ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ

ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ (ܦܸܬ݂ܘܵܐ) 36.86194 ܓܲܪܒ̇ܝܵܐܝܼܬ ܘ 42.985 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ (543) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ (ܕܘܿܗܘܿܟ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ): ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܗܲܠ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂

ܘܐܸܕܝܘܿܡ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܣܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ) ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܡܼܢ ܟܠܵܝ̈ ܥܹ̈ܕܵܬܵܗ̇ ݂ ܘܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܒܗܵܢ ܫܸܡܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܘܼܕܸܬܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܪܘܸܚܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂

ܡܲܘܬ݂ܒܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ (ܦܸܬ݂ܘܵܐ) 36.86194 ܓܲܪܒ̇ܝܵܐܝܼܬ ܘ 42.985 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ (543) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ (ܕܘܿܗܘܿܟ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ): ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܐܲܘ ܕܘܼܟܵܐ ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܒܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (75) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ (155) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ: ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܘܟܹܐ ܝܵܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܫܸܫܠܬܐ ܕܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܓܲܪ̈ܒܝܵܝܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܚܵܝܪܵܐ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܡܵܬܹܚ ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܘܼܬ݂ ܬܲܦܵܐ (ܣܝܼܦܵܐ) ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂

كنيسة مار ايث الاها في دهوك. إطلالة على قبة الكنيسة والجبل.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܸܡܵܐ:

ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܓܲܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܫܸܡܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܹܫ ܡܲܪ̈ܕܘܵܬ݂ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܡܲܠܵܠܹܵܐ (ܡܨܲܘܬܵܢܹ̈ܐ) ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܩܵܪܝܼܠܵܗ̇ (ܕܘܿܗܘܿܟ): ܐܸܠܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܒܵܥܝܼ ܕܢܵܛܪܝܼ ܠܫܸܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ (ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ) ݂

دهوك، الإمبراطورية العثمانية، 1913.
© جوزيف اليشوران

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܗܲܠ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܒܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܥܲܡܘܼܩܹ̈ܐ ܘܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ: ܕܘܼܟܬܵܢܵܐܝܼܬ݂ ܘܲܩܠܹܝܡܵܐܝܼܬ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܨܦܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܲܩܛܵܠܥܲܡܵܐ (ܣܲܝܦܘܿ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ (ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܘܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ (1915 ـ 1918): ܘܒܚܲܪܬܐ ܣܝܵܦܵܐ (ܦܪܵܡܬܐ: ܦܲܪܡܵܢ) ܕܣܹܝܡܹܠܹܐ ܒܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 1933 ݂

ܘܐܸܕܝܘܿܡ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܣܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܚܵܝܝܼ ܒܢܘܼܗܕܵܪܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ݂ ܡܨܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܢܵܛܪܵܐ ܠܗܝܼܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܟܲܕ ܡܗܲܝ̈ܡܢܵܗ̇ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܐ ܡܫܘܼܠܛܸܢܬܐ ܥܲܠ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܠܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 1553: ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܐܲܘ ܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐܝܼܬ (ܒܚܲܕ ܪܹܫܵܐ) ݂  ܠܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܒܫܹܢܬܐ ܕ 1676 ܡܢܹܐ ܠܹܗ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ (ܡܲܫܚܕܵܢܵܐ) ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܒܵܠܝܼܬ: ܗܿܘ ܕܲܣܥܸܪܹܗ ܠܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܬܠܵܬܝܼܢ (30) ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼ̈ܩܵܝܵܬܐ ܘܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ: ܘܗܵܝ (ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ) ܝܼܠܵܗ̇ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂ ܫܩܸܠ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܫܲܘܦܵܗ̇ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܒܝܼܕܵܥܹܗ ܝܘܲܚ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܒܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܕ (18) ܘܲܒܥܸܕܵܢ ܕܵܪܵܐ ܕ (19) ݂ ܘܲܒܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 1913: ܡܢܹܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܲܝܦ ܬܲܦܢܕܟܫܝܼ (350) ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘܲܬܪܹܝܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ݂

ܒܸܕ ܪܵܡܙܲܚ ܬܘܼܒ݂ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܹܐ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܥܲܡܘܼܩܵܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ݂

في الخلف، كنيسة مار ايث الاها القديمة شوهدت من المعسكر عام 1967-68. على اليمين، فرنسيس اليشوران كاهن مدينة دهوك (1973-1954) . على اليسار، القائد العام للواء الميكانيكي العراقي
© جوزيف اليشوران
صليب حجري لمار ايث الاها، موجود في كنيسة سيدة الانتقال في دهوك. 1979
© فرنسيس اليشوران (نص ج.م فييه)
صليب حجري لمار ايث الاها، موجود في كنيسة سيدة الانتقال في دهوك، مطلي بلوني الأحمر والأبيض. 1979
© فرنسيس اليشوران (نص ج.م فييه)
صليب حجري لمار ايث الاها مطلي بلوني الذهبي والفضي.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ:

ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܐܝܼܬ ܐܲܠܵܗܐ: ܝܼܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܐܲܘ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܪܵܡܙܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܸܬܥܲܒܪܵܢܘܼܬܐ (ܚܫܵܠܬܐ) ܠܫܸܡܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܡܼܢ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܗܲܪ ܒܗܵܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܵܡܹܙ ܗܵܢ ܫܸܡܵܐ ܠܗܵܝ ܕܘܼܟܬܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܬܐ ܕܐܣܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܲܓܵܐ (ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ) ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܒܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܟܵܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܕܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܣܒ݂ܸܥܝܼ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܒ݂ܵܐ ܦܘܿܠ ܦܹܝܬܪܲܙ: ܘܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܦܝܵܫܵܐ ܚܕܵܐ ܡܣܲܦܝܵܢܘܼܬܐ ܝܵܪܬܘܼܬܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܵܪܝ ܐܝܼܬ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܣܵܗܕܵܐ ܕܕܵܪܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܩܘܼܪ̈ܒ݂ܵܒܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 379 ܠܡܵܪܲܢ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܫܲܗܒܘܿܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܲܥܝܵܕܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܲܢ̈ܘܵܬܐ ܡܲܝܕܘܿܥܹܐ ܝܢܵܐ: ܠܦܘܼܬ݂ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹ̈ܐ ܕ ܣܝܼܪܲܬ: ܕܲܚܕܵܐ ܝܵܥܝܼܬܐ (ܚܲܕ ܓܸܠܵܐ) ܕܐܵܣܵܐ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܲܣܗܸܕ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ݂ ܘܡܲܘܣܘܿܦܹܐ ܝܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܢܲܟ݂ܦܘܼܬ݂ܐ (ܠܝܼܦܲܪ ܕܝܼ ܠܵܐ ܫܵܬܝܼܬܹܗ): ܕܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܘܲܒܥܲܝܢܵܐ ܕܕܘܼܟܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܐ ܕܲܡܒܲܪ̈ܟ݂ܹܐ ݂

ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬܵܐ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܐ (ܐܲܝܟ݂ ܕܕܵܟ݂ܸܪܲܢ ܒܥܸܠ): ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܡܼܢ ܟܠܵܝ̈: ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܟܲܕ ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܘܼܕܸܬܵܐ ܒܸܢܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܩܵܐܹܡ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܪܘܸܚܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܐ: ܐܵܪܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܫܲܘܦܵܐ ܕܗܵܝ ܕܘܼܟܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ؟ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܗܵܒ݂ܬܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܘܼܐܵܠܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ (ܫܲܘܦܵܐ) ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ݂

ܝܲܬܝܼܪ ܠـ (50) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܼܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ ܕܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܪܵܡܙܝܼ ܠܪܲܒܘܼܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܚܒ݂ܝܼܛܹ̈ܐ ܥܲܡ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܲܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܩܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܲܫܟ݂ܝܼܢܬܐ (ܩܲܒ݂ܪܵܐ) ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܬܐ ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܲܝܼܵܐ ܒܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ: ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܩܲܛܝܼ̈ܢܵܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܓ̰ܵܐܢ ܡܘܼܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܕܲܝܪܵܐ ܣܥܵܝܵܐ ܘܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܛܲܝܒܘܼܬܐ ܘܐܵܣܝܘܼܬܐ ܘܲܓܒ݂ܲܪ̈ܘܵܬ݂ܐ (ܥܲܓ̰ܒ̈ܘܵܬ݂ܐ) ݂

تمثال لمار ايث الاها.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܘܼܬܵܕ (ܡܫܲܡܗܘܼܬ) ܥܹܕܬܐ:

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܝܼܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܵܝܵܢܵܐ ܚܲܕܬܐ ܒܸܢܝܵܐ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܫܡܸܢܬܐ ܘܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܣܵܡܹܟ݂ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܕܡܵܛܹܝܚ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܚܬ݂ܵܢܵܐ ܓܸܢܝܵܐ ܒܫܲܦܝܼܪܘܼܬܐ: ܒܲܕܡܘܼܬ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܒܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܡܲܚܪ̈ܵܝܹܐ ܕܸܡܝܹ̈ܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܵܒ݂ܠܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܒܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܘܲܠܒ݂ܲܪ ܡܸܢܹܗ ݂

ܚܵܒ݂ܹܫ ܓܵܪܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܪܵܒܵܐ ܟܸܢ̈ܦܵܬ݂ܐ (ܛܲܪ̈ܡܵܬ݂ܐ): ܘܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܒܚܲܕ ܡܼܢ ܓܹܒܵܢܵܗ̇ ܠܩܘܼܒ̇ܬܐ: ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ݂ ܥܲܠ ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܒܪܹܫ ܒܹܝܬ ܚܘܼܣܵܝܵܐ (ܡܲܕܒܚܵܐ): ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܩܘܼܒ̇ܬܐ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܬܐ ܕܝܼܬܝܼܒ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܥܝܼܩܵܐ: ܘܲܒܪܹܫܵܗ̇ ܚܲܕ ܦܘܼܢܣܵܐ (ܫܪܵܓ݂ܵܐ) ܙܹܐܦܵܢܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܚܲܕ ܨܠܝܼܒܵܐ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܡܲܚܬ݂ܵܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܚܲܕ ܒܘܼܪܓܵܐ ܡܪܲܒܥܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܩܵܐ ܢܵܩܘܿܫܵܐ: ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܒܪܹܫ ܟܸܢܦܵܐ (ܛܲܪܡܵܐ): ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܐܝܼܬ݂ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܘܲܒܟܠ ܓܹܒܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܬܲܪܥܵܐ ܕܦܵܬܹܚ ܥܲܠ ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ: ܘܲܥܝܵܕܵܐܝܼܬ݂ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܘܡܲܦܩܵܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂

ܘܲܡܢܵܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܵܐ ܠܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ: ܘܟܹܐ ܣܵܡܹܟ݂ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ: ܘܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܠܵܬܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܘܼܪ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ܕܡܲܘܨܸܠ: ܙܲܘܕܵܐ ܠܚܲܕ ܙܲܘܓܵܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒ̇ܥܹܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ: ܘܩܘܼܒ̇ܬܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܪܵܡܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܒ݂ܸܩܬܐ ܡܼܢ ܗܵܝ ܕܲܠܕܸܦܢܵܗ̇ ݂ ܐܝܼܬ݂ ܒܵܬܲܪ ܒܹܝܬ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܘܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܫܝܼܫܵܐ ܡܲܘܨܠܵܝܵܐ ܢܩܝܼܪܵܐ ܒܦܲܠܓܲܝܗܝ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܠܵܐܬܝܼܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܫܘܼܫܹ̈ܐ ܡܓܲܘܢܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܲܪܕܸ̇ܟ݂ܠܵܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ  ܘܠܲܘܓ̰ܵܢܵܐ ݂ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܠܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ: ܫܝܼܫܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܘܒܓܲܘܢܹܗ ܐܲܒ݂ܵܪܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܝܵܗܹܒ݂ ܠܥܹܕܬܐ ܓܲܘܢܵܗ̇ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܘܛܲܒ݂ܥܹܗ ݂

ܐܝܼܬ݂ ܚܕܵܐ ܩܵܝܹܡܬܐ (ܨܲܠܡܵܐ) ܠܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܪܵܐ (ܠܒ݂ܲܪ) ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵ ܛܝܼܡܵܐ ܐܘܼܡܵܢܵܝܵܐ ܐܲܘ ܚܲܕ ܫܘܼܦܪܵܐ ܡܥܲܝܢܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ݂ ܓܘܼܫܡܹܗ ܒܸܫ ܪܲܒܵܐ ܒܩܲܠܝܼܠ ܡܼܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ: ܣܵܡܹܟ݂ (ܟܵܠܹܐ) ܗܿܘ ܨܲܠܡܵܐ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܩܕܵܡ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ݂: ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܲܝܗܝ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܚܲܕ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ݂

ܒܟܠ ܫܹܢ݇ܬܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܚܲܕ ܚܲܓܵܐ (ܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ) ܠܡܵܪܝ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܘܿܡ ܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ݂

كنيسة مار ايث الاها في دهوك. مشهد من مدخل الدير.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك. الساحة الشمالية.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك. الجرس.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك. القبة.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك. تفاصيل معمارية.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك. أحد قيامة السيد المسيح.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك.صليب من الزجاج الملون.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك. أحد قيامة السيد المسيح. على اليسار، المطران ربان القاس، أسقف دهوك. على اليمين، المطران عمانؤيل غوبييار، أسقف مساعد في ليون.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك. زيارة أخوية لوفد أبرشية ليون في أحد عيد الفصح.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار ايث الاها في دهوك. مزار مريم العذراء.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe