ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ 36.277130 ܘܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ   43.37570: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ 275 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܒܸܫ ܚܕܲܬܐ (ܚܲܕܬܐ) ܩܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܥܡܘܼܪܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2005: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܒܝܘܿܡ 4 ܒܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܘܡܸܬܢܲܬܦܵܢܵܐ (ܡܸܬܓܲܪܫܵܢܵܐ) ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܒܡܲܚܵܪܘܼܬܹܗ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܬܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܲܩܛܵܪܬܵܐ (ܩܸܫܬܐ): ܘܩܲܕܡܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܘܒܵܥܝܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܐܵܬ݂ܵܐ ܠܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܐ (حيوية) ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܐܵܦܸܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ: ܘܐܵܦܸܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܒ݂ܬܐ ܘܡܘܼܩܸܕܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܘܗܵܫܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܩܠܵܐ ܕܲܥܡܘܼܪܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܸܢܝܵܢܵܗ̇: ܗ: ܕ: ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ  36.277130 ܘܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ   43.37570: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ 275 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܦܸܠܓܵܐ (ܦܲܠܓܵܐ) ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܿܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܸܫ ܪܲܒܬܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬ݂ܐ (ܒܘܼܥܕܵܐ) ܕ 30 ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ 80 ܟܠܡ ܒܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒ݂ܹܝܠ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܩܪܝܼܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܲܪܩܵܝܵܐ (ܗܲܡܕܵܢܝܼܵܐ): ܘ 40 ܟܠܡ ܡܢ ܢܘܼܩܙܵܐ ܕܲܡܙܵܓ݂ܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܒܢܲܗܪܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܡܸܠܬܐ ܕܩܲܪܲܩܘܿܫ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܛܲܝܪܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ (ܟܘܿܡܵܐ): ܘܲܠܗܵܫܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܝܠܹܗ ܗܵܢܵܐ ܪܸܬ݂ܡܵܐ ܒܲܪܘܝܼܚܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܠܵܐ ܢܵܫܹܝܚ ܕܫܸܡܵܗ̇ ܡܵܪܹܐ ܫܸܪܫܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܠܹܗ (ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܒܲܓ݂ܕܹܝܕܵܐ) ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܒܨܸܒܥܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܬܐ ܩܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ): ܘܲܥܪܘܼܩܝܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܗ̇ ܒܠܲܝܠܹܐ ܕ 6/7 ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܪܲܪܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2016: ܘܲܒܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2017: ܕܥܸܪܘܼܢ ܐܸܠܵܗ̇ ܐ݇ܢܵܫܵܗ̇: ܘܡܘܼܕܥܸܪܵܗ̇ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܠܩܘܼܝܵܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂

كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ):

ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܠܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܫܲܪܸܪ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܵܐ ݂ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܬܲܟܠܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܒ݂ܲܪܬܐ ܘܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ (ܡܵܬܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ)[1]: ܘܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 615 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ[2] ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (11) ܘ (12): ܪܵܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܬܲܓܪ̈ܝܼܬܵܝܹܐ ܬܪܸܟܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܒ݂ܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܲܝܗܝ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܝܵܡܬܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܓܲܘ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743: ܥܒ݂ܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕ(ܢܵܐܕܹܪ ܫܵܐܗ) ܚܨܵܪܵܐ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܩܲܡ ܓܵܢܒ݂ܝܼܠܵܗ̇ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹ̈ܕܵܬܵܗ̇ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬ݂ܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܘܥܵܪܩܝܼ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ [3] ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܟܲܕ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܟܘܼܪܣܝܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂

ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ (لا يزال): ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼ̈ܩܵܝܵܬܐ ܘܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܬܐ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ ݂ ܩܝܼܡܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܒܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܘܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܐܲܢܲܝ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ: ܠܵܐ ܒܲܠ ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܡܲܩܲܕܬܲܝܗܝ ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܵܫܬܹܗ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܚܒ݂ܵܠܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܲܢܲܝ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܟܠܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܦܵܬ݂ܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ: ܘܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܡܲܩܪܘܿܒ݂ܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪܲܝܗܝ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ݂

_______

[1] ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: NDA

[2] ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ:  NDA

[3] ܚܙܝܼ̣ ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܪܝܼ ܡܹܝܪܝܼܓ݂ܘܿ: (ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ): ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܲܣܬܘܿܕܝܘܿ ܐܵܪܵܒܝܼܟܵܐ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܦܵܪܝܼܣ 2005 ݂

كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش والتي تم حرقها من قبل داعش. أمام الهيكل أبونا شربل.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش والتي تم حرقها من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. مغارة الميلاد.
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܡܸܬ݂ܩܲܘܝܵܢܘܼܬ݂ܐ (ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ܐ) ܕܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܡܸܬ݂ܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܐܲܡܝܼܢܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܘܠܲܝܬ̇ܝܘܼܬ݂ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ : ܡܘܼܒܨܸܪܘܼܢ ܡܼܢ ܡܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܒܪ̈ܲܩܡܹܐ ܕܐܝܼܬ ܩܕܵܡ ܐܝܼܕܵܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܲܡܬܲܚܸܡܝܼ ܘܲܡܬܲܚܸܒܝܼ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܒܵܐ ܕ(40000 ـ 50000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂ ܬܸܫܥܝܼܢ ܓܲܘ ܡܵܐܐ (90 %) ܡܸܢܲܝܗܝ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܘܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂ ܘܙܵܕܹܩ ܠܲܢ ܕܡܲܘܣܸܦܲܚ (ܡܲܙܝܸܕܲܚ) ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܥܪ̈ܝܼܩܹܐ ܘܡܘܼܪ̈ܚܸܩܹܐ (ܒܹܝܬ 5000 ـ 13000 ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ): ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ: ܕܐ݇ܬܹܐ ܠܲܝܗܝ ܠܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003: ܟܲܕ ܥܪ̈ܝܼܩܹܐ ܡܼܢ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܘܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂

القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. أمسية موسيقية ميلادية.
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܸܗܢܵܡ ܘܩܲܕܝܼܫܬܐ ܣܵܪܵܐ:

ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܟ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܕ ܪܲܒܵܢܵܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܗܵܝ (ܐܘܼܪܦܵܐ ܒܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܒܕܵܪܵܐ ܕ(12) ܘ(13)[1] ݂ ܓܵܘܹܗ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܐܲܡܝܼܪܬܐ ܣܵܪܵܐ ܚܵܬܵܐ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܒܸܗܢܵܡ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܣܝܼܡܬܐ ܡܼܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ (الجُذام) ܥܲܠ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܲܬܲܝ: ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܩܪܝܼܬܐ (ܡܲܒܘܼܥ ܬܸܕܡܪ̈ܵܬ݂ܐ) ݂ ܐܵܣܝܘܼܬܐ (ܒܣܵܡܬܐ) ܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܐܝܼܬ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܥܲܠ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ (لأن القديس) ܪܲܒܵܢܵܐ ܡܲܬܲܝ: ܡܘܼܥܡܸܕ ܠܹܗ ܐܵܦ ܒܪܘܿܢܵܐ ܘܲܒܪܵܬܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܸܡܪܘܼܕ: ܗ: ܕ: ܡܲܠܟܵܐ ܣܲܢܚܝܼܪܸܒ݂ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܲܒܥܸܠܬܐ ܕܟܲܪܒܹܗ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܕܩܘܼܒܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܚܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܗܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܒܲܩܛܵܠܬܐ ܕܲܒܪܘܿܢܹܗ ܘܲܒܪܵܬܹܗ: ܘܐܵܦ ܝܲܬܝܼܪ ܠـ (40) ܡܼܢ ܬܵܒܘܿܥܹ̈ܗ (ܠܵܘܘܿܝܹ̈ܗ: مرافقيه)[2] ݂

ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ (ܐܲܒ̈ܘܵܬ݂ܐ: تقاليد): ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ݂ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ (غالبًا) ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ[3] ܓܲܘ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܡܸܬ݂ܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܐܵܢܝܼ ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ[4]: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܫܘܼܪܪܹ̈ܵܐ ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܬܲܟܠܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܡܲܘܕܲܝܬܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܐܸܒܲܝܗܝ ݂  ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܬܘܼܒ݂ (ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇) ܕܡܲܠܟܬܐ (ܣܝܼܪܝܼܢ): ܩܝܼܡܵܠܵܗ̇ (ܒܲܚܦܵܪܬܐ ܕܚܲܕ ܚܠܵܠܵܐ (نفق) ܒܝܘܼܪܟ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܟܠܡ ܕܡܲܡܛܹܐ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܗ̇ ܒܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܝܲܠ̈ܕܵܗ̇): ܕܡܵܨܝܵܐ ܒܵܟ݂ܝܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܵܥܝܵܐ: ܠܗܲܠ ܕܲܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܢܝܼܫܵܗ̇ ܪܹܫܵܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܚܦܸܩܠܹܗ ܒܲܪ ܙܲܘܓܵܗ̇ (ܓܲܒ݂ܪܵܗ̇) ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܕܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ[5] ݂ ܒܝܲܘܡܵܢܲܢ:”ܟܹܐ ܡܗܲܝܡܢܝܼ ܟܠܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܥܡܝܼܪܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ: ܘܐܵܦ ܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܚܕܵܪ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܸܡܪܘܼܕ ܒܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܕܗܵܢ ܚܠܵܠܵܐ: ܘܲܫܟܵܚܬܐ ܕܟܠ ܚܦܝܼܪܬܐ ܟܡܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܙܥܘܿܪܬܐ: ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܐܲܝܟ ܡܲܥܲܠܬܐ ܠܗܵܢܵܐ ܚܠܵܠܵܐ”[6] ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܢܹܝܬܐ ܘܲܢܩܝܼܠܬܐ ܒܡܸܬ݂ܚܵܐ ܕܕܵܪܹ̈ܐ ܘܲܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܘܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܙܩܝܼܪܬܐ ܥܲܠ ܚܦܵܩܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ (ܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ) ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ (الرائع) ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܚܸܕܲܪ) ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܕܚܵܒ݂ܹܫ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܗܿܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ (الضريح) ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܩܲܕܫܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ݂ ܟܹܐ ܣܵܥܪܝܼ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܵܬܹܐ ܠܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܡܼܢ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܡܲܠܠܲܝ̈ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܐܝܼܬ: ܘܡܼܢ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ (ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܒܵܥܝܼ ܘܛܵܠܒܝܼ ܡܼܢ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܒܲܛܢܹ̈ܐ ܘܗܵܘܹܐ ܠܲܝܗܝ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ): ܘܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܵܐ ܕܗܵܢ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬܵܐ ܫܲܪ̈ܘܵܝܵܬ݂ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܡܫܲܬܐܲܣܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܦܪܝܼܫܬܐ ܠܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܚܵܬܹܗ: ܡܓܲܫܡܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܥܲܡܘܼܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܪܘܼܚܵܐ ܘܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

_______

[1] ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܒܲܟܬܵܒ݂ܵܐ (ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܹܝܬ݂ ܕܪܵܫܵܐ ܕܐܸܓܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965 ـ 1968 ݂

[2] ܡܫܲܡܘܿܗܹܐ ܝܠܹܗ ܗܵܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܠܒܵܒܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܒܡܲܠܟܵܐ ܣܲܢܚܝܼܪܸܒ݂ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܥܛܘܼܦܝܵܐ ܘܲܪܡܝܼܙܘܼܬܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܣܲܢܚܝܼܪܸܒ݂ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܚܝܹܐ ܠܹܗ ܒܕܵܪܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܠܲܐܟ݂ܵܐ ܫܘܼܪܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܠܘܿܕܲܝܗܝ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[3] ܗܵܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ܘܐܵܦ ܠܵܐ ܕܲܩܝܼܩܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܟ݂ܬ݂ܒ݂ܵܢ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܡܲܦܠܚܝܼ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕ(ܦܵܪܣܵܝܵܐ) ܠܟܠܡ̇ܢ ܕܚܵܝܹܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ (ܐܝܼܪܵܢ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܘܲܚܙܹܐ ܠܲܢ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܡܸܗܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܵܒܲܝܗܝ (ܝܵܠܘܿܕܲܝܗܝ) ܒܫܸܡ: ܣܲܢܚܝܼܪܸܒ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ: ܐܸܢ ܒܵܒܵܐ ܗܵܘܹܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ ܕܐܲܝܟ݂ ܙܲܪ̈ܥܹܐ ܐܲܘ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܗܵܘܝܼ ܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ؟: ܗܵܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܚܠܝܼܡܵܐ (ܬܪܝܼܨܵܐ) ܘܠܵܐ ܠܘܿܓ݂ܝܼܩܵܝܵܐ!

[4] ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕ (ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܡܸܣܬܲܪܝܵܢܵܐ (ܡܸܬܡܲܕܢܚܵܢܵܐ) ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܡܬܲܢܘܿܝܹܐ ܝܠܹܗ ܒܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܘܡܲܚܙܘܿܝܹܐ ܝܠܹܗ ܡܸܬܦܲܪ̈ܫܵܢܘܵܬ݂ܐ ܬܲܫܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܝܵܝܹ̈ܐ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪ̈ܵܦܵܝܹܐ ݂ ܗܿܘ ܡܲܩܪܘܿܒܹܐ ܝܠܹܗ ܠܝܘܼܒܵܠܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܣܲܬܬܹ̈ܐ (ܡܬܲܟܠܹ̈ܐ) ܩܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ݂

[5] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

[6] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. الواجهة واللوحة الجدارية التي دمّرها داعش والتي كانت تمثل معمودية بهنام وسارة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش.اللوحة الجدارية التي دمّرها داعش والتي كانت تمثل معمودية بهنام وسارة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ:

ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܗܿܝ ܒܸܫ ܚܕܲܬܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܪܵܒܵܐ ܚܒ݂ܝܼܨܬܐ (مزدحمة) ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܬܲܦܸܢܟ݂ܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܚܲܕܬܐ ܕܠܵܐ ܡܐܲܘܹܐ ܘܠܵܚܹܡ ܥܲܡ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܹ̈ܐ ܕܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂

ܐܸܢ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܓܲܘ (ܚܸܕܲܪ): ܗܵܦܹܟ݂ ܠܐܲܡܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹܝܚ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܵܐ ܕܕܵܥܹܪ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ(ܐܲܬܵܒܟܵܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܕ(12): ܝܲܬܝܼܪ ܠܕܵܢܬܹܝܠ ܚܦܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܗ̇: ܘܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܝܕܸܥܲܚܠܵܗ̇ ܘܲܡܦܲܫܩܲܚܠܵܗ̇ ܒܲܪܦܵܦܵܐ ݂ ܗܿܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ (ܕܲܝܪܵܐ) ܟܹܐ ܡܫܲܒܸܚ ܠܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܘܫܸܪ̈ܫܹܐ: ܘܗܿܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ (ܥܹܕܬܐ) ܟܹܐ ܡܲܫܚܸܕ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2005: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܢܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܒܝܘܿܡ 4 ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ݂ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟ݂ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܵܠܕܲܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ[1] ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ: ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܘܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܘܲܒܗܵܕܹܐ ܨܘܼܪܬܐ ܚܵܙܹܝܚ ܠܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܡܚܲܦܛܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܕ(21): ܐܵܦܸܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܡܙܲܝܢܹ̈ܐ ݂

ܐܝܼܬ ܒܲܟܪܝܼܟ݂ܵܐ (محيط) ܕܥܹܕܬܐ ܘܒܸܢܝܵܢܵܗ̇: ܚܲܕ ܫܘܼܪܵܐ ܘܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܝܲܕܥܹ̈ܐ ܠܲܢܛܵܪܵܐ ܐܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܣܘܼܟܵܡܵܐ (تصميم) ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܒ̇ܝܼܕܘܼܬܐ (ܣܓ݂ܵܕܬܐ) ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܫܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܘܡܲܬ̇ܝܼܢܹ̈ܐ ݂

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܒܗܸܪ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܡܲܚܵܪܘܼܬܹܗ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܨܘܼܪܬܐ ܕܩܸܫܬܐ: ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܗ̇ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܵܙܹܐ ܠܹܗ ܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܟܒ݂ܝܼܢܵܐ ܕܡܲܡܬ݂ܸܠ ܐܲܘ ܡܛܲܦܸܣ (يمثل)ܠܐܲܚܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܬܸܫܥܵܐ ܩܸܫܬܵܬ݂ܐ ܕܟܹܐ ܡܵܬܚܝܼ ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܲܩܪܵܫܵܐ ܡܟܲܣܝܵܐ ܒܩܲܪܡܝܼܕܵܐ: ܘܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒ̇ܬܐ ܕܲܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܠܵܐ ܣܵܡܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܣܵܡܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܦܸܠܓܵܐ (ܦܲܠܓܵܐ) ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܗܿܘ ܕܲܡܥܲܕܸܪ ܠܓܘܼܕܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܸܚܬܐ ܫܡܸܢܬܐ ܡܙܲܝܢܲܬܐ (سمنت مسلح) ܓܲܘ ܥܲܡܠܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܟܲܣܝܵܐ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܓܲܘܢܹ̈ܐ ܒܲܗܘܼܪܹ̈ܐ (ܒܲܗܪ̈ܵܢܹܐ) ݂ ܐܸܠܵܐ ܗܿܘ ܡܬ݂ܲܠܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܡܣܘܼܩܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܕ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ (مستطيل) ܡܨܲܢܥܵܐ (ܡܬܲܪܨܵܐ) ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܓܹܨܵܐ ܡܟܲܣܝܵܐ ܒܡܵܐ ܕܕܵܡܹܐ ܠܲܒܪܘܿܢܙܵܐ: ܘܟܹܐ ܡܲܡܬܸܠ ܡܲܚܙܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܕܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܲܬܲܝ: ܗܿܘ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܵܥܹܫܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 2014 ܘ 2016 ݂

ܡܵܨܹܝܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܕܥܹܕܬܐ ܡܫܘܼܦܪܲܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܒܲܗܪܵܐ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܪܵܒܵܐ ܫܲܒ݂ܟܹ̈ܐ (شبابيك) ܕܐܝܼܬ ܒܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܓܹܒܵܝܹ̈ܐ ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܕܵܡܹܐ ܠܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܝܪܝܼܡܐ ܒܲܚܕܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܘܩܲܠܝܼܠܬܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܵܛܹܝܚ ܠܠܸܒܹܗ ܕܲܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܐܲܘ ܣܸܬܪܹ̈ܐ ݂ ܘܐܵܘܵܢܵܐ ܓܠܘܿܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܸܣܟܹܝܡܹܗ: ܘܐܝܼܬ ܒܪܹܫܹܗ ܚܲܕ ܩܲܒܵܐ (ܩܘܼܒ̇ܬܐ: قبة) ܡܬܲܪܨܵܐ ܡܼܢ (12) ܒܵܬܲܝ̈ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܘܲܒܦܲܠܓܘܼܬܐ ܐܝܼܬ݂ ܡܲܕܒܚܵܐ ܘܒܵܬܪܹܗ ܐܝܼܬ݂ ܚܲܕ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ݂ ܘܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܠܓܹܒ ܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܓܘܿܪܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܒ݂ܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܡܟܲܬܡܹ̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕܵܥܹܫܵܝܹ̈ܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܡܘܼܩܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܓܢܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܡܝܼܛܹ̈ܐ ܫܝܼܫܹ̈ܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ: ܘܗܲܪ ܗܵܕܹܟ݂ ܟܠܵܝ̈ ܣܦܵܩܹ̈ܐ ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܠܝܼܬܘܿܪ̈ܓ̰ܵܝܹܐ ݂

ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܚܝܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ: ܕܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܟܸܢܦܵܐ (ܓܘܼܠܦܵܐ) ܬܲܝܡܵܢܵܝܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܘܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܚܝܵܐ ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬܐ (ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ): ܟܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܥܡܘܼܪܝܵܐ (ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ) ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܘܼܓܡܸܪܹ̈ܐ ܘܲܪܚܵܫܵܐ ܠܲܩܕܵܡܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܡܠܘܿܐܵܐ ܚܕܵܪ ܥܹܕܬܐ ܕܝܵܠܕܲܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ݂

كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش أثناء أعمال البناء قبل ستة أشهر من التكريس.
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش أثناء أعمال البناء قبل التدشين بستة أشهر.
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. تفاصيل أعمال التخريب المرتكبة من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. الواجهة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. داخل الكنيسة الذي تم حرقه من قبل داعش.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. داخل الكنيسة الذي تم حرقه من قبل داعش بالإضافة لطريق الصليب.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش.هيكل المذبح الذي تم تأهيله بعد أعمال التخريب والتدنيس المرتكبة من قبل داعش.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش.المونسينيور يوحنا بطرس موشي، أسقف الموصل وكركوك وإقليم كردستان للسريان الأرثوذكس.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. أبونا دريد ضمن غرفة المعمودية التي تم حرقها وتدميرها من قبل داعش.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. البرج - الجرس المدمّر من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. جرس الكنيسة.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش.
جرس الكنيسة. نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش.
فترة الميلاد. كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس بهنام والقديسة سارة في قره قوش. أمسية موسيقية ميلادية.
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ ܚܕܵܪ ܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܡܼܢ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ:

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܲܕܬܐ (ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܐ) ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܘܲܦܬܝܼܚܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ 15 ܐܵܒ 2019 ܒܦܘܼܪܣܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ݂ ܣܝܼܥܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܚܲܕܬܐ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ  ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܕܵܪ 2019: ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܡܵܠܵܝܵܐ (ܙܘܼܙܵܝܵܐ) ܡܼܢ ܡܛܲܟܲܣܬܐ ܕ(ܟܵܦܢܝܼ): ܘܒܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕ(ܥܲܒܕܠܥܲܙܝܼܙ ܘܓ̰ܲܪܓ̰ܝܼܣ ܡܘܼܣܵܐ) ݂

كنيسة مار بهنام ومارت سارة بخديدة (قراقوش) في ترميم.
ماي 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا.
جوقة كنيسة مار بهنام ومارت سارة بخديدة (قراقوش) في الترميم
ميزوبوتاميا/ تموز2019 ©إبراهيم لالو / ماتي الماشي
مذبح كنيسة مار بهنام ومارت سارة بخديدة (قراقوش) في الترميم
ميزوبوتاميا/ تموز2019 ©إبراهيم لالو / ماتي الماشي
تجديد نوافذ كنيسة مار بهنام ومارت سارة بخديدة (قراقوش)
ميزوبوتاميا/ تموز2019 ©إبراهيم لالو / ماتي الماشي

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe