ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܒܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܒܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ: 36.27048  ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 43.37712ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (275) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܒܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܸܫ ܪܸܡܙܵܝܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ: ܗܵܝ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܕܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܠܕܵܪܵܐ ܕ (13): ܘܗܵܝ ܚܕܲܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 2014 ܘ 2016: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ܐܲܝܟ݂ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܩܵܐ ܦܵܩܘܿܕܘܼܬ݂ܐ ܘܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܙܲܝܢܹ̈ܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܗܵܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܩܸܕܬܐ ܘܣܠܝܼܒܬܐ: ܕܥܸܪܵܗ̇ ܠܫܲܘܦܵܗ̇ ܘܲܠܕܘܼܟܵܗ̇ ܪܵܡܵܐ ܘܥܸܠܵܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ ܘܟܢܘܼܫܝܵܐܝܼܬ ݂

 


مجمع الطاهرة الديني. الكنيسة الجديدة. الكنيسة القديمة ©   في “كنائس بخديدا” لسهيل قاشا، 1982

Plan monument

ܡܲܘܬ݂ܒܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܒܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ) ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ: 36.27048  ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 43.37712 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (275) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܸܡܙܵܝܵܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (30) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ (80) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܸܫ ܪܲܒܬܐ ܕܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕ (40) ܟܠܡ ܡܼܢ ܢܘܼܩܙܵܐ (ܛܸܦܵܐ) ܕܲܬܦܵܩܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܒܢܲܗܪܵܐ ܕܙܲܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܒܠܸܒܵܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ: ܘܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܒܲܗܪܵܢܝܼܬܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ: ܗ: ܕ: ܕܲܝܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܢܝܼܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ) ܪܲܒܬܐ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ (ܕܵܥܹܫ)ܘܲܥܪܵܩܬܐ ܕܟܠܵܝ̈ ܐ݇ܢܵܫܵܗ̇ (ܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇) ܒܠܲܝܠܹܐ ܕ (6) ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܛܲܒܵܚ ܫܲܢ݇ܬܐ 2014 ݂ ܒܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2016: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܦܵܬܐ ܚܕܲܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܚܲܕ ܕܲܥܬܝܼܕ ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬ݂ܐ: ܟܲܕ ܕܥܸܪܘܼܢ ܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܒܵܬܲܝܗܝ ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ 2017 ݂

كنيسة الطاهرة بعد حرقها من قبل داعش.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة بعد حرقها من قبل داعش. جان بوشاير، متطوع ( فيديسكو)
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة.
كانون الأول 2017© بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ:

ܠܲܝܬ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܡܬܲܟܠܵܐ ܒܘܼܕ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ (ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ): ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܩܪ̈ܵܒ݂ܹܐ (ܦܠܵܫܹ̈ܐ) ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܡܸܬܙܝܼܥܵܢܘܼܬ݂ܐ (ܓ̰ܘܵܓ̰ܬܐ) ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܕܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ (40) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܠـ (50) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܵܐ (ܕܵܥܹܫ) ݂ ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ: ܟܒܲܪ ܐܝܼܬ ܡܲܙܝܲܕܬܐ ܓܵܘܲܝܗܝ: ܕܡܲܡܛܝܼ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܠـ (70) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܬܲܘܣܲܦܬܐ (ܡܲܙܝܲܕܬܐ) ܕܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ (ܒܹܝܬ (5) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܠـ (13) ܐܲܠܦܹ̈ܐ) ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܢܲܝܗܝ ܩܛܝܼܪܵܐܝܼܬ (ܒܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ): ܘܐܵܢܝܼ ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2013 : ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܠܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ ݂

ܘܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ (90) ܓܲܘ ܐܸܡܵܐ (ܡܵܐܐ) ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܢܵܬܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܦܠܝܼܓ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܘܐܝܼܬ ܬܘܼܒ݂ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܪܵܒܵܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܡܼܢ ܐܲܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܚܒ݂ܝܼܫܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܬܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1980: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܛܵܝܬܐ ܕܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܘܼܫܸܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܠܦܘܼܬ݂ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܡܲܥܪܲܒ݂ܬܐ (ܥܒ݂ܵܕܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ) ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܕܲܥܒܼܸܕ ܠܹܗ ܨܲܕܵܐܡ ܗܘܿܣܲܝܢ ݂

كنيسة الطاهرة. زيارة وفد (باكس كريستي).
شباط 2008 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة بعد حرقها من قبل داعش.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ولادة جديدة. المطران موشيه برفقة وفد أبرشية ليون.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ولادة جديدة. المطران ايمانويل غوبيار، أسقف مساعد في ليون.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ولادة جديدة. المطران موشيه برفقة وفد أساقفة فرنسا. في الصورة ميشيل ديبوست و فيليب برباران.
24 تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ولادة جديدة. قدّاس بحضور وفد يترأسه الكاردينال برباران، رئيس أساقفة ليون.
24 تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ولادة جديدة. قدّاس مع مسيحيي قراقوش بحضور وفد أساقفة فرنسا.
24 تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ولادة جديدة. قدّاس يترأسه المطران موشيه بحضور أساقفة فرنسا ميشيل ديبوست، فيليب برباران ومارك ستينجر.
24 تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ولادة جديدة. تحضيرات عيد الميلاد.
كانون الأول 2017© بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ:

ܟܹܐ ܕܵܥܹܪ ܫܸܡܵܐ ܕܩܲܪܲܩܘܿܫ ܕܝܼܠܹܗ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܠܡܸܠܬܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܩܲܪܲܩܘܿܫ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ: ܕܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ: ܛܲܝܪܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ (ܟܘܼܡܵܐ) ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܝܼܠܹܗ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܕܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ (ܒܹܝܬ) ܫܹܝܡܵܝܬܐ: (ܘܟ݂ܕܹܝܕܵܕ) ܦܵܪܣܵܝܬܐ: ܕܦܵܐܹܫ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐܝܼܬ: ܕܘܼܟܬܐ ܐܲܘ ܡܲܫܟܢܵܐ ܕܩܲܡ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ [1] ݂

[1] ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ݂ܘܿ: ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܡܘܼܫܸܠܡܵܢܬܐ: ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܣܬܘܿܕܝܵܐ ܐܵܪܵܒܝܼܟܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܦܵܪܝܼܣ 2005 ݂

كنيسة الطاهرة. المذبح.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܡܣܲܦܝܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ: ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ): ܕܵܥܪܵܐ ܠܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ݂ ܘܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ: ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܓܵܘܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܡܵܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ[1]: ܒܚܲܪܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ (615): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ[2]: ܘܒܕܵܪܵܐ ܕ (11) ܘ (12) ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ (ܬܸܟܪܝܼܬ) ܫܒ݂ܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܲܝܗܝ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ (ܡܲܓ̰ܒܘܿܪ) ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܫܸܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܒܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743: ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܢܵܕܹܪ ܫܵܗܒܲܚܨܵܪܵܐ (ܟܪܵܟ݂ܵܐ) ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܘܲܢܗܵܒܬܵܗ̇ ܘܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܥܹܕܵܬܵܗ̇ ݂ ܒܚܲܪܬܐ ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܒܹܝܬ݂ ܓܲܘܣܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܒܣܘܼܬܵܪܵܐ ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ[3]: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ (18) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂

ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܪܵܒܵܐ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܵܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪ̈ܒ݂ܹܐ ܘܲܡܫܘܼܚܬܸܢܹ̈ܐ ܘܣܠܝܼܒܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܡܘܼܫܸܠܡܵܢܵܐ ܕ ܕܵܥܹܫ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܲܟܒ݂ܵܫܬܲܝܗܝ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ (24) ܝܲܪ̈ܚܹܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܒܪܹܫ ܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܐܲܢܹܐ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܕܟܵܠܝܼ ܓܲܘ ܦܵܬܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ܘܗܵܘܝܼ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ݂

[1] NDA ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

[2] NDA ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ

[3] ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ݂ܘܿ: ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܡܘܼܫܸܠܡܵܢܬܐ: ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܣܬܘܿܕܝܵܐ ܐܵܪܵܒܝܼܟܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܦܵܪܝܼܣ 2005 ݂

كنيسة الطاهرة. حوض عمّاد الكنيسة القديمة الذي يعود لعام 1521 بعدسة ج. م. فييه.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܚܕܲܬܐ (ܚܲܕܬܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ:

ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܟܠܵܝ̈ ܐܲܢܹܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ: ܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܒܸܫ ܪܸܡܙܵܝܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ (ܛܲܥܢܵܐ ܕܲܟ݂ܝܵܐ): ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܼܢ ܥܹ̈ܕܵܬܵܗ̇ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܦܫܝܼܛܵܐܝܼܬ: ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܲܚܕܲܬܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܘܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܥܵܠܘܿܠܵܐ (ܓ̰ܲܕܵܐ) ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܟܹܐ ܝܵܪܹܡ ܒܲܣܝܼܡܵܐܝܼܬ ݂ ܘܒܸܕ ܥܵܒ݂ܹܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܕܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1932 ܘܲܓܪܸܫܠܹܗ ܠܗܲܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1948 ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ݂ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܓܵܪܹܫ ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܚܕܲܬܐ ܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܸܫ ܪܲܒܬܐ ܘܟܲܒܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ ܒܝܘܼܪܟ݂ܘܼܬܐ ܕ (54) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܦܸܬܝܘܼܬܐ ܕ (24) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܥܸܠܬܐ ܕܫܲܘܦܵܗ̇ ܪܵܡܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ (16) ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܢܵܝܬܵܗ̇ ݂ ܩܲܒܵܐ ܐܲܘ ܩܘܼܒ̇ܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܵܐ ܘܡܸܬܚܲܙܝܵܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܟܹܐ ܥܵܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ: ܘܒܘܼܪܓܵܐ ܡܪܲܒܥܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܒܝܵܬܹܗ ܝܼܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܚܵܒ݂ܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܫܵܥܬܐ ܟܲܒܝܼܪܬܐ ܘܲܩܪܝܼܫܬܐ: ܘܲܒܟܠ ܓܹܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܲܥ ܓܹܒܵܢܹ̈ܗ ܕܒܘܼܪܓܵܐ ܐܝܼܬ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ݂

ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܬܠܵܬܐ ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ (ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ݂ܐ): ܘܗܵܝ ܟܹܐ ܣܵܡܟ݂ܵܐ (ܟܵܠܝܵܐ) ܥܲܠ (22) ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܡܬܘܼܪܨܹܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܘܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܫ ܪܘܝܼܚܵܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܡܒܲܗܪܵܐ ܝܠܹܗ (ܡܒܘܼܗܪܸܢܵܐ) ܒܬܘܼܪ̈ܲܝܹܐ (ܒܸܪ̈ܩܹܐ) ܪܵܒܵܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ: ܗܵܫܵܐ ܟܝܼܡܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܝܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܲܥܒ݂ܸܕ ܠܹܗ ܕܵܥܹܫ ݂ ܓܲܘܢܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܘܵܪܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܟܵܪܹܟ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘܢܵܐ ܟܘܼܡܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܩܪܵܫܵܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܗܵܝ ܩܘܼܒ̇ܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܕܲܒܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܝܲܕ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܵܥܹܫ ܐܵܢܝ ܕܲܡܛܘܼܦܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܒܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬ݂ܐ ܘܲܣܦܵܩܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܪܵܩܬܲܝܗܝ ݂ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ (ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ) ܕܗܵܢܵܐ ܝܘܼܩܕܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܨܦܵܚܬܐ ܕܲܥܒ݂ܝܼܕ ܒܝܲܕ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܵܥܹܫ: ܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ ܓܸܠܝܹܐ ܝܢܵܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܵܪܒ݂ܲܚ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܲܠܡܲܕܒܚܵܐ: ܒܸܕ ܡܲܒܝܸܢ ܘܒܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܣܸܪܝܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܲܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܕܫܝܼܫܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܫܲܚܝܼܢܘܼܬܐ ݂ ܘܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܢܹܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܟܲܬ̇ܡܹ̈ܐ (ܡܫܘܼܚܬܸܢܹ̈ܐ) ܒܲܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܕܡܘܼܫܠܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܕܩܵܝܬ݂ܝܼ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܡܵܨܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܡܵܛܹܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬ݂ܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ ܐܵܢܝܼ ܕܲܫܓ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܝܼܬܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܘܡܘܼܚܠܸܦ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ݂ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܒܵܬܪܹܗ ܗܿܘ ܡܲܕܒܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܚܕܵܐ ܡܲܛܲܠܬܐ ܒܦܸܨܠܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܸܫܬܐ: ܘܐܵܦ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܡܟܲܬ̇ܡܵܐ (ܟܬ݂ܝܼܡܵܐ) ݂ ܘܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܥܲܠ ܩܘܼܒ̇ܬܐ ܒܲܪܵܝܬܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܸܫܬܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܠܝܼ̈ܦܵܬܐ ܒܦܸܨܠܵܐ ܕܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܝܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܒܓܲܘ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܪܸܪܬܐ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ 2016: ܣܪ̈ܝܼܩܵܬ݂ܐ ܕܙܲܝܢܹ̈ܐ ܒܙܝܼܩܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܲܢܬ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܘܼܫܝܵܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ: ܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܸܚܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܦܵܩܘܿܕܘܼܬ݂ܐ: ܘܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܙܲܝܢܹ̈ܐ ݂

ܟܲܕ ܒܸܫܒ݂ܵܩܵܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܓܲܘ ܚܘܼܬܵܡ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܒܸܕ ܡܵܛܹܝܚ ܠܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܟܲܒܝܼܪܬܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܕܵܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܡܲܦܠܲܚܬܐ ܘܡܲܠܗܲܒ݂ܬܐ (ܡܲܠܒ݂ܲܚܬܐ) ܕܢܘܼܪܵܐ ݂ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܬܸܫܥܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܘܼܪܵܪܵܐ: ܡܵܨܹܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܠܩܸܛܡܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܝܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܛܲܟܣܵܝܹ̈ܐ ݂ ܚܲܕܟܡܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܒܙܝܼܥܹ̈ܐ ܒܓܘܼܠܠܹ̈ܐ ܕܙܲܝܢܵܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܲܢ ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܐܲܛܪܵܐ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܪܵܒܵܐ ܬܵܘܵܢܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ ܐܝܼܬ ܒܹܝܬ ܨܠܘܿܬܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܩܵܐ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܘܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܢܣܝܼܟ݂ܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܓܸܦܵܐ ܕ (ܠܘܿܪܕ) ܘܥܹܕܬܐ ܕ (ܣܵܐܢ ܕܘܿܡܲܢܝܼܟ) ݂

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ: ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܬܠܵܬܐ ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ ܘܬܠܵܬܐ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1745: ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܸܕܬܐ ܓܲܘ ܦܠܵܫܵܐ ܕܢܵܕܹܪ ܫܵܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ: ܗܿܘ ܕܡܘܼܩܸܕ ܠܹܗ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܲܟܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܵܗ̇ ݂ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ ܛܵܥܹܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ 1832 ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 1521 ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܬܵܘܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܕܦܵܪܹܫ ܐܵܗܵܐ ܬܵܘܵܢܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܨܠܘܿܬܐ: ܩܵܝܹܡ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܘܲܟܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1961[1] : ܟܲܕ ܡܲܘܣܘܿܦܹܐ (ܡܲܙܝܘܿܕܹܐ): ܚܲܕ ܡܼܢ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܠܚܲܕ ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 616 ܗܸܓܪܵܝܬܐ (1219 ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܘܐܵܗܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܡܲܝܕܘܥܲܢ ܝܠܹܗ ܒܥܲܬܝܼܩܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܠܝܼܒܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܲܕ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܵܥܹܫܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܓܘܼܪܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܠܝܼܦܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܲܘ ܒܦܸܨܠܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ݂

[1] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܟܬܵܒ݂ܹܗ ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 447 ـ 448 ݂

كنيسة الطاهرة. صورة قديمة بدون الجرس مجهولة التاريخ
© DR
كنيسة الطاهرة. صورة تظهر أعمال بناء الجرس
© DR
كنيسة الطاهرة بعد حرقها من قبل داعش.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة بعد حرقها من قبل داعش. ضمن الباحة برفقة المطران موشيه.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ضمن الباحة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة بعد حرقها من قبل داعش. أثار محرقة.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ضمن الباحة، أمام مدخل الكنيسة القديمة، إطلاق نار داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ضمن الباحة، أمام مدخل الكنيسة القديمة، إطلاق نار داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. ضمن الكنيسة القديمة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. لوحة تم التمثيل بها من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة. برج الجرس المدمر من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe