ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36353525 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43123414 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(221) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܒܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܝܹ̈ܐ ݂ ܘܥܹܕܬܐ ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܣܸܦܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

ܟܠ ܣܵܥܘܿܪܵܐ ܕܚܵܕܹܪ ܒܵܬܲܪ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܝܵܕܹܥ ܕܐܝܼܬ (6) ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܛܵܥܢܝܼ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܡܒܲܝܬܝܹ̈ܐ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܡܢܵܬܵܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܐܸܠܵܐ ܡܢܵܬܵܗ̇ ܥܸܠܵܝܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܚܠܲܦܬܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܝܲܩܝܼܪܬܐ (تحفة) ܕܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܘܲܚܕܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܕܲܡܢܵܬ݂ܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܦܘܼܨܹܝܬܐ (ܡܦܘܼܪܲܩܬܐ) ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܘܼܫܝܵܐ ܕ (ܕܵܥܹܫ) ܠܲܦܢܝܼܬܐ: ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 2014 ـ 2017: ܘܲܡܢܵܬ݂ܐ ܥܸܠܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܡܲܦ̈ܩܵܥܝܵܬ݂ܐ ܚܲܝܠܬܵܢܹ̈ܐ ݂

Plan monument

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36353525 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43123414 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(221) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܒܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܝܹ̈ܐ ݂ ܘܗܿܝ ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܣܸܦܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ (400) ܟܠܡ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܛܵܝܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕ (ܐܲܠܢܲܒܝܼ ܗܘܿܪܸܣ) ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܡܲܣܓ݂ܕܵܐ ܕ (ܐܲܠܐܝܼܡܵܡ ܡܘܼܗܣܸܢ) ݂

مركز الموصل بعد الحرب.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الشارع الموازي لكنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل الذي يؤدي إلى الضفة الغربية لنهر دجلة.
نيسان 2018 © ايتيين بيكيه - غوتييه / ميزوبوتاميا
مسجد الإمام محسن بجانب كنيسة الطاهرة للكلدان.
نيسان 2018 © ايتيين بيكيه - غوتييه / ميزوبوتاميا

ܥܲܠ ܐܲܝܕܵܐ (ܐܲܝܢܝܼ) ܛܵܗܝܼܪܵܐ ܡܲܠܘܿܠܹܐ ܝܘܲܚ ؟

ܟܠ ܣܵܥܘܿܪܵܐ ܕܚܵܕܹܪ ܒܵܬܲܪ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܝܵܕܹܥ ܕܐܝܼܬ (6) ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܟܹܐ ܛܵܥܢܝܼ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܡܒܲܝܬܝܹ̈ܐ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂

ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܒܫܸܡ (ܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܬܲܚܬܵܝܬܐ: ܘܐܵܦ ܡܫܲܡܗܝܼ ܠܵܗ̇ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܸܡ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ ܐܲܠܓ̰ܲܘܵܢܝܼܵܐ) ݂ ܡܢܵܬܵܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܐܸܠܵܐ ܡܢܵܬܵܗ̇ ܥܸܠܵܝܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܚܠܲܦܬܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ݂

ܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܕ(ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܘܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܐܵܦ ܒܫܸܡ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ ܐܲܠܦܲܘܩܵܢܝܼܵܐ): ܒܗܿܝ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܪܵܡܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܦܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܐܵܦ ܒܫܸܡ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ ܐܲܠܟ݂ܵܪܝܼܓ̰ܝܼܵܐ): ܘܐܝܼܬ ܐ݇ܚܪܵܝܬܐ ܒܫܸܡ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ ܐܲܠܕܵܟ݂ܝܼܠܝܼܵܐ): ܘܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܫܸܡ (ܛܵܗܝܼܪܵܐ ܕܩܲܠܥܵܐ): ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܥܹܕܵܬ̈ܐ ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܠܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ (ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܲܚܕܲܬܐ) ܘܲܠܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ: ܘܟܠܲܝܗܝ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܒܫܸܡ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) !

كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل. منظر عام للمبنى والدمار الناجم عن داعش والقصف.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ:

ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(16) ܒܥܸܠܬܐ ܕܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1552: ܪܵܒܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܘܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ)[1]: ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܘܼܪܬܵܢܵܐ (الوراثة) ݂ ܘܲܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ: ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܘܲܚܙܸܩܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܵܐ ܕܡܲܘܕܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(20) ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ” ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡ ܣܝܵܡܝܼܕܹܗ”[2] ݂

ܒܲܕܥܵܪܬܵܐ ܠܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܹܗ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܥܲܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬ݂ܐ ܕ(400) ܟܠܡ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ݂ ܘܓܲܘ ܚܲܕ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܥܲܡ ܡܡܲܪܝܵܢܹܗ (منافسه) ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܘܕܸܪܝܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܩܛܝܼܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1555 ݂ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܪܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1445: ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܩܘܼܒܪܸܣ ܡܚܘܼܝܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܐܘܿܓ̰ܝܼܢ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܡܫܘܼܡܗܵܐ ܠܹܗ ܥܹܕܬܲܝܗܝ ܒܥܸܕܵܢܵܗ̇: ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܗܵܢ ܦܘܼܠܵܓܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܟܘܼܬܵܫܵܐ ܩܸܢܛܵܝܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܲܝܕܘܼܬ݂ܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1830: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܓܲܒܝܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬ݂ܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܠܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1950: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܓ݂ܲܢܝܼܡܵܐ ݂

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ: ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܕܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܝܼܗ݇ܘܵܐ 1200000 ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ (الخليج) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1991: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܩܵܪܹܒ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (750000): ܠܦܘܼܬ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1987: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ (300000) ܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ) ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ 8%  : ܐܸܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018 ܟܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ؟

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܓܪ̈ܬܵܢܹܐ (مراسلين) ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܕܲܫܡܸܥܠܲܢ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ:  ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܥܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܘ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܲܓܪ̈ܬܵܢܲܝܢ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܐܝܼܬ݂ ܒܸܫ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ (400000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܒܘܼܪ̈ܒܸܙܹܐ ܒܹܝܬ݂ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܨܪܵܐ ݂ ܠܵܐ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܣ̈ܩܵܬ݂ܐ ܘܲܬܥܝܼ̈ܫܵܬ݂ܐ (مصائب): ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪܹܫ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܡܼܢ ܝܘܿܡ ܫܲܪܝܘܼܬܹܗ (استقلاله) ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1932 ݂ ܘܲܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܲܢܝܵܚܵܐ: ܡܼܢ ܨܦܵܚܬܐ ܐܵܡܹܝܪܟܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܡܼܢ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܡܼܢ ܚܨܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ: ܘܥܸܢܦܵܐ ܕܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܡܝܼܠܝܼ̈ܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܒܪܹܫ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ݂ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܡܗܘܼܡ̈ܢܵܗ̇ ܕܐܝܼܬ ܒܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܓܲܘ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܕܐܵܡܹܝܪܟܵܐ: ܐܘܿܪܘܿܦܵܐ: ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ: ܟܵܢܲܕܵܐ: ܢܝܘܿܙܠܲܢܕܵܐ: ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܣܘܿܦܝܵܬܵܝܵܐ ܕܕܲܥܒܲܪ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܪܘܼܣܝܵܐ ܘܐܘܿܟܪܵܢܝܵܐ ܘܓ̰ܘܿܪܓ̰ܝܵܐ (ܬܸܒܠܝܼܣܝܼ) ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ (ܝܲܪܲܦܵܐܢ) ݂

_______

[1] ܒܕܵܪܵܐ ܕ(16): ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܘܦܵܪܣܵܝܬܐ ݂

[2] ܡܼܢ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܪܝܼܡܘܹܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 328 ݂

رمز الكنيسة الكلدانية.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:

ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ “[1]: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܗ̇: ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܕܵܪ̈ܵܝܹܐ ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(554)[2]: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܬܒܲܚ ܓܲܘ ܒܵܠܲܢ: ܗܿܘ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ “ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܝܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܘ ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ(ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܠ ـ ܨܲܦܵܐܐ) ـ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܲܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ـ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (موقع) ܕܫܵܟܹܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ: ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܒܵܒܹܝܠ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬ݂ܝܘܿܕܘܿܪܣ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܒܲܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ݂ ܐܸܠܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ: ܒܲܝܬܐ ܕܲܫܟܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܥܹܕܬܐ”[3] ݂ ܘܬܲܚܘܼܒܵܐܝܼܬ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂

ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܘ ܢܝܼܢܘܹܐ (ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ) ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ570: ܘܦܵܝܫܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܣܥܲܪܕܵܝܬܐ (ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ) ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ݂ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܡܫܲܪܘܿܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܥܲܬܝܼܩܘܼܬ݂ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ: ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܬܘܼܒ݂ ݂ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܲܒ݂ܪܵܐܹܝܠ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܘܒܵܬܪܹܗ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܬܐ ܘܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ(ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ: ܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18)[4] ݂

ܘܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܘܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܵܬ݂̈ܐ ܒܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܚܵܒ݂ܹܫ ܗܵܢ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܬܵܝܬܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܦܪܵܣܬܵܗ̇ ݂ ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 641: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܡܼܢ (ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܕܼܸܡܵܐ: أهل ذمة): ܥܲܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ: ܘܘܵܠܝܵܬܹܐ̈ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܕܒܵܥܝܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܛܵܠܒܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂ ܗܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܚܬܸܡܠܹܗ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1855 ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܒܲܣܬܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܒܩܵܐܹܡܲܝܗܝ (ܕܼܸܡܵܝܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܘܿܡܹܐ ܠܗܲܘܢܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܵܐ: ܘܲܡܫܲܠܛܘܿܢܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܒܩܘܼܪܒܵܐ (تقريبًا) ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܠܛܸܢܘܼܢ ܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܘܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܘܨܸܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ݂ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܓܲܘ ܬܲܟܪܝܼܬ: ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܠܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܚܵܐ ܕܝܸܡܹܗ (ܚܘܿܕܹܝܢܝܼ) ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܛܲܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܡܲܝܵܐ ܡܟܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܝܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܸܫ ܟܘܿܦܵܢܬܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܐ ݂ ܠܗܵܕܹܟ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܪܹܫ ܗܿܝ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܲܓܠܝܼ̈ܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (منحوت) ܐܲܘ ܢܓ݂ܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܕܡܫܘܼܡܸܗ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܦܝܼܝܹܗ ܒـ ” ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐ ܕܲܓܠܝܼܦܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ “[5] ݂

ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܡܓܘܿܠܵܝܵܐ (ܗܘܿܠܵܟܘܿ ܚܵܐܢ) ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܥܒܸܕܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܢܚܵܪܵܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1258: ܘܗܵܕܹܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܕܕܲܝܵܢܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ (ܠܘܼܠܘܼ): ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ[6] ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ (ܕܒܵܬܪܹܗ) ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ݂ ” ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܪܹܫܲܝܗܝ (ܠܕܲܪ̈ܓ݂ܲܝܗܝ ܥܸܠܵܝܵܐ) ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ(ܬܝܼܡܘܿܪܠܸܢܟ): ܗܿܘ ܕܲܨܦܸܚܠܹܗ ܓܲܝܣܹܗ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܟܣܸܚܠܹܗ ܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܠܲܝܬ ܥܹܕܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܩܸܛܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܛܵܠܹܒ ܘܩܵܪܹܐ ܠܙܸܕܩܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ “[7] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1516: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܦܫܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܲܝܗܝ ܕܲܡܬܸܚܠܹܗ ܠܐܲܪܒܲܥ ܕܵܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܵܬܲܪ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1638 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܡܘܼܪܵܐܕ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂

ܡܲܘܨܸܠ ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܘܲܚܙܸܩܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܵܐ ܕܡܲܘܕܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(20) ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ” ܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡ ܣܝܵܡܝܼܕܹܗ”[8] ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܲܓ݂ܕܵܕ (1950): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1830: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ ܕ(42) ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܚܨܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ (ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ): ܗܿܘ ܕܲܓܢܸܒ݂ ܠܹܗ ܘܲܣܠܸܒ ܠܹܗ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܗܵܢ ܚܨܵܪܵܐ ݂ ܘܦܵܫܵܐ (ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ (ܚܘܿܣܲܝܢ ܐܲܠ ـ ܓ̰ܲܠܝܼܠܝܼ): ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܦܠܵܫܵܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܦܵܥܘܿܠܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:” ܩܢܹܐ ܠܹܗ ܠܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ (ܦܲܪܡܵܐܢ) ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ “[9] ݂ ܘܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1744: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܐ݇ܚܹܪܬܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܢܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ ܘܡܘܼܥܡܸܪܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܐ ܒܡܲܦ̈ܩܵܥܝܵܬ݂ܐ (ܒܘܼܡܒܹ̈ܐ) ݂

ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܕܫܘܼܕܵܪܹ̈ܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ (ܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܦܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܲܒܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢܲܝܗܝ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1636 ݂ ܘܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1750: ܘܒܵܬܪܲܝܗܝ ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ: ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܦܪܲܢܣܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1859 ݂

ܢܘܼܩܕܵܐ (ܢܘܼܩܙܵܐ) ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1915 ـ 1918: ܒܥܸܕܵܢ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ [10] ݂ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܲܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܬܲܪܨܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ݂ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1916: ܘܓܲܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܗ̇ (ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܟܠ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܡܪ̈ܘܼܦܝܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܘܲܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܲܩܕܵܡ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܝܘܿܡ (10) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܲܢܨܠܵܐ (القنصل) ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ (ܗܘܿܠܸܫܬܵܝܸܢ) ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܹܗ ܒܲܪܩܝܼܬܐ (برقية) ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:” 614 ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܪ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ: ܘܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ (طوافات) ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܒܐܸܬܡܵܠܝ: ܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ: ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܥܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ”[11] ݂

ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ (ظهور)ܕܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2004: ܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܡܸܫ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܥܪܵܩܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܒܸܫ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܠܒܲܪ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ݂ ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܢܲܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܹ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܲܚܛܵܦܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܥܒ݂ܘܿܕܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܲܡܗܲܕܘܿܝܹܐ ܠܲܥܪܵܩܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ݂ ܒܝܘܿܡ 6 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ: ܚܲܪܬܐ 9 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܪܵܒܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܗܵܢܵܐ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܛܝܼܦܵܐ ܡܲܛܪܵܢ ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̰ ܪܲܗܘܿ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܡܲܘܨܸܠ: ܒܝܘܿܡ 13 ܫܒ݂ܵܛ 2008: ܟܲܕ ܡܩܲܒܘܿܠܹܐ ܠܲܚܕܵܐ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܡܼܢ (ܦܵܟܸܣ ܟܪܝܼܣܬܝܼ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܟܲܪܲܡܠܸܫ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ̣ ܘܲܓܠܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܠܲܓܙܵܡܵܐ (تهديد)ܕܲܡܩܘܼܒܸܠ ܠܹܗ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܘܡܹ̈ܐ: ܐܡܸܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ: ” ܚܲܝܘܼܬܘܼܟ݂ ܐܲܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܵܐܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ: ܡܦܘܼܢܹܐ ܠܹܗ (ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ): ܚܲܝܘܼܬܝܼ ܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ (ܕܵܩܪܵܐ) ܗܵܢܵܐ ܛܝܼܡܵܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ13 ܒܐܵܕܵܪ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܛܪܵܢ (ܪܲܗܘܿ) ܩܛܝܼܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ “[12] ݂

ܒܹܝܬ ܚܙܝܼܪܵܢ 2014 ܠܬܲܡܘܼܙ 2017: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܘܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠـ (10000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܕܗܵܠܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܒܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܛܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕܥܵܐ ܐܲܘ ܚܫܲܚܬܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ (ܐܲܠ ـ ܢܵܨܹܝܪܝܼ: ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܡܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܲܘ ܦܪܵܥܬܐ ܕܡܲܕܲܐܬܐ (ܓ̰ܸܙܝܵܐ): ܐܲܘ ܡܲܘܬܐ ݂ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܓܢܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܡܫܲܚܬܘܿܢܹܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ݂ ܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܡܲܦ̈ܩܵܥܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ ܕܲܟܣܸܚܠܵܗ̇ ܠܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܕܚܵܕܪܝܼ ܠܥܲܦܪܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 88 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965: ܦ 115 ـ 116 ݂ ܚܙܝܼ ܐܵܦ (ܡܲܘܨܸܠ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 89 ݂

[4] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 92 ـ 93 ݂

 

[5] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 94 ݂

[6] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 95 ݂

[7] ܚܙܝܼ : ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܦܵܝܵܐܪܕ 1994: ܦ 740 ݂

[8] ܡܼܢ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܪܝܼܡܘܹܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 328 ݂

[9] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 97 ݂

[10] ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܣܲܝܦܘܿ ݂ ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܵܢܦܸܩܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ) ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[11] ܚܙܝܼ: ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܐܵܪ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸܡܝܼܢܝܵܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: 1998: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܐܹܝܟ̰ ܟܝܼܦܘܪܟܝܵܐܢ: ܦ 15 ݂

[12] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܪܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܬ݂ܵܕܹܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ 2013: ܘܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 260 ݂

 

 

خريطة الموصل (الضفة الغربية) ونينوى (الضفة الشرقية) مع تحديد البلدة القديمة داخل الأسوار العثمانية القديمة
©ضمن "مسيحيو الموصل وكنائسهم خلال الفترة العثمانية من 1516 إلى 1815" ، الاب جان ماري ميريغو. الموصل - نينوى ، 1983 ، ص 93 أ.
خريطة للبعثة الدومينيكية في بلاد الرافدين وكوردستان وأرمينيا. يشار إلى الموصل ، مقر البعثة ، في وسط الخريطة
© صندوق الموصل. الجرد رقم IV-N22-11-2. محفوظات مكتبة سولشوار (مقاطعة دومينكان الفرنسية)
المونسينيور بولس فرج راحو، رئيس أساقفة الكلدان في الموصل قبل شهر من اختطافه وقتله.
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المونسينيور بولس فرج راحو، رئيس أساقفة الكلدان في الموصل قبل شهر من اختطافه وقتله.
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بقايا دمية ضمن أنقاض كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.
نيسان 2018 © ايتيين بيكيه - غوتييه / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ:

ܡܢܵܬܵܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܛܘܼܘܲܪܵܬܐ ܪܵܡܘܼܬ݂ܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓ̰ܸܒܪܵܐܹܝܠ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܬܸܫܥܵܐ ܘܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ: ܘܚܵܒܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܹܐܘܿܠܝܼܓ݂ܵܝܬܐ ܡܫܲܡܗܲܬܐ ܩܪܝܼܬܐ ܐܲܘ ܫܸܡܵܗ̇ (ܐܸܡܵܐ ܕܲܡܝܲܬ̇ܪ̈ܘܵܬ݂ܐ: أم الفضائل): ܘܲܚܦܹܐ ܠܹܗ ܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܒܦܲܠܓܘܼܬ݂ ܕܵܪܵܐ ܕ (13) ݂ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܡܲܨܹܝܚ ܕܲܡܦܲܫܩܲܚܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܚܲܓܵܐ (الحج): ܚܕܲܪ̈ܲܝ ܥܹܕܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܠܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܘܒܸܕ ܩܵܪܹܝܚ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ ܕܵܥܪܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ (1693): ܗܿܝ ܕܝܵܗܒ݂ܵܐ ܫܸܡܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ݂ ܒܟܠ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬ݂ܐ: ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ (ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܵܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1744: ܒܵܬܲܪ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܡܼܢ ܚܨܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܕܐܬܹܐ ܐܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܝܲܕ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕܦܵܪܣܵܝܵܐ ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ ݂

ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܟܠܵܝܬܲܝܗܝ ܒܣܘܼܬܵܪܵܐ (دفاع) ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܠ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܡܼܢ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ: ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܦܵܫܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܚܘܼܣܲܝܢ ܓ̰ܲܠܝܼܠܝܼ: ܕܩܲܡ ܝܵܗܹܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܒܲܒܢܵܝܵܐ ܘܲܪܡܵܡܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ݂ ܘܗܲܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟ݂ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܒܲܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܓܠܝܼܦܬܐ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܐܵܬܝܼ ܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܠܡܲܩܪܘܿܒܹܐ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܠܲܒܬܘܼܠܬܐ ܥܲܠ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܼܢ ܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743 ݂ ܘܲܟܬܸܒ݂ܠܹܗ (ܥܲܒܕܘܿܠܓ̰ܲܡܵܐܠ ܚܲܣܵܐܢ ܥܲܒܕܘܿܠܒܵܩܝܼ) ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܚܘܼܣܲܝܢ ܦܵܫܵܐ ܓ̰ܲܠܝܼܠܝܼ: ܚܕܵܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܒܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ݂ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܝܼܵܪ (ܝܲܪܚܵܐ ܡܲܪܝܲܡܵܝܵܐ): ܦܵܝܫܵܐ ܙܡܝܼܪܬܐ ܚܕܵܐ ܨܠܘܿܬܐ ܡܼܢ (13) ܒܵܬܹ̈ܐ ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܕܡܘܼܪܬܐ: (ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܟܣܸܚܠܵܗ̇ ܠܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ: ܘܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܩܕܵܡܵܗ̇ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܦܸܪ̈ܣܵܝܹܐ) ݂

ܡܘܿܢܣܸܝܘܿܪ ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܓ݂ܵܪܡܘܿ: ܪܹܫܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ 1980 ـ 1999: ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܹܗ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܟܵܬܸܪܕܪܵܐܝܼܐ: ܘܩܝܼܡܠܹܗ ܒܲܒܢܵܝܬܐ ܕܚܲܕ ܡܲܛܪܵܢܚܵܢܵܐ ܠܕܸܦܢܵܗ̇: ܘܝܬܸܒ݂ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܓ̰ ܪܲܚܘܿ: ܠܥܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܩܛܵܠܬܹܗ ܒܐܵܕܵܪ 2008: ܒܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܢܹܝܬܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܲܘܨܵܠ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ (ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ) ݂

خريطة نينوى والموصل من الجغرافي كارستن نيبور 1766. تحمل كنيسة الطاهرة الرقم 1
©ضمن "مسيحيو الموصل وكنائسهم خلال الفترة العثمانية من 1516 إلى 1815" ، الاب جان ماري ميريغو. الموصل - نينوى ، 1983 ، ص 93 أ.
أبرشية الموصل الكلدانية السابقة (يسار) وكنيسة الطاهرة (يمين). منظر عام للدمار الناجم عن داعش والقصف.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ(ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ:

ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܲܓܢܵܒ݂ܵܐ ܘܲܣܠܵܒܵܐ ܕܲܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܘܦܵܐ ܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 2014 ܘ 2017: ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܝܲܕ ܟܵܒ݂ܘܿܫܹ̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕܵܥܹܫܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܡܚܵܝܬܐ ܓܲܝܣܵܝܬܐ ܚܲܝܠܵܢܬܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ ܘܬܲܡܘܼܙ ܕܫܲܢ݇ܬܐ 2017: ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܚܪ̈ܵܒܹܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܒܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܐܵܦ ܒܲܩܪܵܫܵܐ ܘܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܕܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܗܿܝ ܡܢܵܬܐ ܒܸܫ ܚܕܲܬܐ ܕܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ݂ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܦܘܼܪܲܩܬܐ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1744 ݂

ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ): ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܝܵܗܒ݂ܵܐ ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܡܚܲܝܕܘܼܬ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܘܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܝܲܩܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܘܲܡܠܲܚܡܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܬ݂ܝܵܐ ܡܼܢ ܡܚܲܝܕܘܼܬܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܚܬܐ: ܘܡܼܢ ܣܲܚܢܘܼܬܵܗ̇ (أناقتها) ܛܵܒ݂ ܫܲܦܝܼܪܬܐ: ܘܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܒܸܫ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܡܛܘܼܟܲܣܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܪ̈ܲܝ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ: ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܦܬܝܼܚܬܐ: ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܕܦܵܬܠܝܼ ܚܵܕܹܪ̈ܘܵܢܵܗ̇: ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܲܢ ܒܣܝܼܩܘܿܡ 19 ܒܢܝܼܣܵܢ 2018: ܗܵܕܹܐ ܕܵܪܬܐ ܗܵܠܵܐ ܚܒ݂ܝܼܨܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܒܵܬܪ ܡܚܵܝܵܬ݂ܐ ܕܓܲܝܣܵܐ ܠܲܡܩܲܠܥܵܢܹ̈ܐ ܘܨܵܪ̈ܘܿܚܹܐ ݂ ܬܚܘܿܬ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܕܵܪܬܐ: ܗܵܠܵܐ ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ: ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ ܘܲܡܣܲܩܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܘܲܡܥܘܼܬܪܵܐ ܒܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܵܐ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ ݂

ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܕܵܪܬܐ ܐܝܼܬ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܲܨܠܘܿܬܐ: ܘܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܓܘܼܪܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ: ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܕܵܪܬܐ: ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ: ܐܲܘ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂

ܘܡܵܨܹܝܚ ܕܥܵܒ݂ܪܲܚ ܠܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܵܣܥܲܚ ܡܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܓܹܒܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ݂ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ): ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܦܵܪܹܫ ܒܹܝܬ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܠܗܲܝܟܠܵܐ: ܘܗܿܘ ܩܲܢܛܪܸܢ ܥܲܠ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܒܪܹܫ ܗܵܢܵܐ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܬܪܹܝܢ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܩܘܼܒܬܵܝܹ̈ܐ ܕܚܵܒ݂ܫܝܼ ܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ ܡܲܚܵܪ̈ܵܝܹܐ (زخارف هندسية) ܘܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ݂ ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܢܵܦܹܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܡܗܲܕܹܐ ܠܓܘܼܪܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ: ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ: ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܘܚܲܪܬܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܟܵܘܵܬ݂̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ݂ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܚܵܒܹܫ ܣܸܬܪܵܐ ܘܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܘܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܚܸܪܡܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬ݂ܐ ܟܹܐܦܵܝܬܐ ݂

ܘܐܝܼܬ ܒܲܡܢܵܬ݂ܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܢܵܘܵܬ݂ܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ: ܥܲܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܩܸܛܥܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ݂ ܘܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܬ ܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܟܲܣܝܹ̈ܐ ܒܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ݂

ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ (ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ) ܪܵܒܵܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܬܲܪ̈ܓܡܹܐ ܘܲܡܦܲܫܩܹ̈ܐ: ܘܡܲܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܲܠܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܥܲܠ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܨܠܘܿܬܐ: ܘܐܲܢܲܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܠܡܲܘܕ̈ܥܵܢܘܵܬ݂ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1744 ܡܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܲܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܨܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܗ: ܕ: ܡܵܪܝ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܡܵܪܝ ܝܫܘܿܥܝܲܒ݂: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܠܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܲܡܥܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܘܡܵܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: (ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܲܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܙܲܟܹܝܚ (ܩܵܪܡܲܚ) ܥܲܠ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒܲܝ̈ܢ): ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܨܠܵܘܵܬܹ̈ܐ ܕܥܲܒ̇ܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܘܩܘܼܒܵܠܛܲܝܒܘܼܬܐ ( ܡܩܲܕܸܫ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܘܼܟ݂ ܠܥܹܕܬܘܼܟ݂: ܘܡܲܬܸܒ݂ ܠܛܲܝܒܘܼܬܘܼܟ݂ ܓܲܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܫܘܼܒ݂ܚܘܼܟ݂: ܘܲܫܒ݂ܘܿܩ ܕܗܵܘܹܐ ܡܲܕܒܚܘܼܟ݂ ܕܲܟ݂ܝܵܐ: ܘܲܫܒ݂ܘܿܩ ܠܦܲܓ݂ܪܘܼܟ݂ ܡܩܲܕܫܵܐ ܘܕܸܡܘܼܟ݂ ܕܗܵܘܝܼ ܢܙܝܼܪܹ̈ܐ ܐܸܠܹܗ: ܐܘܿ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܡܕܲܟ݂ܘܿܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܲܘܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܫܸܚܬܐ ܕܲܚܛܝܼܬܐ ) ݂

كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل. الخراب الكبير الذي ألحقه داعش و قصف الموصل.
نيسان 2018 © بيير بروين لوجويست / ميزوبوتاميا.
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل. منظر عام للدمار الناجم عن داعش والقصف.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.الباحة الداخلية والدمار الناجم عن داعش والقصف.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.ميليشيا وحدات الحماية في سهل نينوى تراقب بقايا مقاتل داعشي متحلل في الفناء الداخلي للمبنى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.دمار كبير ناجم عن القصف خلال معركة الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.دمار كبير ناجم عن القصف خلال معركة الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.دمار كبير ناجم عن القصف خلال معركة الموصل
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.دمار كبير ناجم عن القصف خلال معركة الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.دمار كبير ناجم عن القصف خلال معركة الموصل.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.ذخائر غير منفجرة في الأنقاض.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل.تحت الممر نرى باب الرجال (يمين) وباب النساء (يسار)
نيسان 2018 © ايتيين بيكيه - غوتييه / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل. باب المدخل المخصص للنساء المزخرف بالنقوش السريانية
© جان ماري ميريغو. في "مسيحيو الموصل وكنائسهم خلال الفترة العثمانية من 1516 إلى 1815" ، الأب جان ماري ميريغو ، ص. الموصل - نينوى 1983 ، ص 89.
كنيسة الطاهرة للكلدان في الموصل. زخرفة الجزء العلوي من الباب الملكي
© الأب جان ماري ميريغو ، ص. في "مسيحيو الموصل وكنائسهم خلال الفترة العثمانية من 1516 إلى 1815" ، الأب جان ماري ميريغو ، ص. الموصل - نينوى 1983 ، ص 89

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe