ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ

 ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.20270 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.07315 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(234) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܒܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܝܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܢܝܼܢܘܹܐ ܩܕܝܼܡܵܝܬܐ ݂

 

 

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܒܲܝܬܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܟܸܪܝܵܐ: ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܕܗܵܫܵܐ ܢܦܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ ܒܲܪܵܐ ܕܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ640 ݂ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܩܸܛܪܵܢܬܐ (معقد): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܡܸܬ݂ܢܲܩܦܵܢܹ̈ܐ (متتالية)ܒܕܵܪܵܐ ܕ(17) ܘ(18) ܘ(19) ݂

ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܝܼܠܹܗ ܥܹܕܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܡܩܲܛܪܵܐ (معقد): ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܡܫܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܘܐܝܼܬ ܒܹܗ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܲܘ ܐܵܦ ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ ܒܩܸܫܬܵܬ݂ܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܲܡܢܹ̈ܐ (مثمنة) ݂ ܗܵܢ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܕܲܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܡܚܲܝܕܵܐ: ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܕܟܹܐ ܡܵܬܹܚ ܡܼܢ ܓܲܪܒܝܵܐ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܓ݂ܵܐ ݂ ܬܡܲܢܝܵܐ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܲܠܟܵܝܹ̈ܐ ܦܵܪܫܝܼ ܠܚܲܡܫܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ (ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ) ݂


مخطط كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل ©  ضمن “مسيحيي الموصل وكنائسهم في الفترة العثمانية 1516-1815” جان ماري ميريجو، موصل- نينوى 1983، ص. 111 أ

Plan monument

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.20270 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.07315 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(234) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܝܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܢܝܼܢܘܹܐ ܩܕܝܼܡܵܝܬܐ: ܥܲܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬ݂ܐ ܕ(400) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܓ̰ܲܘܠܲܩ) ܘܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܗܲܙܪܵܐܩ): ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܲܬܦܵܩܬܐ ܕܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕ(ܦܵܪܘܼܩ) ܘܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕ(ܢܝܼܢܘܹܐ)[1] ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ (1516 ـ 1815): ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓܘܿ: ܡܲܘܨܸܠ 1983: ܦ 104 ݂

مركز موصل بعد الحرب.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܵܥܪܵܐ ܐܲܘ ܡܒܲܝܬܝܵܐ (تنسب) ܠܲܫܠܝܼܚܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܗ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝܼ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ:” ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܲܠܣܛܝܼܢ “[1] ݂

ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܓܲܘ ܣܵܠܝܼܩ ܘܲܩܛܝܼܣܦܘܿܢ: ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(30) ܟܠܡ ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܬܲܢܹܐ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܕܲܟܠܹܐ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂ ܘܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܵܡܬܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܿܟ݂ܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܘܝܘܼܒܵܠܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܐܸܣܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܘܲܢܛܝܼܪܵܐ ܗܵܢ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܝܼܪܝܼܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܲܠܓ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܣܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ  ܕܥܹܕܵܬ݂̈ܐ: ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܢܝܼܩܝܵܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܥܸ̈ܠܵܬ݂ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ (غالبًا): ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܟܪ̈ܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܝܼܵܝܹܐ ݂

ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܗܿܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܢܝܼܩܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(325): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܛܲܝܒ݂ܘܼܬܐ (بغياب) ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ (ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܣܛܲܪ ܡܼܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܢܨܝܼܒ݂ܵܝܵܐ: ܒܗܿܝ ” ܕܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܠܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܹܐ: ܒܥܸܕܵܢ ܠܵܐ ܦܪܵܩܬܐ ܕܲܦܠܵܫܹ̈ܐ: ܡܛܲܝܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܘܐܬܵܝܬܐ ܠܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܕܗܵܘܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕܐܸܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ “[2] ݂

ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܦܵܩܬܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܐܸܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܬܲܒ݂ܩܵܢܘܼܬ݂ܐ (ܡܬ݂ܦܲܚܠܵܢܘܼܬ݂ܐ: التسامح): ܠܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ݂ ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬ݂ܐ ܠܲܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ݂ ” ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܡܲܘܒܕܵܢܘܼܬ݂ܐ (إبادة) ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܫܲܒܠܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܠܲܗܦܵܟ݂ܬܐ (ܕܥܵܪܬܐ ܡܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ): ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܐܲܒܕܹ̈ܐ (ܡܛܘܼܠܩܹ̈ܐ) ܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ”[3] ݂

ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(431): ܕܝܼܢܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܦܸܣܘܿܣ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪ) ܟܲܕ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝܝܼ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܪܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܕܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܗܲܪܵܛܝܼܩܘܼܬ݂ܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܸܪܡܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪ) ݂ ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܠܐܸܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܩܲܒܠܵܐ ܠܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬ݂ܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܒܲܐܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܘܗܸܢܕܘܿ ݂

ܘܒܵܬܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 451: ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܚܲܠܩܝܼܕܘܿܢܝܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܟܪܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܵܝܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܲܝܒ݂ܹ̈ܐ (متهمة) ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ: ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܘܡܸܨܪܵܝܬܐ ܘܐܸܬ݂ܝܘܼܒܵܝܬܐ ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܒܣܘܼܬܵܪܵܐ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ: ܕܐܵܡܪܵܐ ܕܲܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܪܸܟܠܹܗ ܠܲܟܝܵܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂ ܡܗܘܼܕܹܐ ܝܠܹܗ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܠܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܐ݇ܚܪܢܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܢܛܵܪܵܐ ܕܗܸܢܝܵܢܲܝ̈ܗܝ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܸܪ̈ܝܹܐ ܒܝܵܬܲܝܗܝ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܘܼܪܕܥܵܝܵܐ ܒܲܡܛܲܟܣܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܝܵܡܬܹܗ ܘܡܲܪܲܡܬܹܗ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܘܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܠܲܣܝܵܡܐܝܼܕܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܡܲܗܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܒـ (ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ): ܘܢܲܩܝܼ̈ܦܵܗ̇ ܐܲܘ ܡܗܘܼܡ̈ܢܵܗ̇ ܒـ (ܝܲܥܩܘܼܒܵܝܹ̈ܐ: يعاقبة) ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܗܿܘ ܝܠܹܗ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܕܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܕܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܒܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܡܩܲܛܪܹ̈ܐ (معقدة) ܘܥܲܣܩܹ̈ܐ ܒܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܲܝܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܵܦܸܢ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪܹܫܵܗ̇ ܓܸܕܫܹ̈ܐ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ (أحداث حرجة): (ܐܬܵܝܬܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܛܘܼܘܵܪܵܗ̇: ܡܫܲܠܛܘܼܬ݂ ܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ: ܬܲܚܠܘܼܦܘܼܬ݂ܐ ܥܲܒܵܣܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܨܦܵܚܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ: ܢܦܵܠܬܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܚܲܡܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ: ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ (ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܣܲܝܦܘܿ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(1915 ـ 1918): ܘܲܪ̈ܕܘܦܝܹܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܵܬ݂ܐ ܕܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ) ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܦܲܝܝܵܐܪܕ 1994: ܦ 737 ݂

[2] ܚܙܝܼ : ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܠܘܿ ܣܹܝܪܦ 1995: ܦ 31 ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܠܘܿ ܣܹܝܪܦ 1995: ܦ 31 ݂

صليب من العصر الساساني ( القرن الثالث-القرن السابع )
نيسان 2018 © متحف بغداد
صليب من العصر الساساني ( القرن الثالث-القرن السابع )
نيسان 2018 © متحف بغداد

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:

ܗܵܢ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܒܣܘܿܓ݂ܐܹܗ ܬܟܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܥܲܡܠܵܐ ܕ(ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ): ܗܿܘ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ (14) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܡܼܢ 1968 ـ 1983 ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܓܲܘ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܘܩܸܢܛܪܘܿܢܵܗ̇ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܐܵܦ ܚܙܝܼ: ܬܪܹܝܢ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܠܹ̈ܗ: (ܙܸܠ (ܣܝܼ) ܠܢܝܼܢܘܹܐ/ ܣܘܼܘܵܕܵܐ ܥܲܡ ܥܝܼܪܵܐܩ): ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܣܹܝܪܦ: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2000 ݂ ܚܙܝܼ: ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015 ݂ 


ܐܵܦܸܢ ܕܩܵܐܹܡ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ܝܠܹܗ (مأساوي): ܐܸܠܵܐ ” ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ “[1] ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܗ̇ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܕܵܪ̈ܵܝܹܐ ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(554)[2]: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܬܒܲܚ ܓܲܘ ܒܵܠܲܢ: ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ “ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܝܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܘ ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕ(ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܠ ـ ܨܲܦܵܐܐ) ـ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܲܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ـ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܫܵܟܹܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ: ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܒܵܒܹܝܠ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬ݂ܝܘܿܕܘܿܪܣ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܒܲܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ݂ ܐܸܠܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ: ܒܲܝܬܐ ܕܲܫܟܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܥܹܕܬܐ”[3] ݂ ܘܬܲܚܘܼܒܵܐܝܼܬ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܠܘܿܐܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ݂ ݂

ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܘ ܢܝܼܢܘܹܐ (ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ) ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ570: ܘܦܵܝܫܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܣܥܲܪܕܵܝܬܐ ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ݂ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܡܫܲܪܘܿܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܥܲܬܝܼܩܘܼܬ݂ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ: ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܬܘܼܒ݂ ݂

ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܲܒ݂ܪܝܼܐܹܝܠ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܘܒܵܬܪܹܗ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܬܐ ܘܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ(ܐܲܠܛܵܗܝܼܪܵܐ: ܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18)[4] ݂

ܘܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܘܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܵܬ݂ܐ ܒܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܚܵܒ݂ܫ ܗܵܢ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܐܬܵܝܬܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܘܲܦܪܵܣܬܵܗ̇ ݂ ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 641: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܡܼܢ (ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܕܼܸܡܵܐ: أهل ذمة): ܥܲܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ: ܘܘܵܠܝܵܬܹܐ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܕܒܵܥܝܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܛܵܠܒܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂ ܗܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܚܬܸܡܠܹܗ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1855 ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܒܲܣܬܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܒܩܵܐܹܡܲܝܗܝ (ܕܼܸܡܵܝܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܘܿܡܹܐ ܠܗܲܘܢܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܵܐ: ܘܲܡܫܲܠܛܘܿܢܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܒܩܘܼܪܒܵܐ (تقريبًا) ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܠܛܸܢܘܼܢ ܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܘܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܘܨܸܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ݂ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܓܲܘ ܬܲܟܪܝܼܬ: ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܠܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܚܵܐ ܕܝܸܡܹܗ (ܚܘܿܕܹܝܢܝܼ) ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܛܲܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܡܲܝܵܐ ܡܟܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܝܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܸܫ ܟܘܿܦܵܢܬܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܐ ݂ ܠܗܵܕܹܟ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܲܕܬܐ ܒܪܹܫ ܗܿܝ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܲܓܠܝܼܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (منحوت)ܐܲܘ ܢܓ݂ܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܕܡܫܘܼܡܸܗ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܦܝܼܝܹܗ ܒـ ” ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐ ܕܲܓܠܝܼܦܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ “[5] ݂

ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܡܓܘܿܠܵܝܵܐ (ܗܘܿܠܵܟܘܿ ܚܵܐܢ) ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܥܒܸܕܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܢܚܵܪܵܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1258: ܘܗܵܕܹܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܕܕܲܝܵܢܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ (ܠܘܼܠܘܼ): ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ[6] ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ (ܕܒܵܬܪܹܗ) ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܪܵܡܵܝܵܐ ݂ ” ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܪܹܫܲܝܗܝ (ܠܕܲܪ̈ܓ݂ܲܝܗܝ ܥܸܠܵܝܵܐ) ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ(ܬܝܼܡܘܿܪܠܸܢܟ): ܗܿܘ ܕܲܨܦܸܚܠܹܗ ܓܲܝܣܹܗ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ (ܡܸܨܥܵܝܵܐ) ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܟܣܸܚܠܹܗ ܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܠܲܝܬ ܥܹܕܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܩܸܛܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܛܵܠܹܒ ܘܩܵܪܹܐ ܠܙܸܕܩܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ “[7] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1516: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܦܫܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܲܝܗܝ ܕܲܡܬܸܚܠܹܗ ܠܐܲܪܒܲܥ ܕܵܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܵܬܲܪ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1638 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܡܘܼܪܵܐܕ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂

ܡܲܘܨܸܠ ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܘܲܚܙܸܩܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܵܐ ܕܡܲܘܕܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(20) ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ” ܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡ ܣܝܵܡܝܼܕܹܗ”[8] ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܲܓ݂ܕܵܕ (1950): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1830: ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܬܵܪܵܐ ܕ(42) ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܚܨܵܪܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ (ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ): ܗܿܘ ܕܲܓܢܸܒ݂ ܠܹܗ ܘܲܣܠܸܒ ܠܹܗ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܗܵܢ ܚܨܵܪܵܐ ݂ ܘܦܵܫܵܐ (ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ (ܚܘܿܣܲܝܢ ܐܲܠ ـ ܓ̰ܲܠܝܼܠܝܼ) ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܦܠܵܫܵܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܦܵܥܘܿܠܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ:” ܩܢܹܐ ܠܹܗ ܠܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ (ܦܲܪܡܵܐܢ) ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ “[9] ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1744: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܢܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ ܘܡܘܼܥܡܸܪܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܐ ܒܡܲܦܩܵܝܵܬ݂ܐ (ܒܘܼܡܒܹ̈ܐ) ݂

ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܕܫܘܼܕܵܪܹ̈ܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ (ܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܦܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܲܒܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢܲܝܗܝ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1636 ݂ ܘܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1750: ܘܒܵܬܪܲܝܗܝ ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ: ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܦܪܲܢܣܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1859 ݂ ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬܲܝܗܝ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܒܫܸܡ (ܡܵܪܬܐ ܕܫܵܥܬܐ):” ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܝܼܙܲܢܛܵܝܵܐ ܒܹܝܬ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1866 ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1873″ [10] ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1880: ܝܗܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܬܐ (ܐܘܿܓ̰ܝܼܢܝܵܐ ܕܝܼ ܡܘܿܢܬܝܼܓ̰ܘܿܬ): ܒܲܪ݇ܬ݂ܙܲܘܓܵܐ ܕܢܵܦܸܠܝܘܿܢ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܗܿܝ ܫܵܥܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܵܫܢܵܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܟܲܒ݂ܬܐ ܒܒܘܼܪܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܠܵܬܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܥܵܒ݂ܘܿܕܹ̈ܐ ܘܦܵܥܘܿܠܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܘܲܣܦܝܼܪܹ̈ܐ ܘܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܠܩܸܢܛܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ݂

ܢܘܼܩܕܵܐ (ܢܘܼܩܙܵܐ) ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1915 ـ 1918: ܒܥܸܕܵܢ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܲܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܬܲܪܨܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ݂ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1916: ܘܓܲܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܪ̈ܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܗ̇ (ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܟܠ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܡܪ̈ܘܼܦܝܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܘܲܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܲܩܕܵܡ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܝܘܿܡ (10) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܲܢܨܠܵܐ (القنصل) ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ (ܗܘܿܠܸܫܬܵܝܸܢ) ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܹܗ ܒܲܪܩܝܼܬܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:” 614 ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܪ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ: ܘܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ (طوافات) ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܒܐܸܬܡܵܠܝ: ܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ: ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܥܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ”[11] ݂

ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ ܕܡܝܼ̈ܠܝܼܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2004: ܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܡܫܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܥܪܵܩܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܠܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܒܸܫ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܐܵܦ ܠܒܲܪ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ݂ ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܢܲܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܹ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܲܚܛܵܦܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܥܒ݂ܘܿܕܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܲܡܗܲܕܘܿܝܹܐ ܠܲܥܪܵܩܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ݂ ܒܝܘܿܡ 6 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ: ܚܲܪܬܐ 9 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܪܵܒܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܗܵܢܵܐ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܛܝܼܦܵܐ ܡܲܛܪܵܢ ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̰ ܪܲܗܘܿ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܡܲܘܨܸܠ: ܒܝܘܿܡ 13 ܫܒ݂ܵܛ 2008: ܟܲܕ ܡܩܲܒܘܿܠܹܐ ܠܲܚܕܵܐ ܡܫܲܕܪܘܼܬ݂ܐ ܡܼܢ (ܦܵܟܸܣ ܟܪܝܼܣܬܝܼ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܟܲܪܲܡܠܸܫ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ̣ ܘܲܓܠܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܠܲܓܙܵܡܵܐ ܕܲܡܩܘܼܒܸܠ ܠܹܗ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܘܡܹ̈ܐ: ܐܡܸܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ: ” ܚܲܝܘܼܬܘܼܟ݂ ܐܲܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܵܐܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ: ܡܦܘܼܢܹܐ ܠܹܗ (ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ): ܚܲܝܘܼܬܝܼ ܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ (ܕܵܩܪܵܐ) ܗܵܢܵܐ ܛܝܼܡܵܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(13) ܒܐܵܕܵܪ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܛܪܵܢ (ܪܲܗܘܿ) ܩܛܝܼܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ “[12] ݂

ܒܹܝܬ ܚܙܝܼܪܵܢ 2014 ܠܬܲܡܘܼܙ 2017: ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܘܨܸܠ ܒܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܘܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠـ (10000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܕܗܵܠܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܕܒܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܛܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕܥܵܐ ܐܲܘ ܚܫܲܚܬܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ (ܐܲܠ ـ ܢܵܨܹܝܪܝܼ: ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܡܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܲܘ ܦܪܵܥܬܐ ܕܡܲܕܲܐܬܐ (ܓ̰ܸܙܝܵܐ): ܐܲܘ ܡܲܘܬܐ ݂ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܓܢܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܠܲܡܫܲܚܬܘܿܢܹܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ݂ ܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܡܲܦ̈ܩܵܥܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ ܕܲܟܣܸܚܠܵܗ̇ ܠܲܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܕܚܵܕܪܝܼ ܠܥܲܦܪܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 88 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965: ܦ 115 ـ 116 ݂ ܚܙܝܼ ܐܵܦ (ܡܲܘܨܸܠ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 89 ݂

[4] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 92 ـ 93 ݂

[5] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 94 ݂

[6] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 95 ݂

[7] ܚܙܝܼ : ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܦܵܝܵܐܪܕ 1994: ܦ 740 ݂

[8] ܡܼܢ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܪܝܼܡܘܹܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 328 ݂

[9] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 97 ݂

[10] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015: ܦ 102 ݂

[11] ܚܙܝܼ: ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܐܵܪ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸܡܝܼܢܝܵܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: 1998: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܐܹܝܟ̰ ܟܝܼܦܘܪܟܝܵܐܢ: ܦ 15 ݂

[12] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܪܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܬ݂ܵܕܹܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ 2013: ܘܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 260 ݂

موصل. المدينة القديمة المدمرة بسبب الحرب.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
موصل. المدينة القديمة المدمرة بسبب الحرب.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
موصل. المدينة القديمة المدمرة بسبب الحرب.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
موصل. المدينة القديمة المدمرة بسبب الحرب.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ:

ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ݂ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܛܵܒ݂ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܘܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܕܗܵܫܵܐ ܢܦܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ ܒܲܪܵܐ ܕܫܘܼܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ640[1] ݂ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܩܸܛܪܵܢܬܐ (معقدة): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܡܸܬ݂ܢܲܩܦܵܢܹ̈ܐ (متتالية) ܒܕܵܪܵܐ ܕ(17) ܘ(18) ܘ(19) ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܚܕܵܐ ܡܢܵܬ݂ܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1848: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܙܝܲܕܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܪܵܡܙܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ[2] ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ݂ ܘܲܡܢܵܬ݂ܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1744 ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܓ̰ܲܠܝܼܠܵܝܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܡܼܢ ܫܡܵܛܬܵܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ: ܕܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂

” ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܹܐ ܕܘܼܟܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܚܲܓܵܐ (حج) ܕܐܵܦ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܗܸܢܕܘܿ: ܐܲܘ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܕܐܵܬܝܼ ܠܲܡܝܲܩܘܿܪܹܐ ܗܵܕܹܐ ܕܘܼܟܬܐ: ܕܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܥܒܸܪܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܲܕ ܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܠܗܸܢܕܘܿ”[3] ݂ ܡܸܢܝܵܝܵܐ ܕܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ܗܸܢܕܵܘܵܝܹ̈ܐ ܒܸܫ ܪܵܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܿܣܲܝܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܘܼܫܒܸܢܹ̈ܐ ܗܸܢܕܵܘܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܐܸܬ݂ܝܹ̈ܐ ܠܲܦܠܵܚܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂

” ܪܵܒܵܐ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܣܵܗܕܝܼ ܥܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܣܒ݂ܝܼܣܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܗܿܝ ܒܸܫ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܘܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1168: ܘܐܝܼܬ ܐ݇ܚܪ̈ܢܹܐ ܡܼܢ 1270 ܠܥܲܕ 1289 ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1272: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܵܐ ܚܲܕ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܚܵܒܹܫ ܟܵܪ̈ܘܿܙܘܵܬ݂ܐ ܣܝܼܡܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܪܲܒܵܢܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܫܸܡܹܗ ܐܲܒܝܼ ܗܵܝܹܪ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1590: ܚܬܸܡ ܠܹܗ ܚܲܕ ܢܵܣܘܿܚܵܐ ܟ݂ܕܹܝܕܵܝܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ ܕܫܲܡܵܫܵܐ ܥܲܒܸܕ ܐܲܠܐܲܙܲܠܝܼ: ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܟܵܗܢܵܐ ܥܲܒܕܘܿܠ ܓ̰ܲܠܝܼܠ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܡܼܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ”[4]݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܪܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܬ݂ܵܕܹܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ 2013: ܘܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 104 ݂

[2] ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܬܲܪ̈ܓܡܹܐ ܐܲܢܲܝ ܟܬܝܼܒ݂ܵܬ݂ܐ ܒܝܲܕ ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ ܓܲܘ ܒܨܵܝܹ̈ܗ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ (1516 ـ 1815): ܡܲܘܨܸܠ 1983: ܦ 108 ـ 111 ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ ܓܲܘ ܒܨܵܝܹ̈ܗ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ (1516 ـ 1815): ܡܲܘܨܸܠ 1983: ܦ 105 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ ܓܲܘ ܒܨܵܝܹ̈ܗ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ (1516 ـ 1815): ܡܲܘܨܸܠ 1983: ܦ 105 ݂

كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل. حجر تذكاري تم حرقه من قبل داعش.
نيسان 2018 © إتين بيكيه - غوتيه / ميزوبوتاميا
كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل. الفناء الداخلي والمقبرة.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܒܸܫ ܟܘܼܦܬܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܥܵܠܘܿܠܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܐܲܪܥܵܐ ܪܘܝܼܚܬܐ: ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܢܵܐ ܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ݂ ܡܵܨܹܝܚ ܕܥܵܒ݂ܪܲܚ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܘܼܒ݂ܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܩܲܕܡܹ̈ܐ (واجهات) ܓܲܪ̈ܒܝܵܝܹܐ ܘܡܲܥܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ݂

ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ ܪܵܒܵܐ) ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܡܩܲܛܪܵܐ (معقد): ” ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܡܫܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܘܐܝܼܬ ܒܹܗ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܲܘ ܐܵܦ ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ݂ܐ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ ܒܩܸܫܬܵܬ݂ܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܲܡܢܹ̈ܐ (مثمنة) ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܓܹܒܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܒܲܝܬܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܟܲܕ ܒܐܝܼܙܵܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂ ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܗ̇ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܗܵܦܟ݂ܵܐ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܲܡܬܐ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܒܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܲܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܬܲܚܬ ܐܲܪܥܵܐ ݂ ܒܗܵܕܹܐ ܡܢܵܬ݂ܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ (ذخائر) ܬܐܘܿܡܵܐ ܓܲܘ ܟܲܘܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܓܘܼܕܵܐ[1] ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ[2]: ܘܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܠܚܲܕ ܕܘܼܟܵܐ ܫܲܝܢܵܝܵܐ ܘܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ݂

ܘܝܲܬܝܼܪ ܠܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇: ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܲܫܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܗܵܘܝܵܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܓܵܪܫܵܢܬܐ ܠܕܘܼܡܵܪܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܬܲܪܥܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܡܬܲܪܨܵܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܓܠܝܼܦܵܐ ܛܲܪܹܗ ܒܢܸܩܫܹ̈ܐ ܡܒܲܝܢܹ̈ܐ ܕܲܡܛܲܦܣܝܼ ܠـ (12) ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܚܲܪ̈ܕܹܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ݂ ܐܲܢܲܝ ܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ (زخارف) ܘܨܘܼܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܥܲܪ̈ܙܠܵܢܹܐ (متشابكة): ܕܦܵܬ݂ܘܵܬܲܝܗܝ ܡܵܪܹܐ ܓܲܘܢܵܐ ܘܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒܹܐ ܒܝܲܕ ܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܕܥܸܪܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܩܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1848: ܕܠܵܚܹܡ ܥܲܡ ܡܲܕܒܚܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܕܲܒܫܵܐ (ܡܕܘܼܒܫܵܐ) ܥܲܡ ܡܲܕܒܚܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ݂ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܒܫܲܘܦܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬ݂ܝܘܿܕܘܿܪܘܿܣ ݂ ” ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕ(12) ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܲܝܕܸܥ ܠܫܲܪܝܼܪܘܼܬ݂ܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ “[3] ݂

ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1848: ܗܵܫܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܥܲܡ ܗܲܝܟܠܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܘܡܲܕܒܚܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܩܕܵܡܹܗ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܡܲܥܠܵܢܹ̈ܐ ݂ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܨܸܒܬܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܐܵܦ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܲܡܢܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܘܡܲܕܒܚܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܣܝܼܩܘܿܡܹܗ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1848: ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂

ܒܫܘܼܢܵܝܵܐ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܒܸܕ ܡܵܛܹܝܚ ܠܥܹܕܬܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܐ ܕܲܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܘܣܝܼܩܘܿܡܵܗ̇ ܕܵܥܹܪ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1744: ܘܒܸܕܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܓ̰ܲܠܝܼܠܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐܦܲܝ̈ ܩܝܵܡܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ(ܣܸܪܛܵܐ ܐܸܣܛܪܵܢܓܹ̇ܠܵܝܵܐ ܘܓܲܪܫܘܼܢܝܼ)[4] ݂

ܗܵܢ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܕܲܬܠܵܬܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܡܚܲܝܕܵܐ: ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܕܟܹܐ ܡܵܬܹܚ ܡܼܢ ܓܲܪܒܝܵܐ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܓ݂ܵܐ ݂ ܬܡܲܢܝܵܐ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܲܠܟܵܝܹ̈ܐ ܦܵܪܫܝܼ ܠܚܲܡܫܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ (ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ) ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ : ܬܦܵܩܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܠܵܐܬܘܿܢ: ܬܲܡܘܼܙ 2015 ݂

[2] ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܪܪܵܐ ܗܵܢ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܒܝܲܕ ܡܸܬܡܲܕܢܚܵܢܵܐ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ ܓܲܘ ܒܨܵܝܹ̈ܗ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ (1516 ـ 1815): ܡܲܘܨܸܠ 1983: ܦ 108 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܝܼܪܝܼܓ̰ܘܿ ܓܲܘ ܒܨܵܝܹ̈ܗ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ (1516 ـ 1815): ܡܲܘܨܸܠ 1983: ܦ 108 ـ 111 ݂

كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل.المدخل والواجهة الشمالية.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل. صحن يعود لتاريخ 1848 وباب ملكي 1648.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل.الواجهة الغربية من الداخل.
نيسان 2018 © إتين بيكيه - غوتيه / ميزوبوتاميا
كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل.مشهد من الداخل على الجنوب الغربي.
نيسان 2018 © إتين بيكيه - غوتيه / ميزوبوتاميا
كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل.باب الرسل الإثني عشر. تم تشويه الوجوه من قبل داعش. المذبح في المكان المقدس مدمر.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل.باب ملكي،جزء مركزي. تم تشويه الوجوه من قبل داعش.تم تدمير المذبح الرئيسي .
نيسان 2018 © إتين بيكيه - غوتيه / ميزوبوتاميا
كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل.باب ملكي،جزء يساري. تم تشويه الوجوه من قبل داعش.تم تدمير مذبح المكان المقدس .
نيسان 2018 © إتين بيكيه - غوتيه / ميزوبوتاميا
كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في الموصل.حجر جنائزي.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Documentaire radio de RCF sur Mossoul :

  • Histoire et découverte des deux églises Mar Touma (syriaque-orthodoxe et syriaque-catholique).
  • Entretien avec Abouna Pios Affas, curé syriaque-catholique de Mar Touma.
  • Un avenir à réinventer

Cliquez sur le lien ci-dessous :

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe