠܫܲܘܦܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܐ ܘܪܵܡܘܼܬ݂ ܕܘܼܟܬܵܗ̇ ݂

كنيسة مار كوركيس الحديثة في قره قوش وبرج الأجراس.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في قره قوش. القديمة والحديثة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في قره قوش. تمثال لمار كوركيس وهو يقاتل التنين تم تدميره من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في قره قوش. مخطط الكنيسة الحديثة."
1982 © سهيل قاشا في " كنائس بخديدا

ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܫܚܸܕܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ: ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ـ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܒܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ـ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܹܫܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18) ݂ ܗܵܢܵܐ ܗܘܼܡܵܣܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܡܸܬܓܲܫܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܒܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܡܸܪܲܢ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܡܲܒܘܼܥܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܠܗܵܕܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ: ܝܼܠܹܗ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ (ܡܲܛܪܵܐܢ) ܦܲܘܠܘܿܣ ܒܸܗܢܵܐܡ ܓܲܘ ܕܪܵܫܹܗ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1949 ܥܲܠ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܵܬ݂ܐ (ܐ݇ܣܘܼܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ) ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ݂ ܘܒܚܲܪܬܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܒܲܚܒ݂ܝܼܫܵܬ݂ܐ ܕܚܲܕ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܲܨܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1270 ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܥܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂ ܘܲܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ܠܲܦܣܵܣܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ ܕܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ݂ ܘܥܹܕܬܐ ܥܗܝܼܕܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1866: ܘܲܠܗܵܫܵܐ ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܘܼܥ̈ܕܵܗ̇ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܘܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܐܸܕܝܘܿܡ ܡܼܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܒܗܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܒ݂ܥܝܼܢܵܬ݂ܐ ݂ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܝ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܥܲܦܪܵܐ ܘܡܼܢ ܓܹܨܵܐ ܘܲܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܬܠܵܬܐ ܩܲܒܼܪ̈ܵܘܵܬܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܚܲܕ ܒܵܬܲܪ ܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܹܗ ܠܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܵܗ̇ ݂

ܠܗܵܫܵܐ (ܠܗܵܠܵܐ) ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܠܲܬܪܹܝܢ ܟܬܝܼ̈ܒܵܬܐ ܕܘܼܟ݂ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܐܵܡܹܪ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܥܒ݂ܸܕ ܠܹܗ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ: ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܟܬ݂ܝܼܒ݂ܵܬܐ ܐܵܡܪܵܐ ܠܲܢ ܒܘܼܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪܥܘܼܛܵܐ ܕܲܫܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1773 ܠܡܵܪܲܢ: ܗܿܘ ܕܲܩܛܸܠ ܠܹܗ ܠܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ: 4000 ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ 52 ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܗܵܝ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܐܵܡܪܵܐ ܠܲܢ ܒܘܼܕ ܚܦܵܪܬܐ ܕܒܹܝܪܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1739 ݂

كنيسة مار كوركيس القديمة في قره قوش. الجانب الشرقي.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في قره قوش. كتابات منقوشة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة. لوحة من الجص موضوعة ضمن إطار، تم تدميرها من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في قره قوش. لوحة مصنوعة من الجص. تفاصيل.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في قره قوش. مذبح الكنيسة الصغيرة في الطرف الأيمن.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في قره قوش. بقايا جرن المعمودية في الكنيسة الصغيرة في الطرف الأيمن.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في قره قوش. اطلالة على الضريح.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في قره قوش. الضريح.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܚܕܲܬܐ:

ܐܲܝܟ݂ ܕܡܘܼܢܗܸܪܲܢ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܟܲܒܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܗܵܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܣܵܗܕܵܐ ܠܝܘܼܒܵܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܘܗܵܝ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܣܵܗܕܵܐ ܠܩܸܪܝܵܢܵܐ ܐܲܘ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܐܲܢܲܝ ܬܪܹܝܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܫܲܬܐܸܣܝܼ ܠܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܘܟܹܐ ܢܵܩܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܕܬܸܫ̈ܡܫܵܬ݂ܐ ܥܹܕ̈ܬܵܢܵܝܵܬ݂ܐ ݂

ܓܲܘ ܓܲܢܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܣܵܡܹܟ݂ (ܟܵܠܹܐ) ܓܵܘܵܗ̇ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ: ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܸܩܛܵܠܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ: ܐܲܒܟ݂ ܪܸܡܙܵܐ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܗܵܢ ܨܲܠܡܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬ݂ܐ ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܵܥܫܝܹܵܐ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ݂

كنيسة مار كوركيس في قره قوش. داخل الكنيسة. الجانب الشرقي.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في قره قوش. داخل الكنيسة. الجانب الغربي.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في قره قوش. نقش رخامي على الجدار الجنوبي الغربي.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ ܐ݇ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ:

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܛܥܸܢܹܗ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܟܠܹܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܗ: ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܓܲܝܣܹ̈ܐ ܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ܕܲܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܠܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂ ܘܲܠܒܝܼܫܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܓܲܘ ܨܦܵܚܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ: ܘܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܣܘܼܝܵܒ݂ܵܐ (ܫܲܚܬܲܢܬܐ): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܚܠܦܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܕܲܡܬܲܪܲܨܬܐ ܕܲܡܦܲܩܥܵܬ݂ܐ (ܒܘܼܡܒܹ̈ܐ) ܘܲܠܡܵܐܢܹ̈ܐ ܡܦܲܩܥܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܐܵܦ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܠܲܚܪ̈ܵܒ݂ܹܐ ܕܲܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܕܲܡܚܲܪܪܲܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܬܲܡܘܿܙ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2016 ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܡܚܘܼܒܸܠ ܠܹܗ (ܡܘܼܚܪܸܒ݂ ܠܹܗ) ܠܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܲܥܠܵܢܵܐ (ܬܲܪܥܵܐ ܪܲܒܵܐ) ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ ܓܲܪܡܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܵܐ: ܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܥܸܢܦܵܐ ܘܲܪܕܘܼܦܝܼܐ ܕܒܸܡܪܵܥܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܲܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܲܥܪܵܩܬܐ ܕ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ܡܘܼܥܒ݂ܸܕܠܵܗ̇ ܕܒܸܫ ܒܵܨܹܪ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܘܐܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ: ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ ܟܠܵܗ̇: ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܒܢܲܩܕܘܼܬܐ (ܬܲܡܲܣܬܐ): ܘܲܫܩܵܠܬܐ ܕܚܸܠܵܐ (ܬܘܿܙ) ܡܼܢ ܥܲܠ ܥܹܕܬܐ ܕܲܟܢܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (ܓ̰ܡܝܼܥܵܐ) ܥܲܠܵܗ̇ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܲܫܒ݂ܸܩ ܠܹܗ ܕܕܵܥܪܝܼ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܲܝܗܝ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܘܲܠܥܹܕܬܲܝܗܝ ܩܲܕܝܼܫܬܐ: ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ݂

كنيسة مار كوركيس في قره قوش. اطلالة على برج الأجراس ضمن مدينة محمية من قبل وحدات الشرطة المسيحية في سهل نينوى.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في قره قوش. آثار الرصاص على السور.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في قره قوش. على المنبر، كتاب تراتيل ومسبحة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في قره قوش. مصنع أسلحة يعود لداعش ضمن صالة الاحتفالات في الكنيسة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe