ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ (ܐܲܠܒܸܫܵܪܵܐ) ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ (ܣܸܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ/ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ) ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ (حي) ܕ(ܡܘܼܗܲܢܕܸܣܝܼܢ): ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.362959 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43,140295 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(220) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1970: ܠܲܚܒ݂ܵܫܵܐ ܪܘܝܼܚܘܼܬܐ ܒܸܢܝܵܢܵܝܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܢܩܵܠܬܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܣܸܦܬܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ (ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ) ܠܣܸܦܬܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ (ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ) ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܥܒܸܕܠܹܗ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܕܘܼܪܦܝܵܐ ܘܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ݂ ܡܼܢ ܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܡܼܢ ܒܵܬܲܝܗܝ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܝܵܬ (ذات، نفس) ܥܸܕܵܢܵܐ: ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܥܲܠ ܡܲܘܨܸܠ ܒܝܘܿܡ (10)  ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܒܡܲܘܨܸܠ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܲܟܢܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂

ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ (ܐܵܫܬܝܼ 2) ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ (ܐܲܠܒܸܫܵܪܵܐ): 36.362959 ܓܵܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43,140295 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(434) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܢܛܵܪܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܕܲܡܗܘܼܡ̈ܢܵܗ̇ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ(3) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܟܦܵܫܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܠܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܚܘܼܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܘܲܡܢܲܣܘܿܝܹܐ ܠܡܲܘܠܵܕܵܐ ܕܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܵܐ ݂ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܡܟܲܦܸܫ ܪܵܒܵܐ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܡܥܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ (ܐܘܿܦܲܪ ܕܝܼ ܐܘܿܪܝܲܢܬ: ܘܐܲܚܘܼܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܣܵܢܸܬ ܐܹܝܪܹܝܢܝܵܐ): ܘܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܠܲܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܹܗ: ܘܒܲܝܬܐ ܩܵܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ݂ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܝܘܿܡ (7) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2019: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ (8) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2019 ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ (ܐܲܠܒܸܫܵܪܵܐ) ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ (ܣܸܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ/ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ) ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܡܘܼܗܲܢܕܸܣܝܼܢ): ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.362959 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43,140295 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(220) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

كنيسة البشارة القديمة في موصل الشرقية المدمرة من قبل داعش.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة البشارة القديمة في موصل الشرقية المدمرة من قبل داعش.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة البشارة القديمة في موصل الشرقية المدمرة من قبل داعش.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܵܥܪܵܐ ܐܲܘ ܡܒܲܝܬܝܵܐ (تنسب) ܠܲܫܠܝܼܚܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܗ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝܼ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ:” ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܬܝܼܬ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܦܲܠܣܛܝܼܢ “[1] ݂

ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܓܲܘ ܣܵܠܝܼܩ ܘܲܩܛܝܼܣܦܘܿܢ: ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬ݂ܐ (ضفاف) ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(30) ܟܠܡ ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܬܲܢܹܐ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܕܲܟܠܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂ ܘܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܵܡܬܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܿܟ݂ܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܘܝܘܼܒܵܠܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܐܸܣܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܘܲܢܛܝܼܪܵܐ ܗܵܢ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܝܼܪܝܼܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܲܠܓ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܣܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ  ܕܥܹܕܵܬ݂̈ܐ: ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܥܸ̈ܠܵܬ݂ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ (غالبًا)| ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܟܪ̈ܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܝܼܵܝܹܐ ݂

ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܗܿܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܢܝܼܩܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(325): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܛܲܝܒ݂ܘܼܬܐ (بغياب) ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ (ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܣܛܲܪ ܡܼܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܢܨܝܼܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܒܗܿܝ ” ܕܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܠܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܹܐ: ܒܥܸܕܵܢ ܠܵܐ ܦܪܵܩܬܐ ܕܲܦܠܵܫܹ̈ܐ: ܡܛܲܝܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܘܐܬܵܝܬܐ ܠܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܕܗܵܘܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕܐܸܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ “[2] ݂

ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܦܵܩܬܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܐܸܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܬܲܒ݂ܩܵܢܘܼܬ݂ܐ (ܡܬ݂ܦܲܚܠܵܢܘܼܬ݂ܐ: التسامح): ܠܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ݂ ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬ݂ܐ ܠܲܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ݂ ” ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܡܲܘܒܕܵܢܘܼܬ݂ܐ (إبادة) ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܫܲܒܠܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܠܲܗܦܵܟ݂ܬܐ (ܕܥܵܪܬܐ ܡܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ): ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܐܲܒܕܹ̈ܐ (ܡܛܘܼܠܩܹ̈ܐ) ܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ”[3] ݂

ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(431): ܕܝܼܢܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܦܸܣܘܿܣ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪ): ܟܲܕ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܣܘܼܬܵܪܵܐ (دفاع) ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝܝܼ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܪܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܕܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܗܲܪܵܛܝܼܩܘܼܬ݂ܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܸܪܡܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪ) ݂ ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܠܐܸܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܩܲܒܠܵܐ ܠܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬ݂ܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܒܲܐܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܘܗܸܢܕܘܿ ݂

ܘܒܵܬܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 451: ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܚܲܠܩܝܼܕܘܿܢܝܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܟܪܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܵܝܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܲܝܒ݂ܹ̈ܐ (متهمة) ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ: ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܘܡܸܨܪܵܝܬܐ ܘܐܸܬ݂ܝܘܼܒܵܝܬܐ ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܒܣܘܼܬܵܪܵܐ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ: ܕܐܵܡܪܵܐ ܕܲܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܪܸܟܠܹܗ ܠܲܟܝܵܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂ ܡܗܘܼܕܹܐ ܝܠܹܗ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܠܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܐ݇ܚܪܢܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܠܲܢܛܵܪܵܐ ܗܸܢܝܵܢܲܝ̈ܗܝ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܸܪ̈ܝܹܐ ܒܝܵܬܲܝܗܝ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܘܼܪܕܥܵܝܵܐ ܒܲܡܛܲܟܣܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܝܵܡܬܹܗ ܘܡܲܪܲܡܬܹܗ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܘܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܠܲܣܝܵܡܐܝܼܕܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܡܲܗܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܒـ (ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ): ܘܢܲܩܝܼ̈ܦܵܗ̇ ܐܲܘ ܡܗܘܼܡ̈ܢܵܗ̇ ܒـ (ܝܲܥܩܘܼܒܵܝܹ̈ܐ: يعاقبة) ݂

ܥܹܕܬܐ (ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ): ܦܠܸܓ݂ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1783 ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܗܵܢ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܒܪܗܘܿܡܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܦܲܝܝܵܐܪܕ 1994: ܦ 737 ݂

[2] ܚܙܝܼ : ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܠܘܿ ܣܹܝܪܦ 1995: ܦ 31 ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܠܘܿ ܣܹܝܪܦ 1995: ܦ 31 ݂

مكان كنيسة البشارة القديمة . حزيران تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حزيران تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بدء عمليات إعادة إعمار كنيسة البشارة .
حزيران تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:

ܗܵܢ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܒܣܘܿܓ݂ܐܹܗ ܬܟܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܥܲܡܠܵܐ ܕ(ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ): ܗܿܘ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ (14) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܡܼܢ 1968 ـ 1983 ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܓܲܘ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܘܩܸܢܛܪܘܿܢܵܗ̇ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܐܵܦ ܚܙܝܼ: ܬܪܹܝܢ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܠܹ̈ܗ: (ܙܸܠ (ܣܝܼ) ܠܢܝܼܢܘܹܐ/ ܣܘܼܘܵܕܵܐ ܥܲܡ ܥܝܼܪܵܐܩ): ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܣܹܝܪܦ: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2000 ݂ ܚܙܝܼ: ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015 ݂ 


 ܐܵܦܸܢ ܕܩܵܐܹܡ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ܝܠܹܗ (مأساوي): ܐܸܠܵܐ ” ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ “[1] ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܗ̇ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܕܵܪ̈ܵܝܹܐ ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(554)[2]: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܬܒܲܚ ܓܲܘ ܒܵܠܲܢ: ܗܿܘ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ “ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܝܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܘ ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ(ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܠ ـ ܨܲܦܐܐ) ـ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܲܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ـ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (موقع)ܕܫܵܟܹܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ: ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܒܵܒܹܝܠ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬ݂ܝܘܿܕܘܿܪܣ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܒܲܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ݂ ܐܸܠܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ: ܒܲܝܬܐ ܕܲܫܟܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܥܹܕܬܐ”[3] ݂ ܘܬܲܚܘܼܒܵܐܝܼܬ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂

ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܘ ܢܝܼܢܘܹܐ (ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ) ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ570: ܘܦܵܝܫܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܣܥܲܪܕܵܝܬܐ (ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ) ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ݂ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܡܫܲܪܘܿܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܥܲܬܝܼܩܘܼܬ݂ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ: ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܬܘܼܒ݂ ݂ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܲܒ݂ܪܝܼܐܹܝܠ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܘܒܵܬܪܹܗ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܬܐ ܘܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ(ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ: ܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18)[4] ݂

ܘܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܘܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܵܬ݂ܐ ܒܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܚܵܒ݂ܹܫ ܗܵܢ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܬܵܝܬܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܦܪܵܣܬܵܗ̇ ݂ ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 641: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܡܼܢ (ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܕܼܸܡܵܐ: أهل ذمة): ܥܲܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ: ܘܘܵܠܝܵܬܹܐ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܕܒܵܥܝܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܛܵܠܒܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂ ܗܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܚܬܸܡܠܹܗ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1855 ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܒܲܣܬܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܒܩܵܐܹܡܲܝܗܝ (ܕܼܸܡܵܝܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܘܿܡܹܐ ܠܗܲܘܢܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܵܐ: ܘܲܡܫܲܠܛܘܿܢܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܒܩܘܼܪܒܵܐ (تقريبًا) ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܠܛܸܢܘܼܢ ܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܘܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܘܨܸܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ݂ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܓܲܘ ܬܲܟܪܝܼܬ: ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܠܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܚܵܐ ܕܝܸܡܹܗ (ܚܘܿܕܹܝܢܝܼ) ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܛܲܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܡܲܝܵܐ ܡܟܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܝܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܸܫ ܟܘܿܦܵܢܬܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܐ ݂ ܠܗܵܕܹܟ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܪܹܫ ܗܿܝ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܲܓܠܝܼܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (منحوت)ܐܲܘ ܢܓ݂ܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܕܡܫܘܼܡܸܗ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܦܝܼܝܹܗ ܒـ ” ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐ ܕܲܓܠܝܼܦܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ “[5] ݂

ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܡܓܘܿܠܵܝܵܐ (ܗܘܿܠܵܟܘܿ ܚܵܐܢ) ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܥܒܸܕܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܢܚܵܪܵܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1258: ܘܗܵܕܹܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܕܕܲܝܵܢܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ (ܠܘܼܠܘܼ): ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ[6] ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ (ܕܒܵܬܪܹܗ) ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ݂ ” ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܪܹܫܲܝܗܝ (ܠܕܲܪ̈ܓ݂ܲܝܗܝ ܥܸܠܵܝܵܐ) ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ(ܬܝܼܡܘܿܪܠܸܢܟ): ܗܿܘ ܕܲܨܦܸܚܠܹܗ ܓܲܝܣܹܗ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ (ܡܸܨܥܵܝܵܐ) ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܟܣܸܚܠܹܗ ܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܠܲܝܬ ܥܹܕܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܩܸܛܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ: ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܛܵܠܹܒ ܘܩܵܪܹܐ ܠܙܸܕܩܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ “[7] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1516: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܦܫܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܲܝܗܝ ܕܲܡܬܸܚܠܹܗ ܠܐܲܪܒܲܥ ܕܵܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܵܬܲܪ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1638 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܡܘܼܪܵܐܕ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂

ܡܲܘܨܸܠ ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܘܲܚܙܸܩܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܵܐ ܕܡܲܘܕܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(20) ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ” ܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡ ܣܝܵܡܝܼܕܹܗ”[8] ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܲܓ݂ܕܵܕ (1950): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1830: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ ܕ(42) ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܚܨܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ (ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ): ܗܿܘ ܕܲܓܢܸܒ݂ ܠܹܗ ܘܲܣܠܸܒ ܠܹܗ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܗܵܢ ܚܨܵܪܵܐ ݂ ܘܦܵܫܵܐ (ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ (ܚܘܿܣܲܝܢ ܐܲܠ ـ ܓ̰ܲܠܝܼܠܝܼ): ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܦܠܵܫܵܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܦܵܥܘܿܠܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:”ܩܢܹܐ ܠܹܗ ܠܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ (ܦܲܪܡܵܐܢ) ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ”[9] ݂ ܘܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1744: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܢܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ ܘܡܘܼܥܡܸܪܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܐ ܒܡܲܦܩܵܝܵܬ݂ܐ (ܒܘܼܡܒܹ̈ܐ) ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ (ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1783: ܘܡܲܘܠܵܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܥܲܠ ܡܵܪܘܼܬ݂ܐ ܘܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܗܵܢܵܐ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܸܪܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܠ ܛܵܗܝܼܪܵܐ (ܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862 ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܦܣܝܼܩܵܐ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1879 ܒܲܡܦܲܠܲܓ݂ܬܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܘܡܵܪܘܼܬܐ ܕܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ݂ ܘܗܿܘ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܝܗ݇ܘܵܐ ܩܘܿܪܸܠܘܿܣ ܒܸܗܢܵܡ ܐܲܚܬܵܠ (1760 ـ 1828)[10] ݂

ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܕܫܘܼܕܵܪܹ̈ܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ (ܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܦܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܲܒܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢܲܝܗܝ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1636 ݂ ܘܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1750: ܘܒܵܬܪܲܝܗܝ ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ: ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܦܪܲܢܣܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1859 ݂ ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬܲܝܗܝ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܒܫܸܡ (ܡܵܪܬܐ ܕܫܵܥܬܐ):”ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܝܼܙܲܢܛܵܝܵܐ ܒܹܝܬ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1866 ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1873″[11] ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1880: ܝܗܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܬܐ (ܐܘܿܓ̰ܝܼܢܝܵܐ ܕܝܼ ܡܘܿܢܬܝܼܓ̰ܘܿܬ): ܒܲܪ݇ܬ݂ܙܲܘܓܵܐ ܕܢܵܦܸܠܝܘܿܢ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܗܿܝ ܫܵܥܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܵܫܢܵܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܟܲܒ݂ܬܐ ܒܒܘܼܪܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܠܵܬܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܥܵܒ݂ܘܿܕܹ̈ܐ ܘܦܵܥܘܿܠܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܘܲܣܦܝܼܪܹ̈ܐ ܘܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܠܩܸܢܛܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ݂

ܢܘܼܩܕܵܐ (ܢܘܼܩܙܵܐ) ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1915 ـ 1918: ܒܥܸܕܵܢ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ [12] ݂ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܲܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܬܲܪܨܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ݂ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1916: ܘܓܲܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܪ̈ܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܗ̇ (ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܟܠ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܡܪ̈ܘܼܦܝܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܘܲܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܲܩܕܵܡ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܝܘܿܡ (10) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܲܢܨܠܵܐ (القنصل) ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ (ܗܘܿܠܸܫܬܵܝܸܢ) ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܹܗ ܒܲܪܩܝܼܬܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:” 614 ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܪ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ: ܘܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ (طوافات) ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܒܐܸܬܡܵܠܝ: ܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ: ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܥܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ”[13] ݂

ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ (ظهور) ܕܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2004: ܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܡܸܫ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܥܪܵܩܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܒܸܫ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܠܒܲܪ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ݂ ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܢܲܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܹ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܲܚܛܵܦܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܥܒ݂ܘܿܕܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܲܡܗܲܕܘܿܝܹܐ ܠܲܥܪܵܩܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ݂ ܒܝܘܿܡ (6) ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ: ܚܲܪܬܐ 9 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܪܵܒܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܗܵܢܵܐ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܛܝܼܦܵܐ ܡܲܛܪܵܢ ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̰ ܪܲܗܘܿ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܡܲܘܨܸܠ: ܒܝܘܿܡ 13 ܫܒ݂ܵܛ 2008: ܟܲܕ ܡܩܲܒܘܿܠܹܐ ܠܲܚܕܵܐ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܡܼܢ (ܦܵܟܸܣ ܟܪܝܼܣܬܝܼ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܟܲܪܲܡܠܸܫ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ̣ ܘܲܓܠܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܠܲܓܙܵܡܵܐ (تهديد) ܕܲܡܩܘܼܒܸܠ ܠܹܗ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܘܡܹ̈ܐ: ܐܡܸܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ: ” ܚܲܝܘܼܬܘܼܟ݂ ܐܲܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܵܐܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ: ܡܦܘܼܢܹܐ ܠܹܗ (ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ): ܚܲܝܘܼܬܝܼ ܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ (ܕܵܩܪܵܐ) ܗܵܢܵܐ ܛܝܼܡܵܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(13) ܒܐܵܕܵܪ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܛܪܵܢ (ܪܲܗܘܿ) ܩܛܝܼܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ “[14] ݂

ܒܹܝܬ ܚܙܝܼܪܵܢ 2014 ܠܬܲܡܘܼܙ 2017: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܘܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠـ (10000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܕܗܵܠܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܒܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܛܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕܥܵܐ ܐܲܘ ܚܫܲܚܬܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ (ܐܲܠ ـ ܢܵܨܹܝܪܝܼ: ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܡܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܲܘ ܦܪܵܥܬܐ ܕܡܲܕܲܐܬܐ (ܓ̰ܸܙܝܵܐ): ܐܲܘ ܡܲܘܬܐ ݂ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܓܢܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܡܫܲܚܬܘܿܢܹܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ݂ ܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܡܲܦ̈ܩܵܥܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ ܕܲܟܣܸܚܠܵܗ̇ ܠܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܕܚܵܕܪܝܼ ܠܥܲܦܪܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 88 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965: ܦ 115 ـ 116 ݂ ܚܙܝܼ ܐܵܦ (ܡܲܘܨܸܠ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 89 ݂

[4] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 92 ـ 93 ݂

[5] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 94 ݂

[6] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 95 ݂

[7] ܚܙܝܼ : ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܦܵܝܵܐܪܕ 1994: ܦ 740 ݂

[8] ܡܼܢ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܪܝܼܡܘܹܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 328 ݂

[9] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 97 ݂

[10] ܗܵܢ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ (فقرة) ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܡܬܘܼܪܓܸܡܠܲܢ ܡܼܢ ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ) ݂ هذه الفقرة لم تكن موجودة في النص العربي لهذه الكنيسة، فقمنا بترجمتها من النص الإنكليزي. (المترجم)

[11] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 102 ݂

[12] ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܣܲܝܦܘܿ ݂ ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܵܢܦܸܩܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ) ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[13] ܚܙܝܼ: ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܐܵܪ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸܡܝܼܢܝܵܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: 1998: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܐܹܝܟ̰ ܟܝܼܦܘܪܟܝܵܐܢ: ܦ 15 ݂

[14] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܪܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܬ݂ܵܕܹܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ 2013: ܘܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 260 ݂

عمليات إعادة إعمار كنيسة البشارة و منزل الكاهن.
آذار 2019 © يوحنا طوايا/ حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
عمليات إعادة إعمار مقر الطلاب ضمن مجمع كنيسة البشارة.
آذار 2019 © يوحنا طوايا/ حمورابي لصالح ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2000: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܩܵܪܹܒ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (50000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ(11) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܢܦܵܠܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܝܘܿܡ (9) ܒܢܝܼܣܵܢ 2003: ܘܲܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܝܘܿܡ (10) ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2014: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܙܕܸܥܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܵܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܬܵܒܘܿܥܹ̈ܐ ܠܲܡܛܲܟܲܣܬܐ ܕ(ܩܵܥܝܼܕܵܐ): ܐܵܢܝ ܕܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܘܲܚܛܵܦܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܘܩܸܛܠܵܐ: ܘܡܲܪܗܲܒ݂ܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܒܟܠܹܗ ܗܵܢܵܐ ܡܸܬܚܵܐ: ܥܦܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܓܲܒ݂ܪ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ: ܘܩܲܡ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܘܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂

ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ ܕܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2004: ܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܡܫܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܥܪܵܩܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܒܸܫ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܠܒܲܪ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ݂ ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܢܲܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܹ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܲܚܛܵܦܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܥܒ݂ܘܿܕܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܲܡܗܲܕܘܿܝܹܐ ܠܲܥܪܵܩܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ݂ ܒܝܘܿܡ 6 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ: ܚܲܪܬܐ 9 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܪܵܒܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܗܵܢܵܐ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܛܝܼܦܵܐ ܡܲܛܪܵܢ ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̰ ܪܲܗܘܿ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܡܲܘܨܸܠ: ܒܝܘܿܡ 13 ܫܒ݂ܵܛ 2008: ܟܲܕ ܡܩܲܒܘܿܠܹܐ ܠܲܚܕܵܐ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܡܼܢ (ܦܵܟܸܣ ܟܪܝܼܣܬܝܼ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܟܲܪܲܡܠܸܫ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ̣ ܘܲܓܠܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܠܲܓܙܵܡܵܐ ܕܲܡܩܘܼܒܸܠ ܠܹܗ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܘܡܹ̈ܐ: ܐܡܸܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ: ” ܚܲܝܘܼܬܘܼܟ݂ ܐܲܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܵܐܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ : ܡܦܘܼܢܹܐ ܠܹܗ (ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ): ܚܲܝܘܼܬܝܼ ܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ (ܕܵܩܪܵܐ) ܗܵܢܵܐ ܛܝܼܡܵܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ13 ܒܐܵܕܵܪ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܛܪܵܢ (ܪܲܗܘܿ) ܩܛܝܼܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ “[1] ݂

ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܘܼܠܛܸܢܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܓܡܸܪܹܗ ܢܝܼܫܵܐ ܕܼܸܡܵܝܵܐ (ذمي)ܘܓܘܼܢܚܵܝܵܐ ܠܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܵܐ (ܕܵܥܹܫ): ܠܵܐ ܒܲܠ ܡܘܼܙܝܸܕܠܹܗ ܘܡܘܼܓܡܸܪܹܗ ܠܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܸܡܵܝܹ̈ܐ ܕܩܲܡ ܥܵܒܹܕܠܗ݇ܘܿܢ ݂ ܪܵܒܵܐ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ: ܘܝܗܵܒ݂ܬܐ ܕܦܘܼܪܣܵܐ ܠܛܲܟ݂ܣܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܘܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܬܲܚܠܘܼܦܘܼܬ݂ܐ: ܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܛܘܼܥܝܵܢܵܐ (طغيان) ܒܚܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܚܲܕ ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ ܕܡܘܼܝܕܸܥܠܹܗ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܝܘܿܡ (29) ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2014: ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ ܐܲܒܘܿ ܒܲܟܲܪ ܐܲܠܒܲܓ݂ܕܵܕܝܼ: ܕܡܘܼܒܝܸܢܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܒܝܘܿܡ (4) ܬܲܡܘܼܙ 2014: ܓܲܘ ܡܲܡܠܠܹܗ ܒܡܲܣܓ݂ܕܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕ(ܐܲܠܢܘܼܪܝܼ) ݂ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܲܡܫܲܠܛܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܥܲܠ ܡܲܘܨܸܠ: ܩܝܼܡܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܒܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܹܗ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܸܢ݇ܬܐ ܠܵܐ ܣܘܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܗ: ܕ: ܫܝܼܥܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܒܵܟܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܵܢܝ (5000) ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܕܠܵܐ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܲܥܒܸܪܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ: ܕܒܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܛܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕܥܵܐ ܐܲܘ ܚܫܲܚܬܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ (ܐܲܠ ـ ܢܵܨܹܝܪܝܼ: ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܠܚܲܕ ܙܘܼܗܵܪܵܐ ܐܲܘ ܓܙܵܡܵܐ ܒܝܘܿܡ (17) ܒܬܲܡܘܼܙ: ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܲܘ ܦܪܵܥܬܐ ܕܡܲܕܲܐܬܐ (ܓ̰ܸܙܝܵܐ: ܡܲܕܲܐܬܐ ܕܥܲܠ ܠܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ): ܐܲܘ ܫܒ݂ܵܩܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܲܘ ܡܲܘܬܐ ݂ ܦܠܵܛܵܐ ܕܗܵܢ ܓܙܵܡܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܥܪܵܩܵܐ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܓܲܪ̈ܕܹܐ ܡܼܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܣܠܝܼܒܵܐ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܝܘܼܪܬܵܢܲܝܗܝ ܥܲܬܝܼܪܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܹܗ ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܪܵܩܬܐ ܓܲܝܣܵܝܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܬܸܫܪ̈ܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2016: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܠܡܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ 2017: ܕܥܸܪܘܼܢ ܠܒܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܘܲܠܥܹܕܵܬܲܝܗ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܓܢܝܼܒܹ̈ܐ ܘܡܘܼܩܕܹ̈ܐ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܪܲܪܬܐ ܡܲܘܨܸܠ ܠܗܲܠ (10) ܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܒܩܲܝܛܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017 ܒܝܲܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬܹܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ: ܕܠܵܐ ܟܣܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܠܚܘܿܕ ܠܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܠܒܝܼܫܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܟܣܸܚܠܗ݇ܘܢ ܐܵܦ ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܫܒ݂ܝܼܚܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܪ̈ܝܼܩܹܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܠܵܐ ܕܥܸܪܘܼܢ ܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܠܒܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܘܐܲܪ̈ܥܵܬܲܝܗܝ ݂ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܝܵܪܬܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܠܵܐ ܕܵܥܹܪ ܟܠܹܗ ܒܥܸܠܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ): ܐܸܠܵܐ ܠܲܕܟ݂ܵܪܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܕܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܠܵܐ ܥܪܵܝܬܐ (ܕܒ݂ܵܩܬܐ) ܕܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܘܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ: ܘܡܲܣܠܲܝܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܚܸܙܝܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ: ܘܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ ܒܲܫܒ݂ܵܒܲܝܗܝ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܲܕܥܵܪܬܐ ܠܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܥܵܪܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܪ̈ܵܬܵܐ ܩܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ݂

ܘܲܠܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܠܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܚܘܼܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܘܲܡܢܲܣܘܿܝܹܐ ܠܡܲܘܠܵܕܵܐ ܕܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܵܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܡܥܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬ݂ܐ: ܠܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܫܒ݂ܘܿܩ ܕܕܵܟ݂ܪܲܚ ܬܠܵܬܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ: ܐܘܿܦܲܪ ܕܝܼ ܐܘܿܪܝܲܢܬ: ܘܐܲܚܘܼܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܣܵܢܸܬ ܐܹܝܪܹܝܢܝܵܐ ݂

ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܩܪܵܝܬܐ ܘܒܵܥܘܼܬ݂ܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ ܣܵܟܘܿ: ܘܲܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܐܘܿܦܲܪ ܕܝܼ ܐܘܿܪܝܲܢܬ ܠܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܘܠܘܿܣ ܠܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ݂ ܡܛܘܼܐܸܠ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܬ݂ܵܐܒܹܬ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܲܡܠܸܫ ܘܡܲܘܨܸܠ ܚܲܕ ܕܲܘܪܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܩܘܼܝܵܡܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܝܼܡܠܹܗ ܒܲܩܢܵܝܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܠܲܡܕܲܟ݂ܘܿܝܹܐ ܠܥܹܕܬܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ݂ ܡܙܘܼܝܸܚܠܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܹܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܲܨܠܘܿܬܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܡܲܘܠܵܕܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ ܕܝܘܿܡ (24) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܥܲܡ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ: ܘܲܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܢܝܼܩܵܕܝܼܡܘܿܣ ܕܵܘܝܼܕ: ܘܲܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ (حضور) ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܚܲܕ ܪܦܵܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܘܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܘܐܲܚܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܬ݂ܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܘܠܘܿܣ: ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܘܿܡ (24) ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2019: ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܠܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܡܵܪܝ ܢܲܓ̰ܝܼܒ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܒܝܘܿܡ (22) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2018: ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܗܵܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܲܕܬܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ݂ ܘܲܒܝܘܿܡ (21) ܒܢܝܼܣܵܢ 2019: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܘܠܘܿܣ ܥܲܡ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܗ̇ ݂

ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܲܢܛܪܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܘܲܡܒܲܝܬܝܵܐ (تنسب)ܠܕܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕ(ܐܘܿܦܲܪ ܕܝܼ ܐܘܿܪܝܲܢܬ) ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܲܕܬܹ̈ܐ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܲܚܵܪܹ̈ܐ ܐܵܪ̈ܕܸܟ݂ܠܵܝܹܐ (ܠܘܿܪ ܕܝܼ ܒܘܿܪܹܝܒܹܝܪ): ܘ(ܓ݂ܝܘܿܡ) ݂ ܘܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018: ܘܲܒܝܲܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ: ܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܪܵܐ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܲܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ (شفيع) ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܘܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ݂

ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ: ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܡܟܲܦܸܫ ܪܵܒܵܐ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܡܥܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ (ܐܘܿܦܲܪ ܕܝܼ ܐܘܿܪܝܲܢܬ: ܘܐܲܚܘܼܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܣܵܢܸܬ ܐܹܝܪܹܝܢܝܵܐ): ܘܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܠܲܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܹܗ: ܘܒܲܝܬܐ ܩܵܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ݂ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܝܘܿܡ (7) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2019: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ (8) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2019 ݂

ܘܲܒܫܘܼܠܵܡܵܐ: ܟܠ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܘܲܕܥܵܪܬܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ:” ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܘܲܡܚܲܦܛܵܢܬܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬ݂ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܥܲܡ ܕܥܵܪܬܐ ܕܫܲܝܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܒܢܵܝܬܐ ܕܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ (الثقة) ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ”[2] ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܪܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܬ݂ܵܕܹܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ 2013: ܘܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 260 ݂

[2] ܚܙܝܼ ݊ ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܘܿܣܝܵܐܢ:  ܡܓ݂ܠܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ـ ܐܵܕܵܪ 2020 ݂

عمليات إعادة بناء كنيسة البشارة
تموز 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
عمليات إعادة بناء كنيسة البشارة
تموز 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܵܥܹܫ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1970: ܠܲܚܒ݂ܵܫܵܐ ܪܘܝܼܚܘܼܬܐ ܒܸܢܝܵܢܵܝܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܢܩܵܠܬܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܣܸܦܬܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ (ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ) ܠܣܸܦܬܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ (ܡܲܕܢܚܵܐ) ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂

ܐܵܦܸܢ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܝܸܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܛܵܗܝܼܪܵܐ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕܒܫܲܒܹ̈ܐ ܘܥܹܐܕܵܘܵܬ݂ܐ ܠܗܲܠ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܬܸܫܥܝܼ̈ܢܵܝܵܬ݂ܐ ݂ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܦܣܸܩܠܵܗ̇ ܕܒܵܢܝܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ: ܠܲܡܠܵܝܵܐ ܣܢܝܼ̈ܩܘܵܬ݂ܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܒܘܼܪ̈ܒܸܙܹܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܲܕܢ̈ܚܵܝܵܬ݂ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܐܲܝܟ݂: ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܡܘܼܗܲܢܕܸܣܝܼܢ: ܘܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܣܘܼܟܪ: ܐܲܠܡܲܨܵܪܝܼܦ: ܐܲܠܡܲܓ̰ܡܘܼܥܵܐ ܐܲܠܬ݂ܵܩܵܦܝܵܐ: ܐܲܠܕܲܪܓܲܙܠܝܵܐ: ܐܲܠܙܘܼܗܘܼܪ: ܠܲܡܩܲܕܘܿܫܹܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܘܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ: ܘܙܘܼܘܵܓ݂ܐ: ܘܬܸܫܡܸܫܬܐ ܕܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ (ܒܘܼܝܵܐܵܐ) ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ) ܣܸܬܪܵܬܝܼܓ̰ܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܡܘܼܗܲܢܕܸܣܝܼܢ: ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ ܪ̈ܘܝܼܚܹܐ ܦܫܝܼܩܹ̈ܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ (السيّاح): ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܛܵܗܝܼܪܵܐ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ) ܕܟܹܐ ܢܵܦܠܝܼ ܒܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܥܝܼܩܹ̈ܐ ݂

ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ(1970 ـ 1980): ܡܙܘܼܝܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ: ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܘܲܒܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܒܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܬܸܫܥܝܼ̈ܢܵܝܵܬ݂ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܒܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܲܝܛܵܐ ݂ ܘܲܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܲܣܘܼܪܵܐ (العقد) ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܥܦܸܦܠܹܗ ܕܲܘܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003 ݂ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ: ܥܒܸܕܠܹܗ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܕܘܼܪܦܝܵܐ ܘܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܩܸܛܠܵܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܡܲܗܡܲܝܬܲܝܗܝ ܟܢܘܼܫܝܵܐܝܼܬ ܘܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܐܝܼܬ ݂ ܡܼܢ ܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܡܼܢ ܒܵܬܲܝܗܝ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܝܵܬ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܟܢܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܠܲܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܒܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܡܲܪ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܐ: ܘܟܘܼܢܵܫܹ̈ܐ ܠܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ: ܘܲܟܦܵܫܝܵܬܹ̈ܐ ܠܛܲܠܝܹ̈ܐ: ܘܟܘܼܢܵܫܹ̈ܐ ܠܣܵܒܹ̈ܐ ܘܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ: ܘܒܹܝܬ ܡܲܪܒܝܼܬܐ (حضانة) ܠܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܼܢ 1 ـ 6 ܫܸܢܹ̈ܐ: ܘܡܲܕܪܲܫܬܐ ܠܒܹܝܬ ܡܲܪܒܝܼܬܐ ݂

عمليات إعادة إعمار كنيسة البشارة و منزل الكاهن ومقر الطلاب.
أيلول 2019 © يوحنا طوايا/ حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
إعادة إعمار داخل كنيسة البشارة .
أيلول 2019 © يوحنا طوايا/ حمورابي لصالح ميزوبوتاميا

ܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܡܼܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܠܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܐܵܫܬܝܼ (2) ܒܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ:

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܥܲܠ ܡܲܘܨܸܠ ܒܝܘܿܡ (10)  ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܒܡܲܘܨܸܠ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܲܟܢܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܬܵܡܵܐ ܓܲܘ ܒܵܬܲܝ̈ ܓܲܘܣܵܐ ܟܪ̈ܝܼܟ݂ܹܐ ܒܩܸܢܛܹ̈ܐ: ܬܚܘܿܬ ܟܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ: ܘܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ݂

ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܵܫܬܝܼ 2) ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܐܲܒ݂ܵܐ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ ܟܵܠܘܿ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ: ܥܲܡ ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ ܠܵܠܘܿ: ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܒܲܪܛܠܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܐܸܠܹܗ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܫܟܸܢܘܼܢ 1250 ܝܼܩܵܪܬܐ (5000 ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ) ܥܪ̈ܝܼܩܹܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܡܲܘܨܸܠ ݂ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܥܸܕܵܢ ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܐ ܕܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܩܲܝܛܵܐ ܡܼܢ  ܚܙܝܼܪܵܢ ـ ܐܝܼܠܘܿܠ ݂

ܒܗܵܕܹܐ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 3621467 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 4308251 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(220) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܢܛܵܪܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܝܵܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܬܐ ܦܪܲܢܣܵܝܬܐ (ܐܲܚܘܼܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ) ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܒܚܘܼܫܵܚܵܐ ܕܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܟܒܹܐ ܒܣܘܼܟܵܡܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܘܡܵܪ̈ܲܝ ܛܵܒ݂ܘܼܬܐ ܥܸܠܵܝܬܐ ܘܲܡܛܲܝܒ݂ܹ̈ܐ ܠܲܡܟܲܦܘܿܫܹܐ ܡܸܛܠ ܦܫܝܼܛܘܼܬ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܕ(ܠܘܿܓ̰ܝܼܠܝܼܣ) ܦܪܲܢܣܵܝܬܐ: ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܚܵܪܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ ܡܘܼܢܕܸܪ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ ܥܪܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܒܲܪܛܠܵܐ ܬܘܼܒ݂ ݂

ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܵܫܬܝܼ 2) ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܥܲܡܘܼܕܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ ܠܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ: ܘܲܡܛܲܟܲܣܬܐ ܕܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ: ܘܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܡܲܪ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܠܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܲܠܪ̈ܲܒܹܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܵܫܬܝܼ 2) ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ ܟܵܠܘܿ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܚܲܕܒܫܲܒܵܐ (2) ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2018 ݂

الأب ايمانويل كالو، مدير مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا ونائب المدير إبراهيم لالو.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مخطط مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا. نلاحظ مكان كنيسة البشارة.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأيام الأخيرة ضمن مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة البشارة ضمن مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة البشارة ضمن مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܵܫܬܝܼ 2) ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕ(ܦܘܿܠܝܼܢ ܘܓ̰ܵܐܢ ܒܘܿܫܵܝܹܪ):

ܝܗܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܡܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ (ܦܘܿܠܝܼܢ ܘܓ̰ܵܐܢ ܒܘܿܫܵܝܹܪ): ܬܪܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܲܝܲܝܗܝ ܕܙܘܼܘܵܓ݂ܵܐ ܠܬܸܫܡܸܫܬܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܕܪܹ̈ܐ ܠܥܝܼܪܵܐܩ ܒܝܲܕ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕ(ܠܝܼܝܘܿܢ): ܟܵܪܕܝܼܢܵܠܵܐ ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܲܪܒܵܪܝܼܢ: ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܦܝܼܕܝܼܣܟܘܿ (ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ ܠܐܲܘܝܘܼܬ݂ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ) ݂ ܘܲܒܨܹܝܕ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕ(ܣܵܢܸܬ ܐܹܝܪܹܝܢܝܵܐ) ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕ(ܠܝܼܝܘܿܢ): ܗܿܝ ܕܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕ(ܣܵܢܸܬ ܐܹܝܪܹܝܢܝܵܐ) ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂

ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܵܫܬܝܼ 2) ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܘܵܠܝܼܬܐ ܐܵܠܨܵܝܬܐ ܕܲܨܠܘܿܬܐ ݂ ܡܛܵܝܬܐ ܕܚܵܬܵܐ ܢܕܝܼܪܬܐ (ܟܵܪܝܼܢ ܢܝܼܦܝܘܿ): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܲܡܛܘܼܟܸܣܠܲܢ ܥܵܡܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܲܨܠܘܿܬܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܵܫܬܝܼ 2): ܒܟܠ ܨܲܦܪܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒ݂ܬܐ ݂ ܗܵܢ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܝܼܪܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܢܲܝ ܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܝܠܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ݂ ܒܲܬܠܵܬܐ ܫܵܒܘܿܥܹ̈ܐ ܐ݇ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܲܘܠܵܕܵܐ: ܒܪܲܡܫܵܐ ܕܝܲܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܵܒܫܲܒܵܐ: ܩܝܼܡܠܲܢ ܒܲܨܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܬܐ ܘܐ݇ܪܵܙܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܪ̈ܲܒܲܢܝܵܬܹܐ ܚܵܬܘܵܬ݂ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ݂

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ (ܟܵܪܝܼܢ) ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܼܦܵܐ ܓܵܪܫܵܢܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܚܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܠܡܲܠܲܦܬܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܲܨܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܥܲܣ̈ܩܵܬ݂ܐ ܒܵܬܲܪ ܓܸܕܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ ݂ ܥܲܡ ܚܒܲܠ: ܕܥܸܪܵܗ̇ (ܟܵܪܝܼܢ) ܠܲܦܪܲܢܣܵܐ ܒܝܘܿܡ (31) ܒܐܝܼܵܪ: ܟܲܕ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܝܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ: ܘܲܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܢܸܣܝܘܿܢܵܗ̇ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܣܘܼܒܵܪ̈ܵܝܹܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܥܵܪܬܵܗ̇: ܩܝܼܡܠܵܗ̇ ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܪܬܵܐ ܠܫܘܼܢܵܝܵܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܲܨܠܘܿܬܐ: ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܲܨܠܘܿܬܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܲܡܥܲܕܪܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܵܦܩܝܼ ܒܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ݂ ܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܨܵܝܬܐ ܒܸܫ ܪܲܒܬܐ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܛܝܹ̈ܐ ܕܫܵܠܡܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܒܸܫ ܦܫܝܼܩܬܐ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܨܠܘܿܬܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܝܬܐ ܕܡܵܬܚܵܐ ܠܬܲܪܬܹܝܢ ܫܵܥܵܬ݂ܐ: ܫܵܒ݂ܩܵܐ ܠܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܸܕܫܹ̈ܐ ܩܸܢܛܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܘܝܼ ܫܸܠܝܹ̈ܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ: ܘܗܵܘܝܼ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܐܵܢܲܢܩܵܝܵܬ݂ܐ ݂ ܘܲܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܒܲܡܨܵܝܬܐ ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕ(ܟܵܪܝܼܢ): ܘܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܒܲܟܦܵܫܝܵܬܲܝܗܝ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܒܫܲܒܬܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܕܥܵܪܬܵܗ̇ ܠܦܲܪܢܣܵܐ ݂

القداس الإلهي ضمن كنيسة البشارة ضمن مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا والأب ايمانويل كالو.
10 حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
القداس الإلهي ضمن كنيسة البشارة ضمن مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا والأب ايمانويل كالو.
10 حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
القداس الإلهي ضمن كنيسة البشارة ضمن مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا والأب ايمانويل كالو.
10 حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة البشارة ضمن مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا.
10 حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جان بوشاير (يسار) ، بولين بوشاير (أسفل اليمين) ، الأب بيير برون لو جويست (يسار في قميص أبيض) ومساعد مترجم (أمامي يمين) يقودان دورة تعليم مسيحي للأطفال النازحين من مخيم أشتي 2 من عنكاوا في كنيسة البشارة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تمثال مريم العذراء ضمن كنيسة البشارة في مخيم النازحين آشتي 2 في عنكاوا.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܡܲܕܢܲܚ ܡܲܘܨܸܠ:

ܠܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܘܲܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܐ ܕܲܕܥܵܪܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܕܘܼܟܬܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܝܬܐ: ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܡܘܼܗܲܢܕܸܣܝܼܢ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܠܲܡܠܲܒܘܿܒܹܐ ܠܲܕܥܵܪܵܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܲܬܐܲܣܬܐ ܕܗܵܢܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܐܵܠܨܵܝܬܐ ܩܵܐ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܕܲܚܒܸܫܠܹܗ ܐܵܦ ܒܲܝܬܐ ܩܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܵܗܢܵܐ: ܘܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܣܲܓܝܼ ܚܘܼܫܵܚܵܐ: ܘܩܸܢܛܪܘܿܢ ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܨܲܘܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܗܵܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܘ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܛܵܥܹܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܐ ܠܟܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ݂ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܙܲܟܝܼ ܠܚܲܫܲܝܗ̈ܝ ܘܟܹܐܒܲܝܗ̈ܝ: ܘܗܵܘܝܼ ܐܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬ݂ܐ ݂ ܘܐܵܦ ܩܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼ ܠܗܵܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܸܡܙܵܐ ܚܲܝܵܐ ܠܡܸܫܬܲܒ݂ܩܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܢܟܵܪܬܐ ܘܲܪܚܵܩܬܐ ܡܼܢ ܕܟܠ ܐܲܟܬܐ ܘܚܲܣܵܡܘܼܬܐ: ܕܕܵܥܹܪ ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬ݂ܐ ܠܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܛܠܝܼܡܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܠܵܡܵܐ: ܘܠܲܝܬ ܫܠܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ: ܘܠܲܝܬ ܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ݂ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܚܘܼܒܵܐ ܘܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܲܕܬ݂ܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܚܠܵܦ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܚܲܕܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܬܲܪ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܢܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܵܫܬܝܼ 2) ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܠܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܡܘܼܗܲܢܕܸܣܝܼܢ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܬܘܼܪ̈ܵܨܹܐ ܥܲܠܠܵܗ̇: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܟܲܕ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܝܗܵܒ݂ܬܐ ܠܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܚܲܕ ܡܲܚܙܝܵܐ ܐܲܟ݂ܝܼܢܵܐ (ثابت) ܘܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܥܲܬܪܵܐ ܣܘܼܡܵܟܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܩܪܵܫܵܐ: ܘܫܘܼܫܵܐ ܡܓܲܘܢܵܐ ܕܥܲܠ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܓܹܒܵܝܹ̈ܐ: ܘܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ ܒܲܗܪܲܢܬܐ ܡܚܝܼܠܬܐ ܐܸܠܵܐ ܣܒ݂ܝܼܣܬܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ܟܵܪܹܟ݂ ܒܥܹܕܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܕܵܪܬܐ ܕܚܵܝܪܝܼ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܹܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ ݂ ܘܟܢܘܼܫܬܐ ܕ(ܐܲܚܘܼܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ) ܡܥܘܼܕܸܪܵܗ̇ ܙܘܼܙܵܢܵܐܝܼܬ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ݂ ܘܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ(ܐܘܿܦܲܪ ܕܝܼ ܐܘܿܪܝܲܢܬ) ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܟܵܗܢܵܐ: ܘܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ(ܣܵܢܸܬ ܐܹܝܪܹܝܢܝܵܐ) ܝܗܸܒ݂ܠܹܗ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ݂

ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2019: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܩܪܸ̈ܒܹܐ ܓܵܘܹܗ ܪܵܒܵܐ ܚܸܙܘܹ̈ܐ ܕܪ̈ܵܡܵܝܹܐ ܕܪܵܡܙܝܼ ܠܐܲܚܘܼܬ݂ܐ ܒܹܝܬ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܘܿܡ (8) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2019: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܟܸܢܫܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ: ܘܲܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܬܲܘܕ̈ܝܵܬ݂ܐ: ܘܲܬܘܼܒ݂ ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܟܲܪܕܝܼܢܵܠܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܲܪܒܵܪܝܼܢ ݂

الشارع أمام كنيسة البشارة شرق الموصل والجدار المحيط بالبناء يوم الافتتاح.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
مدخل مجمع كنيسة البشارة شرق الموصل يوم الافتتاح
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
كنيسة البشارة الجديدة يوم الافتتاح
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
كنيسة البشارة الجديدة يوم الافتتاح
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
المذبح المدمر والذي تم إعادة بناؤه ضمن كنيسة البشارة الحديثة
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
افتتاح المساحة الدينية والاجتماعة الجديدة التي تتضمن كنيسة البشارة الحديثة، منزل الكاهن ومقر الطلاب.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
سكن الطلاب يوم افتتاح مجمع البشارة الديني والاجتماعي الجديد في شرق الموصل.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
حفل تدشين كنيسة البشارة الحديثة.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
حفل تدشين كنيسة البشارة الحديثة ، بحضور محافظ الموصل نجم الجبوري (أمام اليسار) ورئيس بلدية المدينة زهير الأعرجي (أمام في الوسط).
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
كلمة محافظ الموصل نجم الجبوري خلال حفل تدشين كنيسة البشارة الجديدة.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
حفل تدشين كنيسة البشارة الحديثة.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
محافظ الموصل نجم الجبوري يرتدي المسبحة التي أهديت له خلال حفل تكريس كنيسة البشارة الجديدة في شرق الموصل.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
حفل افتتاح كنيسة البشارة الجديدة ، بحضور كاهن الرعية الأب إيمانويل كالو (أمام اليسار) ، ومدير مؤسسة سانت إيرينيه ، إتيان بيكي غوتييه (أمام الوسط).
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
حفل تدشين كنيسة البشارة الحديثة.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
كلمة الأب عمانوئيل كالو ، كاهن رعية كنيسة البشارة شرق الموصل ، خلال مراسم الافتتاح.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
فرقة كشّاف بمناسبة حفل افتتاح كنيسة البشارة الجديدة شرق الموصل.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
اجتماع الحشد في الباحة الأمامية لكنيسة البشارة الجديدة يوم افتتاحها.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
نار خلال مراسم تدشين كنيسة البشارة الجديدة شرق الموصل.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
حول الأب إيمانويل كالو ، كاهن رعية كنيسة البشارة الجديدة في شرق الموصل ، تجمع الكشافة والكهنة أمام تمثال يرمز إلى الولادة من جديد بعد الدمار.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
تجمهر حشد حول الكاردينال فيليب باربارين ، المطران الفخري في ليون ، أمام تمثال يرمز إلى ولادة كنيسة البشارة في شرق الموصل بعد تدميرها.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
نساء من برطلة يرتدين السترات التقليدية ويقفن أمام سكن الطلاب في المجمع الجديد لكنيسة البشارة شرق الموصل في يوم الافتتاح.
7كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
تكريس كنيسة البشارة الحديثة.
8كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
تكريس كنيسة البشارة الحديثة وبركة الغطاء.
8كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
تكريس كنيسة البشارة الحديثة وبركة الغطاء.
8كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
تبادل أخوي بين الكاردينال الفرنسي فيليب باربارين ، رئيس أساقفة ليون الفخري ، والأب إيمانويل كالو ، كاهن رعية كنيسة البشارة شرق الموصل ، في يوم التكريس.
8كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
كلمة فرج بنوا رئيس جمعية الاخوة في العراق يوم تدشين كنيسة البشارة الجديدة شرق الموصل.
8كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا
مجموعة من المسيحيين العراقيين ، حول الكاردينال فيليب باربارين ، المطران الفخري في ليون ، في منزل كاهن كنيسة البشارة الجديدة شرق الموصل ، يوم تكريسه.
8كانون الأول 2019 © غريد صباح زكريا / حمورابي لصالح ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe