ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܗܵܘܪܝܼܣܟ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ܕܓܲܘ ܗܵܘܪܝܼܣܟ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 33 78 89 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 89 03 71 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(445) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2006 ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ 1915 ـ 1917 ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܒܵܥܩܘܿܒܵܐ): ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ  ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ (11) ܡܵܬܘܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܬܐ ܒܥܸܣܖ̈ܝܼܢܵܝܵܬܐ ܘܲܬܠܵܬܝܼܢܵܝܵܬܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܲܥܒܲܪ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܗܿܝ ܝܲܬܝܼܪ ܪܲܒܬܐ: ܗܵܘܪܝܼܣܟ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1927 ـ 1928 ݂ ܬܒܸܥܠܗ݇ܘܿܢ (500) ܝܼܩܖ̈ܵܬܹܐ ܠـ (ܠܝܼܒ݂ܘܿܢ ܦܵܫܵܐ ܫܵܓ݂ܘܿܝܵܐܢ) ܘܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܐܲܚܝܼܕܵܐ (ܓ̰ܲܢܵܪܵܐܠ) ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܬܸܦܠܹܗ ܓܲܘ ܦܠܵܫܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂ ܠܝܼܒ݂ܘܿܢ ܦܵܫܵܐ ܫܵܓ݂ܘܿܝܵܐܢ: ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܹܗ ܡܵܬܵܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܡܵܪܲܬ ܙܪܘܿܥܬܐ ܚܲܝܬܐ ܘܚܲܝܘܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1975: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܬܒ݂ܵܪܵܐ ܕܡܵܖ̈ܘܿܕܹܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕ(ܡܘܼܨܛܵܦܵܐ ܒܲܪܙܵܢܝܼ): ܦܣܸܩܠܹܗ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܬܲܥܪܲܒܬܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܩܝܼܡܠܹܗ ܒܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ ܘܲܡܦܲܠܵܛܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵـ̈ـܗ̇ ݂ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܬܐ ܕܐܸܬܝܹ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܼܢ ܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܕܕܵܥܪܝܼ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2006 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2010 ݂


كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك. آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ܕܓܲܘ ܗܵܘܪܝܼܣܟ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 33 78 89 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 89 03 71 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(445) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ (30) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘ(90) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(170) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ: ܘ(52) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ܣܘܼܪܝܵܝܹܐ [1] ݂

__________

[1] ܚܫܲܚܬܐ (ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ) ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܣܘܼܟܠܵܐ ܕ (سوري): ܘܠܲܐܟ݂ܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܪܫܲܚ ܒܹܝܬ ܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕ(ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: السوري): ܠܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕ(ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: السرياني/ الآشوري) ݂

إطلالة من السهول على قرية هاوريسك الأرمنية وكنيستها سورب سركيس
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ:

ܫܸܪܫܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ (ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ): ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܩ ݂ ܡ: ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ (ܘܐܵܦ ܐܲܪܒܵܐܝܼܠܠܘܿ/ ܐܲܪܒܸܠ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܡܲܠܟܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܕܝܼܟܪܵܐܢ (ܬܪܲܝܵܢܵܐ) ܪܲܒܵܐ ݂ ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܢܵܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܲܫܢܲܬ݂ 301: ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝ݂ܬܐ ݂ ܘܲܟܒܲܪ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܪܲܝ 328 ـ 329 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܬܪܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܕܲܘܪܵܐ ܕܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܣܲܒ݂ܖ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ) ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܘܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܣܘܿܙܡܝܼܢ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ402 ݂ ” ܒܚܲܪܬ݂ܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ: ܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܲܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܘܲܪܒܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܚܵܫܒܸܢ ܕܦܵܖ̈ܣܵܝܹܐ ܚܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܖ̈ܗܘܿܡܵܢܵܝܹܐ[1] ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ “[2]  ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܥܲܠ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܝܲܕ ܫܵܐܗ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܥܲܒܵܐܣ ܩܲܕܡܵܝܵܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1623 ݂ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܕܲܓ̰ܘܼܓ݂ܵܐ (ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܓܲܘ ܢܵܚܝܼܬܸܫܝܼܦܵܐܢ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܐܵܪܵܟܸܣ) ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ (12000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܕܲܓ̰ܘܼܓ݂ܵܐ ܚܕܲܬܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܐܲܨܦܵܗܵܢ: ܠܲܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܒܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܨܘܿܦܵܝܬܐ (الصوفية) ݂ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܫܵܐܗ: ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܬܚܘܿܬ݂ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܒܲܨܪܵܐ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܟܲܕ ܚܙܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܠܥܲܕ (ܠܗܲܠ) ܕܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂

ܟܒ݂ܘܼܫܝܵܐ ܐܲܘ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1638 ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܡܘܼܪܵܐܕ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܦܵܠܚܹ̈ܐ (جنود) ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܥܡܵܪܬܵܐ ܘܲܫܟܵܢܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܒܟܠܹܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܗܲܠ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܡܛܘܼܘܸܪܘܼܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܫܘܼܬܐܵܣܲܝܗܝ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ (90000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ[3] ݂

ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ (ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: الإبادة الجماعية) ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ـ 1917: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܘܪܹܫܵܝܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܐܲܢܲܝ ܓܲܠܘܵܝܹ̈ܐ (ܬܲܘܬܵܒܹ̈ܐ): ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܡܼܢ ܗܹܘܦܲܖ̈ܟܝܼܹܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܓܲܪܒܝܵܐ (ܕܝܵܪܒܲܟܲܪ): ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܘܥܲܠ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕ(ܪܹܫ ܥܲܝܢܵܐ) ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܣܸܟܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܚܲܠܲܒ) ܠܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܐܵܦ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ܓܵܘܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܢܲܝ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܦܸܢܝܵܬ݂̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܘܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܘܐܲܦܙܲܪܘܿܓ݂(ܐܲܦܙܲܪܘܼܟ): ܘܐܵܦ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ: ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܵܪܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܚܲܠܲܩܬܐ ܡܲܪܝܼܪܬܐ ܘܐܘܼܠܨܵܢܵܝܬܐ: ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1916: ܘܓܲܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܗ̇ (ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܟܠ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܡܖ̈ܘܼܦܝܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ݂ ܘܐܵܦ ܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܲܩܕܵܡ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܝܘܿܡ (10) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܚܙܝܼܪܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915: ܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܲܢܨܠܵܐ (القنصل) ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ (ܗܘܿܠܸܫܬܵܝܸܢ) ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܹܗ ܒܲܪܩܝܼܬܐ (برقية) ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:” 614 ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ (ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܖ̈ܝܼܕܹܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܲܪ: ܘܡܘܼܥܖܸ̈ܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ (طوافات) ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ݂ ܒܐܸܬܡܵܠܝ: ܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ: ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܲܕܖ̈ܵܥܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ”[4] ݂

ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ (ܦܖ̈ܝܼܩܹܐ: من الناجين) ܡܼܢ ܦܲܖ̈ܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ) ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ ܕܣܲܝܦܘܿ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂ ܘܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܢܫܝܼܹܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܚܘܼܒܲܝܗܝ ܩܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ: ܘܲܒܚܘܼܒܲܝܗܝ ܠܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܬܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂

ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ (ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܫܪܝܼܬܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܠܵܕܵܗ̇ ܐܲܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ301): ܘܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܘܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ[5]: ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܹܖ̈݇ܢܹܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܕܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܵܝܬܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܢܦܲܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܣܪܹܐ ܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܵܦ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܢܝܼܫܲܝܗܝ ܐܵܦ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ݂ ܒܝܘܿܡ 1 ܒܐܵܒ 2004: ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܦ̈ܩܵܥܵܬ݂ܐ ܥܲܠ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ (ܣܲܝܕܵܐ ܐܲܠܘܲܪܕܝܼܵܐ) ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ (ܐܲܠܟܲܪܵܕܵܐ) ݂ ܘܚܲܪܬܐ ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܦ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܛܲܘܪܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܝܘܿܡ 4 ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2004 ݂ ܩܘܼܪܒܵܒܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܦܠܲܛܬܐ ܘܲܥܪܵܩܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܥܝܼܪܵܐܩ ܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܥܸܢܦܵܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ 2003: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (25000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܪܵܡܙܝܼ ܦܵܩܘܿܕܹ̈ܐ ܘܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܠـ (10000) ܠܥܲܕ (13000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܦܲܠܓܲܝܗܝ ܗܵܠܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܦܵܝܫܵܢܵܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܟܲܪܟܘܼܟ: ܘܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ: ܘܐܵܦ ܓܲܘ ܒܲܨܪܵܐ: ܘܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

__________

[1] ܖ̈ܗܘܿܡܵܢܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕ(ܐܲܕܝܼܣܵܐ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܟܲܒܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܠܲܦܪܵܣܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܕܝܼܣܵܐ ܘܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ (ܐܲܒ݂ܓܲܪ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ): ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܲܡܩܲܒܸܠ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܓܲܘ ܡܲܠܟܘܼܬܹܗ: ܘܲܡܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܐ ܒܗܵܢܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ݂ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠ(ܐܲܕܝܼܣܵܐ): ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܬܲܠܡܝܼܕܲܘܗ̈ܝ (ܐܲܕܲܝ) ݂ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܐܲܕܝܼܣܵܐ ܒܫܸܡ: (ܐܘܿܪܦܵܐ): ܘܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1984: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ (ܣܵܢܠܝܼ ܐܘܿܪܦܵܐ ܓܲܘ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ) ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܐܲܛܠܲܣ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦ 22 ܘܡܵܦܵܐ ܦ 23: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ 2017 ݂

[3] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ ܕܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܫܖ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܲܣܝܼܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܵܪܵܝܬܐ ܕܐܵܪܸܡܝܼܢܝܵܐ): ܡܢܵܬ݂ܐ 2: 1998: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܐܹܝܟ̰ ܟܝܼܦܘܿܪܟܝܵܐܢ: ܦ 15 ݂

[5] ܡܼܢ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܐܸܠܟܸܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܡܵܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1914: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ (300) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܲܕ 2003: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ (3000) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ 200 ـ 250 ܝܼܩܖ̈ܵܬ݂ܐ ݂ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܗܿܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܸܡ (ܣܲܝܕܵܐ ܐܲܠܘܲܪܕܝܼܵܐ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1844: ܘܗܿܝ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܒܫܸܡ (ܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘ݁ܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ) ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1937 ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1997 ܦܝܼܫܠܵܗ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܐܸܣܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܛܵܒ݂ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܡܲܛܪܵܢ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ ܕܵܒܲܓ݂ܝܵܐܢ: ܝܼܠܹܗ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܩܹ̈ܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂

أرارات : الجبل الأسطوري للأرمن. أرمينيا الغربية / تركيا الشرقية
تموز 2015 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
خريطة أرمينيا رسمها الأب إياسن سيمون، و.ب
© صندوق الموصل. أرشيف مكتبة سولشوار
خريطة ولاية فان ( أرمينيا العثمانية)
© صندوق الموصل. 100,8,4,5. أرشيف مكتبة سولشوار
خريطة أرمينيا في القرن الرابع
© ضمن أرمينيا، أطلس التاريخ، ص 23 ، طبعة مصادر أرمينيا 2017
الحدود السياسية جنوب القوقاز، بلاد مابين النهرين، الشرق الأوسط
© فرانس-أرميني 2008
رسم توضيحي لدير هوكوتس فانك الأرمني للأب جاك ريتوريه
© صندوق الموصل. أرشيف مكتبة سولشوار
آثار دير سكانتشلاكوردزي الأرمني. أديلسفاز، فان، أرمينيا الغربية / تركيا الشرقية
تموز 2012 © باسكال ماغيسيان

ܡ̇ܢ ܗܘܼ (ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ) ܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܣܲܪܓܝܼܣ)؟

ܐܵܡܪܝܼ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܘܼܕ ܣܲܪܓܝܼܣ ܕܝܼܠܹܗ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ (ܟܵܒܵܕܘܿܟܝܵܐ): ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܦܵܩܘܿܕܵܐ ܓܲܘ ܐܸܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ: ܗܿܘ ܕܲܚܦܸܩܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܘܲܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܓܲܘ ܦܪܵܣܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܚܕܲܬܐ ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ݂  ܠܗܵܢ ܬܚܘܼܡܵܐ: ܦܩܸܕܠܹܗ ܣܲܪܓܝܼܣ ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܠܡܲܚܪܘܿܒ݂ܐ ܡܲܥܒܕܹ̈ܐ (ܚܲܢܦܵܝܹ̈ܐ): ܘܲܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܬܲܚܠܘܼܦܹܗ (ܓ̰ܘܿܠܝܵܐܢ) ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ (ܟܵܦܘܿܪܵܐ): ܗܿܘ ܕܲܪܕܸܦܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܙܸܠܠܹܗ ܣܲܪܓܝܼܣ ܘܲܒܪܘܿܢܹܗ (ܡܵܪܕܝܼܪܘܿܣ) ܠܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ ܠܲܥܪܵܩܵܐ ܘܲܚܕܵܪܵܐ ܠܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܡܼܢ ܩܸܢܛܵܐ ܕܲܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܐܸܒܲܝܗܝ ݂ ܣܲܪܓܝܼܣ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܠܹܗ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܬܚܘܿܬ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܡܫܲܒܚܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܘܲܦܠܸܫܠܹܗ ܒܐܘܼܪܙܘܼܬܐ ܬܚܘܿܬ ܦܵܩܘܿܕܘܼܬܹܗ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܣܘܼܬܵܪܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܡܲܠܟܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܓܲܝܣܹ̈ܐ ܖ̈ܗܘܿܡܵܢܵܝܹܐ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ363: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܢܸܩܵܐ ܣܲܪܓܝܼܣ ܒܵܬܲܪ ܡܲܚܢܘܼܩܝܼܬܐ ܕܲܒܪܘܿܢܹܗ ܡܵܪܕܝܪܘܿܣ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܲܢܟܵܪܬܹܗ ܠܲܣܓ݂ܵܕܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕ(ܚܲܢܦܹ̈ܐ) ܙܖ̈ܵܕܲܫܬܵܝܹܐ:

ܒܵܬܲܪ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܣܲܪܓܝܼܣ: ܡܘܼܕܥܸܪܘܼܢ ܬܵܒܘܿܥܹ̈ܗ ܠܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܢܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ݂ ܘܲܚܢܵܢܹ̈ܗ (ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܖܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ): ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܝܼܣܪܘܼܦ ܡܵܫܬܘܿܬܸܣ: ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܐܲܒܓܲܕ ܗܲܘܸܙ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܠܐܘܿܫܝܼ ܓܲܘ ܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܘܚܲܪܬܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ݂

ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܣܲܪܓܝܼܣ ܠܲܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܹܗ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ: ܘܦܵܐܹܫ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ ܟܲܕ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܨܵܐ ܕܣܘܼܣܝܵܐ (ܣܘܼܣܵܐ) ܥܲܡ ܒܪܘܿܢܹܗ ܡܵܪܕܝܼܪܘܿܣ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ݂

ܥܹܐܕܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܣܲܪܓܝܼܣ ܘܡܵܪܕܝܪܘܿܣ: ܦܵܐܹܫ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܒܹܝܬ (11) ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܘ(15) ܒܲܫܒ݂ܵܛ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ ܬܚܘܿܬ ܪܵܥܝܘܼܬܐ ܘܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܫܸܡܹܗ: ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ݂

القديسين سركيس ومارديروس
© د . ر

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ ܘܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ:

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ 1915 ـ 1917 ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܒܵܥܩܘܿܒܵܐ): ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ  ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ (11) ܡܵܬܘܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܐ ܒܥܸܣܖ̈ܝܼܢܵܝܵܬܐ ܘܲܬܠܵܬܝܼܢܵܝܵܬܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܲܥܒܲܪ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܗܿܝ ܝܲܬܝܼܪ ܪܲܒܬܐ: ܗܵܘܪܝܼܣܟ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1927 ـ 1928 ݂ ܬܒܸܥܠܗ݇ܘܿܢ (500) ܝܼܩܖ̈ܵܬܹܐ ܠـ (ܠܝܼܒ݂ܘܿܢ ܦܵܫܵܐ ܫܵܓ݂ܘܿܝܵܐܢ) ܘܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܐܲܚܝܼܕܵܐ (ܓ̰ܲܢܵܪܵܐܠ) ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܬܸܦܠܹܗ ܓܲܘ ܦܠܵܫܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂ ܠܝܼܒ݂ܘܿܢ ܦܵܫܵܐ ܫܵܓ݂ܘܿܝܵܐܢ: ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܹܗ ܡܵܬܵܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܡܵܪܲܬ ܙܪܘܿܥܬܐ ܚܲܝܬܐ ܘܚܲܝܘܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1975: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܬܒ݂ܵܪܵܐ ܕܡܵܖ̈ܘܿܕܹܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕ(ܡܘܼܨܛܵܦܵܐ ܒܲܪܙܵܢܝܼ): ܦܣܸܩܠܹܗ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܬܲܥܪܲܒܬܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܩܝܼܡܠܹܗ ܒܲܡܦܲܠܲܛܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵـ̈ـܗ̇ ܘܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ ܘܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܝܵܬܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܩܲܡ ܥܵܒܹܕܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܠܲܫܒ݂ܵܩܵܗ̇ ܘܲܬܪܵܟܵܗ̇ ܠܡܵܬܐ ݂ ܒܵܬܲܪܟܸܢ: ܨܦܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ̣ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܬܐ ܕܐܸܬܝܹ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܼܢ ܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܕܕܵܥܪܝܼ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2006: ܒܵܬܲܪ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܡܼܢ  ܦܝܵܫܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܘܼܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ݂ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܠܲܒܢܵܝܵܐ (20) ܒܵܬܹ̈ܐ ܓܲܘ ܗܵܘܪܝܼܣܟ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ: ܪܵܥܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܘܲܙܝܼܪܵܐ ܕܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܐ ܘܪܹܫ ܡܵܠܵܐ ܕܲܥܒܲܪ ݂ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܕܠܵܐ ܡܲܝܼܵܐ ܘܠܵܐ ܟܲܗܪܵܒ݂ܵܐ: ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ ܗܲܪ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܘܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܲܪܬܐ ܕܡܵܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܘܲܚܕܵܐ ܐܵܘܵܢܵܐ ܪܲܒܬܐ ܩܵܐ ܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ݂ ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018 ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ (115) ܒܵܬܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ (85) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܘܒܲܪܛܸܠܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܪܹܫܵܢܵܗ̇ (ܡܘܼܪܵܐܕ ܦܵܪܬܵܢܝܵܐܢ): ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܓܵܪܫܵܢܬܐ ܘܚܲܝܘܼܬܵܢܝܼܬܐ ݂ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܵܛܘܿܖܹ̈ܐ ܠܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܘܲܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܒܹܗ: ܒܚܘܼܫܵܚܵܐ ܕܡܲܪܗܵܛܵܐ ܘܬܲܦܸܢܟ݂ܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1958: ܗܿܘ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2006 ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2010: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܲܠܡܵܢܵܝܵܬܐ: ܘܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܛܘܼܟܵܣܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ (CAPNI) ݂

قرية هاوريسك الأرمنية
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
منزل في قرية هاوريسك الأرمنية
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قرية هاوريسك الأرمنية. شارع، سكان، كنيسة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قرية هاوريسك الأرمنية. شارع و كنيسة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قرية هاوريسك الأرمنية. على اليمين الكنيسة وعلى اليسار المدرسة القديمة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܗܵܘܪܝܼܣܟ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܣܘܼܪܸܦ ܣܲܪܓܝܼܣ ܒܲܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܪܲܒܬܐ ܒܲܡܢܵܬܐ ܥܠܵܝܬܐ ܕܡܵܬܐ: ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1958 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ: ܨܒ݂ܝܼܥܬܐ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܘܐܵܦ ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ ݂ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܕܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܘܩܘܼܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܝܲܕܥܹ̈ܐ ܡܸܬܖ̈ܲܫܡܵܢܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ݂

ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܘܩܘܼܒܬܐ ܓܠܘܼܠܬܐ ܡܵܪܲܬ ܬܡܲܢܝܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ: ܒܪܹܫܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܚܸܦܪܵܝܵܐ (ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ) ݂ ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܵܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܡܗܲܕܝܼ ܠܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܒܹܝܬ ܝܵܩܘܿܢܵܗ̇ (ܒܹܝܬ ܬܸܫܡܸܫܬܵܗ̇) ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܒܘܼܗܪܲܢܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܩܪܵܫܵܐ ܦܛܘܿܚܵܐ: ܒܒܲܗܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ: ܘܒܐܝܼܬܘܼܬܐ  ܕܟܵܘܵܬ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܕܐܝܼܬ ܒܦܵܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܘܐܵܦ ܒܩܘܼܒܬܐ ݂

ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܣܸܬܪܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܦܵܪܹܫ ܒܹܝܬ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܠܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܡܼܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܢܵܘܵܬ̈ܐ ݂ ܡܢܵܬܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܡܸܢܹܗ ܦܬܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܡܢܵܬܐ ܥܠܵܝܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ݂ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ ܘܫܲܒ݂ܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ݂ ܘܐܝܼܬ ܒܵܬܲܪ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܒܹܝܬ ܝܵܩܘܿܢ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ݂ ܥܵܠܹܐ ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܵܐ: ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܵܪܲܬ ܬܡܲܢܝܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ ܡܣܘܼܟܲܡܬܐ (ܡܬܘܼܩܲܢܬܵܐ) ܒܟܵܘܵܬܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂

ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܬ (ܚܵܬܸܫܟܵܐܪ) ܪܲܒܵܐ (ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܥܲܠܠܹܗ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2015 ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܡܵܐܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ݂

كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك. بوابة المدخل
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك. إطلالة على القبة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك. الداخل
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك. المذبح الرئيسي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك. لجنة الكنيسة أمام المذبح الرئيسي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك. أيقونة العذراء والمسيح الطفل على المذبح الرئيسي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك. تفاصيل الأثاث الكنسي على المذبح الرئيسي
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
خاتشكار (صليب حجري) ووضع عام 2015 تخليداً لذكرى شهداء الإبادة الجماعية الأرمنية عام 1915، في باحة كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تفاصيل الخاتشكار (صليب حجري) ووضع عام 2015 تخليداً لذكرى شهداء الإبادة الجماعية الأرمنية عام 1915، في باحة كنيسة سورب سركيس الأرمنية الرسولية في هاوريسك
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ ܕ(ܡܘܼܪܵܐܕ ܦܵܪܬܵܢܝܵܐܢ) ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ:

ܡܘܼܪܵܐܕ ܦܵܪܬܵܢܝܵܐܢ: ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܝܼܠܹܗ ܝܵܪܘܿܬܵܐ ܡܫܲܒܚܵܐ ܘܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹܗ ܒܲܥܝܼܕܵܐ (ܠܝܼܦܘܿܢ ܦܵܫܵܐ ܫܵܓ݂ܘܿܝܵܐܢ): ܟܲܕ ܢܵܛܹܪ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܵܬܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܨܦܸܚܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܥܲܠ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܡܛܘܼܟܸܣܠܹܗ (ܡܘܼܪܵܐܕ ܦܵܪܬܵܢܝܵܐܢ) ܠܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܗܵܘܪܝܼܣܟ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܬܪܝܼܨܬܐ ܡܼܢ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܕܲܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܠܦܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܟܘܿܡܵܢܕܘܿܙ) ݂ ܥܒܼܸܪܹܗ (ܟܘܿܡܵܢܕܘܿܙ) ܓܲܘ ܪܵܒܵܐ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܕܟܘܼܬܵܫܵܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ (ܬܸܣܩܘܿܦܵܐ) ݂ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܲܘܝܵܐ: ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡܘܼܪܵܐܕ ܦܵܪܬܵܢܝܵܐܢ ܘܲܟܢܵܘܵܬܹ̈ܗ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܛܢܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܐܵܢܵܝܘܼܬܐ: “ܦܠܵܫܲܢ ܝܼܠܹܗ ܡܛܠ ܫܠܵܡܵܐ: ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕܒ݂ܵܚܵܐ ܝܘܲܚ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܩܵܐ ܥܹܕܵܬܲܢ ܘܥܲܡܲܢ ݂ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܗܵܘܹܝܚ ܠܒ݂ܝܼܒܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܙܵܕܘܿܥܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ݂ ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܗܲܝܡܸܢܲܚ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܝܘܲܚ ܠܚܘܿܕܲܢ ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ݂ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܢ ܕܦܵܝܫܲܚ ܘܗܵܘܹܐ ܠܲܢ ܐܝܼܬܘܼܬܐ” ݂  ܘܐܵܦ ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܘܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܡܘܼܪܵܐܕ ܦܵܪܬܵܢܝܵܐܢ ܠܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ: ܡܵܪܹܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

مراد فارتانيان، رئيس قرية هاوريسك، أمام الخاتشكار (صليب حجري) الذي ووضع عام 2015 تخليداً لذكرى شهداء الإبادة الجماعية الأرمنية عام 1915
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مراد فارتانيان، رئيس قرية هاوريسك، أمام لوحة تظهر تاريخ هاوريسك في قاعة المناسبات في القرية.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مراد فارتانيان، رئيس قرية هاوريسك، برفقة سلاحه الذي يستخدمه في عمليات المقاومة ضد داعش
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مراد فارتانيان، رئيس قرية هاوريسك، أمام ترسانة الدفاع المستخدمة في عمليات المقاومة ضد داعش.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مراد فارتانيان، رئيس قرية هاوريسك. صورة
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe