ܥܹܕܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ/ ܥܹܕܬܐ ܕܫܵܥܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ / ܥܹܕܬܐ ܕܫܵܥܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36202719 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 4373839 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(230) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܓܹܒ ܦܪܵܫ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܫܲܙܝܵܢܝܼ [1]݂

_______

[1] ܠܦܘܼܬ݂ ܝܼܕܲܥܬܲܢ: ܠܲܝܬ̇ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܫܸܡܵܐ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1750: ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܥܵܒ݂ܘܿܕܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܦܝܼܪܹ̈ܐ (خبراء): ܘܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܸܢܛܹ̈ܐ ܕܒܸܚܙܵܝܲܝܗܝ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܝܲܕ ܐܝܼܛܲܠܢܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܸܟܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ ݂ ܘܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܝܲܩܝܼܪܵܐ (مهيب) ܘܟܲܒܝܼܪܵܐ: ܡܵܪܹܐ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܝܵܐ: ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܒܹܝܙܲܢܛܵܝܵܐ: ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܠܵܬܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܘܚܲܡܸܫ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ݂

ܢܵܦܹܠ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܒܹܝܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1876 ܝܗܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܬܵܐ (ܐܘܿܓ̰ܝܼܢܝܵܐ ܕܝܼ ܡܘܿܢܬܝܼܓ̰ܘܿ): ܒܲܪ݇ܬ݂ܙܲܘܓܵܐ ܕܢܵܦܝܼܠܝܘܿܢ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܝܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1880: ܐܲܝܟ݂ ܡܫܲܘܬܦܵܢܘܼܬܐ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ݂ ܘܗܵܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܒܵܥܘܼܬ݂ܐ ܕܩܲܢܨܠܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܘܗܵܕܹܐ ܫܵܥܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܪܲܡܡܵܐ (مرمم) ܕܲܝܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2000: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܓܢܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܬܠܝܼܚܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܣܪܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܗ: ܕ: ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܲܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂


كنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل، تم تخريبها أثناء احتلال داعش (2014-2017) و أثناء معركة تحرير المدينة (2017). نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ / ܥܹܕܬܐ ܕܫܵܥܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36202719 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 4373839 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(230) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܓܹܒ ܦܪܵܫ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܫܲܙܝܵܢܝܼ ܠܘܵܬ݂ ܬܪܹܝܢ ܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ: ܢܝܼܢܘܹܐ ܘܦܵܪܘܼܩ ݂

كنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل، تم تخريبها أثناء احتلال داعش (2014-2017) و أثناء معركة تحرير المدينة (2017).
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:

 ܗܵܢ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܒܣܘܿܓ݂ܐܹܗ ܬܟܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܥܲܡܠܵܐ ܕ(ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ): ܗܿܘ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ (14) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܡܼܢ 1968 ـ 1983 ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܓܲܘ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܘܩܸܢܛܪܘܿܢܵܗ̇ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܐܵܦ ܚܙܝܼ: ܬܪܹܝܢ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܠܹ̈ܗ: (ܙܸܠ (ܣܝܼ) ܠܢܝܼܢܘܹܐ/ ܣܘܼܘܵܕܵܐ ܥܲܡ ܥܝܼܪܵܐܩ): ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܣܹܝܪܦ: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2000 ݂ ܚܙܝܼ: ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015 ݂ 


ܐܵܦܸܢ ܕܩܵܐܹܡ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ܝܠܹܗ (مأساوي): ܐܸܠܵܐ ” ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ “[1]: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܗ̇: ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܕܵܪ̈ܵܝܹܐ ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(554)[2]: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܬܒܲܚ ܓܲܘ ܒܵܠܲܢ: ܗܿܘ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ “ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܝܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܘ ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ(ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܠ ـ ܨܲܦܵܐܐ) ـ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܲܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ـ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (موقع)ܕܫܵܟܹܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ: ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܒܵܒܹܝܠ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬ݂ܝܘܿܕܘܿܪܣ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܒܲܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ݂ ܐܸܠܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ: ܒܲܝܬܐ ܕܲܫܟܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܥܹܕܬܐ”[3] ݂ ܘܬܲܚܘܼܒܵܐܝܼܬ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂

ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܘ ܢܝܼܢܘܹܐ (ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ) ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ570: ܘܦܵܝܫܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܣܥܲܪܕܵܝܬܐ (ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ) ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ݂ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܡܫܲܪܘܿܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܥܲܬܝܼܩܘܼܬ݂ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ: ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܬܘܼܒ݂ ݂ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܲܒ݂ܪܵܐܹܝܠ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܘܒܵܬܪܹܗ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܬܐ ܘܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ(ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ: ܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18)[4] ݂

ܘܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܘܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܵܬ݂̈ܐ ܒܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܚܵܒ݂ܹܫ ܗܵܢ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܬܵܝܬܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܦܪܵܣܬܵܗ̇ ݂ ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 641: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܡܼܢ (ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܕܼܸܡܵܐ: أهل ذمة): ܥܲܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ: ܘܘܵܠܝܵܬܹܐ̈ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܕܒܵܥܝܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܛܵܠܒܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂ ܗܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܚܬܸܡܠܹܗ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1855 ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܒܲܣܬܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܒܩܵܐܹܡܲܝܗܝ (ܕܼܸܡܵܝܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܘܿܡܹܐ ܠܗܲܘܢܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܵܐ: ܘܲܡܫܲܠܛܘܿܢܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܒܩܘܼܪܒܵܐ (تقريبًا) ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܠܛܸܢܘܼܢ ܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܘܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܘܨܸܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ݂ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܓܲܘ ܬܲܟܪܝܼܬ: ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܠܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܚܵܐ ܕܝܸܡܹܗ (ܚܘܿܕܹܝܢܝܼ) ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܛܲܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܡܲܝܵܐ ܡܟܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܝܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܸܫ ܟܘܿܦܵܢܬܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܐ ݂ ܠܗܵܕܹܟ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܲܕܬܐ ܒܪܹܫ ܗܿܝ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܲܓܠܝܼ̈ܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (منحوت)ܐܲܘ ܢܓ݂ܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܕܡܫܘܼܡܸܗ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܦܝܼܝܹܗ ܒـ ” ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐ ܕܲܓܠܝܼܦܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ “[5] ݂

ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܡܓܘܿܠܵܝܵܐ (ܗܘܿܠܵܟܘܿ ܚܵܐܢ) ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܥܒܸܕܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܢܚܵܪܵܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1258: ܘܗܵܕܹܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܕܕܲܝܵܢܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ (ܠܘܼܠܘܼ): ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ[6] ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ (ܕܒܵܬܪܹܗ) ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ݂ ” ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܪܹܫܲܝܗܝ (ܠܕܲܪ̈ܓ݂ܲܝܗܝ ܥܸܠܵܝܵܐ) ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ(ܬܝܼܡܘܿܪܠܸܢܟ): ܗܿܘ ܕܲܨܦܸܚܠܹܗ ܓܲܝܣܹܗ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܟܣܸܚܠܹܗ ܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܠܲܝܬ ܥܹܕܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܩܸܛܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܛܵܠܹܒ ܘܩܵܪܹܐ ܠܙܸܕܩܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ “[7] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1516: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܦܫܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܲܝܗܝ ܕܲܡܬܸܚܠܹܗ ܠܐܲܪܒܲܥ ܕܵܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܵܬܲܪ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1638 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܡܘܼܪܵܐܕ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂

ܡܲܘܨܸܠ ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܘܲܚܙܸܩܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܵܐ ܕܡܲܘܕܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(20) ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ” ܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡ ܣܝܵܡܝܼܕܹܗ”[8] ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܲܓ݂ܕܵܕ (1950): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1830: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ ܕ(42) ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܚܨܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ (ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ): ܗܿܘ ܕܲܓܢܸܒ݂ ܠܹܗ ܘܲܣܠܸܒ ܠܹܗ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܗܵܢ ܚܨܵܪܵܐ ݂ ܘܦܵܫܵܐ (ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ (ܚܘܿܣܲܝܢ ܐܲܠ ـ ܓ̰ܲܠܝܼܠܝܼ): ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܦܠܵܫܵܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܦܵܥܘܿܠܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:” ܩܢܹܐ ܠܹܗ ܠܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ (ܦܲܪܡܵܐܢ) ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ “[9] ݂ ܘܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1744: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܢܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ ܘܡܘܼܥܡܸܪܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܐ ܒܡܲܦܩܵܝܵܬ݂ܐ (ܒܘܼܡܒܹ̈ܐ) ݂

ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܕܫܘܼܕܵܪܹ̈ܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ (ܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܦܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܲܒܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢܲܝܗܝ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1636 ݂ ܘܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1750: ܘܒܵܬܪܲܝܗܝ ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ: ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܦܪܲܢܣܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1859 ݂

ܢܘܼܩܕܵܐ (ܢܘܼܩܙܵܐ) ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1915 ـ 1918: ܒܥܸܕܵܢ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ [10] ݂ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܲܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܬܲܪܨܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ݂ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1916: ܘܓܲܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܗ̇ (ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܟܠ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܡܪ̈ܘܼܦܝܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܘܲܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܲܩܕܵܡ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܝܘܿܡ (10) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܲܢܨܠܵܐ (القنصل) ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ (ܗܘܿܠܸܫܬܵܝܸܢ) ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܹܗ ܒܲܪܩܝܼܬܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:” 614 ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܪ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ: ܘܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ (طوافات) ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܒܐܸܬܡܵܠܝ: ܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ: ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܥܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ”[11] ݂

ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ (ظهور) ܕܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2004: ܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܡܸܫ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܥܪܵܩܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܒܸܫ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܠܒܲܪ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ݂ ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܢܲܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܹ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܲܚܛܵܦܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܥܒ݂ܘܿܕܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܲܡܗܲܕܘܿܝܹܐ ܠܲܥܪܵܩܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ݂ ܒܝܘܿܡ 6 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ: ܚܲܪܬܐ 9 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܪܵܒܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܗܵܢܵܐ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܛܝܼܦܵܐ ܡܲܛܪܵܢ ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̰ ܪܲܗܘܿ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܡܲܘܨܸܠ: ܒܝܘܿܡ 13 ܫܒ݂ܵܛ 2008: ܟܲܕ ܡܩܲܒܘܿܠܹܐ ܠܲܚܕܵܐ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܡܼܢ (ܦܵܟܸܣ ܟܪܝܼܣܬܝܼ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܟܲܪܲܡܠܸܫ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ̣ ܘܲܓܠܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܠܲܓܙܵܡܵܐ (تهديد) ܕܲܡܩܘܼܒܸܠ ܠܹܗ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܘܡܹ̈ܐ: ܐܡܸܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ: ” ܚܲܝܘܼܬܘܼܟ݂ ܐܲܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܵܐܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ: ܡܦܘܼܢܹܐ ܠܹܗ (ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ): ܚܲܝܘܼܬܝܼ ܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ (ܕܵܩܪܵܐ) ܗܵܢܵܐ ܛܝܼܡܵܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ13 ܒܐܵܕܵܪ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܛܪܵܢ (ܪܲܗܘܿ) ܩܛܝܼܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ “[12] ݂

ܒܹܝܬ ܚܙܝܼܪܵܢ 2014 ܠܬܲܡܘܼܙ 2017: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܘܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠـ (10000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܕܗܵܠܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܒܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܛܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕܥܵܐ ܐܲܘ ܚܫܲܚܬܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ (ܐܲܠ ـ ܢܵܨܹܝܪܝܼ: ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܡܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܲܘ ܦܪܵܥܬܐ ܕܡܲܕܲܐܬܐ (ܓ̰ܸܙܝܵܐ): ܐܲܘ ܡܲܘܬܐ ݂ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܓܢܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܡܫܲܚܬܘܿܢܹܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ݂ ܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܡܲܦ̈ܩܵܥܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ ܕܲܟܣܸܚܠܵܗ̇ ܠܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܕܚܵܕܪܝܼ ܠܥܲܦܪܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 88 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965: ܦ 115 ـ 116 ݂ ܚܙܝܼ ܐܵܦ (ܡܲܘܨܸܠ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 89 ݂

[4] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 92 ـ 93 ݂

[5] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 94 ݂

[6] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 95 ݂

[7] ܚܙܝܼ : ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܦܵܝܵܐܪܕ 1994: ܦ 740 ݂

[8] ܡܼܢ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܪܝܼܡܘܹܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 328 ݂

[9] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 97 ݂

[10] ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܣܲܝܦܘܿ ݂ ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܵܢܦܸܩܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ) ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[11] ܚܙܝܼ: ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܐܵܪ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸܡܝܼܢܝܵܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: 1998: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܐܹܝܟ̰ ܟܝܼܦܘܪܟܝܵܐܢ: ܦ 15 ݂

[12] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܪܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܬ݂ܵܕܹܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ 2013: ܘܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 260 ݂

مشهد عام لمباني بعثة الدومينيكان الفرنسية في الموصل. 1- قبة الكنيسة 2- الدير 3- قاعة اجتماعات 4- مدرسة الأولاد 6- منزل الأخوات
© صندوق الموصل. Z 58.2. ألبوم بني. أرشيف مكتبة سولشوار (الدومينيكان في فرنسا)

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܩܵܐܹܡ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ :

ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܪܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܬ݂ܵܕܹܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ 2013: ܘܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 260 ݂


ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܩܵܐܹܡ ܒܫܘܼܡܠܵܝܵܐ (وفاء) ܠܪܸܓ̇ܬ݂ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟ (1170 ـ 1221): ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(1215) ݂ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1235: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܕܪܵܐ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܟܢܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܓ݂ܪܝܼܓ݂ܘܿܪܝܼ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1237: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܲܪܚܸܫܠܹܗ ܠܩܲܨܪܵܐ ܕܬܲܚܠܘܼܦܵܐ (الخليفة) ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܪܲܒܵܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܒܚܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ (ܦܵܝܘܿܫܵܐ: دائم) ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1749: ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܟܘܼܡܪܵܝܵܐ ܒܝܘܿܡ 15 ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ 1749: ܘܲܫܟܸܢܵܗ̇ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܦܵܦܵܐ ܒܲܢܕܝܼܟܸܬ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܝܼܛܲܠܢܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܢܝܼܬܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ: ܘܪܹܫܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܝܼܢܝܼܟܘܿ ܠܵܢܙܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܩܲܒܠܹ̈ܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ: ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܝܼܛܵܠܝܵܐ ܒܝܲܕ ܒܲܝܬܘܼܬ݂ܐ ܕܦܵܫܵܐ (ܓ̰ܲܠܝܼܠܝܼ) ܒܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܲܝܗܝ ݂ ܒܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܲܣܝܵܡܬܐ ܕܟܹܐܦ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܠܥܲܡܠܲܝ̈ܗܝ ܐܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܠܥܲܕ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܕܥܲܪܬܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܬܐ ܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ (ܗܸܢܪܝܼ ܠܵܟܘܿܪܕܹܝܪ): ܡܫܘܼܕܪܹܗ ܦܵܦܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ ܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1856 ܘ 1858: ܬܡܲܢܝܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܼܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܠܲܫܩܵܠܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܕܐܝܼܛܲܠܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862 ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܛܒܲܥܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܕܲܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ݂ ܡܸܢܲܝܗܝ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܦܫܝܼܛܬܐ (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ): ܘܐܵܦ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܚܕܲܬܐ ܒܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܡܲܛܒܲܥܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܘܡܸܬܪܲܫܡܵܢܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܬܐ ܒܝܲܕ ܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ܒܥܸܕܵܢ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂

ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1878: ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܒܵܥܘܼܬ݂ܐ ܕܦܵܦܵܐ ܠܵܘܘܼܢ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܚܲܒܝܼܒ݂ܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܗܵܢܵܐ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܡܘܼܠܸܦܠܹܗ ܠܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܓܲܒ݂ܪ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܡܼܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܥܵܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܕܲܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܝܵܕܥܝܼ ܘܡܲܦܠܚܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܒܲܡܠܝܼܛܘܼܬ݂ܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1873: ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܘܨܸܠ ܐܸܫܬܐ ܚܵܬ݂ܘܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܬ݂ܐ: ܘܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܪܲܝܗܝ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1877: ܚܵܬ݂ܘܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼ̈ܟܵܝܵܬ݂ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܟܵܬܪܝܼܢ ܕܣܝܼܢܵܐ ݂ ܡܘܼܓܡܸܪܘܼܢ ܐܸܓܲܪܬܲܝܗܝ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܝܬܐ ܘܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ: ܘܒܹܝܬ ܝܲܬܡܹ̈ܐ: ܘܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܠܲܒܢܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

ܒܥܸܕܵܢ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ / ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ: ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܓܲܘ ܐܸܡܜܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܪ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܲܪܬܐ ܕܥܸܪܘܼܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1919 ـ 1920: ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܘܲܣܟܝܼܪܵܐ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܚܲܒܝܼܒ݂ܵܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1976: ܘܲܫܒ݂ܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܠܥܝܼܪܵܐܩ ܩܛܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܗܵܠܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܡܸܬܪܲܫܡܵܢܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1995: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܕܚܵܝܪܝܼ ܘܲܡܕܲܒܪܝܼ ܠܲܡܓ݂ܠܬܐ ܚܩܝܼܪܬܐ ܕ(ܪܸܢܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: الفكر المسيحي): ܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ (31) ܫܲܢ݇ܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܝܲܕ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ݂

ܘܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܐܲܚܵܘܵܬ݂̈ܐ ܘܚܵܬܘܵܬ݂̈ܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟ: ܘܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣ̈ܩܵܬ݂ܐ: ܘܲܡܩܘܼܒܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܡܣܲܝܒܪܵܢܘܼܬ݂ܐ (معاناة) ܘܝܵܬ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܩܘܼܒܠܲܝܗܝ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ݂

ܘܡܼܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܛܵܒ݂ ܡܫܲܡܗܵܐ ܒܼܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ ܢܲܓ̰ܝܼܒ: ܗܿܘ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܦܪܲܢܣܝܼܣ ܒܝܘܿܡ (22) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018[1] ݂ ܒܬܸܫܥܝܼ̈ܢܵܝܵܬ݂ܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܠـ (ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܲܩܡܵܝܵܐ ܠܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ): ܘܲܬܚܘܿܬ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܝܼܥܵܬܹ̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܒܲܪܒܪ̈ܵܝܹܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܠܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܘܡܼܢ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܠܐܲܪܒܹܝܠ: ܓܲܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ݂ ܘܠܲܐܟ݂ܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܕܵܟ݂ܪܲܚ ܠܡܲܛܪܵܢ ܝܲܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ: ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܠܝܼܕܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܗܵܢܵܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܘܲܡܠܲܫܢܵܢܵܐ ܘܲܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܘܝܲܠܝܼܦ ܐܲܢܬ݂ܪܘܿܦܘܿܠܘܿܓ̰ܝܵܐ: ܘܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܥܒܲܪ ܠܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܘܲܥܒܸܕܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬ݂ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ ݂

ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ: ܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܕܐܲܪܫܝܼܦܵܐ (أرشيف) ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܲܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܠܦܵܪܝܼܣ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1975: ܠܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕ(ܣܘܿܠܸܫܘܵܪ) ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕ(ܣܵܐܢ ܓ̰ܹܝܡܸܣ) ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܲܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܓܘܼܫܡܹ̈ܐ (نصوص) ܘܨܘܼܪ̈ܵܬ݂ܐ: ܡܥܲܕܸܪ ܐܲܪܫܝܼܦܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܒܡܲܘܨܸܠ: ܠܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܚܲܕ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܣܒܲܪܬܵܢܵܝܵܐ (تبشيري) ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ݂

_______

[1] ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܒܝܘܿܡ (18) ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2019 ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܠܝܼܘܝܼܣ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ ܣܵܟܘܿ ݂ ܟܵܪܕܝܼܢܵܠܵܐ ܘܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܝܼܢ ܕܝܲܨܝܼܦܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܬܐܵܡܘܼܬ݂ܐ ܒܹܝܬ ܡܲܪ̈ܥܝܵܬܹܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ ܘܡܲܘܨܸܠ: ܫܩܸܠ ܠܹܗ ܫܲܘܦܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܣܝܵܡܐܝܼܕܵܐ ݂

كنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل. مشهد للقبة المزدوجة والساعة. صورة قديمة. تاريخ غير محدد
© صندوق الموصل. Z 58.3. ألبوم أحمر. أرشيف مكتبة سولشوار (الدومينيكان في فرنسا)
مشهد داخلي لكنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل. صورة قديمة. تاريخ غير محدد
© صندوق الموصل. Z 58.3. ألبوم أحمر. أرشيف مكتبة سولشوار (الدومينيكان في فرنسا)
الرسامة الأسقفية للمطران نجيب ميخائيل ، رئيس أساقفة الموصل وعقرة ، في 18 ك2 2019 ، في كاتدرائية البطريركية الكلدانية مار يوسف في بغداد. على اليسار ، إتيان بيكيه غوتييه ، مدير مؤسسة سانت إرينه. على اليمين ، الكاردينال فيليب برباران ، رئيس أساقفة ليون.
ك2 2019 © EPG / FSI
المطران نجيب ميخائيل ، رئيس أساقفة الموصل وعقرة بزيارة لمدينة ليون ، بدعوة من مؤسسة سانت إرينيه.
آذار 2019 © tekoaphotos

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܲܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ/ ܥܹܕܬܐ ܕܫܵܥܬܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ:

ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܛܵܥܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ: ܥܹܕܬܐ ܕܕܘܿܡܢܝܼܟܵܐܢ: ܥܹܕܬܐ ܕ(ܦܵܬܪ̈ܝܼـܹܐ: ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ̈ܐ) ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܕܫܵܥܬ݂ܐ: ܐܵܦ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ: ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܕܲܓܒܲܪ̈ܘܵܬ݂ܐ (ܬܸܕܡܘܼܪ̈ܵܬ݂ܐ: معجزات) ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܥܲܪܬܐ ܕܡܵܪܬܐ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܝܲܕ ܐܲܒ݂ܗܵܬ݂ܐ ܐܝܼܛܲܠܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ 1866 ܘ 1873 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ ܠܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܦܵܠ ܘܐܲܒ݂ܵܐ ܠܝܼܝܘܿܢ: ܟܹܐܦ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܒܝܘܿܡ (9) ܒܢܝܼܣܵܢ 1866: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ ܒܝܘܿܡ (2) ܒܐܵܒ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1873 ݂

ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܝܲܩܝܼܪܵܐ (مهيب) ܘܟܲܒܝܼܪܵܐ: ܡܵܪܹܐ ܣܘܼܟܵܡܵܐ (تصميم) ܝܘܼܪܟ݂ܵܝܵܐ: ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܒܹܝܙܲܢܛܵܝܵܐ: ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܠܵܬܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܘܚܲܡܸܫ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܠܐܲܪܒܥܵܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܕܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܚܹܐܪ̈ܐ ܒܪܹܫܲܝܗܝ ܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ ܡܐܲܛܪܹ̈ܐ ܒܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ (ܩܸܫܬܵܬ݂ܐ) ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܒܪܹܫ ܗܲܝܟܠܵܐ ܟܵܘܵܬ݂ܐ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܩܘܼܒܵܬܹ̈ܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ݂ ܠܲܝܬ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܠܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܘܲܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܩܘܼܒܬܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܒܹܐܡܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܟܵܪܘܿܙܘܼܬ݂ܐ ݂ ܘܲܠܓܲܪܒܝܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܲܥ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ: ܚܵܒ݂ܫܝܼ ܐܲܪܒܥܵܐ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܒܲܡܗܝܼܪܘܼܬ݂ܐ ݂

ܘܲܡܢܵܬ݂ܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܬܘܼܪܲܨܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܩܸܛܡܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܡܢܵܬ݂ܐ ܒܲܪܵܝܬܐ ܡܟܘܼܣܲܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܟܣܵܝܵܐ ܒܓܲܘܢܵܐ ܟܘܼܪܟܡܵܝܵܐ ݂

ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܚܵܒܹܫ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܣܝܼܡܘܿܢ ܘܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܵܐܟ (ܝܲܥܩܘܿܒ݂) ܪܹܝܬܘܿܪܹܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܘܼܢܚܵܐ ܕܲܢܦܸܠ ܠܹܗ ܒܪܹܫ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ـ 1916: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܣܗܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܟܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܣܝܵܡܲܝ̈ܗܝ ݂

ܢܵܦܹܠ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܒܹܝܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1876 ܝܗܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܬܵܐ (ܐܘܿܓ̰ܝܼܢܝܵܐ ܕܝܼ ܡܘܿܢܬܝܼܓ̰ܘܿ): ܒܲܪ݇ܬ݂ܙܲܘܓܵܐ ܕܢܵܦܝܼܠܝܘܿܢ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܝܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1880: ܐܲܝܟ݂ ܡܫܲܘܬܦܵܢܘܼܬܐ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ݂ ܘܗܵܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܒܵܥܘܼܬ݂ܐ ܕܩܲܢܨܠܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܘܗܵܕܹܐ ܫܵܥܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂

ܘܐܝܼܬ݂ ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܵܐ ܡܥܲܪܬܐ (مغارة) ܕ(ܠܘܿܪܕ) ܕܵܡܝܵܐ ܠܗܿܝ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ: ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܡܵܪܬܐ ܕܲܓܒܲܪ̈ܘܵܬ݂ܐ: ܘܐܵܬܝܼ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܲܡܥܲܪܬܐ ܪܵܒܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܡܨܲܠܘܿܝܹܐ ܘܠܲܛܠܵܒܵܐ ܘܲܒܥܵܝܵܐ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬ݂ܐ ݂ ܕܵܥܪܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ (فضل) ܕܲܒܢܵܝܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܥܲܪܬܐ ܠܝܲܠܝܼܦܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܚܠܵܦ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܕܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܬܠܵܚܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܚܦܵܪܬܐ ܕܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕ(ܦܵܪܘܼܩ) ݂

ܐܝܼܬ ܚܕܵܪܲܝ ܥܹܕܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ/ ܥܹܕܬܐ ܕܫܵܥܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܡܵܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ:

ـ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܐܝܼܬ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܲܕܪܵܫܵܐ: ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܲܕܡܵܟ݂ܵܐ: ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܐܝܼܟ݂ܵܠܵܐ: ܘܲܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ݂

ـ ܠܬܲܝܡܢܵܐ: ܕܲܝܪܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܐ ܡܼܢ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܕܲܝܪܵܐ ܕܚܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܕܚܵܒܹܫ ܪܵܒܵܐ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܪ̈ܵܫܵܝܹܐ: ܥܹܕܬܐ: ܐܵܘܵܢܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܕܵܪ̈ܵܬ݂ܐ: ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܲܡܣܵܝܵܐ: ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܘܬܦܹ̈ܐ ܕܲܕܡܵܟ݂ܵܐ: ܘܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ݂

ـ ܠܡܲܕܢܚܵܐ: ܒܲܝܬܐ ܡܬܲܠܬܵܐ ܕܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ: ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ: ܘܐܝܼܬ݂ ܐܵܦ ܕܘܼܟܬܐ ܠܕܘܼܒܵܩ ܟܬܵܒܹ̈ܐ (تجليد الكتب) ݂

ـ ܠܓܲܪܒܝܵܐ: ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܵܘܹܗ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܲܟܪ̈ܝܼܗܹܐ: ܘܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܵܠܘܿܟ݂ܘܼܬ݂ܐ: ܒܹܝܬ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ (صيدلية): ܘܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܬ݂ܘܵܬ݂̈ܐ ݂ ܘܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܫ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܥܲܡ ܪܵܒܵܐ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܪ̈ܵܫܵܝܹܐ: ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܕܵܪ̈ܵܬ݂ܐ: ܘܡܲܛܒܲܥܬܐ ݂

مخطط عام لمباني بعثة الدومينيكان الفرنسية في الموصل
© صندوق الموصل. أرشيف مكتبة سولشوار (الدومينيكان في فرنسا)
تصميم معماري للمذبح الرئيسي لكنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل
© صندوق الموصل. أرشيف مكتبة سولشوار (الدومينيكان في فرنسا)

ܓܢܵܒ݂ܬܐ ܘܲܬܠܵܚܬܐ ܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ 2014 ܘ 2017:

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܪܲܡܡܵܐ (مرمم) ܕܲܝܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2000: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܓܢܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܬܠܝܼܚܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܣܪܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܗ: ܕ: ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܲܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂

ܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ (ܚܙܝܼ ܠܬܲܚܬ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ ܢܲܓ̰ܝܼܒ): ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܝܵܪܬܘܼܬܐ !

ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܢܝܼܒܹ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܕܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ: ܘܐܵܦ ܡܙܝܼܥܵܢܵܐ ܕܫܵܥܬܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܥܹܕܬܐ ܕܫܵܥܬ݂ܐ (ܚܙܝܼ ܠܬܲܚܬ ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ ܕܚܵܬܵܐ ܠܘܿܓ̰ܝܼܢܝܵܐ ܣܵܟܘܿ) ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܵܐ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܘܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܕܸܦܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܡܝܼܛܹ̈ܐ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܫܝܼܫܵܐ ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܢܝܼܒܹ̈ܐ ܘܲܡܪ̈ܘܼܦܝܹܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒܹܐ ܡܢܵܘܵܬ݂̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܒܡܲܦܩܲܥܝܵܬ݂ܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܝܘܿܡ (24) ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2016 ݂ ܒܸܙܥܵܙܹ̈ܐ ܕܓܘܼܠܠܹ̈ܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܕ(ܗܵܘܹܢ) ܒܙܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܠܟܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܹ̈ܐ ݂ ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܒܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܲܡܥܲܪܬܐ ܕ(ܠܘܿܪܕ) ܘܨܲܠܡܵܗ̇ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܒܵܬܲܪ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܡܓܲܕܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܪܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܠܵܬܝܼܢ ܕܘܿܡܢܝܸܟܵܝܬܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܫܵܥܬܐ): ܐܸܠܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܟܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܲܩܠܵܗ̇: ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܚܕܵܐ ܡܢܵܪܬܐ ܕܚܲܫܵܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܚܲܕ ܩܵܐܹܡ (ܡܲܚܕܘܼܪܵܐ) ܡܼܢ ܟܹܐܒ݂ܵܐ ݂

كنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لباحة المدمرة من قبل داعش ضمن كنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الصحن المدمر أثناء احتلال داعش لكنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الصحن المدمر أثناء احتلال داعش لكنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المذبح المدمر أثناء احتلال داعش لكنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مذبح جانبي مدمر أثناء احتلال داعش لكنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مذبح جانبي مدمر أثناء احتلال داعش لكنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن مدمر أثناء احتلال داعش لكنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد من الشارع أمام كنيسة اللاتين / كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل بعد الحرب ضد داعش.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܣܵܗܕܵܘܵܬ݂̈ܐ:

ـ ܐܲܒ݂ܵܐ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ ܢܲܓ̰ܝܼܒ: ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܲܩܡܵܝܵܐ ܠܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܡܲܕܢ̈ܚܝܵܬ݂ܐ[1]: ” ܩܢܹܐ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܘܲܫܢܝܼܓ݂ܘܼܬ݂ܐ ܒܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܒܬܲܦܩܘܿ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܒܥܹܐ ܠܝܼ ܕܐܲܪܫܸܦܸܢ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܲܬܡܵܢܝܼ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ( ݂ ݂ ݂):  ܘܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(12) ܘܲܟܬܵܒܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܕܵܪܵܐ ܕ(16): ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܓܲܠܕܹ̈ܐ ܒܓܸܠܕܵܐ ܕܐܲܝܠܵܐ (ܐܲܠܫܵܡܘܵܐ: غزال): ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ( ݂ ݂ ݂) ݂ ܘܡܼܢ ܫܹܠܝ: ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܢܩܝܼܫܬܐ ܥܲܠ ܓܸܠܕܵܐ ܕܚܲܕ ܚܲܝܘܵܐ ܛܫܝܼܬܐ ܓܲܘ ܩܠܵܦܵܐ ܕܚܲܕ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ݂ ܚܲܕ ܓܘܼܫܡܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ ܟܹܐ ܡܬܲܢܹܐ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ݂ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܵܬ݂ܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܵܦܹܐ (رفوف) ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬ݂ܐ (أشباح) ݂ ܘܦܸܛܩܹ̈ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܫܩܵܠܬܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ: ܕܚܵܒ݂ܫܝܼ ܫܸܡܵܐ ܕܫܵܩܠܵܢܵܐ: ܘܣܝܼܩܘܿܡܐ ܕܲܫܩܵܠܬܐ: ܘܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܡܲܕܥܲܪܬܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܝܼܪܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܟܹܐ ܣܵܗܕܵܐ ܥܲܠ ܡܹܐܙܲܠܬܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ: ܡ̇ܢ ܩܪܹܐ ܠܹܗ؟ ܒܐܲܝܢܝܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ؟ ܟܡܵܐ ܫܩܸܠܠܵܗ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܩܪܵܝܬ݂ܐ ܠܘܵܬ݂ ܩܵܪܘܿܝܵܐ؟ ܘܲܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܘܼܦܠܵܛܵܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܝܵܕܥܲܚ ܠܡܹܐܙܲܠܬܐ ܪܸܢܝܵܝܬܐ ܕܓܲܒ݂ܪ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܐܲܘ ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܕܒܵܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ݂ ܗܿܝ ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܵܥܪܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1870 ݂ ܘܐܝܼܬ ܩܪ̈ܵܝܵܬ݂ܐ ܠܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐܲܘ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܗܵܢ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܫܹܐܕܵܢܹ̈ܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܘܼܠܛܸܢܘܼܢ ܘܲܟܒܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܝܪܵܐ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܙܘܼܠܗܵܙܵܐ (تعذيب) ݂ ܒܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܪܸܟܠܝܼ ܕܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܸܫܝܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܪܫܸܡܠܝܼ ܠܝܵܬܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܛܹܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ” ݂

ـ ܚܵܬ݂ܐ ܠܘܿܓ̰ܝܼܢܝܵܐ ܣܵܟܘܿ: ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܬܐ ܕܒܲܝܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܠܚܵܬ݂ܘܵܬ݂̈ܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܢܵܬ݂ ܡܲܪܝܲܡ[2]:

” ܡܚܵܝܵܬ݂ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܫܵܥܬܐ ܡܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܥܠܲܝܡܘܼܬܲܢ: ܟܲܕ ܡܲܘܨܸܠ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܒܫܲܝܢܘܼܬܐ ݂ ܕܵܟ݂ܪܵܢ ܒܥܸܕܵܢ ܩܸܪܝܵܢܲܢ: ܟܠܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܟܹܐ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܲܛܠܵܒܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܡܵܪܬܐ ܕ(ܐܲܠ ـ ܠܘܿܪܕ): ܣܓ݂ܵܕܵܐ ܩܕܵܡ ܡܥܲܪܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܲܢ ܡܫܲܒܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܐܸܡܵܐ ܕܬܸܕܡܪ̈ܵܬ݂ܐ ” ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ : ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ ܢܲܓ̰ܝܼܒ ܘܪܘܼܡܵܐܢ ܓ݂ܘܿܒܹܝܪܬ: ܦܘܼܨܵܝܵܐ ܕܪܸܢܝܵܐ ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܦ 19 (ܐܲܨܲܚܬܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܬܐ)

[2] ܚܙܝܼ: ܡܓ݂ܠܬܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ: ܢܝܼܣܵܢ 2016: ܗܵܕܹܐ ܩܦܝܼܣܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܣܝܼܣܬܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ ݂

نجيب ميخائيل ضمن مكتبة المركز الرقمي للمخطوطات الشرقية في قراقوش.
أيار 2011 © باسكال ماغيسيان

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe