ܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ (ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܫ)

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ 36.30582 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.41022 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (293) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܒܫܘܼܩܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܕܵܟ݂ܪܝܼ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܟܵܬܘܿܒ݂ܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܬܸܠܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ (ܠܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ) ܐܲܬ݂ܪܵܝܵܐ: ܦܵܪܹܫ ܠܹܗ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܕܡܲܡܛܵܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ܕܝܼܠܵܗ̇ (5) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ: ܘܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܪܛܸܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ (10) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ݂

 

ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ (14): ܐܡܸܪܹܗ ܘܲܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܝܵܕܘܿܥܵܐ (ܒܲܪ ܥܲܒܕܘܿܠ ܚܲܩ) ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܒܟܲܪܹܝܡܠܝܼܫ (ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ) ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ݂ ܘܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܒܟܠܹܗ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܠܘܿܐܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܐܲܒ̇ܘܵܬ݂ܐ (ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܡܸܬܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ) ݂ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܕܲܡܗܘܼܝܡܸܢܵܗ̇ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܚܵܒ݂ܹܫ ܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܥܠܲܝܡܬܐ: ܘܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܬܸܠܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܒܲܪܒܵܪܵܐ: ܗܿܘ ܫܲܘܦܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ) ܕܩܲܨܪܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܘܲܒܪܵܬܹܗ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܗܝܼܕܬܐ (ܣܵܗܹܕܬܐ) ݂

ܝܲܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ 36.30582 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.41022 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (293) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܒܫܘܼܩܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܕܵܟ݂ܪܝܼ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܟܵܬܘܿܒ݂ܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܬܸܠܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ (ܠܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ) ܐܲܬ݂ܪܵܝܵܐ: ܦܵܪܹܫ ܠܹܗ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܕܡܲܡܛܵܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ܕܝܼܠܵܗ̇ (5) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ: ܘܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܪܛܸܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ (10) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ݂

دير القديسة بربارة في كرمليس. إطلالة على التلة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس على سفح التلة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ (ܫܸܡܵܐ):

ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܠܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܘ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܵܥܹܪ ܠܐܵܪܵܡܵܝܵܐ (ܟܪܲܡ ܠܲܝܬ̇) ܕܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ: (ܠܲܝܬ̇ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ) ܠܦܘܼܬ݂ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕ(ܝܵܩܘܼܬ ܐܲܠܪܘܼܡܝܼ): ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܚܵܙܘܿܩܵܐ ܘܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ (13) ݂ ܘܐܵܡܹܪ ܡܸܬܡܲܕܢܚܵܢܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܚܲܕ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: (ܟܲܪ ܡܝܼܣ) ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ: ܡܵܬܵܐ ܣܚܝܼܦܬܐ (ܬܠܝܼܚܬܐ) [1] ݂

[1] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 400 ݂

مدينة كرمليس، مشهد من دير القديسة بربارة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܫ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ (ܓܘܿܓܵܡܝܼܠܵܐ): ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܹܝܬ (ܒܹܝܢ) ܓܲܝܣܵܐ ܕܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܘܿܣ ܡܵܩܹܕܘܿܢܵܝܵܐ (ܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܩܲܪܢܵܢܵܐ): ܘܓܲܝܣܵܐ ܕܕܵܪܝܘܿܫ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ 331 ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ݂ ܘܐܲܝܟ݂ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܝܲܠܝܼܦ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܦܝܼܬܵܠ ܟܘܿܝܢܸܬ: ܪܵܒܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܵܗܵܐ ܦܠܵܫܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܫ: ܡܫܘܼܪܝܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܫ ܘܲܠܗܲܠ ܡܵܬܐ ܕܓ݂ܲܙܝܼܪ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܬܹܚ ܫܸܛܚܵܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܪ̈ܲܟܵܒ݂ܹܐ ܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ: ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܦܵܣܥܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܲܩܕܵܡܵܐ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܐ [1] ݂ ܘܲܡܒܲܩܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܡܣܲܝܟ݂ܘܼܬ݂ܐ (ܬܘܼܚܵܡܵܐ) ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܬܐ ܘܟܹܐ ܡܫܲܪܸܪ ܘܐܵܡܹܪ: ܐܸܢ ܩܵܪܹܝܚ ܓܲܘ ܐܵܢܝ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܒܸܫ ܡܝܲܬܪܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܓܸܫܪܵܐ ܕܪܹܫ ܙܵܒ݂ܵܐ: ܕܲܫܩܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܪ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܘܫܘܼܠܛܸܢܘܼܢ ܥܲܠܠܹܗ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܟܠܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܫܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܕܕܘܼܟܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܩܲܪܢܵܢܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܹܠ (ܗܵܘܹܐ) ܠܐܲܦܲܝ̈ ܓܲܪܒܝܵܐ[2] ݂

[1] ܬܘܼܪܟܝܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܐܲܪܢܸܣܬ ܠܝܼܪܘܿ: 1891: ܦ 830 ݂

[2] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 401 ݂

دير القديسة بربارة في كرمليس.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܗܲܠ ܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ: ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܥܒ݂ܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܠܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܒܗܿܝ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ (562) ܡܥܘܼܕܸܪܘܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ (ܒܲܪ ܐܝܼܬܵܐ) ܕܦܵܐܹܫ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܪܲܒܵܐ[1] ݂ ܟܹܐ ܪܵܡܹܙ ܝܲܕܘܼܥܬܵܢܵܐ ܓ̰ܝܘܿܓܪܵܦܵܝܵܐ ܦܝܼܬܵܠ ܟܘܿܝܢܸܬ ܩܵܐ ܕܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1881: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܚܲܕ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܲܒܢܝܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܲܪܙܠܵܐ ܥܲܡ ܫܡܸܢܬܐ: ܘܚܵܒ݂ܹܫ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܐܲܕܲܝ ܘܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܡ ܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܫܸܪܫܹܗ[2] ݂

ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܫ ܐܲܝܟ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼ̈ܢܵܬܐ ܘܡܵܬ̈ܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬ݂ܐ ܕܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܠܟܠܵܝ̈ ܐܵܕܫܹ̈ܐ ܕܲܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܘܚܪܵܒ݂ܵܐ: ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1235: ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܪ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ: ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܒܵܨܘܿܝܵܐ ܘܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ (13): ܕܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܟܪ̈ܝܼܟ݂ܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ݂ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ: ܬܪܹܝܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܲܦܠܵܛܵܐ ܝܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܪܥܹܗ: ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܸܩܛܵܠܵܐ ܒܣܲܝܦܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܬܲܪܥܹܗ[3] ݂ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܓܸܕܫܹ̈ܐ ܗܸܘܝܹܐ (ܗܘܝܼܹܐ) ܝܢܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ܩܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܝܵܬܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

ܒܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܐܡܸܪܹܗ ܝܵܕܘܿܥܵܐ (ܒܲܪ ܥܲܒܕܘܿܠ ܚܲܩ) ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܒܟܲܪܹܝܡܠܝܼܫ (ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ) ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܕܟ݂ܝܼܪ ܒܥܸܠ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ (1743) ܨܦܸܚ ܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܢܵܕܹܪ ܫܵܗ ܥܲܠ ܡܵܬܐ: ܘܲܣܠܝܼܒܵܐ ܠܹܗ ܘܲܬܠܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒ݂ܸܕ ܠܹܗ ܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܐܵܦ ܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪܥܘܼܛܵܐ: ܦܪܸܣܠܹܗ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܝܲܬܝܼܪ ܠܲܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1828 ܠܡܵܪܲܢ ݂ ܗܵܢܵܐ ܓܸܕܫܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ: ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܦܹܝܝܹܪ ܐܲܠܸܟܣܲܢܕܲܪ ܟܘܿܦܹܝܪܝܼ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܒܵܒ݂ܹܠ ܘܩܲܢܨܠܵܐ (ܐܸܙܓܲܕܵܐ) ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܦܪܲܢܣܵܐ: ܒܣܝܼܩܘܿܡ 29 ܒܛܲܒܵܚ ܓܲܘ ܡܓ݂ܲܠܬܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1927[4]: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ (ܡܲܪܥܵܐ) ܐܲܝܟ݂ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ:

( ܟܸܦܢܵܐ ܘܲܩܪܵܒ݂ܵܐ ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܘܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪܥܘܼܛܵܐ ܩܛܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܦܲܠܓܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ) ݂ ܟܒ݂ܲܪ ܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪܥܘܼܛܵܐ ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܲܦܪܸܣ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1737 ـ 1738: ܘܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1773 ݂

ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ݂ ܬܒܸܥ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܠܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܦܵܪܹܣ) ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܡܢܹܐ ܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ (2100) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܘܲܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (35) ܒܵܬܹ̈ܐ ܐܲܘ ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ: ܘܐܵܦ ܪܡܸܙ ܠܹܗ ܠܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ݂ ܐܵܣܝܵܐ ܘܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܙܵܝܵܐ ܐܸܕܘܵܪܕ ܐܝܼܦ ܡܼܢ ܬܝܼܬܫܦܝܼܠܕ ܗܵܡܒܫܵܝܸܪ[5]: ܕܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܡܲܥܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܬܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܣܲܓ݂ܠܵܢܘܼܬ݂ ܫܘܼܥܝܼܬܐ (ܬܘܼܢܝܼܬܐ) ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ݂ ܒܝܘܿܡ 2 ܒܬܲܡܘܿܙ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1758: ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܘܐܡܸܪܹܗ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܥܲܠ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܣܠܵܒܬܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܠܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܲܗܒ݂ܵܐ[6] ݂ ܒܲܡܛܲܝܒ݂ܵܐ (ܒܚܲܕ ܪܹܫܵܐ): ܢܛܸܪܹܗ ܐܸܕܘܵܪܕ ܐܝܼܦ ܠܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ[7] ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1765: ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܕܘܿܡܝܼܢܝܼܟܘܿ ܠܵܢܙܵܐ ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܬܵܡܵܐ ݂

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ

[2] ܬܘܼܪܟܝܵܐ ܐܵܝܒܵܒܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܐܲܪܢܸܣܬ ܠܝܼܪܘܿ: 189܏: ܦ 830 ݂

[3] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 402 ݂

[4] ܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܕܕܘܿܡܢܝܼܟܵܐܢ: ܦ 36 ݂

[5] ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܡܼܢ ܒܪܝܼܛܵܢܝܵܐ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂

[6] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 405 ݂

[7] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒܹܝܼܪܵܐ ݂

دير القديسة بربارة في كرمليس. المدخل.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. الساحة الداخلية.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. قبة الكنيسة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܡܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ:

ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܕܛܵܒ݂ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ: ܘܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܡܠܘܿܐܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܒ̇ܘܵܬ݂ܐ (ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܝܼܪ̈ܝܼܬܹܐ):܆ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 210 ܠܡܵܪܲܢ ܘܡܘܼܢܝܸܚܠܵܗ̇ ܣܗܝܼܕܬܐ (ܣܵܗܹܕܬܐ) ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ (25) ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ ܢܝܼܟܘܿܡܝܼܕܝܵܐ (ܐܲܙܡܝܼܬ: ܬܘܼܪܟܝܵܐ) ݂ ܡܘܼܚܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܘܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܲܡܥܲܩܒ݂ܵܢܘܼܬܐ (ܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܬܝܼܩܵܐ) ܥܲܠ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܚܒ݂ܝܼ̈ܫܬܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܚܢܵܢܹ̈ܐ ܐܲܘ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܸܨܪܵܝܵܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܗܝܼܕܬܐ ܓܲܘ ܗܹܝܠܝܘܿ ܦܘܠܝܼܣ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܪܵܬܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐܲܡܬ݂ܵܗ̇ (ܪܹܓܬܵܗ̇) ܓ̰ܘܼܠܝܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܗܝܼܕܹ̈ܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ݂ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܒܵܒܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܕܩܵܛܹܠ ܠܝܵܬܹܗ (ܠܓܵܐܢܹܗ) ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܹܗ ܙܘܼܠܗܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܩܵܢܹܐ ܠܲܒܪܵܬܹܗ ܕܪܵܚܩܵܐ ܡܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܘܒܲܪܦܵܦܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܥܵܐ ܪܹܫܵܗ̇: ܢܬܸܪܹܗ ܣܲܝܦܵܐ ܕܝܵܠܘܿܕܵܗ̇ ܠܪܵܒܵܐ ܩܸܛܥܹ̈ܐ (ܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ) ݂

دير القديسة بربارة في كرمليس. مدخل الكنيسة و تمثال تم تخريبه من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. مدخل الكنيسة . تفاصيل تخريب داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܘܼܬܵܕ (ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂) ܕܲܝܪܵܐ:

ܚܵܒ݂ܹܫ ܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ: ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܗܵܝ ܣܵܗܹܕܬܐ ܥܠܲܝܡܬܐ: ܘܲܟܒ݂ܲܪ ܕܗܵܘܹܐ ܗܿܘ ܬܸܠܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܓܵܘܹܗ ܕܲܝܪܵܐ: ܫܲܘܦܵܐ ܕܩܲܨܪܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܘܲܒܪܵܬܹܗ ݂ ܢܵܕܹܪ ܫܵܗ ܬܠܸܚ ܠܹܗ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܘܲܓܢܸܒ݂ ܠܹܗ ܠܕܲܗܒ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܬܵܡܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܡܘܼܥܒ݂ܸܕ ܠܹܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܫܝܼܦܹ̈ܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܩܵܝܹܡܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ݂ (ܚܕܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1766: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܐܵܦ ܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1797: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ (54) ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܨܦܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ݂ ܘܐܵܦ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ (ܡܲܪܡܲܪܵܝܵܐ): ܬܘܼܒ݂ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܓ̰ܘܼܠܝܵܢܵܐ: ܐܲܡܬ݂ܵܗ̇ ܕܒܲܪܒܵܪܵܐ ܘܚܵܬܵܗ̇ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܐ ܕܲܝܪܵܐ ܘܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1997: ܘܐܵܦ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2009: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ (ܕܵܥܹܫ) ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014: ܘܲܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܕܘܼܟܬܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬܐ ܓܲܝܣܵܝܬܐ ݂ ܓܲܘ ܬܪܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ: ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܒܲܚܦܵܪܬܐ ܘܲܒܢܵܝܬܐ ܕܬܪܹܝܢ ܚܠܵܠܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܲܚܕܵܐ ܓܕܵܠܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ ܡܼܢ ܚܠܵܠܹ̈ܐ ܬܚܹܝܬ ܐܲܪܥܵܐ ݂ ܓܲܘ ܚܲܕ ܡܼܢ ܡܲܥܠܵܢܹ̈ܐ ܦܣܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܩܕܵܡܵܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܝܗܝܼܒ݂ܹܐ ܠܲܦܣܵܣܵܐ ܕܚܵܝܝܼ ܬܚܘܿܬ ܬܸܠܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܚܸܙܝܹܐ ܡܼܢ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ: ܘܲܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܣܝܼܣܹܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܛܲܝܵܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼ ܠܕܘܼܟܲܝܗܝ ݂ ܘܚܸܠܹ̈ܐ (ܬܘܿܙܹ̈ܐ) ܕܲܒܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܚܦܵܪܬܐ ܕܐܲܢܲܝ ܚܠܵܠܹ̈ܐ: ܩܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܠܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ݂ ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܘܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ: ܬܚܘܿܬ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ (ܛܲܢܹ̈ܐ) ܡܼܢ ܚܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܸܬܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܘܨܲܥܪ̈ܵܬ݂ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܘܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ݂ ܘܟܠܲܝܗܝ ܨܠܝܼܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܹܐ ܘܲܬܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ ܐܲܘ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܵܢܝ ܕܲܡܟܘܼܣܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܠܫܝܼܫܵܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ݂

ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2016: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܪܵܩܬܐ ܕ (ܕܵܥܹܫ): ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܐܲܘ ܝܲܗܠܵܐ ܡܼܢ ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ[1] ܘܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܠܡܫܲܪܘܿܝܹܐ ܒܢܲܩܕܘܼܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܘܡܲܪܚܲܩܬܐ ܕܚܸܠܹ̈ܐ ܟܢܝܼܫܹ̈ܐ ܘܝܬܝܼܒ݂ܹܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ݂ ܘܕܠܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܒܲܩܕܝܼܡ ܠܲܡܥܲܩܒ݂ܵܢܘܼܬ݂ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ: ܫܟܸܚܠܗ݇ܘܿܢ (ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܠܗ݇ܘܿܢ) ܒܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܢܵܢܹ̈ܐ: ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܝܕܸܥ ܘܪܵܡܹܙ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܦܵܬܐ ܚܕܲܬܐ ܡܼܢ ܫܘܼܥܝܼܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ݂

ܒܬܲܡܘܿܙ 25 ܒܹܗ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2017: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܟܲܪܕܝܼܢܵܠܵܐ ܘܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܝܼܘܢ ܕܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ: ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܵܐܢ: ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܘܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ: ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܲܣܢܵܕܵܐ ܘܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܬܐܲܘܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܡܨܲܠܘܿܝܹܐ ܥܲܡ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܲܕܥܵܪܬܲܝܗܝ ܠܐܲܪ̈ܥܵܬܲܝܗܝ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ (ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ) ݂

[1] SOS ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

دير القديسة بربارة في كرمليس. القسم الداخلي .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. القسم الداخلي. تفاصيل تخريب داعش .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. باب الضريح وكتابات تم تخريبها من قبل داعش .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. قبر القديسة بربارة تم تخريبه من قبل داعش .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. مذبح العذراء .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. نفق محفور من قبل داعش في أحد أجزاء الدير .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. مخرج النفق المحفور من قبل داعش بين الدير والتلة .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. زيارة لوفد من أساقفة فرنسا. على اليمين الكاردينال فيليب بارباران. في الوسط الأسقف مارك ستينجر. على الجانبين المرافقين بولين وجان بوشاير.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير القديسة بربارة في كرمليس. زيارة لوفد من أساقفة فرنسا. في الوسط بولين بوشاير مع الكاردينال فيليب بارباران.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe