ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ

ܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ (ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ): ܝܼܠܹܗ ܓܲܘ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܵܒܹܫ ܐܵܦ ܠܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܵܬ ܫܸܡܵܐ: ܗ: ܕ: ܓܲܘ ܝܵܬ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܐܝܼܬ ܕܲܝܪܵܐ ܘܐܵܦ ܥܹܕܬܐ ܬܚܘܿܬ ܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

 

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ: ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 9 12 33 ݂ 35 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 7 45 26 ݂ 45 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(851) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862: ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܡܹܐܙܲܠܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܘܚܘܼܒܵܗ̇ (ܕܥܹܕܬܐ) ܓܲܘ ܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܘܢܘܼܚܵܡܵܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2012: ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ: ܐܵܦ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܝܪܵܝܬܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܚܲܠܝܼܠ): ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܢܙܝܼܪܵܐ ܘܲܪܫܝܼܡܵܐ ܩܵܐ ܩܲܪܒܲܢܬܐ ܘܚܲܝܠܬܵܢܬܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܐ ܒܹܝܬ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ (ܗܵܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ) ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܝܵܐ (ܪܲܒܵܢܵܐ) ܝܼܫܘܿܥܵܝܵܐ ܐܝܼܛܲܠܢܵܝܵܐ ܫܸܡܹܗ (ܦܵܘܠܘܿ ܕܵܠܵܐܘܸܓ݂ܠܝܘܿ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1991 ݂ ܘܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܘܩܵܛܹܪ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܬܦܵܩܝܵܬ̈ܐ ܘܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܘܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܓܲܕܘܼܕܹ̈ܐ ܘܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܬܲܘܕܝܵܬ̈ܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܗܘܼܝܡܵܢܵܐ ܠܒܵܥܘܼܬܹܗ ܕܕܲܝܪܵܐ ܘܐܸܓܲܪܬܹܗ ܐ݇ܢܵܫܵܝܬܐ ݂

ܚܵܒܹܫ ܕܲܝܪܵܐ: ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܬ̈ܐ (مرافق) ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܚܲܕܬܹ̈ܐ: ܩܡܝܼܛܹ̈ܐ ܒܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܥܒܖܹ̈ܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܘܐܘܿܖ̈ܘܿܦܵܝܹܐ: ܟܹܐ ܡܫܲܘܬܸܦܝܼ ܒܡܲܚܝܲܝܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܚܲܝܬܐ: ܘܚܘܼܦܵܛܵܗ̇ ܘܬܲܖ̈ܡܝܵܬܵܗ̇ ݂

دير مريم العذراء في السليمانية. تشرين الأول 2019  ©  باسكالماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 9 12 33 ݂ 35 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 7 45 26 ݂ 45 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(851) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ ܬܪܲܝܵܢܬܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܝܵܬ ܫܸܡܵܐ: ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ(200) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ (ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܵܪܹܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ): ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(110) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܘ(100) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ݂

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕ(ܨܵܦܘܿܢܟܲܪܵܐܢ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܚܵܢܘܵܬ̈ܐ (ܕܸܟܵܢܵܢܹ̈ܐ) ܘܲܡܬܲܖ̈ܨܵܢܹܐ ܕܨܵܦܘܿܢܹ̈ܐ ݂

دير مريم العذراء في السليمانية ومشهد للمدينة.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1784 ܒܝܲܕ ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ ܦܵܫܵܐ: ܪܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܐܲܡܝܼܪܘܼܬܐ (إمارة) ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܕܒܵܒܵܐܢ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܐܲܡܢܵܝܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܙܥܘܿܪܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ: ܒܲܠܚܘܿܕ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(5) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕ(ܟܘܼܢܵܪܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܫܟܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܝܲܠܝܼܦܲܝ̈ ܐܲܬ݂ܖܹ̈ܐ ܦܖ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܥܲܬܝܼܪܬܐ ܕܓܲܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܥܘܼܡܪܵܗ̇ ܙܲܘܕܵܐ ܠ 4000 ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܪܵܒܵܐ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܲܚܦܵܖ̈ܝܵܬ݂ܐ ܒܹܝܬ 2012 ܠ 2018 [1] ݂

ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ: ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܫܲܢ݇ܬܐ 2008 ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (700000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܓܵܠܘܼܬܐ (الجالية) ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܛܫܹܐ ܠܵܗ̇ ܘܲܚܦܹܐ ܠܵܗ̇ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ݂ ܐܝܼܬ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ (300) ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬܐ ܘܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ: ܘܝܼܠܲܝܗܝ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ (ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ[2] ܘܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܘܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ): ܘܐܵܦ ܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܹܐ (ܡܸܨܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐܲܬ݂ܝܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܪܝܼܬܸܖ̈ܝܵܝܹܐ ܘܦܝܼܠܝܼܦܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܗܸܢܕܘܵܝܹ̈ܐ) ݂ ܘܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܐܝܼܬ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ(200) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܼܢ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܲܦܪܘܿܬܸܣܬܵܢܬ ܕܐܸܬܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܘܣܝܼܥܵܬܹ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ݂

ܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܵܟ݂ܪܲܚ ܐܵܦܸܢ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܘܲܩܦܝܼܣܵܐ: ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕ(100) ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܕܲܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܐܹܘܲܢܓܵܠܵܝܬܐ ݂

__________

[1]  [1] https://lejournal.cnrs.fr/articles/une-riche-cite-decouverte-aux-portes-de-la-mesopotamie

[2] ܚܫܲܚܬܐ (ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ) ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܣܘܼܟܠܵܐ ܕ (سرياني): ܘܠܲܐܟ݂ܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܪܫܲܚ ܒܹܝܬ ܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕ(ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: السوري): ܠܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕ(ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: السرياني/ الآشوري) ݂

مدينة السليمانية.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܘܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ:

 ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862: ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܢ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܡܹܐܙܲܠܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܝܲܩܲܪܬܐ ܘܡܲܚܲܒܬܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܘܚܘܼܒܵܗ̇ ܩܵܐ ܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܘܢܘܼܚܵܡܵܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܝܵܬ ܫܸܡܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܝܵܬ ܕܝܼܠܵܝܵܬ̈ܐ ܡܲܚܵܖ̈ܵܝܵܬܐ ܕܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܝܵܬ ܫܲܢ݇ܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ: ܘܦܵܦܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ ܕܡܘܼܝܕܸܥܠܹܗ ܡܼܢ ܩܕܵܡ (8) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(8) ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1854: ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܲܪܝܲܡܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܲܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ݂ ܘܐܬܹܐ ܠܹܗ ܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܵܦ ܒܵܬܲܪ (4) ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܙܵܝܬܐ ܕܲܥܠܲܝܡܬܐ (ܒܲܪܢܵܕܹܝܬ ܣܘܿܒܝܼܪܘܿܣ): ܠܚܲܕ ܚܸܠܡܵܐ ܒܘܼܕ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ (ܠܘܿܪܕ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1858: ܘܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܠܡܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ݂

ܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ: ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠܠܹܗ ܚܲܕ ܡܲܩܪܒ݂ܵܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܙܝܵܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂

ܒܲܫܬܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܒܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܚܘܼܕܵܬܐ ܘܡܲܪܘܲܚܬܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂ ܐܲܢܲܝ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܘܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܡܬܘܼܪܸܨܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܲܝܟܠܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܠܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܩܸܢܛܖ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܩܪܵܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܚܲܕܬܐ ܚܸܦܪܵܝܵܐ (معدني) ( ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܒܩܲܝܛܵܐ ܘܩܲܪܝܼܪܵܐ ܒܣܸܬܘܵܐ) ݂

دير مريم العذراء في السليمانية.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مريم العذراء في السليمانية.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مريم العذراء في السليمانية.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مريم العذراء في السليمانية.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إهداء كنيسة مريم العذراء في السليمانية.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
فسيفساء العذراء والطفل, انجزها مركز آليتتي في روما (ورشة فنية روحية يديرها اليسوعي ماركو ايفان روبنك). تزين هذه الفسيفساء مذبح صلاة صغير في باحة الدير.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܚܲܠܝܼܠ) ܘܚܘܼܕܵܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2012: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܘܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ: ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܝܪܵܝܬܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܚܲܠܝܼܠ): ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܢܙܝܼܪܵܐ ܩܵܐ ܡܩܲܪܒܲܢܬܐ ܕܲܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܐ ܒܹܝܬ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ (ܗܵܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ) ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܝܵܐ ܝܼܫܘܿܥܵܝܵܐ ܐܝܼܛܲܠܢܵܝܵܐ (ܦܵܘܠܘܿ ܕܵܠܵܐܘܸܓ݂ܠܝܘܿ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1991 ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ (ܦܵܘܠܘܿ) ܟܵܗܢܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܘܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1984: ܒܲܦܪܵܣܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܬܪܝܼܟܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܘܼܣܵܐ ܚܒܵܫܵܝܵܐ: ܕܟܹܐ ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܠܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܹܗ ܝܵܬ (ܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܘܼܣܵܐ ܚܒܵܫܵܝܵܐ): ܕܢܵܦܹܠ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܕܲܪܡܣܘܿܩ ܒܣܘܼܪܝܼܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܹܗ ܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ: ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܣܘܼܘܵܕܵܐ ܒܹܝܬ ܬܲܘܕܝܵܬ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܦܠܵܫܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܣܘܼܪܝܼܵܐ: ܩܒܸܠܠܹܗ ܒܫܲܝܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܣܵܥܘܿܖܹ̈ܐ ܘܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢܝܵܬܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ݂ ܫܒܸܩܠܹܗ ܦܠܵܫܵܐ ܕܓܲܘ ܣܘܼܪܝܼܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܐܲܠܝܼܨܵܐ (ܦܵܘܠܘܿ) ܠܲܫܒ݂ܵܩܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܘܼܣܵܐ ܘܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܩܘܼܒܠܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܓܲܘ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܣܵܟܘܿ: ܘܓܲܘ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2012: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܢܝܼܬܐ ܡܫܲܬܐܲܣܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܚܲܠܝܼܠ): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܝܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܦܵܥܘܿܠܹ̈ܐ ݂

ܒܵܬܲܪ ܕܥܵܪܬܹܗ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ ܠܣܘܼܪܝܼܵܐ: ܛܠܸܩܠܹܗ ܘܲܚܦܹܐ ܠܹܗ (ܦܵܘܠܘܿ ܕܵܠܵܐܘܓ݂ܠܝܘܿ) ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܪܲܩܵܐ) ܒܝܘܿܡ 28 ܒܬܲܡܘܿܙ 2013: ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܝܲܘܡܵܐ ܟܹܐ ܩܵܝܹܡ ܐܲܒ݂ܵܐ (ܝܲܢܸܣ ܦܝܼܬܙܘܿܠܕ): ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ: ܐܲܒܘܿܢܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܐ: ܒܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܘܗܿܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܚܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܐ ܕ(ܦܵܘܠܘܿ): ܘܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܒܫܸܪܫܹܗ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕ(ܣܝܼܘܹܝܣܪܵܐ) ܘܟܹܐ ܡܲܠܸܠ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂

الأب جانز بيتزولد، راعي دير مريم العذراء في السليمانية.
تشرين الأول 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأب جانز بيتزولد ضمن دير مريم العذراء في السليمانية.
أيلول 2018 © جان بيير سيتشيني

ܚܲܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ:

ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܗܘܼܝܵܡܵܢܵܐ ܠܒܵܥܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܚܲܠܝܼܠ): ܟܹܐ ܩܵܛܹܪ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܬܦܵܩܝܵܬܹ̈ܐ ܘܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܘܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ (ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܡܲܪܕܘܼܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ: ܗܸܖ̈ܓܹܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܕܘܼܖ̈ܵܬܐ ܩܵܐ ܡܲܠܲܦܬܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܵܐ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܘܦܝܼܠܵܣܘܿܦܘܼܬܐ: ܘܡܘܿܣܝܼܩܵܐ: ܘܒܹܐܡܵܐ ܘܲܪܫܵܡܵܐ): ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܓܲܕܘܼܕܹ̈ܐ ܘܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܬܲܘܕܝܵܬܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂

ܚܵܒܹܫ ܕܲܝܪܵܐ: ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܬ̈ܐ (مرافق) ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܚܲܕܬܹ̈ܐ: ܩܡܝܼܛܹ̈ܐ ܒܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܥܒܪܐ ܐܲܘ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܘܲܒܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862 ݂ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܲܝܬܐ ܩܵܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܚܲܕ ܡܲܫܟܢܵܐ ܩܵܐ ܕܲܝܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐܵܖ̈ܚܹܐ: ܘܚܲܕ ܡܲܫܟܢܵܐ ܩܵܐ ܕܲܝܖ̈ܵܝܵܬܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܕܵܖ̈ܵܬܐ ܣܲܓܐܲܝ̈ ܚܘܼܫܵܚܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܸܖ̈ܓܹܐ ܘܲܟܦܵܫܝܵܬܐ ܘܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܒܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܫܟܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܣܒܝܼܖܹ̈ܐ ܠܲܢܛܵܪܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܛܖ̈ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂

ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܘܐܘܿܖ̈ܘܿܦܵܝܹܐ: ܟܹܐ ܡܫܲܘܬܸܦܝܼ ܒܡܲܚܝܲܝܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܚܲܝܬܐ: ܘܚܘܼܦܵܛܵܗ̇ ܘܬܲܖ̈ܡܝܵܬܵܗ̇ ݂

نشاط اجتماعي تعليمي ضمن دير مريم العذراء .
أيلول 2018 © جان بيير سيتشيني
ورشة رسم للأطفال النازحين (الإيزيديين والمسلمين) ضمن الدير.
أيلول 2018 © جان بيير سيتشيني

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe