ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝܼ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝܼ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܒܵܚܸܬܡܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 17 84 80 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 39 11 86 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(395) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

__________

[1] ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܗܿܝ ܥܹܕܬܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ: ܘܐܸܕܝܘܿܡ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܣܘܼܖ̈ܓܵܕܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܐ݇ܖ̈ܵܙܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܓܵܘܵܗ̇: ܟܠ ܥܹܕܬܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܩܵܝܡܝܼ ܒܘܵܠܝܵܬܲܝܗܝ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ: ܟܠܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܒܲܩܠܝܼܖ̈ܝܼܩܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܗ̇: ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܫܲܘܬܦܝܼ ܒܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܕܲܬܪܲܝܗܘܿܢ ܣܘܼܖ̈ܓܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܪܩܵܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܣܸܟܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܵܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܩܵܐܹܡ ܝܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܘܡܲܘܬܪܵܢܵܐ: ܘܪܵܡܹܙ ܕܠܲܝܬ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܐ݃ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܥܲܡܵܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܫܪܵܪܵܐ ܛܵܒ݂ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܘܫܸܪܫܵܝܵܐ ݂ ܥܲܠܗܵܕܹܐ ܠܲܝܬ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܓܲܘ ܡܲܕܟ݂ܪܬܐ ܕܐܲܝܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܡܼܢ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܩܝܼܦܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܓܪܝܼܓܘܿܪܵܝܵܐ (ܚܲܕܬܐ) ܐܲܘ ܝܘܿܠܝܵܢܵܝܵܐ (ܥܲܬܝܼܩܵܐ) ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

ܡܵܬܐ ܕܒܵܚܸܬܡܹܐ: ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܠܗܵܫܵܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܛܵܒ݂ ܩܲܕܝܼܡܵܐ ܒܫܸܡ: ܡܵܪܝ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܐܝܼܬ ܕܕܲܝܪܵܐ ܟܹܐ ܕܵܥܹܪ ܠܕܵܪܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1920: ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ: ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܫܵܟܢܝܼ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܠܣܘܼܪܝܼܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933 ܒܥܸܕܵܢ ܦܪܵܡܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܹܡܹܝܠܹܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1958 ܘܒܵܬܲܪ ܕܥܵܪܬܲܝܗܝ ܠܥܝܼܪܵܐܩ: ܖܹ̈ܫܵܢܹܐ ܘܓܲܒ݂ܖ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܙܒܸܢܘܼܢ ܠܒܵܚܸܬܡܹܐ ܒـ (160) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܖܹ̈ܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (100) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܠܗܵܫܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ[1] ݂

ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܒܫܸܡ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܗܿܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1996: ܐܸܠܵܐ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܠܒܲܪ ܬܸܫܡܸܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ ݂

__________

[1] ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬܐ ܘܖ̈ܘܼܩܵܡܹܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܗܵܢ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ: ܠܵܐ ܝܲܠܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ܘܐܝܼـܬ ܠܵܐ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܓܵܘܲܝܗܝ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܒܲܪܒܲܙܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܒܲܥܩܘܿܒܵܐ): ܝܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܢܲܘܓ̰ܝܼܵܐ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܐܝܼܬ ܠܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܥܸܣܖ̈ܝܼܢܵܝܵܬܐ ܕܕܵܪܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܚܙܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܚܝܵܝܵܐ ܒܦܸܢܝܵܬܐ ܕ(ܚܲܪܝܼܪܹܐ ܘܒܵܬܵܣܹܐ ܘܕܝܼܵܢܵܐ ܘܫܲܪ ݂): ܘܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܐܵܢܝ݇ ܢܲܘܓ̰ܝܼܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠ(ܣܘܼܪܝܼܵܐ) ܒܥܸܠܬܐ ܕܓܸܕܫܹ̈ܐ ܕܣܹܡܹܝܠܹܐ ܫܲܢܬ݇ܐ ܕ1933 ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1958 ـ 1959 ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܵܫܬܢܵܝܹ̈ܐ (ܓ̰ܲܡܵܢܵܝܹ̈ܐ) ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕ(ܡܲܠܸܟ ܚܝܼܝܘܿ) ܙܒ݂ܝܼܢܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܚܸܬܡܹܐ ܡܼܢ ܡܵܪܹܐ ܕܡܵܬܐ (ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܩܲܪܵܩܘܿܫ) ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒ(15) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܖܹ̈ܐ ܡܦܲܠܓܹ̈ܐ ܠ(100) ܡܢܵܘܵܬ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܙܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ (70) ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ ܘܙܵܖ̈ܘܿܥܹܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܗܲܠ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܝܵܖ̈ܘܿܬܲܝܗܝ ܥܡܝܼܖܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܢܵܘܵܬܐ ܙܒ݂ܝܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܐܵܫܬܢܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܨܵܝܬܐ ܕܲܙܒ݂ܵܢܬܐ ܒܥܸܕܵܢܵܗ̇ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)


كنيسة مار كوركيس الآشورية في باختمي. آب 2017  © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝܼ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܒܵܚܸܬܡܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 17 84 80 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 39 11 86 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(395) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(10) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘ(38) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ: ܘ(73) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܡܲܘܨܵܠ: ܘ(155) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

قرية باختمي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ:

ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܪܵܒܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ “ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ” ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: “ܥܹܕܬܐ ܕܐܵܫܘܿܪ” ܘ “ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ” ܟܲܕ ܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܒܗܲܕܵܡܵܗ̇ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܖ̈ܕܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼ̈ܢܘܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܚܹ̈ܐ: “ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ”: ܗܿܝ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܠܥܵܠܡܲܝܗܝ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܘܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ: “ܥܹܕܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ” ܒܐܲܘܝܘܼܬܐ ܥܲܡ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ: ܢܸܣܛܘܿܪܸܣ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܐܵܦܸܣܘܿܣ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ431 ܠܡܵܪܲܢ ݂

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ “ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ”: ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܓܡܝܼܪܵܐ  ݂ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܠܹܗ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܘܩܲܡ ܝܵܗܹܒ݂ܠܵܗ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܝܘܼܬܐ: ܘܕܵܥܪܝܼ ܡܲܒ̈ܘܼܥܵܗ̇ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܲܘܪܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂

ܘܐܬܹܐ ܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕ”ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ”: ܒܥܸܠܬܐ ܕܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܐܣܝܼܪܵܐ ܒܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܓܪܝܼܓܘܿܪܵܝܵܐ ܐܲܘ ܝܘܿܠܝܵܢܵܝܵܐ ݂ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܲܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܝܘܿܠܝܵܢܵܝܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܠـ”ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ” ݂

صليب آشوري مطرز على ستارة مذبح في باختمي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܫܸܪܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܠܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܘܗ̈ܝ ܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ (ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܕܐܲܕܲܝ ܫܠܝܼܚܵܐ ܝܼܠܹܗ ܬ݂ܵܐܕܝܘܿܣ) ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: “ܒܸܕ ܟܵܠܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܩܛܝܼܣܦܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ”[1]  ܒܵܬܲܪ ܥܒ݂ܵܪܬܹܗ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܚܕܲܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: “ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܸܬܥܲܒܕܹ̈ܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠܦܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܒܸܫܠܹܗ ܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܵܬܲܪ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܫܒ݂ܵܩܬܲܝܗܝ ܠܒܵܒܹܠ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕ(ܢܲܒܘܿܟ݂ܕܢܲܨܪ) ݂ ܟܒܲܪ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܫܚܲܕܬܐ ܗܵܕܹܐ ܫܲܪܒܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ”[2] ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܦܬܸܚܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܠܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܒܚܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܣܵܗܕܲܝܗ̈ܝ ܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܒܹܝܬ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܼܡܵܢܵܝܬܐ ܠܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܠܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ (ܠܕܘܼܖ̈ܵܫܹܐ) ܟܖ̈ܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܵܝܹܐ ܒܹܝܬ ܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܹ̈ܐ: ܠܡܲܙܝܲܕܬܐ ܕܗܲܘܬܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܲܥܖ̈ܒ݂ܵܝܵܬܐ ܠܡܲܕܢܚܵܝܵܬܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܢܟܵܪܬܐ ܘܠܵܐ ܩܒܵܠܬܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܦܸܣܘܿܣ (431) ܘܲܡܩܲܒܲܠܬܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܸܣ: ܡܫܘܼܪܸܪܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܲܦܪܵܫܬܐ ܡܼܢ ܪܗܘܿܡܵܐ ܘܩܲܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ: ܘܲܡܫܘܼܪܸܪܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܟܝܵܢܵܗ̇ ܫܲܪܝܵܐ ܘܗܝܼܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܦܪܝܼܫܬܐ ݂ ܘܐܵܗܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܲܘܠܵܕܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܒܝܲܕ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܦ ݂ 21 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: 1955 ܦ ݂ 22 ݂

البطريرك الآشوري شمعون التاسع عشر حوالي عام 1905 في كوتشانه
© صندوق الموصل، مكتبة دومينيكان في سولشوار (باريس). تسلسل ز 58,2 مصنف بني

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(16) ܠܥܲܕ ܕܵܪܵܐ ܕ(21)

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܠܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܡܚܘܼܝܲܕܬܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ): ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ) ݂ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܕܗܵܢ ܦܘܼܠܓ݂ܵܐ ܥܲܠ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܒܵܪܬܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܚܬܐ ܒܕܵܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝ̈ܐ: ܡܘܼܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: “ܓܲܘ ܚܘܼܬܵܡܹ̈ܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ: ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܗܵܦܟܵܐ ܘܕܵܥܪܵܐ ܒܒܲܝܬܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܠܲܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܐ”[1]: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܢܝܼܙܬܐ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܛܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܬܚܘܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ (ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ): ܘܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ) ݂

ܒܥܸܕܵܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܲܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ: ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܥܘܼܦܸܦܠܗ݇ܘܿܢ  ܠܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܘܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ݂ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ(1843 ـ 1847): ܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: “ܩܝܼܡܠܹܗ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕ(ܒܘܿܬܵܐܢ) ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ (ܒܲܕܪܚܵܐܢ) ܒܲܦܖ̈ܡܝܵܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܡܹܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (10000) ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܛܝܼܦܹ̈ܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܒܢܵܬܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ: ܘܩܲܡ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܡܘܼܩܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܘܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ”[2] ݂ ܓܲܘ (1894 ـ 1896) ܡܫܘܼܚܠܹܦܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ): ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܚܘܼܕܖܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ: ܘܥܲܠ ܫܸܘܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ (ܥܲܒܕܘܿܠ ܚܲܡܝܼܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ): ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ: ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ: ܗܿܘ ܕܲܦܩܸܕܠܹܗ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܹܗ (ܚܡܝܼܕܵܝܹ̈ܐ) ܠܲܨܦܵܚܵܐ ܥܲܠ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܚܝܼܠܹ̈ܐ ܘܦܲܚܝܼܚܹ̈ܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܘܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܟܢܝܼܫܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܢܦܸܠܹܗ ܙܲܘܥܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܠܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1908: ܡܚܘܼܕܸܬ ܠܹܗ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܙܹܐܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܗܲܓܵܓܵܐ ܘܕܘܼܓܠܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1909: ܦܲܖ̈ܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ) ܕܲܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܕ(ܐܲܕܲܢܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܥܘܼܬܵܕܵܐ ܡܛܲܟ݂ܣܵܐ ܘܲܪܫܝܼܡܵܐ ܠܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܘܦܵܐ ܒܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1915 ܘ 1917: ܬܚܘܿܬ ܟܣܵܝܵܐ ܐܲܘ ܡܲܛܲܠܬܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ: ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1914: ܥܒܸܪܘܼܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ـ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܢ ܒܩܸܛܠܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ݂ ܒܢܝܼܣܵܢ 1915: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ (ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ=ܓ̰ܝܼܢܘܿܣܵܝܕ) ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ (150) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܲܟܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ (ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ): ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ܚܕܵܖ̈ܲܝ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܕܓܲܘ ܩܘܼܕܫܵܢܘܿܣ[3] (ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1662): ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ “ܡܼܢ ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܕܛܵܥܢܵܐ ܝܵܬ ܫܸܡܵܐ: ܥܲܪܵܒ݂ܵܐ ܘܢܵܛܪܵܢܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹܗ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1450”[4] ݂ ܣܡܸܟ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܥܘܼܫܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܵܬܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ܘܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܥܪܵܩܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ” ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܘܲܦܣܵܥܵܐ ܠܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܖ̈ܵܡܹܐܕܡܵܛܝܼ ܠ(ܣܲܠܵܡܸܣ) ܓܲܘ ܐܝܼܪܵܢ ܒܝܘܿܡ 7 ـ 8 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂ ܡܼܢ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܕ(100000) ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (50000) ܒܲܠܚܘܿܕ: ܘܫܲܪܟܵܢܵܐ ܦܵܝܫܵܢܵܐ ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܝܼܚܠܗ݇ܘܿܢ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܩܘܼܒܠܹ̈ܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܒܝܲܕ ܓܲܝܣܵܐ ܪܘܼܣܢܵܝܵܐ ܘܲܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܝܗܝ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ: ܐܝܼܢܵܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ (ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܹܐ) ܢܟܸܪܘܼܢ ܠܲܡܛܵܝܬܲܝܗܝ: ܘܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܕܘܼܟܵܢܲܝܗܝ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ܘ 1917: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܘܲܩܖ̈ܵܒܹܐ ܕܸܡܵܝܹ̈ܐ ܘܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܚܲܪܘܼܦܘܼܬܲܝܗܝ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ ܘܒܲܬܠܝܼܣ ܘܡܵܡܘܿܪܝܼܬܘܿܠܝܼܙ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܙܪܘܼܡ ܘܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ ܘܚܲܠܲܒ) ݂ ܘܝܲܬܝܼܪ ܠܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܹ̈ܐ ܡܲܙܕܸܥܵܢܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܘܚܸܙܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܘܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܡܲܥܪܲܩܬܐ ܥܒܲܪ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܘܬܐ: ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܡܲܕܒܖܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂ ܒܩܲܝܛܵܐ ܕ1918: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܗܡܲܝܬܐ ܕܢܘܼܛܵܪܵܐ ܪܘܼܣܢܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ: “ܦܣܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ (80) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܲܝܘܵܬܲܝܗ̈ܝ ܘܩܸܢܝܵܢܲܝܗܝ”[5] ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܬܒܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܥܪܵܩܵܐ ܘܓܵܠܘܼܬܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܡܝܼ ܠܗܲܡܲܕܵܐܢ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܩܕܵܡ ܡܛܵܝܬܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܓܲܘ ܒܲܥܩܘܼܒܵܐ (50 ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ) ݂ ܦܲܠܓܵܐ ܕܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܡܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܥܲܣܩܘܼܬܐ ܘܒܘܼܚܖ̈ܵܢܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ݂

 ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܫܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܵܝܹܐ: ܒܫܸܡ ܠܹܝܒ݂ܝܼ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܵܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܵܢܝܼ ܘܡܵܛܝܼ ܠܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܐܘܼܡܬܐ ܐܵܬܘܿܪ ـ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ “ܚܠܵܦ ܝܗܵܒ݂ܬܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܵܐ: ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܕ(ܣܹܝܦܲܪ) ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ(10) ܒܐܵܒ 1920: ܓܪܝܼܫܬܐ ܕܪܲܥܢܵܐ ܒܹܝܬ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܡܐܲܘܝܹ̈ܐ ܘܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܐܸܒܲܝܗܝ: ܝܗܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܐ ܘܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܲܛܪܵܐ ܘܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܫܪܝܼܬܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܐܲܝܟ݂ ܒܹܝܬ ܕܝܘܼܬܐ ܥܲܠ ܘܲܪܵܩܵܐ[6] ݂ ܟܲܕ ܬܟܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܡܢܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (6500) ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܦܵܩܘܿܕܘܼܬܐ ܕܐܵܓ݂ܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 1920: ܘܐܵܗܵܐ ܢܘܼܣܵܝܵܐ (ܡܓ̰ܲܪܲܒܬܐ) ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܠܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܲܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ (ܬܲܢܒܵܐ) ܕܠܵܐ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1923: ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ ܕ(ܠܘܿܙܵܐܢ) ܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ ܦܵܨܘܿܠܵܐ ܠܗܲܓܵܓܹ̈ܐ (ܚܸܠܡܵܢܹ̈ܐ ܣܸܒ݂ܖ̈ܵܢܵܝܹܐ) ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܘܡܘܼܪܚܸܩܠܵܗ̇ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܟܠ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܘܼܬܐ ܠܲܕܥܵܪܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܝܸܡܵܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܩܪܸܒ݂ܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܲܘ ܩܲܝܘܼܡܬܵܢܘܼܬܐ (إنتداب) ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܬܐ: ܘܫܲܪܝܘܼܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܝܘܿܡ 3 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1932: ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܠܲܡܒܲܪܒܲܙܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܗܵܠܹܝܢ ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܦܵܬܐ ܕܒܪܝܼܛܵܢܝܵܐ ݂ ܒܬܲܡܘܿܙ 1933: ܐܲܠܦܵܐ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܛܥܸܢܘܼܢ ܙܲܝܢܵܐ (ܟ̰ܲܟܵܐ) ܘܲܪܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܲܝܘܼܡܬܵܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܡܩܲܘܝܵܢܘܼܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܘܦܵܝܫܵܢܬܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ݂ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܕܥܵܪܬܐ ܠܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܡܵܬܐ ܕ(ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ) ܠܡܲܝܬܲܝܬܐ ܕܝܼܩܖ̈ܵܬܲܝܗܝ ܘܲܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܲܝܗܝ: ܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ (ܦܲܝܨܲܠ) ܡܘܼܠܒܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܬܵܒ݂ܪܝܼ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ ܨܪܘܿܚܝܼܬܐ  (ܫܡܵܛܬܐ): ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܵܐ ܒܢܘܼܩܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܡܵܬܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܹܡܹܝܠܹܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܪܵܡܬܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܒܝܘܿܡ 8 ܒܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933 ܠܥܲܕ 11 ܒܐܵܒ: ܒܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܚܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܬܠܵܬܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ݂ “ܐܲܚܝܼܕܹ̈ܐ ܘܦܵܠܚܹ̈ܐ ܥܲܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܕܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܘܦܸܖ̈ܡܹܐ: ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܣܲܩܬܐ ܐܲܘ ܡܲܪܲܡܬܐ ܕܕܲܪܓ݂ܲܝܗܝ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܕܵܢܹ̈ܐ ܒܩܘܼܒܵܠܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܲܒܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܪܡܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܩܘܿܕܲܝܗܝ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ (ܒܲܟܸܪ ܨܸܕܩܝܼ) ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕ(ܓ̰ܲܢܲܪܵܐܠ)”[7] ݂

ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܡܲܚܕܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ: ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܐܲܠܡܵܢܝܵܐ ܢܵܙܵܝܬܐ ݂ ܠܵܐ ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܘܿܒܠܘܿܡܵܣܵܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ܠܥܲܕ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ (ܦܸܨܠܵܐ) ܟܲܐܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܩܸܛܠܵܐ ܡܼܢ ܫܹܠܝ (إغتيال): ܒܙܵܙܵܐ (إبتزاز): ܣܚܵܦܵܐ (ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ) ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ: ܥܪܵܩܵܐ ܐܲܠܝܼܨܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ: ܬܲܥܪܲܒ݂ܬܐ ܐܲܠܝܼܨܬܐ: ܩܸܛܠܵܐ ܒܓܵܙܵܐ: ( ݂ ݂ ݂ ) ݂

ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܲܨܪܵܢܵܐ (المستبد) ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܦܬܸܚܠܹܗ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ: ܕܲܒܐܘܼܪܚܹܗ ܪܕܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܟܢܘܼܫܵܬ̈ܐ ܕܣܘܼܪܚܵܢܘܼܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕ(ܩܵܥܝܼܕܵܐ ܘܕܵܥܹܫ) ܠܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܘܵܬܐ ܒܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܡܘܼܒܣܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܼܢ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ: ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܫܲܬܐܲܣܬܐ ܘܲܡܐܲܬ݂ܪܲܢܬܐ (توطين) ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ݂ ܗܵܫܵܐ: ܡܲܨܝܵܐ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܕܪܵܢܝܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ݂

ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܚܲܕ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1964: ܒܥܸܠܬܐ ܕܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܲܘ ܚܲܕܬܐ ݂ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܝܹܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܓܪܝܼܓܘܿܪܵܝܵܐ: ܕܗܵܘܝܼ ܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܐܵܢܝܼ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܪܝܼܖܹ̈ܐ ܘܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܠܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܝܘܿܠܝܵܢܵܝܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܠܒܲܝܬܵܝܘܼܬܐ ܘܗܝܼܵܝܘܼܬܐ ܕܲܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ݂

__________

[1] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 4 ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܐܸܡܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܸܢܕܵܘܵܝܹ̈ܐ ـ ܠܛܘܼܦ̮ܣܑ ܒܲܠܚܘܿܕ ـ : ܗ: ܕ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܚܙܝܼ: ܐܘܿܓ̰ܝܼܢ ܓ݂ܪܝܼܣܝܼܠ ܓܲܘ ܡ̇ܢ ܒܸܕ ܕܵܟܹܪ؟ 1915 : ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܦ 128 ݂

[3] ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ ܣܪܝܼܬܐ ܟܲܕ ܒܢܝܼܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1689݂ ݂ ܡܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018 ؟ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ ݂

[4] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 5 ݂

[5] ܡ̇ܢ ܒܸܕ ܕܵܟܹܪ؟ 1915 ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܝܲܩܥܘܿܒ݂: ܦ 149 ݂ ܗܵܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ (80) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܪ ܗܲܘܢܵܐ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ) ݂

[6] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 24 ݂

[7] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ ݂ 29 ݂

آب 1933 : صورة لآشوريين قبل مجازر سيميل
© صندوق الموصل، مكتبة دومينيكان في سولشوار (باريس). تسلسل ز 58,2 مصنف بني

ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ:

  ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܩܲܕܝܼܡܘܼܬ݂ ܦܠܵܫܵܐ (ܪܲܡܫܘܿܢܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ) ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܠܝܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܐܝܼܪܵܢ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1957: ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܦܵܠܹܛ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ 750000 ܠܗܲܠ ܚܲܕ ܡܸܠܝܘܿܢ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ1970: ܒܨܸܪܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܠ 300000: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ 40000: ܘܗܵܕܹܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ݂

ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܝܼܠܵܗ̇ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܥܲܡ 2000 ܝܼܩܖ̄ܵܬܐ ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ 1500 ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܒܘܼܖ̈ܒܸܙܹܐ ܠ (55) ܡܵܬܘܵܬܐ ܚܕܵܪ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܒܦܸܢܝܵܬܐ ܕܒܲܪܘܲܪ ܘܣܹܡܹܝܠܹܐ ܘܙܵܟ݂ܘܿ ܘܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܡܵܛܹܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕ(20000) ܥܸܣܪܝܼܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ[1] ݂

ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܐܲܪܒܲܥ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܲܘ ܕܲܝܖܹ̈ܐ: ܘܡܵܪܝ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܓܲܘ ܕܘܼܪܹܐ: ܘܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܐܝܼܝܹܬ: ܘܡܵܪܝ ܡܘܼܫܹܐ ܓܲܘ ܟ̰ܲܠܠܸܟ ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܐܲܪܟܝܼܕܝܵܩܘܿܢ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂

صورة قديمة لأطفال باختمي، بعد عام 1960
© الأب كوركيس يعقو، كاهن باختمي.

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܒܵܚܸܬܡܹܐ:

ܡܵܬܐ ܕܒܵܚܸܬܡܹܐ: ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܠܗܵܫܵܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܛܵܒ݂ ܩܲܕܝܼܡܵܐ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܐܝܼܬ ܕܕܲܝܪܵܐ ܟܹܐ ܕܵܥܹܪ ܠܕܵܪܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ[1]: ܒܫܸܡ: ܡܵܪܝ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܐܲܘ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܐܵܣܝܵܐ ܕܲܡܙܲܝܚܝܼ ܒܹܗ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܝܼܵܪ ݂

ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ: ܝܼܠܹܗ (ܒܹܝܬ ܚܲܬܡܹ̈ܐ): ܐܵܬܹܐ ܗܵܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܵܬܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܦܲܪܢܵܣܵܝܵܐ ܕܚܵܬܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܹܗ ܐܸܫܛܵܖܹ̈ܐ ݂

ܕܵܥܹܪ ܫܸܪܫܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܵܚܸܬܡܹܐ ܠܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܐܵܫܝܼܬܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܬܝܵܪܹܐ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ (ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ) ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1920: ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ: ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܫܵܟܢܝܼ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܠܣܘܼܪܝܼܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933 ܒܥܸܕܵܢ ܦܪܵܡܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܹܡܹܝܠܹܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1958 ܘܒܵܬܲܪ ܕܥܵܪܬܲܝܗܝ ܠܥܝܼܪܵܐܩ: ܖܹ̈ܫܵܢܹܐ ܘܓܲܒ݂ܖ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܙܒܸܢܘܼܢ ܠܒܵܚܸܬܡܹܐ ܒـ (160) ܕܝܼܢܵܖܹ̈ܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܘܵܠܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܟܠ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܕܵܒܹܚ ܐܲܝܟ݂ ܡܨܵܝܬܹܗ[2] ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ (65) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ: ܘܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇ ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ ܘܙܵܖ̈ܘܿܥܹܐ ܘܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܙܪܵܥܵܐ ܕܛܵܡܵܛܵܐ ܘܕܲܚܠܵܐ ܘܲܣܥܵܖܹ̈ܐ ݂ ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1959 ݂

ܓܲܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܩܵܪܹܒ݂ ܠܐܲܪܒܲܥ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܙܲܝܚܹ̈ܐ ܒܩܘܼܕܵܫܹ̈ܐ ܘܐ݇ܖ̈ܵܙܹܐ ܘܥܲܕܥܹܐܕܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܵܬܹ̈ܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1960: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܒܫܸܡ ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ: ܘܒܵܬܲܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝܼ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܚܲܪܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1980 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܫܸܡ ܡܵܪܝܼ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ݂ ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ݂

ܚܲܕ ܒܐܝܼܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1987: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܚܵܦܘܿܖ̈ܝܵܬܐ ܠܲܬܠܵܚܵܐ ܘܡܲܚܪܘܿܒܹܐ ܠܡܵܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1975 ܒܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܠܲܩܡܵܥܵܐ ܙܲܘܥܵܐ ܡܙܲܝܢܵܐ ܕܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܬܲܥܪܲܒܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܵܚܸܬܡܹܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܠܲܫܒ݂ܵܩܵܗ̇ ܘܲܫܟܵܢܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ ܚܲܕܬܐ ܓܲܘ (ܡܲܢܨܘܼܪܝܼܵܐ) ܒܪܘܼܣܬܵܩܵܐ ܕܣܹܡܹܝܠܹܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܒܥܸܕܵܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕ”ܐܲܢܦܵܐܠ”(ܡܚܵܝܬܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܘܙܲܝܢܹ̈ܐ ܟܝܼܡܝܵܝܹ̈ܐ) ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1996: ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ: ܗܲܪ ܒܝܵܬ ܕܘܼܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܬܐ ܘܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܲܕܥܵܪܬܐ ܕܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܵܬܐ ܠܒܵܚܸܬܡܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2006: ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܠܲܒܢܵܝܵܐ (150) ܒܵܬܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬܐ ܕܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ: ܪܵܥܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܘܲܙܝܼܪܵܐ ܕܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܐ ܘܪܹܫ ܡܵܠܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܚܪܬܐ ܒܫܸܡ: ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܘܲܡܩܘܼܕܲܫܬܐ ܒܢܝܼܣܵܢ 2007 ݂ ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (100) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܕܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ ݂ [3]

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ:

 ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܒܫܸܡ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܗܿܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1996: ܐܸܠܵܐ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܠܒܲܪ ܬܸܫܡܸܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ ݂ ܘܗܿܝ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2007: ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܦܘܼܖ̈ܣܹܐ[4] ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܩܵܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܝܲܥܩܘܿ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܒܵܚܸܬܡܹܐ ܠܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

[2] ܗܦܘܿܟ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܩܡܵܐ: (49) ݂

[3] ܒܝܘܿܡ 28 ܒܐܵܒ 2018 ݂

[4] ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܬܵܐ ܓܲܘ ܒܵܚܸܬܡܹܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܗܿܝ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܘܐܸܣܵܝܬܐ ܕܡܵܬܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܓܵܘܵܗ̇ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ (ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ) ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

عيد القديس دانيل في باختمي عام 1982
© الأب كوركيس يعقو، كاهن باختمي.
رسامة الأب كوركيس يعقو، كاهن باختمي (قاشا جوارجيس) في 6 أيار 2012 من قبل مار أداي الثاني، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية القديمة
© الأب كوركيس يعقو، كاهن باختمي
كنيسة مار كوركيس القديمة في باختمي، التي تم تدميرها عام 1987 من قبل نظام صدام حسين
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأب كوركيس يعقو في موقع دير مار دانيل القديم في باختمي المدمر عام 1988 أثناء حرب نظام صدام حسين ضد الأكراد
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܒܸܢܝܵܗ̇ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܣܟܝܼܪܬܐ (ܕܒ݂ܝܼܪܬܐ): ܡܗܲܕܝܵܐ ܘܦܵܩܕܵܐ ܠܲܚܕܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܦܵܢܘܿܪܵܡܵܝܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܘܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܲܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ݂ ܩܪܵܫܵܗ̇ ܦܛܘܿܚܵܐ ܣܲܓܝܼ ܫܸܘܝܹ̈ܐ: ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ݂ ܚܸܙܘܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܸܙܘܵܐ ܕ(ܙܲܩܘܼܪܵܐ): ܥܲܡ ܗܲܝܟܠܹܗ ܡܸܬܕܲܪܓ݂ܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܐܸܣܵܐ ܠܥܲܕ ܩܲܪܩܸܦܬܐ ܕܩܘܼܒܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܚܲܕ ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥܲܠ ܫܸܛܚܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܚܸܦܪܵܝܵܐ (ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ) ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ: ܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܛܸܠܵܢܬܐ: ܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܵܪܹܐ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ: ܝܘܼܪܟܹܗ (27) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܘܦܸܬܘܹܗ (8) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ: ܩܘܼܒܬܵܗ̇ ܦܛܘܿܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܓܘܼܕܵܢܵܗ̇ ܓܲܖ̈ܒܝܵܝܹܐ ܘܬܲܝܡܢܵܝܹ̈ܐ ܒܙܝܼܥܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܟܵܘܵܬ̈ܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ݂

ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܡܵܪܹܐ ܚܕܵܐ ܦܬܵܚܬܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ܡܙܲܘܕܹ̈ܐ ܒܣܸܬܖܹ̈ܐ ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܦܲܠܓܵܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܘܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܘܪܵܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܓܵܢܹܐ ܠܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܹ̈ܐ: ܒܹܝܬ ܝܵܩܘܿܢ ܕܥܹܕܬܐ (ܒܹܝܬ ܬܸܫܡܸܫܬܐ) ܘܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ݂

كنيسة مار كوركيس في باختمي التي بنيت عام 1996 بمساعدة منظمة ألمانية
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في باختمي التي بنيت عام 1996 والقبة المتدرجة على شكل زاقورة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في باختمي التي بنيت عام 2007 بمساعدة سركيس أغاجان.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مجسم مار كوركيس الجديدة في باختمي ضمن الكنيسة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن كنيسة مار كوركيس الجديدة في باختمي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܒܸܢܝܵܗ̇ ܠܹܗ ܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ:

ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ: ܩܪܵܫܵܗ̇ ܦܛܘܿܚܵܐ ܝܠܹܗ ݂ ܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܹܗ ܩܘܼܒܬܐ ܡܬܘܼܪܲܨܬܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܫܘܼܫܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܵܒܹܩ ܠܒܲܗܪܵܐ ܦܸܪܝܵܐ ܕܡܵܛܹܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ݂

ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܚܸܦܪܵܝܵܐ (ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ) ܕܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܕܵܪܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܢܵܦܹܠ ܬܲܪܥܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܦܵܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܵܪܹܐ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ: ܝܘܼܪܟܹܗ (27) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܘܦܸܬܘܹܗ (8) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ: ܩܘܼܒܬܵܗ̇ ܦܛܘܿܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܓܘܼܕܵܢܵܗ̇ ܓܲܖ̈ܒܝܵܝܹܐ ܘܬܲܝܡܢܵܝܹ̈ܐ ܒܙܝܼܥܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܟܵܘܵܬ̈ܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ݂

ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܡܵܪܹܐ ܚܕܵܐ ܦܬܵܚܬܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܛܖܹ̈ܐ (ܩܸܫܬܵܬ݂ܐ) ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ܡܙܲܘܕܹ̈ܐ ܒܣܸܬܖܹ̈ܐ ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܦܲܠܓܵܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܘܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܘܪܵܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܓܵܢܹܐ ܠܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܹ̈ܐ: ܒܹܝܬ ܝܵܩܘܿܢ ܕܥܹܕܬܐ (ܒܹܝܬ ܬܸܫܡܸܫܬܐ) ܘܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ݂

ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܡܵܬܐ: ܘܥܲܠ ܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܲܨܠܘܿܬܐ ݂      

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe