ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܲܪܣܝܼܣ ܡܠܹܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ) ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 33 ݂ 83 85 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 00 00 00 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(1167) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2000: ܫܟܸܢܘܼܢ (43) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ 2016 ـ 2017: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ (93) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܥܖ̈ܝܼܩܹܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܡܲܘܨܸܠ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܓܲܘ ܢܘܼܗܕܪܵܐ ܐܵܪܚܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ: ܕܩܵܝܡܝܼ ܒܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܕܙܘܼܘܵܓ݂ܐ ܘܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܘܒܘܼܝܵܐܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܪܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܕܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(55) ܟܠܡ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܩܘܼܕܲܫܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2009 ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝ ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܡܲܚܵܪܘܼܬܵܗ̇ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܡܩܘܼܕܲܫܬܐ ݂ ܣܘܼܟܵܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܚܹܐܖܹ̈ܐ (ܡܲܒܝܸܢܝܼ ܕܖ̈ܵܥܹܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܠܒܲܪ): ܡܸܬܨܲܘܒܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܢܵܝܵܐ (ܣܲܪܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܣܲܪܢܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ) ݂


كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. آب 2017  © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܲܪܣܝܼܣ ܡܠܹܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ) ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 33 ݂ 83 85 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 00 00 00 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(1167) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(70) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(150) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ: ܘ(60) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂

لوحة انتخابية تظهر من باحة كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ:

ܫܸܪܫܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܩ ݂ ܡ: ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ (ܘܐܵܦ ܐܲܪܒܵܐܝܼܠܠܘܿ/ ܐܲܪܒܸܠ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܡܲܠܟܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܕܝܼܟܪܵܐܢ (ܬܪܲܝܵܢܵܐ) ܪܲܒܵܐ ݂ ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܢܵܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܲܫܢܲܬ݂ 301: ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝ݂ܬܐ ݂ ܘܲܟܒܲܪ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܪܲܝ 328 ـ 329 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܬܪܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܕܲܘܪܵܐ ܕܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܣܲܒ݂ܖ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ) ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܘܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܣܘܿܙܡܝܼܢ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ402 ݂ ” ܒܚܲܪܬ݂ܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ: ܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܲܡܛܘܼܘܼܪܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܘܲܪܒܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܚܵܫܒܸܢ ܕܦܵܖ̈ܣܵܝܹܐ ܚܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܖ̈ܗܘܿܡܵܢܵܝܹܐ[1] ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ “[2]  ݂

       ܒܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܥܲܠ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܝܲܕ ܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܥܲܒܵܐܣ ܩܲܕܡܵܝܵܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1623 ݂ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܕܲܓ̰ܘܼܓ݂ܵܐ (ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܓܲܘ ܢܵܚܝܼܬܸܫܝܼܦܵܐܢ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܐܵܪܵܟܸܣ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ (12000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܕܲܓ̰ܘܼܓ݂ܵܐ ܚܕܲܬܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܐܲܨܦܵܗܵܢ: ܠܲܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܒܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܨܘܿܦܵܝܬܐ (الصوفية) ݂ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܫܵܐܗ: ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܬܚܘܿܬ݂ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܒܲܨܪܵܐ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܟܲܕ ܚܙܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܠܥܲܕ (ܠܗܲܠ) ܕܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂

       ܟܒ݂ܘܿܫܝܵܐ ܐܲܘ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1638 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܡܘܼܪܵܐܕ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܦܵܠܚܹ̈ܐ (جنود) ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܥܡܵܪܬܵܐ ܘܲܫܟܵܢܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܒܟܠܹܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܗܲܠ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܡܛܘܼܘܸܪܘܼܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܫܘܼܬܐܵܣܲܝܗܝ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ (90000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ[3] ݂

ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ (ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: الإبادة الجماعية) ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1915 ـ 1917: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܘܪܹܫܵܝܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܐܲܢܲܝ ܓܲܠܘܵܝܹ̈ܐ (ܬܲܘܬܵܒܹ̈ܐ): ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܡܼܢ ܗܹܘܦܲܖ̈ܟܝܼܹܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܓܲܪܒܝܵܐ (ܕܝܵܪܒܲܟܲܪ): ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܘܥܲܠ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕ(ܪܹܫ ܥܲܝܢܵܐ) ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܣܸܟܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܚܲܠܲܒ) ܠܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܐܵܦ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ܓܵܘܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܢܲܝ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܦܸܢܝܵܬ݂̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܘܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܘܐܲܦܙܲܪܘܿܓ݂ (ܐܲܦܙܲܪܘܿܟ): ܘܐܵܦ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ: ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܵܪܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܚܲܠܲܩܬܐ ܡܲܪܝܼܪܬܐ ܘܐܘܼܠܨܵܢܵܝܬܐ: ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1916: ܘܓܲܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܗ̇ (ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܟܠ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܡܖ̈ܘܼܦܝܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ݂ ܘܐܵܦ ܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܲܩܕܵܡ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܝܘܿܡ (10) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܲܢܨܠܵܐ (القنصل) ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ (ܗܘܿܠܸܫܬܵܝܸܢ) ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܹܗ ܒܲܪܩܝܼܬܐ (برقية) ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:” 614 ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܖ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܲܪ: ܘܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ (طوافات) ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ݂ ܒܐܸܬܡܵܠܝ: ܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ: ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܲܕܖ̈ܵܥܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ”[4] ݂

ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܦܸܨܝܹ̈ܐ (ܦܖ̈ܝܼܩܹܐ: من الناجين) ܡܼܢ ܦܲܖ̈ܵܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ) ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ ܕܣܲܝܦܘܿ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂ ܘܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܢܫܝܼܹܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܚܘܼܒܲܝܗܝ ܩܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ: ܘܲܒܚܘܼܒܲܝܗܝ ܠܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܬܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂

ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ (ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܫܪܝܼܬܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܠܵܕܵܗ̇ ܐܲܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 301): ܘܐܝܼܬ ܐܵܦ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ[5]: ܘܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܵܝܬܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܢܦܲܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003: ܣܪܹܐ ܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܵܦ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܢܝܼܫܲܝܗܝ ܐܵܦ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ݂ ܒܝܘܿܡ 1 ܒܐܵܒ 2004: ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܦ̈ܩܵܥܵܬ݂ܐ ܥܲܠ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ (ܣܲܝܕܵܐ ܐܲܠܘܲܪܕܝܼܵܐ) ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ (ܐܲܠܟܲܪܵܕܵܐ) ݂ ܘܚܲܪܬܐ ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܦ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܛܲܘܪܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܝܘܿܡ 4 ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2004 ݂ ܩܘܼܪܒܵܒܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܦܠܲܛܬܐ ܘܲܥܪܵܩܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܥܝܼܪܵܐܩ ܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܥܸܢܦܵܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ 2003: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (25000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܪܵܡܙܝܼ ܦܵܩܘܿܕܹ̈ܐ ܘܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܠـ (10000) ܠܥܲܕ (13000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܦܲܠܓܲܝܗܝ ܗܵܠܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

__________

[1] ܖ̈ܗܘܿܡܵܢܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕ(ܐܲܕܝܼܣܵܐ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܟܲܒܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܠܲܦܪܵܣܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܕܝܼܣܵܐ ܘܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ (ܐܲܒ݂ܓܲܪ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ): ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܲܡܩܲܒܸܠ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܓܲܘ ܡܲܠܟܘܼܬܹܗ: ܘܲܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܐ ܒܗܵܢܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ݂ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠ(ܐܲܕܝܼܣܵܐ): ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܬܲܠܡܝܼܕܲܘܗ̈ܝ (ܐܲܕܲܝ) ݂ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܐܲܕܝܼܣܵܐ ܒܫܸܡ: (ܐܘܿܪܦܵܐ): ܘܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1984: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ (ܣܵܢܠܝܼ ܐܘܿܪܦܵܐ ܓܲܘ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ) ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܐܲܛܠܲܣ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦ 22 ܘܡܵܦܵܐ ܦ 23: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܖ̈ܡܝܼܢܝܵܐ 2017 ݂

[3] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܕܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܖ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܣܝܼܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸܡܝܼܢܝܵܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: 1998: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܐܹܝܟ̰ ܟܝܼܦܘܿܪܟܝܵܐܢ: ܦ 15 ݂

[5] ܡܼܢ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܐܸܠܟܸܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܡܵܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1914: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ (300) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܲܕ 2003: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ (3000) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ 200 ـ 250 ܝܼܩܖ̈ܵܬ݂ܐ ݂ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܗܿܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܸܡ (ܣܲܝܕܵܐ ܐܲܠܘܲܪܕܝܼܵܐ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1844: ܘܗܿܝ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܒܫܸܡ (ܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘ݁ܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ) ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1937 ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1997 ܦܝܼܫܠܵܗ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐܸܣܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܛܵܒ݂ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܡܲܛܪܵܢ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ ܕܵܒܲܓ݂ܝܵܐܢ: ܝܼܠܹܗ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܩܹ̈ܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂

أرارات : الجبل الأسطوري للأرمن. أرمينيا الغربية / تركيا الشرقية
تموز 2015 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
خريطة أرمينيا رسمها الأب إياسن سيمون، و.ب
© صندوق الموصل. أرشيف مكتبة سولشوار
خريطة ولاية فان ( أرمينيا العثمانية)
© صندوق الموصل. 100,8,4,5. أرشيف مكتبة سولشوار
خريطة أرمينيا في القرن الرابع
© ضمن أرمينيا، أطلس التاريخ، ص 23 ، طبعة مصادر أرمينيا 2017
الحدود السياسية جنوب القوقاز، بلاد مابين النهرين، الشرق الأوسط
© فرانس-أرميني 2008
رسم توضيحي لدير هوكوتس فانك الأرمني للأب جاك ريتوريه
© صندوق الموصل. أرشيف مكتبة سولشوار
آثار دير سكانتشلاكوردزي الأرمني. أديلسفاز، فان، أرمينيا الغربية / تركيا الشرقية
تموز 2012 © باسكال ماغيسيان

ܡ̇ܢ ܝܠܹܗ ܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܲܪܣܝܼܣ ܡܠܹܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ)؟

ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܠܝܼܕܵܐ ܢܲܪܣܝܼܣ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1102 ܠܡܵܪܲܢ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܕ(ܦܲܗܠܵܒ݂ܘܼܢܝܼ) ܡܲܠܟܵܝܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܓܲܒܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ (ܥܲܠܠܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ) ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1166 ݂ ܫܓ݂ܸܠ ܠܹܗ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܩܸܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܐ ܕ(ܢܲܪܣܝܼܣ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ) ܠܗܲܠ ܝܘܿܡ ܡܲܘܬܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1173 ݂ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܹܗ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ (ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ): ܝܼܠܹܗ ܡܠܹܗ ܛܲܝܒܘܼܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܒܲܝܬܝܵܐ ܐܸܠܹܗ ܗܵܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܹܗ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ ܘܣܵܦܪܵܝܬܐ ܘܪܸܢܝܵܝܬܐ ݂ ܝܼܠܹܗ ܝܲܠܝܼܦ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܡܘܼܝܕܸܥܠܹܗ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ  ـ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ (ܡܘܼܢܘܼܦܝܼܙܵܝܘܼܬܐ) ܕܲܡܗܘܼܝܡܸܢܵܐ ܒܲܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܘܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ ܕܲܡܗܘܼܝܡܸܢܵܐ ܒܲܟܝܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ[1] ݂ ܩܛܸܪܹܗ ܐܲܣܘܼܖܹ̈ܐ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ ܘܲܩܡܘܼܛܹ̈ܐ ܥܲܡ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܝܲܘܢܵܝܵܬ݂ܐ ܒܹܝܙܲܢܛܵܝܵܬܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܐܵܦ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂ ܗܿܘ ܡܵܚܘܿܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܘܲܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܥܘܿܢܝܵܬܹ̈ܐ ܘܲܨܠܵܘܵܬܐ ܠܟܠ ܚܕܵܐ ܫܵܥܬܐ ܡܼܢ ܝܲܘܡܵܐ: ܚܕܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ: ܟܹܐ ܡܲܘܕܸܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ݂ ݂ ݂ : ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ (24) ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼܖܹ̈ܐ[2] ݂ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܠܬܐ ܡܢܵܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇: ܟܹܐ ܡܲܘܕܸܢ ܐܸܒܘܼܟ݂ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܘܟܹܐ ܡܲܚܒܸܢܘܼܟ݂: ܐܘܿ ܒܵܒܵܐ ܘܲܒܪܘܿܢܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܒܲܪܝܵܢܵܐ ܘܥܵܠܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܟܠ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬ: ܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܒܪܝܼܬܘܼܟ݂ ܘܲܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܠܝܼ ݂

__________

[1] ܓܲܘ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܓ̰ܝܼܪܵܪ ܕܝܼܕܝܵܐܢ: ܦ 37 ݂

[2] https://shnorhali.com/francais/

طابع أصدرته جمهورية أرمينيا بمناسبة الذكرى ال 900 للقديس نرسيس شنورهالي
© د.ر

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܲܪܣܝܼܣ ܡܠܹܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ):

  ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2000: ܫܟܸܢܘܼܢ (43) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ 2016 ـ 2017: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ (93) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܥܖ̈ܝܼܩܹܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܡܲܘܨܸܠ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܓܲܘ ܢܘܼܗܕܪܵܐ ܐܵܪܚܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ: ܕܩܵܝܡܝܼ ܒܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܕܙܘܼܘܵܓ݂ܐ ܘܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܘܒܘܼܝܵܐܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܪܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܕܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(55) ܟܠܡ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܩܘܼܕܲܫܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2009 ݂ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܕܡܲܚܵܪܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ (ܝܲܪܒ݂ܵܢܬ ܐܲܡܝܼܢܝܵܐܢ): ܗܲܕܵܡܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܕܦܲܪܠܲܡܵܢܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ[1] ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܥܲܕܪܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ(ܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ): ܪܵܥܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ: ܘܘܲܙܝܼܪܵܐ ܕܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܐ ܘܪܹܫ ܡܵܠܵܐ ܕܕܲܥܒܲܪ ݂

ܦܫܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܫܵܐ (ܡܵܣܝܼܣ ܫܵܗܝܼܢܝܵܐܢ): ܪܵܥܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ[2]ܥܲܠ ܦܪܵܫܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܥܸܕܵܢ ܡܲܥܪܲܩܬܐ ܘܓܵܠܘܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܵܟ݂ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܐ ܒܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬ ܒܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܐ ܕܲܦܪܝܼܣܘܼܬܐ: ܘܐܵܦ ܠܵܐ ܒܩܘܼܛܢܵܝܘܼܬܐ ܕܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ ݂ “ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠܲܚܙܵܝܲܢ! ”  ݂

__________

[1] ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2018 ݂

[2] ܝܲܘܡܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ(ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ(27) ܒܐܵܒ 2018 ݂

كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. إهداء
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. الداخل، كتاب القداس الإلهي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܲܪܣܝܼܣ ܡܠܹܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ):

ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ: ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܡܼܢ ܠܒܲܪ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܒܓܲܘܢܵܐ ܫܹܟܲܪܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܨܒ݂ܝܼܥܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ݂

 ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝ ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܡܲܚܵܪܘܼܬܵܗ̇ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܡܩܘܼܕܲܫܬܐ ݂ ܣܘܼܟܵܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܚܹܐܖܹ̈ܐ (ܡܲܒܝܸܢܝܼ ܕܖ̈ܵܥܹܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܠܒܲܪ): ܡܸܬܨܲܘܒܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܢܵܝܵܐ (ܣܲܪܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܣܲܪܢܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ) ݂

ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܐܝܼܬ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܓܠܘܿܠܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܬܪܹܝܢ ܫܸܘܝܹ̈ܐ ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܡܣܲܩܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܢܸܩܫܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܣܵܥܬܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܘܲܒܪܹܫ ܕܪܵܥܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܒܹܐܡܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܩܵܐ ܙܲܡܵܖܹ̈ܐ ܘܓܘܼܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܡܒܘܼܗܪܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܵܒ݂ܵܐܝܼܬ ܒܒܲܗܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܵܘܵܬܐ ܫܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܦܵܬܘܵܬܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ ܗܲܝܟܵܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܡܲܕܒܚܵܐ ܒܚܲܕ ܣܸܬܪܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܢܵܘܵܬ̈ܐ ݂ ܡܢܵܬܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܡܸܢܹܗ ܦܬܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢ ܡܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܘܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܐ݇ܖ̈ܵܙܹܐ ݂ ܘܲܡܢܵܬܐ ܥܠܵܝܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܡܣܲܟܡܵܐ ܥܲܠ ܙܢܵܐ ܩܸܫܬܵܝܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܓܲܘܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܡܠܹܐ ܚܢܵܢܘܼܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܵܪܹܟ݂ ܚܘܼܦܵܝܵܗ̇ ܙܲܪܩܵܐ ܘܪܲܒܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܫܲܒ݂ܪܵܐ: ܗܿܘ ܕܚܵܦܹܩ ܠܝܸܡܹܗ ܡܼܢ ܩܕܵܠܵܗ̇ ܒܲܕܪܵܥܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܒܵܬܲܪ ܡܲܕܒܚܵܐ ܥܠܵܝܵܐ ܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ܥܝܼܩܵܐ: ܕܦܵܪܹܫܠܹܗ ܡܼܢ ܓܘܼܕܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ݂

ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܬ (ܚܵܬܫܟܵܐܪ) ܪܲܒܵܐ (ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܥܲܠܠܹܗ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2015 ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܥܒܵܪܬܐ ܕܡܵܐܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ݂

ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܲܨܠܘܿܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ (ܨܲܢܲܡܵܐ) ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܣܵܥܘܿܖܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܡܲܠܗܝܼ ܩܕܵܡܹܗ ܦܘܼܢܕܹ̈ܐ ܘܫܲܡܥܹ̈ܐ ݂

ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܡܼܢ ܬܠܵܬܐ ܡܸܕܝܵܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܘܡܸܬܟܲܢܫܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܢܲܪܣܝܼܣ ܫܢܘܿܪܗܵܠܝܼ: ܘܚܵܒܹܫ ܗܿܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܥܲܠ ܡܲܟܬܒܹ̈ܐ: ܘܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܣܲܓܝܼ ܚܘܼܫܵܚܹ̈ܐ: ܘܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܠܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܝܲܘܡܵܐ ܕܚܲܕܒ݂ܫܲܒܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܠܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܲܥܡܵܪܬܐ (ܩܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܓܒ݂ܝܼܖܹ̈ܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ) ݂

ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܓܝܼ ܚܘܼܫܵܚܹ̈ܐ: ܠܲܡܠܵܝܵܐ ܣܢܝܼܩܘܵܬ̈ܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ݂

كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. الزجاج الملون من الجهة الخارجية
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. إطلالة على القبة والصليب
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. صليب أرمني على القبة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
خاتشكار ( قبر من الصليب الحجري) وضع عام 2015 إحياء لذكرى شهداء الإبادة الجماعية الأرمنية عام 1915 ، في باحة كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. الأب ماسيس شاهينيان، كاهن الكنيسة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. الداخل
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. العرش والمذبح الرئيسي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. قبة مثمنة.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. لوحة من الزجاج الملون
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب نرسيس شنورهالي الأرمنية في دهوك نوهادرا. على اليسار فارتكيس سركيسيان، رئيس لجنة الكنيسة. على اليمين، الأب ماسيس شاهينيان، كاهن الكنيسة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe