ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܲܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 1 ݂ 42 51 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 1 ݂ 45 59 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(536) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

 

ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܕܵܪܵܐ ܕ(16) ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ ܒܝܲܕ ܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܚܲܪܬܐ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܩܘܼܕܵܡ ܫܸܢܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܚܲܕ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܠܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܪܸܢܝܵܝܵܐ ܕܡܘܼܒܝܸܢܹܗ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܓܵܘܵܗ̇ ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܒܕܲܥܒܲܪ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܗܵܫܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܒܲܕܟ݂ܵܖܹ̈ܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܹ̈ܐ ܘܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܗܲܕܟ݂ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܢܛܝܼܪܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܛܘܼܡܪܵܐ ܐܲܪܟܝܼܕܝܵܩܘܿܢ ܦܪܲܢܣܝܼܣ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܢ (1928 ـ 1987) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܘܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܢ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܝܠܹܗ ܕܪܵܒܵܐ ܣܝܵܡܹ̈ܐ ܘܲܦܖ̈ܝܼܣܵܬܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܫܲܖ̈ܒܹܐ ܘܫܘ݁ܥܝܵܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܚܖ̈ܵܝܹܐ ܘܠܝܼܬܘܿܖ̈ܓ̰ܵܝܹܐ: ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܣܘܼܪܹܝܬ݂ (ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܚܲܕܬܐ) ݂

كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك – نهادرا. آب 2017   ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܲܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 1 ݂ 42 51 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 1 ݂ 45 59 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(536) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ) ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(75) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(155) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ: ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܲܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܓܵܢܝܵܐ ܥܲܠ ܫܸܠܫܸܬܐ ܕܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܓܲܖ̈ܒܝܵܝܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܚܵܝܪܵܐ ܥܲܠ ܫܸܛܚܵܐ ܕܡܵܬܹܚ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܣܸܦܬܐ ܝܲܡܝܼܢܷܵܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ݂

كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا المحاطة بمظاهر المدينة
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ:

ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܛܵܥܹܢ ܫܸܡܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܠܡܲܖ̈ܕܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܢܘܵܬܐ̈ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠܠܵܗ̇ ݂ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܡܲܚܒܝܼ ܫܸܡܵܐ ܕ(ܕܘܿܗܘܿܟ): ܘܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܒܸܕ ܡܓܲܒܹܐ ܫܸܡܵܐ ܒܗܘܼܓܵܝܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ (ܕܗܘܿܟ): ܘܐ݇ܣܘܼܖܵܝܹܐ ܒܵܥܝܼ ܕܢܵܛܪܝܼ ܠܪܸܬܡܵܐ ܕ(ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ) ݂ ܡܵܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ (ܒܟܠ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬܐ) ܐܵܦ ܒܫܸܡ: (ܕܵܣܬܵܓ̰ܵܪܕ) ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ): ܘܣܵܗܕܵܐ ܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ݂

كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا المحاطة بمظاهر المدينة
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܡܲܫܩܠܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܐܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܬ݂ܵܐܕܝܘܿܣ (ܐܲܕܲܝ) ܘܒܵܪܬ݂ܘܿܠܡܘܿ: ܐܝܼܢܵܐ ܩܕܵܡ ܟܠܡܸܢܕܝܼ ܐܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܦ ܒܲܫܠܝܼܚܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܕܲܘܗܝ ܘܲܟܢܵܘܵܬܲܘܗ̈ܝ ݂ ܪܵܡܙܝܼ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܕܬܐܘܿܡܵܐ ܠܵܐ ܥܒܸܪܹܗ ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܒܫܸܡܹܗ: ܟܲܕ (ܒܸܕ ܟܵܠܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܓܹܒ ܣܠܘܿܩܝܵܐ ـ ܩܛܝܼܣܦܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܘܲܡܛܘܼܟܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ) ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ: ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(379): ܣܵܗܕܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܘܣܵܗܕܝܼ ܐܵܦ ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܵܬܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܕܲܝܪܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂

ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܠܗܲܠ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܥܲܡܘܼܩܹ̈ܐ ܘܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܬܩܝܼܠܘܼܬܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܬܐ ܘܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܲܩܠܹܝܡܵܐܝܼܬ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܨܦܵܚܝܵܬܐ ܕܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܘܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܩܛܵܠܥܲܡܵܐ (ܓ̰ܝܼܢܘܿܣܵܝܕ) ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ (1915 ـ 1918): ܚܲܪܬܐ ܦܪܵܡܬܐ ܐܲܘ ܢܚܵܪܬܐ ܕ(ܣܹܡܹܝܠܹܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933 ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܣܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܚܵܝܝܼ ܬܵܡܵܐ: ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܕܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܡܨܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܢܵܛܪܵܐ ܠܗܝܼܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܟܲܕ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܗܿܘ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܡܫܲܠܛܵܐ ܓܲܘ (ܐܵܫܘܿܪ) ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1676: ܡܢܹܐ ܠܹܗ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ (ܒܵܠܝܼܬ) ܕܲܣܥܸܪܹܗ ܠܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܬܠܵܬܝܼܢ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܬܐ ܘܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂ ܫܩܸܠܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܠܫܲܘܦܵܗ̇ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܝܵܕܥܲܚ ܠܹܗ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ (18): ܘܲܒܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܡܢܹܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ (ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܲܦܸܢܕܓ̰ܝܼ) 350 ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘܲܬܪܹܝܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ݂ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1965: ܡܢܹܐ ܠܹܗ (ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ) ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ 2220 ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ 9000 ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂

ܒܸܕ ܪܵܡܙܲܚ ܐܵܦ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܗܵܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܲܡܚܝܼܠܘܼܬ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܠܵܐ ܠܵܚܹܡ ܐܲܘ ܫܵܘܹܐ ܥܲܡ ܘܲܖ̈ܝܼܕܹܗ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂

دهوك عام 1913، زمن الامباطورية العثمانية
© جوزيف أليشوران

ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ:

ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬܐ ܩܲܕܝܼܡܹ̈ܐ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܕܦܵܝܫܝܼ ܕܟ݂ܝܼܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܚܲܪܬܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܸܡܹܗ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ (ܒܹܝܬ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ) ݂ ܟܒܲܪ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܢܝܼܬܐ ܒܝܵܬ ܕܘܼܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܐܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂

ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܐ ܡܼܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1599: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܕܒ݂ܝܼܚܵܐ ܒܝܲܕ ܩܵܫܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܗܵܫܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܲܣܓ݂ܕܵܐ ܕ(ܕܘܿܗܘܿܟ) ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܓܲܘ ܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(16) ܠܥܲܕ ܕܵܪܵܐ ܕ(17) ݂

باحة ومكاتب ومباني كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܛܸܒܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(16) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1635: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܢܲܦܝܼܩܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ݂ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ: ܚܲܪܬܐ ܕܥܸܪܵܗ̇ ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܚܲܕ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܠܵܐ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܚܘܼܦܵܛܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܪܸܢܝܵܝܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܘܲܕܪܝܼܟܵܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܥܹܕܬܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1741 ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ ܕܕܵܥܹܪ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1701: ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܕܲܒܪܝܼܛܵܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܡܼܢ ܒܹܝܬ (50) ܓܸܠܕܹ̈ܐ ܘܲܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ: ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܢܛܸܪܘܼܢ ܠܢܲܩܝܼܦܘܼܬܲܝܗܝ ܠܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850: ܒܥܸܕܵܢ ܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܐ ܡܲܚܵܪܘܼܬܵܗ̇ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1948: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܡܘܼܪܘܲܚܬܐ ݂ ܘܗܵܕܹܐ ܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܡܼܢ (10) ܣܸܖ̈ܛܹܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܕܗܵܕܹܐ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܓ݂ܲܢܝܼܡܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܘܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܢܘܼܣܵܐܢ (ܡܲܛܪܵܐܢ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܘܢܘܼܗܲܕܪܵܐ) ݂ ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܐ ܝܲܘܣܸܦ ܒܲܗܪܘܿ ܪܵܥܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ݂

ܪܵܡܹܙ ܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܠܚܘܼܕܵܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1972 ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1977: ܡܚܘܼܕܸܬ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܐܘܿܓ݂ܣܛܝܼܢ ܨܵܕܹܩ ܠܓܘܕܵܢܹ̈ܐ ܘܲܩܪܵܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܘܲܠܗܵܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܠܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܹ̈ܐ ܘܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܗܲܕܟ݂ܵܐ ܦܵܐܹܫ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ݂

كتابة سريانية على الجدار الخارجي لكنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا.
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا

ܫܠܵܡܵܐ ܠܐܲܪܟܝܼܕܝܵܩܘܿܢ ܦܪܲܢܣܝܼܣ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ:

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܛܘܼܡܪܵܐ ܐܲܪܟܝܼܕܝܵܩܘܿܢ ܦܪܲܢܣܝܼܣ ܐܲܪܝܼܫܘܿܪܵܢ (1928 ـ 1987) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܒܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܦܵܪܝܼܣ (1973 ـ 1987): ܘܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ (1954 ـ 1973) ݂ ܢܝܼܚܠܹܗ ܒܝܘܿܡ (1) ܒܬܲܡܘܿܙ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1987: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܥܲܪܣܹܗ ܓܲܘ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕ(ܢܘܿܬܸܪܕܵܐܡ) ܓܲܘ (ܦܵܪܝܼܣ): ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(3) ܒܬܲܡܘܿܙ 1987 ݂ ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܢܩܝܼܠܵܐ ܢܲܘܣܹܗ (ܬܵܒܘܼܬܹܗ) ܠܥܝܼܪܵܐܩ: ܠܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܥܲܪܣܹܗ ܒܝܘܿܡ (5) ܒܬܲܡܘܿܙ 1987: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܩܲܫܝܼܫܵܐ (ܪܲܒܵܢ ܩܵܫܵܐ): ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕ(ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ) ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܘܩܲܫܝܼܫܵܐ ܣܵܟܘܿ (ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܘܐܬܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܘܐܲܪܟܝܼܕܝܵܩܘܿܢ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܠܝܼܕܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1928 ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕ(ܗܲܪܒܘܿܠܹܐ): ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܵܫܵܐ ܒܝܘܿܡ (15) ܒܐܝܼܵܪ 1954: ܒܵܬܲܪ ܩܸܪܝܵܢܹܗ ܓܲܘ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܩܝܼܡܠܹܗ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܢ ܒܣܵܝܘܿܡܘܼܬܐ ܕܪܵܒܵܐ ܣܝܵܡܹ̈ܐ ܘܲܦܖ̈ܝܼܣܵܬܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܫܲܖ̈ܒܹܐ ܘܫܘ݁ܥܝܵܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܚܖ̈ܵܝܹܐ ܘܠܝܼܬܘܿܖ̈ܓ̰ܵܝܹܐ: ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܣܘܼܪܹܝܬ݂ (ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܚܲܕܬܐ) ݂ ܘܐܵܦ ܡܬܘܼܪܓܸܡܠܹܗ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܩܸܪܝܵܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ݂ ܘܐܵܦ ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܚܲܕ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܵܐ ܒܲܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠܲܦܪܵܣܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1982: ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ ݂

حجر جنائزي للمطران فرانسيس أليشوران ضمن كنيسة انتقال مريم العذراء في دهوك - نهادرا.
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
حجر جنائزي للمطران فرانسيس أليشوران ضمن كنيسة انتقال مريم العذراء في دهوك - نهادرا.
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ:

ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܛܡܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܲܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܘ ܒܗܿܝ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܘܲܛܠܝܼܩܬܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܚܲܕ ܓܸܫܪܵܐ: ܘܢܵܦܠܵܐ ܒܹܝܬ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܘܕܘܼܟܬܐ ܕܲܟܠܵܝܬܐ ܕܖ̈ܲܕܵܝܵܬܐ: ܠܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܬܲܠܬܝܵܐ ܘܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܘܝܼܚܬܐ ܒܪܹܫܹܗ ݂

ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܘܵܠܹܐ ܥܲܠܠܲܢ ܕܥܵܒ݂ܪܲܚ ܒܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ܥܝܼܩܵܐ ܡܲܡܛܹܐ ܒܲܝܢܵܬܵܗ̇ ܘܒܲܝܢܵܬ݂ ܚܲܕ ܡܼܢ ܒܵܬܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ (ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܵܐ): ܪܵܡܹܙ ܘܡܲܝܕܸܥ ܠܕܘܼܟܬܵܗ̇: ܘܲܠܡܲܚܕܲܬ݂ܬܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850 ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܬܵܚܬܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܬ ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܘܼܟ݂ ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܲܢܲܝ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ݂ ܓܲܘ ܦܲܠܓܘܼܬܐ ܘܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ: ܘܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܫܸܘܝܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܢܦܵܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܦܝܵܫܬܐ ܘܲܫܟܵܢܬܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܲܒܬܘܼܠܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܬܚܘܿܬ ܣܸܡܲܠܬܐ ݂ ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܡܝܼܬܪܵܐ ܒܪܹܫ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܕܵܪܬܐ: ܘܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܢܵܦܹܠ ܒܵܬܲܪ ܡܲܥܒܪܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܐ: ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܪܹܢܐ ܩܕܵܡܹܗ ݂

ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ: ܝܘܼܪܟ݂ܵܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ݂ ܦܵܪܹܫ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܘܡܲܥܒܖܹ̈ܐ: ܬܪܹܝܢ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܲܡܢܹ̈ܐ (ܡܵܪܹܐ ܬܡܲܢܝܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ) ݂ ܩܘܼܒܬܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܩܸܫܬܵܝܵܐ ܫܡܝܼܛܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ: ܐܸܠܵܐ ܩܘܼܒܵܒܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܒܲܙܢܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ݂

ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ܒܦܸܬ݂ܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܓܲܘ ܡܢܵܬܐ ܒܲܪܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܓܲܘ ܣܲܪܢܐ ܕܒܹܐܡܵܐ: ܡܲܒܝܸܢ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܒܵܬܲܪ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܕܩܸܛܖܹ̈ܐ ܘܩܸܫܬܵܬ݂ܵܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܠܹܗ ݂ ܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܒܵܬܲܪ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܵܡܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܚܵܒܹܫ ܥܲܠ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܝܼܩܪܵܐ ܘܲܢܩܝܼܫܵܐ ܒܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ (ܣܸܩܠܹ̈ܐ) ܡܲܚܵܖ̈ܵܝܹܐ ݂ ܡܲܥܒܖܹ̈ܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܒܥܸܕܵܢ ܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܕܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܬܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850: ܘܐܝܼܬ ܒܵܬܪܵܐ ܬܪܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܠܚܘܼܫܵܚܵܐ ܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܬܠܵܬܐ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܥܲܖ̈ܣܵܝܹܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܠܐܲܪܟܝܼܕܝܵܩܘܿܢ ܦܪܲܢܣܝܼܣ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܘܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܨܘܼܪܬܹܗ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܐ ܦܘܿܬܘܿܓ݂ܪܵܝܬܐ ܡܐܘܼܛܲܪܬܐ: ܠܵܐ ܝܠܵܗ ܦܝܵܫܵܐ ܒܕܘܼܟܬܵܗ̇ ܐܸܣܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܠܝܼܬܐ ܒܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܠܵܐ ܡܛܲܟ݂ܣܵܐ ܥܲܠ ܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܵܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܣܢܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܚܘܼܕܵܬܐ ܝܲܨܝܼܦܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܘܩܘܼܒܬܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܪܛܝܼܒ݂ܘܼܬܐ: ܘܐܵܦ ܨܒ݂ܵܥܵܐ ܕܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܡܫܘܼܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܩܵܪܵܐ ܘܲܢܦܵܠܵܐ ݂

طريق الوصول لكنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
الباحة الداخلية لكنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا.
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
مقبرة ضمن الباحة الداخلية لكنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
درج ومدخل ضمن كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
مشهد من المدرج لمذبح كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
المذبح الرئيسي لكنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
المذبح الأيمن لكنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا.
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
المذبح الأيسر لكنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا.
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
مدرج كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
حجر جنائزي ضمن كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا
حجر جنائزي ضمن كنيسة انتقال مريم العذراء للكلدان في دهوك - نهادرا
آب 2017 ©باسكال ماغيسيان/ ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe