ܥܹܕܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 78 ݂ 52 84 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 56 ݂ 60 00 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(597) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܠܸܠܝܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܠܝܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܐܝܼܪܵܢ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1957: ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܦܵܠܹܛ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ 750000 ܠܗܲܠ ܚܲܕ ܡܸܠܝܘܿܢ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ1970: ܒܨܸܪܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܠ 300000: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ 40000: ܘܗܵܕܹܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܚܲܕܬܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܲܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ݂ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ: ܥܵܠܹܐ ܒܪܹܫ ܥܹܕܬܐ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܪܵܡܬܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܟܵܘܵܬܐ ܡܬ݂ܝܼܚܲܝ̈ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ: ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܒܩܸܛܥܹ̈ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܲܚܵܪܵܐ: ܘܲܒܥܸܠ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܬܠܝܼܬܲܝ̈ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܚܸܦܪܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܕܲܗܒ݂ܵܐ ݂ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܐܲܘ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬܲܝ̈ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܲܡܣܲܩܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܼܡܹ̈ܐ ݂


كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك – نوهادرا. آب 2017  © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 78 ݂ 52 84 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 56 ݂ 60 00 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(597) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܓܲܢܬܐ ܕ(ܒܲܪܙܵܢܝܼ): ܘܪܵܚܩܵܐ (100) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܪܵܐ ܡܼܢ  ܡܲܕܢܚܵܗ̇ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܗ̇: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(46) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ: ܘ(80) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(150) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا والمدينة في خلفية الصورة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبة كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا والمدينة في خلفية الصورة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مدينة دهوك - نوهادرا وعلم كردستان العراق
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ:

ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܪܵܒܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ “ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ” ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: “ܥܹܕܬܐ ܕܐܵܫܘܿܪ” ܘ “ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ” ܟܲܕ ܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܒܗܲܕܵܡܵܗ̇ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܖ̈ܕܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼ̈ܢܘܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܚܹ̈ܐ: “ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ”: ܗܿܝ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܥܵܠܡܲܝܗܝ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܘܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ: “ܥܹܕܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ” ܒܐܲܘܝܘܼܬܐ ܥܲܡ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ: ܢܸܣܛܘܿܪܸܣ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܐܵܦܸܣܘܿܣ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ431 ܠܡܵܪܲܢ ݂

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ “ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ”: ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܕܝܲܬܝܼܪ ܓܡܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ݂ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܠܹܗ ܥܹܕܬܐ ܘܩܲܡ ܝܵܗܹܒ݂ܠܵܗ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܝܘܼܬܐ: ܘܕܵܥܪܝܼ ܡܲܒ̈ܘܼܥܵܗ̇ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܲܘܪܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂

صليب آشوري على قبة كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܫܸܪܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܠܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܘܗ̈ܝ ܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ (ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܕܐܲܕܲܝ ܫܠܝܼܚܵܐ ܝܼܠܹܗ ܬ݂ܵܐܕܝܘܿܣ) ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: “ܒܸܕ ܟܵܠܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܩܛܝܼܣܦܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ”[1]  ܒܵܬܲܪ ܥܒ݂ܵܪܬܹܗ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܚܕܲܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: “ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܸܬܥܲܒܕܹ̈ܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܝܼܕܝܥܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠܦܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܒܸܫܠܹܗ ܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܵܬܲܪ ܕܸܩܠܵܬ: ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܫܒ݂ܵܩܬܲܝܗܝ ܠܒܵܒܹܠ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕ(ܢܲܒܘܿܟ݂ܕܢܲܨܪ) ݂ ܟܒܲܪ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܫܚܲܕܬܐ ܗܵܕܹܐ ܫܲܪܒܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ”[2] ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܦܬܸܚܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܠܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܒܚܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܣܵܗܕܲܝܗ̈ܝ ܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܒܹܝܬ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܼܡܵܢܵܝܬܐ ܠܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܠܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ (ܠܕܘܼܖ̈ܵܫܹܐ) ܟܖ̈ܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܵܝܹܐ ܒܹܝܬ ܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܹ̈ܐ: ܠܡܲܙܝܲܕܬܐ ܕܗܲܘܬܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܲܥܖ̈ܒ݂ܵܝܵܬܐ ܠܡܲܕܢܚܵܝܵܬܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܢܟܵܪܬܐ ܘܠܵܐ ܩܒܵܠܬܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܦܸܣܘܿܣ (431) ܘܲܡܩܲܒܲܠܬܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܸܣ: ܡܫܘܼܪܸܪܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܲܦܪܵܫܬܐ ܡܼܢ ܪܗܘܿܡܵܐ ܘܩܲܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ: ܘܲܡܫܘܼܪܸܪܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܟܝܵܢܵܗ̇ ܫܲܪܝܵܐ ܘܗܝܼܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܦܪܝܼܫܬܐ ݂ ܘܐܵܗܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܡܲܘܠܵܕܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܒܝܲܕ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܦ ݂ 21 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: 1955 ܦ ݂ 22 ݂

قداس إلهي ضمن كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(16) ܠܥܲܕ ܕܵܪܵܐ ܕ(21)

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܠܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܡܚܘܼܝܲܕܬܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ): ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ) ݂ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܕܗܵܢ ܦܘܼܠܓ݂ܵܐ ܥܲܠ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܒܵܪܬܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܚܬܐ ܒܕܵܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ “ܓܲܘ ܚܘܼܬܵܡܹ̈ܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ: ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܗܵܦܟܵܐ ܘܕܵܥܪܵܐ ܠܲܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܐ”[1]: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܢܝܼܙܬܐ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܛܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܬܚܘܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ (ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ): ܘܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ) ݂

ܒܥܸܕܵܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܲܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ: ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܥܘܼܦܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܘܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ݂ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ(1843 ـ 1847): ܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: “ܩܝܼܡܠܹܗ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕ(ܒܘܿܬܵܐܢ) ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ (ܒܲܕܪܚܵܐܢ) ܒܲܦܖ̈ܡܝܵܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܡܹܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (10000) ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܛܝܼܦܹ̈ܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܒܢܵܬܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܘܩܲܡ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܡܘܼܩܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܘܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ”[2] ݂ ܓܲܘ (1894 ـ 1896) ܡܫܘܼܚܠܹܦܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ): ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܚܘܼܕܖܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ: ܘܥܲܠ ܫܸܘܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ (ܥܲܒܕܘܿܠ ܚܲܡܝܼܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ): ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ: ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ: ܗܿܘ ܕܲܦܩܸܕܠܹܗ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܹܗ (ܚܡܝܼܕܵܝܹ̈ܐ) ܠܲܨܦܵܚܵܐ ܥܲܠ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܚܝܼܠܹ̈ܐ ܘܦܲܚܝܼܚܹ̈ܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܘܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܟܢܝܼܫܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܢܦܸܠܹܗ ܙܲܘܥܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܠܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1908: ܡܚܘܼܕܸܬ ܠܹܗ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܙܹܐܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܗܲܓܵܓܵܐ ܘܕܘܼܓܠܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1909: ܦܲܖ̈ܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ) ܕܲܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܕ(ܐܲܕܲܢܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܥܘܼܬܵܕܵܐ ܡܛܲܟ݂ܣܵܐ ܘܲܪܫܝܼܡܵܐ ܠܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܘܦܵܐ ܒܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1915 ܘ 1917: ܬܚܘܿܬ ܟܣܵܝܵܐ ܐܲܘ ܡܲܛܲܠܬܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ: ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1914: ܥܒܸܪܘܼܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ـ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܢ ܒܩܸܛܠܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ݂ ܒܢܝܼܣܵܢ 1915: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ (ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ=ܓ̰ܝܼܢܘܿܣܵܝܕ) ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ (150) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܲܟܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ (ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ): ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ܚܕܵܖ̈ܲܝ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܕܓܲܘ ܩܘܼܕܫܵܢܘܿܣ[3] (ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1662): ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ “ܡܼܢ ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܕܛܵܥܢܵܐ ܝܵܬ ܫܸܡܵܐ: ܥܲܪܵܒ݂ܵܐ ܘܢܵܛܪܵܢܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹܗ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1450”[4] ݂ ܣܡܸܟ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܥܘܼܫܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܵܬܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ܘܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܥܪܵܩܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ” ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܘܲܦܣܵܥܵܐ ܠܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܖ̈ܵܡܹܐܕܡܵܛܝܼ ܠ(ܣܲܠܵܡܸܣ) ܓܲܘ ܐܝܼܪܵܢ ܒܝܘܿܡ 7 ـ 8 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂ ܡܼܢ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܕ(100000) ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (50000) ܒܲܠܚܘܿܕ: ܘܫܲܪܟܵܢܵܐ ܦܵܝܫܵܢܵܐ ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܝܼܚܠܗ݇ܘܿܢ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܩܘܼܒܠܹ̈ܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܒܝܲܕ ܓܲܝܣܵܐ ܪܘܼܣܢܵܝܵܐ ܘܲܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܝܗܝ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ: ܐܝܼܢܵܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ (ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܹܐ) ܢܟܸܪܘܼܢ ܠܲܡܛܵܝܬܲܝܗܝ: ܘܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܕܘܼܟܵܢܲܝܗܝ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ܘ 1917: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܘܲܩܖ̈ܵܒܹܐ ܕܸܡܵܝܹ̈ܐ ܘܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܚܲܪܘܼܦܘܼܬܲܝܗܝ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ ܘܒܲܬܠܝܼܣ ܘܡܵܡܘܿܪܝܼܬܘܿܠܝܼܙ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܙܪܘܼܡ ܘܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ ܘܚܲܠܲܒ) ݂ ܘܝܲܬܝܼܪ ܠܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܹ̈ܐ ܡܲܙܕܸܥܵܢܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܘܚܸܙܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܘܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܡܲܥܪܲܩܬܐ ܥܒܲܪ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܘܬܐ: ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܡܲܕܒܖܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂ ܒܩܲܝܛܵܐ ܕ1918: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܗܡܲܝܬܐ ܕܢܘܼܛܵܪܵܐ ܪܘܼܣܢܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ: “ܦܣܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ (80) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܲܝܘܵܬܲܝܗ̈ܝ ܘܩܸܢܝܵܢܲܝܗܝ”[5] ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܬܒܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܥܪܵܩܵܐ ܘܓܵܠܘܼܬܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܡܝܼ ܠܗܲܡܲܕܵܐܢ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܩܕܵܡ ܡܛܵܝܬܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܓܲܘ ܒܲܥܩܘܼܒܵܐ (50 ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ) ݂ ܦܲܠܓܵܐ ܕܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܡܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܥܲܣܩܘܼܬܐ ܘܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܫܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܵܝܹܐ: ܠܹܝܒ݂ܝܼ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܵܢܝܼ ܘܡܵܛܝܼ ܠܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܐܘܼܡܬܐ ܐܵܬܘܿܪ ـ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ “ܚܠܵܦ ܝܗܵܒ݂ܬܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܵܐ: ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܕ(ܣܹܝܦܲܪ) ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ(10) ܒܐܵܒ 1920: ܓܪܝܼܫܬܐ ܕܪܲܥܢܵܐ ܒܹܝܬ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܡܐܲܘܝܹ̈ܐ ܘܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܐܸܒܲܝܗܝ: ܝܗܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܐ ܘܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܲܛܪܵܐ ܘܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܫܪܝܼܬܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܐܲܝܟ݂ ܒܹܝܬ ܕܝܘܼܬܐ ܥܲܠ ܘܲܪܵܩܵܐ[6] ݂ ܟܲܕ ܬܟܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܡܢܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (6500) ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܦܵܩܘܿܕܘܼܬܐ ܕܐܵܓ݂ܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 1920: ܘܐܵܗܵܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܠܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܲܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1923: ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܕ(ܠܘܿܙܵܐܢ) ܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܗܲܓܵܓܹ̈ܐ (ܚܸܠܡܵܢܹ̈ܐ) ܫܲܖ̈ܝܹܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܘܡܘܼܪܚܸܩܠܵܗ̇ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܟܠ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܘܼܬܐ ܠܲܕܥܵܪܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܝܸܡܵܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܲܘ ܩܲܝܘܼܡܬܵܢܘܼܬܐ (إنتداب)  ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܬܐ: ܘܫܲܪܝܘܼܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܝܘܿܡ 3 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1932: ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܡܒܲܪܒܲܙܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܗܵܠܹܝܢ ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܦܵܬܲܝܗܝ ݂ ܒܬܲܡܘܿܙ 1933: ܐܲܠܦܵܐ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܛܥܸܢܘܼܢ ܙܲܝܢܵܐ (ܟ̰ܲܟܵܐ) ܘܲܪܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܲܝܘܼܡܬܵܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܡܩܲܘܝܵܢܘܼܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܘܦܵܝܫܵܢܬܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ݂ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܕܥܵܪܬܐ ܠܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܡܵܬܐ ܕ(ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ) ܠܡܲܝܬܵܝܬܐ ܕܝܼܩܖ̈ܵܬܲܝܗܝ ܘܲܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܲܝܗܝ: ܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ (ܦܲܝܨܲܠ) ܡܘܼܠܒܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܬܵܒ݂ܪܝܼ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ ܨܪܘܿܚܝܼܬܐ  (ܫܡܵܛܬܐ): ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܵܐ ܒܢܘܼܩܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܡܵܬܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܹܡܹܝܠܹܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܪܵܡܬܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܒܝܘܿܡ 8 ܒܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933: ܒܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܠܥܲܕ 11 ܒܐܵܒ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܚܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܬܠܵܬܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ݂ “ܐܲܚܝܼܕܹ̈ܐ ܘܦܵܠܚܹ̈ܐ ܥܲܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܕܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܘܦܸܖ̈ܡܹܐ: ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܣܲܩܬܐ ܐܲܘ ܡܲܪܲܡܬܐ ܕܕܲܪܓ݂ܲܝܗܝ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܕܵܢܹ̈ܐ ܒܩܘܼܒܵܠܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܲܒܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܪܡܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܩܘܿܕܲܝܗܝ (ܒܲܟܸܪ ܨܸܕܩܝܼ) ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕ(ܓ̰ܲܢܲܪܵܐܠ)”[7] ݂

ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܡܲܚܕܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܬܲܪܝܵܢܵܐ: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܐܲܠܡܵܢܝܵܐ ܢܵܙܵܝܬܐ ݂ ܠܵܐ ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܘܿܒܠܘܿܡܵܣܵܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ܠܥܲܕ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ (ܦܸܨܠܵܐ) ܟܹܐܒ݂ܵܢܵܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ: ܩܸܛܠܵܐ ܡܼܢ ܫܹܠܝ (إغتيال): ܒܙܵܙܵܐ (إبتزاز): ܣܚܵܦܵܐ (ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ) ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ: ܥܪܵܩܵܐ ܐܲܠܝܼܨܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ: ܬܲܥܪܲܒ݂ܬܐ ܐܲܠܝܼܨܬܐ: ܩܸܛܠܵܐ ܒܓܵܙܵܐ: ( ݂ ݂ ݂ ) ݂

ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܲܨܪܵܢܵܐ (المستبد) ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܦܬܸܚܠܹܗ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ: ܕܲܒܐܘܼܪܚܹܗ ܪܕܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܟܢܘܼܫܵܬ̈ܐ ܕܣܘܼܪܚܵܢܘܼܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕ(ܩܵܥܝܼܕܵܐ ܘܕܵܥܹܫ) ܠܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܘܵܬܐ ܒܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܡܘܼܒܣܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܼܢ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ: ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܫܲܬܐܲܣܬܐ ܘܲܡܐܲܬ݂ܪܲܢܬܐ (توطين) ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ݂ ܗܵܫܵܐ: ܡܲܨܝܵܐ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܕܪܵܢܝܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ݂

__________

[1] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 4 ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܗܵܠܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܐܸܡܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܸܢܕܵܘܵܝܹ̈ܐ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܚܙܝܼ: ܐܘܿܓ̰ܝܼܢ ܓ݂ܪܝܼܣܝܼܠ ܓܲܘ ܡ̇ܢ ܒܸܕ ܕܵܟܹܪ؟ 1915 : ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܦ 128 ݂

[3] ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ ܣܪܝܼܬܐ ܟܲܕ ܒܢܝܼܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1689݂ ݂ ܡܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018 ؟ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ ݂

[4] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 5 ݂

[5] ܡ̇ܢ ܒܸܕ ܕܵܟܹܪ؟ 1915 ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܝܲܩܥܘܿܒ݂: ܦ 149 ݂

[6] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 24 ݂

[7] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ ݂ 29 ݂

منبر ضمن كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ:

  ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܠܸܠܝܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܠܝܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܐܝܼܪܵܢ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1957: ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܦܵܠܹܛ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ 750000 ܠܗܲܠ ܚܲܕ ܡܸܠܝܘܿܢ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ1970: ܒܨܸܪܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܠ 300000: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ 40000: ܘܗܵܕܹܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ݂

ܦܸܢܝܵܬܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܝܼܠܵܗ̇ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܥܲܡ 2000 ܝܼܩܖ̄ܵܬܐ ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ 1500 ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܒܘܼܖ̈ܒܸܙܹܐ ܠ (55) ܡܵܬܘܵܬܐ ܚܕܵܪ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܒܦܸܢܝܵܬܐ ܕܒܲܪܘܲܪ ܘܣܹܡܹܝܠܹܐ ܘܙܵܟ݂ܘܿ ܘܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܡܵܛܹܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕ(20000) ܥܸܣܪܝܼܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ[1] ݂

ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܐܲܪܒܲܥ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܲܘ ܕܲܝܖܹ̈ܐ: ܘܡܵܪܝ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܓܲܘ ܕܘܼܪܹܐ: ܘܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܐܝܼܝܹܬ: ܘܡܵܪܝ ܡܘܼܫܹܐ ܓܲܘ ܟ̰ܲܠܠܸܟ ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܐܲܪܟܝܼܕܝܵܩܘܿܢ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂

نساء آشوريات أمام كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡ̇ܢ ܝܼܠܹܗ ܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܲܪܣܵܝ)؟

ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܠܝܼܕܵܐ ܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܹܝܢ ܕܘܿܠܒܹܐ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܕܡܲܥܠܬ݂ܐ ܒܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ (ܕܗܵܫܵܐ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ): ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܕܘܼܖ̈ܵܫܹܐ ܘܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܟܖ̈ܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܵܝܹܐ ܘܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܖ̈ܘܼܦܹܐ: ܢܲܪܣܵܝ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܬܲܠܝܼܕܵܐ ܓܲܘ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܐܘܿܪܦܵܐ (ܬܚܘܿܬ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܪܗܘܼܡܵܢܵܝܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ) ݂ ܬܒܸܥܠܹܗ ܠܚܲܕ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܬܟܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕ(ܐܲܢܛܵܟܝܵܐ): ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܗܡܲܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ431 ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܐܲܦܸܣܣܘܿܣ) ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܕܘܼܓ݂ܡܵܐ ܕ(ܐܸܣܟܲܢܕܵܪܝܼܵܐ) ݂ ܫܒܸܩܠܹܗ ܢܲܪܣܵܝ ܠܐܘܿܪܦܵܐ (ܐܲܕܝܼܣܵܐ) ܘܲܪܚܸܫܠܹܗ ܠܲܢܨܝܼܒ݂ܝܼܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܘܼܚܝܹܐ ܠܹܗ ܘܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܠܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܬܐ ܢܨܝܼܒ݂ܝܼܢܵܝܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ (471): ܐܲܝܟ݂ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܠܐܘܿܪܦܵܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܥܵܠܡܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܵܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ (ܥܹܕܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ) ݂ ܝܼܠܹܗ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܵܐ ܘܡܵܚܘܿܪܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܣܝܼܡܠܹܗ ܢܲܪܣܵܝ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܘܼܫܵܩܵܝܹ̈ܐ ܠܡܸܠܬ݂ܐ ݂ ܢܝܼܚܠܹܗ ܢܲܪܣܵܝ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(502 ـ 503) ܠܡܵܪܲܢ ݂

كتاب ديني باللغة الآشورية ضمن كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܲܫܥܝܼܬܐ ܘܲܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܲܪܣܵܝ) ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ:

ܐܝܼܬ ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܲܝܡ: ܘܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܘܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܚܲܕܬܐ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܲܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ: ܘܲܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܲܨܒ݂ܵܥܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܨܲܪܘܵܝܵܐ ܥܲܡܘܼܩܵܐ ܥܲܡ ܩܪܵܫܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ ܣܲܓܝܼ ܫܸܘܝܹ̈ܐ  ݂ ܢܵܦܹܠ ܬܲܪܥܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܓܲܘ ܣܲܪܢܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ݂ ܘܢܵܦܠܝܼ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܦܵܬܘܵܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܘܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܢܵܦܹܠ ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܡܪܲܒܥܵܐ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂

ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ: ܥܵܠܹܐ ܒܪܹܫ ܥܹܕܬܐ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܪܵܡܬܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܟܵܘܵܬܐ ܡܬ݂ܝܼܚܲܝ̈ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ: ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܒܩܸܛܥܹ̈ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܲܚܵܪܵܐ: ܘܲܒܥܸܠ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܬܠܝܼܬܲܝ̈ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܚܸܦܪܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܕܲܗܒ݂ܵܐ ݂

ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܐܲܘ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬܲܝ̈ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܲܡܣܲܩܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܼܡܹ̈ܐ ݂ ܩܘܼܒܬܐ ܫܛܝܼܚܬܐ (ܦܛܘܿܚܬܐ): ܣܢܝܼܕܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܡܬܝܼܚܲܝ̈ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ: ܘܲܒܖܹ̈ܫܲܝܗܝ ܐܝܼܬ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܥܠܵܝܹ̈ܐ ܕܚܵܒ݂ܫܝܼ ܟܵܘܵܬ̈ܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ݂ ܩܘܼܒܬܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܵܡܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܩܘܼܒܬܐ ܕܡܲܥܒܖܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܣܸܬܪܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܦܵܪܹܫ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܡܼܢ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܝܼܡܵܐ ܒܲܚܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܣܸܬܪܵܐ ܕܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܗܵܢ ܡܲܕܒܚܵܐ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ܥܲܠ ܠܹܗ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܣܸܡܵܠܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܒܹܝܬ ܝܵܩܘܿܢ (ܒܹܝܬ ܬܸܫܡܸܫܬܐ) ܕܥܹܕܬܐ ܘܓܘܼܪܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ݂

ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܕܵܪܬܐ ܐܲܘ ܣܵܚܲܪܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܦܵܬܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܐ ܡܼܢ ܡܥܲܪܬܐ ܕ(ܠܘܿܪܕ) ݂

كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا. مدخل، جرس و قبة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبة كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا والمدينة في خلفية الصورة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صليب آشوري على قبة كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جرس كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جرس كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا. القداس الإلهي في الداخل
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا. في الداخل: الهيكل والمذبح
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار نرساي الآشورية في دهوك - نوهادرا. مغارة تحوي كنيسة صغيرة في الباحة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe