ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ

  ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.341308 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.125289 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(235) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܒܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܝܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ (ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠ) ܢܝܼܢܘܹܐ ܩܕܝܼܡܵܝܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ(3) ܫܢܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܲܣܒܲܪܬܐ ܒܝܘܿܡ (25) ܒܐܵܕܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1863 ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܘܗܿܝ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ ܣܒ݂ܝܼܣܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܕܘܼܟܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1962 ݂ ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܗ̇ ܕܚܵܝܝܼ ܚܲܝܘܼܬܐ ܕܦܲܩܝܼܪܘܼܬܐ: ܘܦܵܠܚܝܼ ܡܸܛܠ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ݂ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܡܓܲܠܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܕ(ܪܸܢܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ): ܘܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܐܵܦ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ: ܘܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ݂

ܘܡܲܒܝܘܿܢܵܐ (ܕܵܥܹܫ) ܪܫܸܡܠܹܗ ܕܡܲܦܩܸܥ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܪܫܸܡܠܹܗ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܥܹܐ ܡܲܦܩܸܥܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕܥܹ̈ܐ ܚܘܼܕܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܘܲܣܡܘܿܩܹ̈ܐ: ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܘܡܲܕܒܚܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܐ ܕܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼ ܠܢܝܼܫܲܝܗܝ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܥܝܼܩܘܼܬ݂ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܐܲܘ ܒܨܝܼܪܘܼܬ݂ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܡܲܦܩܲܥܬܐ ݂

ܘܡܼܢ ܡܚܲܪܪܲܬܐ ܐܲܘ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܚܘܼܬܵܡ ܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ 2017: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܕܘܼܟܲܝܬܐ (ܡܪܝܼܩܬܐ) ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܪܲܡܬܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ݂

كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل. حزيران 2018  © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.341308 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.125289 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(235) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(400) ܟܠܡ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

مركز الموصل بعد الحرب.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المدينة القديمة في الموصل بعد الحرب. في الشارع الذي يحوي كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المدينة القديمة في الموصل بعد الحرب. بجانب كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܵܥܪܵܐ ܐܲܘ ܡܒܲܝܬܝܵܐ (تنسب) ܠܲܫܠܝܼܚܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܗ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝܼ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ:” ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܲܠܣܛܝܼܢ “[1] ݂

ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܓܲܘ ܣܵܠܝܼܩ ܘܲܩܛܝܼܣܦܘܿܢ: ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(30) ܟܠܡ ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܬܲܢܹܐ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܕܲܟܠܹܐ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܟܲܕ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂ ܘܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܵܡܬܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܿܟ݂ܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܘܝܘܼܒܵܠܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܐܸܣܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܘܲܢܛܝܼܪܵܐ ܗܵܢ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܝܼܪܝܼܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܲܠܓ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܣܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ  ܕܥܹܕܵܬ݂̈ܐ: ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܢܝܼܩܝܵܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܥܸ̈ܠܵܬ݂ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ (غالبًا): ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܟܪ̈ܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܝܼܵܝܹܐ ݂

ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܗܿܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܢܝܼܩܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(325): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܛܲܝܒ݂ܘܼܬܐ (بغياب) ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ (ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܣܛܲܪ ܡܼܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܢܨܝܼܒ݂ܵܝܵܐ: ܒܗܿܝ ” ܕܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܠܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܹܐ: ܒܥܸܕܵܢ ܠܵܐ ܦܪܵܩܬܐ ܕܲܦܠܵܫܹ̈ܐ: ܡܛܲܝܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܘܐܬܵܝܬܐ ܠܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܕܗܵܘܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕܐܸܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ “[2] ݂

ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܦܵܩܬܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܐܸܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܬܲܒ݂ܩܵܢܘܼܬ݂ܐ (ܡܬ݂ܦܲܚܠܵܢܘܼܬ݂ܐ: التسامح): ܠܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ݂ ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬ݂ܐ ܠܲܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ݂ ” ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܡܲܘܒܕܵܢܘܼܬ݂ܐ (إبادة) ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܫܲܒܠܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܠܲܗܦܵܟ݂ܬܐ (ܕܥܵܪܬܐ ܡܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ): ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܐܲܒܕܹ̈ܐ (ܡܛܘܼܠܩܹ̈ܐ) ܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ”[3] ݂

ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(431): ܕܝܼܢܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܦܸܣܘܿܣ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪ) ܟܲܕ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝܝܼ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܪܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܕܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܗܲܪܵܛܝܼܩܘܼܬ݂ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܸܪܡܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪ) ݂ ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܠܐܸܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܩܲܒܠܵܐ ܠܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬ݂ܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܒܲܐܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܘܗܸܢܕܘܿ ݂

ܘܒܵܬܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 451: ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܚܲܠܩܝܼܕܘܿܢܝܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܟܪܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܵܝܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܲܝܒ݂ܹ̈ܐ (متهمة) ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ: ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܘܡܸܨܪܵܝܬܐ ܘܐܸܬ݂ܝܘܼܒܵܝܬܐ ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܒܣܘܼܬܵܪܵܐ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ: ܕܐܵܡܪܵܐ ܕܲܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܪܸܟܠܹܗ ܠܲܟܝܵܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂ ܡܗܘܼܕܹܐ ܝܠܹܗ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܠܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܐ݇ܚܪܢܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܢܛܵܪܵܐ ܕܗܸܢܝܵܢܲܝ̈ܗܝ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܸܪ̈ܝܹܐ ܒܝܵܬܲܝܗܝ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܘܼܪܕܥܵܝܵܐ ܒܲܡܛܲܟܣܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܝܵܡܬܹܗ ܘܡܲܪܲܡܬܹܗ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܘܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܠܲܣܝܵܡܐܝܼܕܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܡܲܗܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܒـ (ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ): ܘܢܲܩܝܼܦܵܗ̇ ܐܲܘ ܡܗܘܼܡܢܵܗ̇ ܒـ (ܝܲܥܩܘܼܒܵܝܹ̈ܐ: يعاقبة) ݂

ܥܹܕܬܐ (ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ): ܦܠܸܓ݂ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1783 ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܗܵܢ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܒܪܗܘܿܡܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܦܲܝܝܵܐܪܕ 1994: ܦ 737 ݂

[2] ܚܙܝܼ : ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܠܘܿ ܣܹܝܪܦ 1995: ܦ 31 ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܠܘܿ ܣܹܝܪܦ 1995: ܦ 31 ݂

باب مدخل المجمع الديني لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بقايا الحرب ضمن الشارع الذي يحوي كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:

ܗܵܢ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܒܣܘܿܓ݂ܐܹܗ ܬܟܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܥܲܡܠܵܐ ܕ(ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ): ܗܿܘ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ (14) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܡܼܢ 1968 ـ 1983 ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܓܲܘ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܘܩܸܢܛܪܘܿܢܵܗ̇ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܐܵܦ ܚܙܝܼ: ܬܪܹܝܢ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܠܹ̈ܗ: (ܙܸܠ (ܣܝܼ) ܠܢܝܼܢܘܹܐ/ ܣܘܼܘܵܕܵܐ ܥܲܡ ܥܝܼܪܵܐܩ): ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܣܹܝܪܦ: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2000 ݂ ܚܙܝܼ: ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015 ݂ 


 ܐܵܦܸܢ ܕܩܵܐܹܡ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ܝܠܹܗ (مأساوي): ܐܸܠܵܐ ” ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ “[1] ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܗ̇ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܕܵܪ̈ܵܝܹܐ ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(554)[2]: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܬܒܲܚ ܓܲܘ ܒܵܠܲܢ: ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ “ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܝܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܘ ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ(ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܠ ـ ܨܲܦܵܐܐ) ـ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܲܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ـ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܫܵܟܹܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ: ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܒܵܒܹܝܠ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬ݂ܝܘܿܕܘܿܪܣ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܒܲܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ݂ ܐܸܠܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ: ܒܲܝܬܐ ܕܲܫܟܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܥܹܕܬܐ”[3] ݂ ܘܬܲܚܘܼܒܵܐܝܼܬ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂

ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܘ ܢܝܼܢܘܹܐ (ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ) ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ570: ܘܦܵܝܫܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܣܥܲܪܕܵܝܬܐ ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ݂ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܡܫܲܪܘܿܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܥܲܬܝܼܩܘܼܬ݂ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ: ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܬܘܼܒ݂ ݂

ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܲܒ݂ܪܝܼܐܹܝܠ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܘܒܵܬܪܹܗ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܬܐ ܘܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ(ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ: ܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18)[4] ݂

ܘܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܘܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܵܬ݂ܐ ܒܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܚܵܒ݂ܫ ܗܵܢ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܐܬܵܝܬܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܦܪܵܣܬܵܗ̇ ݂ ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 641: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܡܼܢ (ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܕܼܸܡܵܐ: أهل ذمة): ܥܲܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ: ܘܘܵܠܝܵܬܹܐ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܕܒܵܥܝܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܛܵܠܒܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂ ܗܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܚܬܸܡܠܹܗ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1855 ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܒܲܣܬܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܒܩܵܐܹܡܲܝܗܝ (ܕܼܸܡܵܝܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܘܿܡܹܐ ܠܗܲܘܢܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܵܐ: ܘܲܡܫܲܠܛܘܿܢܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܒܩܘܼܪܒܵܐ (تقريبًا) ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܠܛܸܢܘܼܢ ܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܘܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܘܨܸܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ݂ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܓܲܘ ܬܲܟܪܝܼܬ: ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܠܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܘܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܚܵܐ ܕܝܸܡܹܗ (ܚܘܿܕܹܝܢܝܼ) ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܛܲܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܡܲܝܵܐ ܡܟܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܝܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܸܫ ܟܘܿܦܵܢܬܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܐ ݂ ܠܗܵܕܹܟ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܪܹܫ ܗܿܝ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܲܓܠܝܼܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (منحوت)ܐܲܘ ܢܓ݂ܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܕܡܫܘܼܡܸܗ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܦܝܼܝܹܗ ܒـ ” ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐ ܕܲܓܠܝܼܦܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ “[5] ݂

ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܡܓܘܿܠܵܝܵܐ (ܗܘܿܠܵܟܘܿ ܚܵܐܢ) ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܥܒܸܕܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܢܚܵܪܵܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1258: ܘܗܵܕܹܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܕܕܲܝܵܢܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ (ܠܘܼܠܘܼ): ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ[6] ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ (ܕܒܵܬܪܹܗ) ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ݂ ” ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܪܹܫܲܝܗܝ (ܠܕܲܪ̈ܓ݂ܲܝܗܝ ܥܸܠܵܝܵܐ) ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ(ܬܝܼܡܘܿܪܠܸܢܟ): ܗܿܘ ܕܲܨܦܸܚܠܹܗ ܓܲܝܣܹܗ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ (ܡܸܨܥܵܝܵܐ) ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܟܣܸܚܠܹܗ ܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܠܲܝܬ ܥܹܕܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܩܸܛܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܛܵܠܹܒ ܘܩܵܪܹܐ ܠܙܸܕܩܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ “[7] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1516: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܦܫܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܲܝܗܝ ܕܲܡܬܸܚܠܹܗ ܠܐܲܪܒܲܥ ܕܵܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܵܬܲܪ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1638 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܡܘܼܪܵܐܕ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂

ܡܲܘܨܸܠ ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܘܲܚܙܸܩܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܵܐ ܕܡܲܘܕܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(20) ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ” ܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡ ܣܝܵܡܝܼܕܹܗ”[8] ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܲܓ݂ܕܵܕ (1950): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1830: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ ܕ(42) ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܚܨܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ (ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ): ܗܿܘ ܕܲܓܢܸܒ݂ ܠܹܗ ܘܲܣܠܸܒ ܠܹܗ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܗܵܢ ܚܨܵܪܵܐ ݂ ܘܦܵܫܵܐ (ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ (ܚܘܿܣܲܝܢ ܐܲܠ ـ ܓ̰ܲܠܝܼܠܝܼ): ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܦܠܵܫܵܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܦܵܥܘܿܠܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:” ܩܢܹܐ ܠܹܗ ܠܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ (ܦܲܪܡܵܐܢ) ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ “[9] ݂ ܘܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1744: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܢܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ ܘܡܘܼܥܡܸܪܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܐ ܒܡܲܦܩܵܝܵܬ݂ܐ (ܒܘܼܡܒܹ̈ܐ) ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ (ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1783: ܘܡܲܘܠܵܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܸܩܵܝܬܐ: ܥܲܠ ܡܵܪܘܼܬ݂ܐ ܘܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܗܵܢܵܐ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܸܪܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܠ ܛܵܗܝܼܪܵܐ (ܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ) ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862 ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܦܣܝܼܩܵܐ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1879: ܒܲܡܦܲܠܲܓ݂ܬܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܘܡܵܪܘܼܬܐ ܕܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ݂ ܘܗܿܘ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܝܗ݇ܘܵܐ ܩܘܿܪܸܠܘܿܣ ܒܸܗܢܵܡ ܐܲܚܬܵܠ (1760 ـ 1828)[10] ݂

ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܕܫܘܼܕܵܪܹ̈ܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ (ܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܦܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܲܒܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢܲܝܗܝ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1636 ݂ ܘܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1750: ܘܒܵܬܪܲܝܗܝ ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ: ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܦܪܲܢܣܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1859 ݂ ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬܲܝܗܝ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܒܫܸܡ (ܡܵܪܬܐ ܕܫܵܥܬܐ):” ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܝܼܙܲܢܛܵܝܵܐ ܒܹܝܬ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1866 ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1873″ [11] ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1880: ܝܗܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܬܐ (ܐܘܿܓ̰ܝܼܢܝܵܐ ܕܝܼ ܡܘܿܢܬܝܼܓ̰ܘܿܬ): ܒܲܪ݇ܬ݂ܙܲܘܓܵܐ ܕܢܵܦܸܠܝܘܿܢ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܗܿܝ ܫܵܥܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܵܫܢܵܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܟܲܒ݂ܬܐ ܒܒܘܼܪܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܠܵܬܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܥܵܒ݂ܘܿܕܹ̈ܐ ܘܦܵܥܘܿܠܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܘܲܣܦܝܼܪܹ̈ܐ ܘܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܠܩܸܢܛܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ݂

ܢܘܼܩܕܵܐ (ܢܘܼܩܙܵܐ) ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1915 ـ 1918: ܒܥܸܕܵܢ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܲܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܬܲܪܨܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ݂ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1916: ܘܓܲܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܪ̈ܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܗ̇ (ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܟܠ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܡܪ̈ܘܼܦܝܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܘܲܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܲܩܕܵܡ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܝܘܿܡ (10) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܲܢܨܠܵܐ (القنصل) ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ (ܗܘܿܠܸܫܬܵܝܸܢ) ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܹܗ ܒܲܪܩܝܼܬܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:” 614 ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܪ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ: ܘܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ (طوافات) ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܒܐܸܬܡܵܠܝ: ܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ: ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܥܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ”[12] ݂

ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ ܕܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2004: ܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܡܫܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܥܪܵܩܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܒܸܫ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܠܒܲܪ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ݂ ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܢܲܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܹ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܲܚܛܵܦܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܥܒ݂ܘܿܕܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܲܡܗܲܕܘܿܝܹܐ ܠܲܥܪܵܩܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ݂ ܒܝܘܿܡ 6 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ: ܚܲܪܬܐ 9 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܪܵܒܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܗܵܢܵܐ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܛܝܼܦܵܐ ܡܲܛܪܵܢ ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̰ ܪܲܗܘܿ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܡܲܘܨܸܠ: ܒܝܘܿܡ 13 ܫܒ݂ܵܛ 2008: ܟܲܕ ܡܩܲܒܘܿܠܹܐ ܠܲܚܕܵܐ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܡܼܢ (ܦܵܟܸܣ ܟܪܝܼܣܬܝܼ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܟܲܪܲܡܠܸܫ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ̣ ܘܲܓܠܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܠܲܓܙܵܡܵܐ ܕܲܡܩܘܼܒܸܠ ܠܹܗ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܘܡܹ̈ܐ: ܐܡܸܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ: ” ܚܲܝܘܼܬܘܼܟ݂ ܐܲܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܵܐܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ: ܡܦܘܼܢܹܐ ܠܹܗ (ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ): ܚܲܝܘܼܬܝܼ ܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ (ܕܵܩܪܵܐ) ܗܵܢܵܐ ܛܝܼܡܵܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ13 ܒܐܵܕܵܪ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܛܪܵܢ (ܪܲܗܘܿ) ܩܛܝܼܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ “[13] ݂

ܒܹܝܬ ܚܙܝܼܪܵܢ 2014 ܠܬܲܡܘܼܙ 2017: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܘܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠـ (10000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܕܗܵܠܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܒܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܛܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕܥܵܐ ܐܲܘ ܚܫܲܚܬܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ (ܐܲܠ ـ ܢܵܨܹܝܪܝܼ: ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܡܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܲܘ ܦܪܵܥܬܐ ܕܡܲܕܲܐܬܐ (ܓ̰ܸܙܝܵܐ): ܐܲܘ ܡܲܘܬܐ ݂ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܓܢܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܡܫܲܚܬܘܿܢܹܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ݂ ܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܡܲܦ̈ܩܵܥܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ ܕܲܟܣܸܚܠܵܗ̇ ܠܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܕܚܵܕܪܝܼ ܠܥܲܦܪܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 88 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965: ܦ 115 ـ 116 ݂ ܚܙܝܼ ܐܵܦ (ܡܲܘܨܸܠ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 89 ݂

[4] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 92 ـ 93 ݂

[5] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 94 ݂

[6] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 95 ݂

[7] ܚܙܝܼ : ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܦܵܝܵܐܪܕ 1994: ܦ 740 ݂

[8] ܡܼܢ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܪܝܼܡܘܹܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 328 ݂

[9] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 97 ݂

[10] ܗܵܢ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ (فقرة) ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܡܬܘܼܓܸܡܠܲܢ ܡܼܢ ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ) ݂ هذه الفقرة لم تكن موجودة في النص العربي لهذه الكنيسة، فقمنا بترجمتها من النص الإنكليزي. (المترجم)

[11] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 102 ݂

[12] ܚܙܝܼ: ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܐܵܪ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸܡܝܼܢܝܵܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: 1998: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܐܹܝܟ̰ ܟܝܼܦܘܪܟܝܵܐܢ: ܦ 15 ݂

[13] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܪܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܬ݂ܵܕܹܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ 2013: ܘܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 260 ݂

حماية أمام مجمع كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ما خربته الحرب في الأبنية التابعة للمجمع الديني لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ما خربته الحرب في الأبنية التابعة للمجمع الديني لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ما خربته الحرب في واجهة كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل، مقر جماعة كهنة المسيح الملك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
عند مدخل موقف سيارات المجمع الديني لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
موقف سيارات المجمع الديني لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
Juin 2018 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ:

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܝܘܿܡ ܚܲܕ ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1860: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐܲܢܛܘܵܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ (3) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܘܲܓܡܸܪܘܼܢ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܲܘܠܵܕܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܹܗ ܒܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܲܣܒܲܪܬܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ(25) ܒܐܵܕܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1863 ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1950: ܬܠܸܚܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ (ܬܠܵܚܵܐ ܡܢܵܬ݂ܵܝܵܐ): ܒܥܸܠܬܐ ܕܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܲܢܛܝܼܪܘܼܬ݂ܐ (صيانة) ܕܥܹܕܬܐ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܩܲܝܛܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1959: ܒܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܩܲܫܝܼܫܵܐ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ ܨܵܝܹܓ݂ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܲܕܬܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܓܘܼܠܦܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ: ܘܒܲܪܒ݂ܝܼܥܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1960: ܚܲܕ ܡܸܕܝܵܪܵܐ (طابق) ܚܲܕܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܵܐ ܠܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܲܕܡܵܟ݂ܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܲܣܢܝܼ̈ܩܘܵܬ݂ܐ ݂ ܘܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܕܲܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1984 ـ 1987 ܥܲܠ ܩܘܼܒܬܐ ܘܥܲܠ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܢܘܼܥܡܵܐܢ ܐܲܘܪܝܼܕܐ ܒܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂ ܘܲܩܪܵܫܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܬܩܲܘܝܵܐ ܐܲܘ ܡܸܬ݂ܚܲܝܠܵܐ (ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ): ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ (ܩܸܫܬܵܬ݂ܐ) ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܿܘܣܸܦܹ̈ܐ (ܡܘܼܙܝܸܕܹ̈ܐ): ܘܐܵܦ ܩܘܼܒ݂ܠܵܐ ܐܲܘ ܩܘܼܕܡܵܐ (واجهة) ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܵܐܹܪ ܠܕܵܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܲܕܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1995: ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܩܵܐ ܪ̈ܲܕܵܝܵܬ݂ܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܙܒ݂ܵܢܬܐ ܘܲܬܠܵܚܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܫܒܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܕܵܪܬܐ: ܘܐܵܦ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܘܐܵܦ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼܩܵܬܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܝܲܕܥܹ̈ܐ ܐܲܘ ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܐܲܬ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܘܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܐ ܡܲܘܨܠܵܝܬܐ ݂

ܘܒܲܪܒ݂ܝܼܥܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2004: ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܘܲܡܣܲܩܠܲܢܬܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܘܼܕܡܵܐ (ܦܵܬ݂ܐ) ܕܥܹܕܬܐ ܘܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼܩܵܬ݂ܐ ݂

مشهد خارجي خلفي لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ممر ضمن الباحة الداخلية لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ما أحرقه داعش ضمن الباحة الداخلية لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لوحة أحرقتها داعش تمثل القديس توما بجانب المسيح ضمن الباحة الداخلية لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لوحة أحرقتها داعش تمثل القديس توما بجانب المسيح ضمن الباحة الداخلية لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܚܘܼܦܵܛܵܐ ܣܒ݂ܝܼܣܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ:

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܘܟܵܐ ܠܚܘܼܦܵܛܵܐ ܣܒ݂ܝܼܣܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1962 ܠܗܲܠ ܡܛܵܝܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂

ܘܐܵܦ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܐܝܼܠܘܿܠ 18 ܒܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1962 ݂ ܡܼܢ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܹ̈ܐ ܩܵܫܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܥܲܦܵܨ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܪܵܥܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ 1964 ܠܥܲܕ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂  ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܗ̇ ܕܚܵܝܝܼ ܚܲܝܘܼܬܐ ܕܦܲܩܝܼܪܘܼܬܐ: ܘܦܵܠܚܝܼ ܡܸܛܠ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ: “ܘܗܵܢ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܕܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܐܲܘܝܵܐ ܥܲܠܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܕܘܼܟܬܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ”[1] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1964: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܡܓܲܠܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܕ(ܪܸܢܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ): ܘܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܐܵܦ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ: ܘܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ݂

” ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܓ݂ܠܬܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ (16) ܦܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ (2550) ܐܲܨ̈ܚܵܬ݂ܐ ܡܸܢܵܗ̇ ݂ ܩܵܐ ܐܸܫܬܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܠܗܲܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1970: ܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܡܓ݂ܠܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܵܬܘܵܬܵܗ̇ ܟܲܕ ܙܝܼܕܠܹܗ: ܘܗܲܪ ܗܵܕܹܟ̣ ܐܵܦ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܫ ܪܵܒܵܐ ݂ ܘܲܒܝܵܬ (ذات، نفس) ܫܲܢ݇ܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܪܬܐ ܒܩܵܐܹܡܵܗ̇ ܘܲܒܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ “[2] ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܡܓ݂ܠܬܐ ܕܪܸܢܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܘܲܡܫܲܡܲܗܬܐ ܒܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܐ ܕܲܦܪܵܣܬܵܗ̇ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1995: ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܣܵܝܘܿܡܘܼܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܒ݂ܵܬܝܼܟܵܐܢ (ܒ݂ܵܬܝܼܟܵܐܢ 2): ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܦܲܪܫܵܢܵܐ (ܡܢܲܩܕܵܢܵܐ: ناقد) ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1987: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1991 ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܓܵܘܹܗ ܕܲܘܪ̈ܵܬ݂ܐ ܕܡܲܠܘܿܦܹܐ: ܘܡܲܪܗܵܛܵܐ ܕܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ(4) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܕܪ̈ܵܫܼܐ ܘܗܸܪ̈ܓܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܘܼܩܪܸ̈ܒܹܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ݂ ܡܛܵܝܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܐܲܠܨܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܲܡܫܲܢܹܐ ܠܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018: ܢܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܢܹܗ (52) ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܲܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܠܣܵܗ̈ܕܘܵܬ݂ܐ ݂

ܘܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܬ݂ܝܼܚܵܐ ܒܝܘܿܡ 13 ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1996: ܘܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܛܲܘܘܿܪܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܠܗܲܠ ܐܬܵܝܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܚܵܒܹܫ ܪܵܒܵܐ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܘܲܠܚܘܿܕܹܗ ܝܠܹܗ ܒܐܸܣܟܹܝܡܹܗ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܵܒܹܫ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܠܝܼܬܘܿܪ̈ܓ̰ܵܝܹܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܫܝܼܦܵܝܹܐ: ܘܠܘܼܚܹ̈ܐ ܙܲܝܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܠܝܼܬܘܿܪ̈ܓ̰ܵܝܹܐ: ܘܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܣܦܵܩܹ̈ܐ ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ݂

ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܗܵܢܵܐ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼܩܵܬ݂ܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܘܣܲܗܵܕܵܐ ܠܝܵܪܬܘܼܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܡܼܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܓܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܡܘܼܚܙܹ̈ܐ ܓܵܘܹܗ: ܨܠܝܼܒ݂ܵܢܹ̈ܐ: ܦܹܝܪܡܵܐ: ܨܸܨܠܵܐ: ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܢܚܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܫܘܼܫܵܝܹ̈ܐ: ܠܸܒ݂ܢܹ̈ܐ ܣܹܐܡܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܒܥܘܼܬܪܹܗ ܡܢܘܼܩܫܵܐ: ܕܕܵܥܹܪ ܣܝܼܩܘܿܡܹܗ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1774: ܘܐܵܦ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܪܸܡܬ݂ܵܐ (رفات) ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂ ܘܲܚܒܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܡܘܼܩܪܸ̈ܒ݂ܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܬ݂ܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ: ܘܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܐ: ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1871 ݂ ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܗܿܝ ܠܘܼܚܵܐ ܙܲܝܬܵܝܬܐ ܛܵܒ݂ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܵܥܪܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܒܦܘܼܪܣܵܐ ܕܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܬܠܵܬܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܠܲܡܓ݂ܠܬܐ ܕܪܸܢܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܟܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2007 ܒܝܲܕ UCIP(ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ ܬܹܒ݂ܝܠܵܝܵܐ ܠܓܸܠܝܘܿܢܵܪܘܼܬ݂ܐ) ݂ ܘܘܵܠܹܐ ܕܠܵܐ ܡܲܢܫܹܝܚ ܠܗܿܘ ܓܘܼܠܦܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2012: ܒܦܘܼܪܣܵܐ ܕܲܕܟ݂ܵܪܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܟܵܗܢܘܼܬܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܲܬܐܸܣܵܢܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ݂

ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܚܠܲܦܬܐ ܠܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܲܚܒܸܫܠܵܗ̇ (120) ܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬܐ: ܡܟܲܣܝܼ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ(10) ܕܵܪܹ̈ܐ[3] ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦ (400) ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܒܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦ ܐܘܿܪܵܝܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1671: ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܼܢ ܪܗܘܿܡܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܗܵܢܵܐ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܚܲܕ ܡܢܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܐܹܫ): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܩܕܹ̈ܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ: ܘܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܢܝܼܒܹ̈ܐ: ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܡܚܘܼܡܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܠܒ݂ܝܼܒܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܡܬܘܼܪ̈ܨܹܐ ݂

_______

[1] ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܥܲܦܵܨ: ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܲܦܣܸܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܼܢ 1964 ـ 2014: ܩܦܝܼܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܥܲܡܹܗ ܓܲܘ (ܥܲܢܟܐܒ݂ܵܐ ܟܘܼܡ) ܒܝܘܿܡ 2 ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2018 ݂

[2] ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܥܲܦܵܨ: ܐܲܦܣܸܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܼܢ 1964 ـ 2014: ܩܦܝܼܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܥܲܡܹܗ ܓܲܘ (ܥܲܢܟܐܒ݂ܵܐ ܟܘܼܡ) ܒܝܘܿܡ 2 ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2018 ݂

[3] ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܥܲܦܵܨ: ܐܲܦܣܸܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܼܢ 1964 ـ 2014: ܩܦܝܼܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܥܲܡܹܗ ܓܲܘ (ܥܲܢܟܐܒ݂ܵܐ ܟܘܼܡ) ܒܝܘܿܡ 2 ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2018 ݂

الأب بيوس عفاس، مساعد مؤسسي جماعة المسيح الملك ، كاهن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كندي نكاش، مساعد الأب بيوس عفاش كاهن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إبراهيم لالو، طالب ضمن مركز دراسات الكتاب المقدس ضمن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ:

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܲܠܢܸܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܬܚܘܿܬ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܕܵܪܬܐ ݂ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܵܡܹܐ ܘܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ: ܘܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܵܒܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒـ (8) ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܲܡܢܹ̈ܐ ݂

ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܡܬܲܪܨܵܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܢܩܝܼܫܵܐ ܒܢܸܩܫܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ ܚܕܵܐ ܣܝܼܡܬܐ ܝܠܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܗܿܘ ܣܢܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܒـ (8) ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ: ܝܵܪܡܝܼ ܒܪܹܫܹܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܐܲܘ ܩܸܫܬܵܬܵܐ ܣܡܝܼܟܹ̈ܐ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ܒܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܲܒܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ݂

ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܚܕܵܐ ܡܲܛܲܠܬܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ـ ܕܵܡܝܵܐ ” ܠܲܟܒ݂ܝܼܢܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܕܒܪܵܐ “[1]ـ  ܡܣܘܼܩܠܹ̈ܐ ܩܸܫܬܵܬܵܐ ܒܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ݂ ܠܥܸܠ ܐܝܼܬ ܩܘܼܒܬܐ (ܩܲܒܵܐ): ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܛܲܠܬܐ ܐܝܼܬ ܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ (ܣܸܩܠܹ̈ܐ) ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ݂ ܓܲܘ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܠܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܓܹܒܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܡܲܥܒܪܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܸܣܟܹܝܡܹܗ: ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܥܲܠ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ: ܒܪܹܫ ܩܸܫܬܵܬ݂ܐ: ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܡܼܢ ܠܘܼܚܵܐ ܕܲܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܢܩܝܼܫܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܡܲܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ” ܦܲܛܪܘܿܣ ܐܲܢ݇ܬ ܟܹܐܦܵܐ ܝܘܸܬ ܘܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܒܸܕ ܒܵܢܹܝܢ ܥܹܕܬܝܼ ” ݂

ܒܥܸܕܵܢ ܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ: ܚܲܕ ܨܵܪܘܿܚܵܐ ܥܒܸܪܹܗ ܡܼܢ ܩܪܵܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ ܠܩܘܼܒܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ݂ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܟܒ݂ܝܼܫܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܪܵܫܵܐ ܘܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܠܲܘܝܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܚܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܐ (ܡܲܕܥܲܪܬܐ) ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܘܟܠܲܝܗܝ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܘܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܡܲܘܬܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܠܘܼܚܵܐ ܡܣܘܼܩܲܠܬܐ (ܡܨܲܒܬܐ) ܕܡܲܚܙܝܵܐ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܗܿܘ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ݂

ܘܡܲܒܝܘܿܢܵܐ (ܕܵܥܹܫ) ܪܫܸܡܠܹܗ ܕܡܲܦܩܸܥ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܪܫܸܡܠܹܗ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܥܹܐ ܡܲܦܩܸܥܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕܥܹ̈ܐ ܚܘܼܕܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܘܲܣܡܘܿܩܹ̈ܐ: ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܘܡܲܕܒܚܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܐ ܕܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼ ܠܢܝܼܫܲܝܗܝ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܥܝܼܩܘܼܬ݂ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܐܲܘ ܒܨܝܼܪܘܼܬ݂ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܡܲܦܩܲܥܬܐ ݂

ܘܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܚܘܼܬܵܡ ܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ 2017: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܕܘܼܟܲܝܬܐ (ܡܪܝܼܩܬܐ) ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܪܲܡܬܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܛܲܟܣܵܐ ܚܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܒܝܘܿܡ (3) ܒܬܲܡܘܼܙ 2018: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕ(100) ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂

ܘܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܫ ܒܲܣܝܼܡܵܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܡܲܕܥܲܪܬܐ ܕܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܓܢܝܼܒܹ̈ܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ:” ܬܦܸܩܠܝܼ ܒܚܲܕ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܛܸܪܹܗ ܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ(4) ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܚܲܪܬܐ ܡܘܼܕܥܸܪܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ݂ ܘܲܡܬܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܥܠܲܝܡܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܕܗܿܘ ܐܝܼܡܲܢ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܘܼܩܲܕܬܐ: ܟܢܸܫܠܹܗ (ܡܓ̰ܘܼܡܸܥܠܹܗ) ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܡܼܢ ܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܘܲܟܬܵܒܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ ܠܘܵܬܹܗ ܘܚܲܪܬܐ ܩܲܡ ܡܲܕܥܸܪܘܼܢ ݂ ܘܠܲܐܟ݂ܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟ݂ (ܕܵܥܹܫ) ܣܸܪ̈ܝܹܐ “[2]

_______

[1] ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܥܲܦܵܨ: ܐܲܦܣܸܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܼܢ 1964 ـ 2014: ܩܦܝܼܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܥܲܡܹܗ ܓܲܘ (ܥܲܢܟܐܒ݂ܵܐ ܟܘܼܡ) ܒܝܘܿܡ 2 ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2018 ݂

[2] ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܥܲܦܵܨ: ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܲܦܣܸܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܼܢ 1964 ـ 2014: ܩܦܝܼܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܥܲܡܹܗ ܓܲܘ (ܥܲܢܟܐܒ݂ܵܐ ܟܘܼܡ) ܒܝܘܿܡ 2 ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2018 ݂

الأضرار التي ألحقها داعش على المباني التابعة لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش ضمن الباحة الداخلية لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © ماري أنج دينويل / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش ضمن صحن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش على الباب الملكي والمكان المقدس لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش على المذبح الرئيسي لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش على المذبح الرئيسي لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل
نيسان 2018 © إيتيين بيكيه غوتيه / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش على المذبح الأيسر لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش على المذبح الأيمن لكنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش في صحن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش في صحن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأضرار التي ألحقها داعش ضمن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لوحة باللغة العربية ضمن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
نيسان 2018 © أيتيين بيكيه غوتيه / ميزوبوتاميا
لوحة باللغة العربية ضمن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لوحة باللغة العربية ضمن كنيسة القديس توما للسريان الكاثوليك في الموصل.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Documentaire radio de RCF sur Mossoul :

  • Histoire et découverte des deux églises Mar Touma (syriaque-orthodoxe et syriaque-catholique).
  • Entretien avec Abouna Pios Affas, curé  syriaque-catholique de Mar Touma.
  • Un avenir à réinventer

Cliquez sur le lien ci-dessous :

 

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe