ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ ܓܲܘ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 78 31 94 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 89 85 62 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(470) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܓܲܘ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ (ܐܲܦܙܲܪܘܿܓ݂): ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ 1915 ـ 1917 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܡܵܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933: ܒܝܲܕ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܡܵܬܐ ܕ(ܓ݂ܲܙܢܵܪ): ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܒ݂ܵܐܢ  ܒܬܘܼܪܟܝܼܵܐ: ܘܝܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1975: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܬܒ݂ܵܪܵܐ ܕܡܵܖ̈ܘܿܕܹܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕ(ܡܘܼܨܛܵܦܵܐ ܒܲܪܙܵܢܝܼ): ܦܣܸܩܠܹܗ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܬܲܥܪܲܒܬܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܩܝܼܡܠܹܗ ܒܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܘܲܡܦܲܠܵܛܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵـ̈ـܗ̇ ݂ ܕܥܸܪܘܼܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1996: ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005 ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܵܬܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ (55) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܬܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2002 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ(ܟܵܪܝܼܬܵܣ): ܘܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܡܵܬܐ ݂ ܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1933 ܘ1975: ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܓܲܘ ܒܵܬܹ̈ܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܠܲܝܬܵܝܘܼܬ݂ ܙܘܼܙܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ݂


كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 78 31 94 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 89 85 62 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(470) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܓܲܘ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ [1] ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(36) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘ(95) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(177) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ: ܘ(26) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ: ܘ(50) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕ(ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ) ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ݂

__________

[1] ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܵܬܘܵܬܐ ܒܫܸܡ: ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ݂ ܗܿܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܗܿܝ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ: ܪܵܚܩܝܼ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ (10) ܟܠܡ ݂ ܡܵܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܡܹܝܪܝܼ: ܘܗܿܝ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܫܢܘܿ ݂

إطلالة من مدخل قرية أفزروك على كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ:

ܫܸܪܫܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ (ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ) ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܩ ݂ ܡ: ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ (ܘܐܵܦ ܐܲܪܒܵܐܝܼܠܠܘܿ/ ܐܲܪܒܸܠ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܡܲܠܟܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܕܝܼܟܪܵܐܢ (ܬܪܲܝܵܢܵܐ) ܪܲܒܵܐ ݂ ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܢܵܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܲܫܢܲܬ݂ 301: ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝ݂ܬܐ ݂ ܘܲܟܒܲܪ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܪܲܝ 328 ـ 329 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܬܪܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܕܲܘܪܵܐ ܕܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܣܲܒ݂ܖ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ) ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܘܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܣܘܿܙܡܝܼܢ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ402 ݂ ” ܒܚܲܪܬ݂ܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ: ܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܲܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܘܲܪܒܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܚܵܫܒܸܢ ܕܦܵܖ̈ܣܵܝܹܐ ܚܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܖ̈ܗܘܿܡܵܢܵܝܹܐ[1] ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ “[2]  ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܥܲܠ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܝܲܕ ܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܥܲܒܵܐܣ ܩܲܕܡܵܝܵܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1623 ݂ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܕܲܓ̰ܘܼܓ݂ܵܐ (ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܓܲܘ ܢܵܚܝܼܬܸܫܝܼܦܵܐܢ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܐܵܪܵܟܸܣ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ (12000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܕܲܓ̰ܘܼܓ݂ܵܐ ܚܕܲܬܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܐܲܨܦܵܗܵܢ: ܠܲܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܒܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܨܘܿܦܵܝܬܐ (الصوفية) ݂ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܫܵܐܗ: ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܬܚܘܿܬ݂ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܒܲܨܪܵܐ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܟܲܕ ܚܙܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܠܥܲܕ (ܠܗܲܠ) ܕܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂

ܟܒ݂ܘܼܫܝܵܐ ܐܲܘ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1638 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܡܘܼܪܵܐܕ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܦܵܠܚܹ̈ܐ (جنود) ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܥܡܵܪܬܵܐ ܘܲܫܟܵܢܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܒܟܠܹܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܗܲܠ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܡܛܘܼܘܸܪܘܼܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܫܘܼܬܐܵܣܲܝܗܝ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ (90000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ[3] ݂

ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ (ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: الإبادة الجماعية) ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ـ 1917: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܘܪܹܫܵܝܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܐܲܢܲܝ ܓܲܠܘܵܝܹ̈ܐ (ܬܲܘܬܵܒܹ̈ܐ): ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܡܼܢ ܗܹܘܦܲܖ̈ܟܝܼܹܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܓܲܪܒܝܵܐ (ܕܝܵܪܒܲܟܲܪ): ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܘܥܲܠ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕ(ܪܹܫ ܥܲܝܢܵܐ) ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܣܸܟܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܚܲܠܲܒ) ܠܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܐܵܦ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ܓܵܘܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܢܲܝ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܦܸܢܝܵܬ݂̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܘܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܘܐܲܦܙܲܪܘܿܓ݂: ܘܐܵܦ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ: ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܵܪܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܚܲܠܲܩܬܐ ܡܲܪܝܼܪܬܐ ܘܐܘܼܠܨܵܢܵܝܬܐ: ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1916: ܘܓܲܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܗ̇ (ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܟܠ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܡܖ̈ܘܼܦܝܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ݂ ܘܐܵܦ ܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܲܩܕܵܡ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܝܘܿܡ (10) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܲܢܨܠܵܐ (القنصل) ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ (ܗܘܿܠܸܫܬܵܝܸܢ) ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܹܗ ܒܲܪܩܝܼܬܐ (برقية) ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:” 614 ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܖ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܲܪ: ܘܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ (طوافات) ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ݂ ܒܐܸܬܡܵܠܝ: ܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ: ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܲܕܖ̈ܵܥܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ”[4] ݂

ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ (ܦܖ̈ܝܼܩܹܐ: من الناجين) ܡܼܢ ܦܲܖ̈ܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ) ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ ܕܣܲܝܦܘܿ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂ ܘܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܢܫܝܼܹܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܚܘܼܒܲܝܗܝ ܩܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ: ܘܲܒܚܘܼܒܲܝܗܝ ܠܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܬܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂

ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ (ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܫܪܝܼܬܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܠܵܕܵܗ̇ ܐܲܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ301): ܘܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܘܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ[5]: ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܹܖ̈݇ܢܹܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܕܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܵܝܬܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܢܦܲܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܣܪܹܐ ܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܵܦ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܢܝܼܫܲܝܗܝ ܐܵܦ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ݂ ܒܝܘܿܡ 1 ܒܐܵܒ 2004: ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܒܡܲܦ̈ܩܵܥܵܬ݂ܐ ܥܲܠ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ (ܣܲܝܕܵܐ ܐܲܠܘܲܪܕܝܼܵܐ) ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܲܠܟܲܪܵܕܵܐ) ݂ ܘܚܲܪܬܐ ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܦ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܛܲܘܪܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܝܘܿܡ 4 ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2004 ݂ ܩܘܼܪܒܵܒܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܦܠܲܛܬܐ ܘܲܥܪܵܩܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܥܝܼܪܵܐܩ ܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܥܸܢܦܵܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ 2003: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (25000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܪܵܡܙܝܼ ܦܵܩܘܿܕܹ̈ܐ ܘܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܠـ (10000) ܠܥܲܕ (13000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܦܲܠܓܲܝܗܝ ܗܵܠܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܟܲܪܟܘܼܟ: ܘܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ: ܘܐܵܦ ܓܲܘ ܒܲܨܪܵܐ: ܘܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

__________

[1] ܖ̈ܗܘܿܡܵܢܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕ(ܐܲܕܝܼܣܵܐ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܟܲܒܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܠܲܦܪܵܣܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܕܝܼܣܵܐ ܘܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ (ܐܲܒ݂ܓܲܪ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ): ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܲܡܩܲܒܸܠ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܓܲܘ ܡܲܠܟܘܼܬܹܗ: ܘܲܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܐ ܒܗܵܢܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ݂ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠ(ܐܲܕܝܼܣܵܐ): ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܬܲܠܡܝܼܕܲܘܗ̈ܝ (ܐܲܕܲܝ) ݂ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܐܲܕܝܼܣܵܐ ܒܫܸܡ: (ܐܘܿܪܦܵܐ): ܘܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1984: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ (ܣܵܢܠܝܼ ܐܘܿܪܦܵܐ ܓܲܘ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ) ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܐܲܛܠܲܣ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦ 22 ܘܡܵܦܵܐ ܦ 23: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ 2017 ݂

[3] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܕܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܖ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܣܝܼܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸܡܝܼܢܝܵܐ): ܡܢܵܬ݂ܐ 2: 1998: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܐܹܝܟ̰ ܟܝܼܦܘܿܪܟܝܵܐܢ: ܦ 15 ݂

[5] ܡܼܢ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܐܸܠܟܸܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܡܵܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1914: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ (300) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܲܕ 2003: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ (3000) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ 200 ـ 250 ܝܼܩܖ̈ܵܬ݂ܐ ݂ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܗܿܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܸܡ (ܣܲܝܕܵܐ ܐܲܠܘܲܪܕܝܼܵܐ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1844: ܘܗܿܝ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܒܫܸܡ (ܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘ݁ܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ) ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1937 ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1997 ܦܝܼܫܠܵܗ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐܸܣܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܛܵܒ݂ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܡܲܛܪܵܢ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ ܕܵܒܲܓ݂ܝܵܐܢ: ܝܼܠܹܗ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܩܹ̈ܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂

أرارات : الجبل الأسطوري للأرمن. أرمينيا الغربية / تركيا الشرقية
تموز 2015 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
خريطة أرمينيا رسمها الأب إياسن سيمون، و.ب
© صندوق الموصل. أرشيف مكتبة سولشوار
خريطة ولاية فان ( أرمينيا العثمانية)
© صندوق الموصل. 100,8,4,5. أرشيف مكتبة سولشوار
خريطة أرمينيا في القرن الرابع
© ضمن أرمينيا، أطلس التاريخ، ص 23 ، طبعة مصادر أرمينيا 2017
الحدود السياسية جنوب القوقاز، بلاد مابين النهرين، الشرق الأوسط
© فرانس-أرميني 2008
رسم توضيحي لدير هوكوتس فانك الأرمني للأب جاك ريتوريه
© صندوق الموصل. أرشيف مكتبة سولشوار
آثار دير سكانتشلاكوردزي الأرمني. أديلسفاز، فان، أرمينيا الغربية / تركيا الشرقية
تموز 2012 © باسكال ماغيسيان

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܘܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ:

 ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ 1915 ـ 1917 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܡܵܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933: ܒܝܲܕ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܡܵܬܐ ܕ(ܓ݂ܲܙܢܵܪ) ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܒ݂ܵܐܢ  ܒܬܘܼܪܟܝܼܵܐ: ܘܝܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1975: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܬܒ݂ܵܪܵܐ ܕܡܵܖ̈ܘܿܕܹܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕ(ܡܘܼܨܛܵܦܵܐ ܒܲܪܙܵܢܝܼ): ܦܣܸܩܠܹܗ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܬܲܥܪܲܒܬܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܩܝܼܡܠܹܗ ܒܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܘܲܡܦܲܠܵܛܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵـ̈ـܗ̇ ݂ ܕܥܸܪܘܼܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1996: ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005 ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܵܬܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ: ܪܵܥܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܘܲܙܝܼܪܵܐ ܕܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܐ ܘܪܹܫ ܡܵܠܵܐ ܕܲܥܒܲܪ ݂ (55) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܬܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܐܲܦܙܲܪܘܼܟ[1] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2002 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ(ܟܵܪܝܼܬܵܣ): ܘܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܡܵܬܐ ݂ ܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1933 ܘ1975: ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܓܲܘ ܒܵܬܹ̈ܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܠܲܝܬܵܝܘܼܬ݂ ܙܘܼܙܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ݂

__________

[1] ܒܐܵܒ 2018: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ(350) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂

إهداء باللغة الأرمنية ضمن كنيسة أفزروك
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. الداخل. أوراق وكتب
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡ̇ܢ ܗܿܘ (ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ) ܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܵܪܬܵܐܢ)؟

ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܵܪܬܵܐܢ): ܕܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܦܵܪܬܵܐܢ ܡܵܡܝܼܓ݂ܘܿܢܝܵܐܢ ܒܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ݂ ܝܼܠܹܗ ܗܲܕܵܡܵܐ ܓܲܘ ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܐܲܡܝܼܪܵܬܐ ܘܓܲܝܣܵܝܵܬܐ ܕܝܼܩܲܪܬܐ ܕ(ܡܵܡܝܼܓ݂ܘܿܢܝܵܐܢ): ܘܟܹܐ ܡܓܲܫܡܸܢ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܠܣܘܼܬܵܪܵܐ ܥܲܠ ܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܡܛܘܼܟܸܣܠܹܗ ܦܵܪܬܵܐܢ ܡܵܡܝܼܓ݂ܘܿܢܝܵܐܢ: ܕܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܣܒܵܪܒܝܼܬ (ܓ̰ܸܢܪܵܐܠ ܕܲܦܠܵܫܵܐ) ܓܲܘ ܡܲܠܟܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ432: ܚܕܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܲܠܟܵܐ (ܝܲܙܕܓ݂ܵܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ): ܗܿܘ ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܣܵܐܹܡ ܙܪܵܕܲܫܬܵܝܘܼܬܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ݂ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܫܵܐ ܕ(ܐܲܦܵܪܵܝܪ) ܒܝܘܿܡ 26 ܒܐܝܼܪܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ451: ܚܲܕ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܓܲܝܣܹ̈ܐ ܦܵܖ̈ܣܵܝܹܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ݂ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܪܘܼܡܬܐ ܪܵܡܬܐ: ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܦܠܵܫܵܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܬܒ݂ܝܼܖܹ̈ܐ ܣܵܣܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܠܵܐ ܓ̰ܸܢܪܵܐܠ ܡܵܡܝܼܓ݂ܘܿܢܝܵܐܢ: ܐܝܼܢܵܐ ܚܘܼܣܖ̈ܵܢܹܐ ܦܵܖ̈ܣܵܝܹܐ ܪܵܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܝܲܙܕܓ݂ܵܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܹܗ ܪܸܓܬܹܗ ܒܲܚܦܵܩܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܠܙܪܵܕܲܫܬܵܝܘܼܬܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܡܗܵܐ ܦܵܪܬܵܐܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܙܝܼܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܝܲܩܪܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܘܦܵܐܹܫ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܥܲܕܥܹܐܕܵܐ ܕ(ܦܵܪܬܵܢܵܢܬܲܪ) ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܚܲܡܸܫܒܫܲܒܵܐ ܩܕܵܡ ܨܲܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܒܐܵܗܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܐܲܬ݂ܪܵܢܵܝܵܐ: ܦܵܐܹܫ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒ(ܦܵܪܬܵܐܢ ܡܵܡܝܼܓ݂ܘܿܢܝܵܐܢ): ܘ (1036) ܣܵܗܕܹ̈ܐ ݂
فارتان ماميغونيان ومعركة أفاراير
© كريكور خانجيان، غاليري خانجيان، يريفان، أرمينيا.

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ ܓܲܘ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܦܵܪܬܵܐܢ ܓܲܘ ܚܲܕ ܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ܒܥܸܠ ܕܡܵܬܐ ܕܐܲܦܙܲܪܘܼܟ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ: ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܦܵܬܐ ܟܹܐܦܵܝܬܐ ܒܓܲܘܢܵܐ ܫܹܝܟܲܪܵܝܵܐ ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܒܡܵܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܕܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܘܩܘܼܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܝܲܕܥܹ̈ܐ ܡܸܬܖ̈ܲܫܡܵܢܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ݂

ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܐܝܼܬ ܟܸܢܦܵܐ (ܛܵܪܡܵܐ) ܕܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܘܩܘܼܒܬܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܬܡܲܢܝܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ: ܥܵܠܹܐ ܒܪܹܫܵܗ̇ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܚܸܦܪܵܝܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܦܵܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܠܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܒܹܝܬ ܝܵܩܘܿܢ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܵܠܹܛ 27 ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ: ܘܦܸܬܘܵܗ̇ 10 ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܡܵܪܹܐ ܩܪܵܫܵܐ ܦܛܘܼܚܵܐ (ܡܫܲܛܚܵܐ) ݂ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܒܘܼܗܪܲܢܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܩܪܵܫܵܐ ܦܛܘܿܚܵܐ: ܒܒܲܗܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ: ܘܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܟܵܘܵܬ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܕܐܝܼܬ ܒܦܵܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܘܐܵܦ ܒܩܘܼܒܬܐ ݂

ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܣܸܬܪܵܐ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ ܦܵܪܹܫ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܠܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܬܪܝܼܨܵܐ ܡܼܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܢܵܘܵܬ̈ܐ ݂ ܡܢܵܬܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܡܸܢܹܗ ܦܬܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܡܢܵܬܐ ܥܠܵܝܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ݂ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ ܘܫܲܒ݂ܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ݂ ܘܐܝܼܬ ܒܵܬܲܪ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܒܹܝܬ ܝܵܩܘܿܢ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ݂ ܥܵܠܹܐ ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܵܐ: ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܵܪܲܬ ܬܡܲܢܝܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ ܡܣܘܼܟܲܡܬܐ (ܡܬܘܼܩܲܢܬܵܐ) ܒܟܵܘܵܬܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂

ܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܪܵܒܵܐ ܒܵܬܲܝ̈ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܘܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܕܟ݂ܵܪܵܢܵܝܵܐ ܠܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: الإبادة الجماعية) ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ـ 1917: ܒܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܚܵܬܸܫܟܵܐܪ (ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܡܵܪܹܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ) ݂ ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܘܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܥܲܪܬܐ ܕ(ܠܘܿܪܕ) ݂

كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. إطلالة على سهول القمح
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. برج الجرس
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. بوابة المدخل تحت الشرفة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. الداخل: الصحن والمكان المقدس
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. المذبح الرئيسي الرخامي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. مغارة حجرية لمريم العذراء وشموع
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. مقابر و شواهد جنائزية
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. مقبرة وحديقة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕ(ܒܲܗܪܵܡ ܐܘܼܡܵܐܢ): ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܦܵܪܬܵܐܢ ܓܲܘ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ:

ܚܵܝܹܐ (ܒܲܗܪܵܡ ܐܘܼܡܵܐܢ) ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕ(ܬܸܫܟܵܦܕܵܐܠ) ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ: ܘܝܼܠܹܗ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܦܵܪܬܵܐܢ ܓܲܘ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܩܝܼܠܬܐ ܗܵܕܹܐ ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ ܒܝܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ ܒܝܘܿܡ 29 ܒܐܵܒ 2017 ݂ 

“ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܝܼ ܓܲܘ (ܓ݂ܙܢܵܪ): ܩܘܼܪܒܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ ܒܬܘܼܪܟܝܵܐ): ܘܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܙܵܟ݂ܘܿ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ـ 1917 ݂ ܠܥܲܕ (ܠܗܲܠ) ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933: ܐܲܝܟ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܵܝܹ̈ܐ: ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܲܙܪܘܼܥܬܐ ܘܬܲܪܒܝܼܬܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ݂

ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܕܹܐ ܡܵܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܡܨܲܘܬܲܚ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܒܲܠ ܒܩܘܼܪܕܵܝܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܚܵܕܹܕܘܵܢܲܢ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ݂ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܲܢ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܠܡܲܠܘܿܦܹܐ ܠܸܫܵܢܲܢ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1950: ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܓܲܘ ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ: ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1975: ܥܘܼܡܪܝܼ (15) ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܝܼ ܐܲܠܝܼܨܵܐ ܥܲܡ ܒܲܝܬܘܼܬܝܼ ܠܲܫܒ݂ܵܩܵܐ ܡܵܬܲܢ (ܬܸܫܟܵܦܕܵܐܠ) ܕܲܕܥܸܪܝܼ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005 ݂ ܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܟܠܲܢ ܒܵܥܹܝܚ ܕܫܵܒ݂ܩܲܚܠܵܗ̇ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܘܐܵܦ ܐܵܢܵܐ! ܠܐܲܟ݂ܵܐ: ܠܲܝܬ ܕܲܥܬܝܼܕ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܐ݇ܚܝܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܠܓ̰ܝܼܟܵܐ ܘܬܘܼܪܟܝܵܐ ܘܲܦܪܲܢܣܵܐ ܘܟܲܢܲܕܵܐ ܘܲܣܘܲܝܕ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܕ ܕܵܥܪܝܼ ܐܸܢ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܚܲܝܘܼܬܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܲܘܬܵܒܹ̈ܐ ܘܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܓܲܘ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܹܗ ܘܡܲܟܟ̰ܚܵܢܵܐ ݂ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܩܵܠ ـ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܘܵܬܲܝܗܝ: ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ” ݂

كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. أعضاء لجنة الكنيسة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب فارتان الأرمنية الرسولية في أفزروك. بهرام أومان أمام خاتشكار ذكرى شهداء الإبادة الجماعية الأرمنية
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe