ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܥܵܠܘܿܠܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܩܘܿܪܝܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 35464561 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44378622 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(340) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܫܸܡܵܗ̇ ܒܹܝܬ݂ ܓܲܪܡܵܝ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܫܸܡ: ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܬܘܿܣ: ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܘܼܬܹܗ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܹܝܬ 117 ܘ 138 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܓܸܕܫܵܗ̇ ܥܲܣܩܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܝܵܙܕܝܼܓܲܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܲܥܒ݂ܝܼܕܝܼܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(445) ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܩܛܸܠܠܹܗ (12000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܝܸܡܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܢܙܝܼܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1862: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܘܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܲܡܪܲܣ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܬܡܵܢܹܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܲܪܝܲܡܵܝܬܐ (ܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ) ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܒܝܵܬܹܗ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܝܵܬ ܫܸܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1965 ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܥܵܠܘܿܠܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܩܘܿܪܝܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 35.464561 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.378622 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(340) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܟܲܪܟܘܼܟ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܛܵܥܢܵܐ ܝܵܬ ܫܸܡܵܐ: ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܢܲܗܪܘܿܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܝܵܐ ܕܨܲܠܹܗ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܵܒܹܪ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕ(ܚܵܨܵܐ) ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܦܢܝܼܬܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܒܫܸܡܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕ(ܒܹܝܬ݂ ܓܲܪܡܵܝ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܕܲܥܡܝܼܪܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܵܗ̇ ܒܲܩܕܝܼܡ: ܓܲܪ̈ܡܵܝܹܐ ܕܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ

_______

ܫܸܪܫܲܝܗܝ ܡܼܢ (ܚܕܵܐ ܫܲܪܲܒܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܫܟܝܼܢܬܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ)[1]:  ܘܐܵܦ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܼ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܟܲܠܕܘܿ ܕܡܲܠܠܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ[2] ݂

[1] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦ 15: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܪܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

[2] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦ 15: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܪܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

خريطة الشرق الأدنى زجنوب القوقاز
© مجلة فرانس - أرميني
كنيسة مريم العذراء في كركوك. مدخل.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܘܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܵܐ:

ܡܼܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ (2 ݂ 1) ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܡܛܲܦܣܝܼ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܼܢ ܬܘܼܪ̈ܟܡܵܢܹܐ (ܫܝܼܥܵܐ ܘܣܘܼܢܵܐ) ܘܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ (ܣܘܼܢܵܐ) ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܒܲܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ) ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2018: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ 5000 ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ 7000 ܓܲܘ ܟܠܹܗ ܩܠܹܝܡܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ[1] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1838: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܟܠ 15000 ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ (300) ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܿ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ (800) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ 30000 ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܡܫܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2018 ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܥܦܸܦܠܹܗ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܘܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܢܸܦ̮ܛܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܥܦܸܦܠܵܗ̇ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܩܪܵܒ݂ܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ ܓܲܘ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ: ܘܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003 ݂ ܘܲܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕ(ܡܲܣܥܘܿܕ ܒܲܪܵܙܵܢܝܼ): ܪܹܫܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܟܲܪܟܘܼܟ ܢܛܝܼܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕ(ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܙܝܼܡܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2014 ݂

ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2017: ܦܘܼܢܥܵܡܵܐ (استفتاء) ܥܲܠ ܚܸܠܩܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܚܒܸܫܠܹܗ ܐܵܦ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܐܸܠܵܐ ܦܪܸܩܠܹܗ 16 ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܓܲܝܣܵܝܵܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܥܲܠ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܝܲܕ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܓܲܝܣܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܣܒ݂ܝܼܗ ܓܲܝܣܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܓܲܝܣܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ݂

_______

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܡܲܛܪܵܢ ܝܲܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ: ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ

مدخل كركوك.
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان
كنيسة مريم العذراء في كركوك. تبجيل مريمي.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ ܘܟܲܪܟܘܼܟ:

ܟܒܲܪ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܡܘܼܒܝܲܢܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ: ܗ: ܕ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܒ݂ܲܪܬܐ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܬܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܗ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝ ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܬܘܿܣ[1] ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܡܼܢ ܝܲܘܢܵܢ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܚܵܙܹܐ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܘܼܬܹܗ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܹܝܬ 117 ܘ 138 ݂

ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܟܲܪܟ݂ܵܐ[2]: (ܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܒܲܝܬܐ ܕܝܲܘܣܸܦ: ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ) ݂ ܠܵܐ ܢܵܦܹܠ ܗܵܢܵܐ ܫܲܩܨܵܐ (ܡܣܲܥܪܵܐ: مزار) ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܦܝܵܫܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܐܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܓܲܘ ܚܸܣܢܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (2) ܟܠܡ ܓܲܘ ܩܘܿܪܝܵܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 445 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܝܲܙܕܝܼܓܲܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܿܘ ܕܠܵܐ ܩܛܸܠܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ (12000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܟܠܲܝܗܝ ܬܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܗ[3] ݂ ܓܲܘ ܩܪܵܒܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܲܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܚܫܸܒ݂ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒܹ̈ܐ ܐܸܠܹܗ: ܘܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܒܝܵܬ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܵܐܹܡ ܐܲܘ ܪܵܫܹܡ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܙܲܪܕܵܫܬܵܝܬܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܹܗ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕ(6) ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܥܲܠ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܩܲܡ ܡܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕ(ܐܵܦܪܵܝܲܪ) ݂ ܒܗܵܕܹܐ ܙܒܲܢ݇ܬܐ (مرة): ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܓܵܗܵܬ݂ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ: ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܝܲܙܕܝܼܓ݂ܲܪܕ ܕܙܲܟܹܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ ܡܠܘܼܒܸܒ݂ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܲܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܠܗܵܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܘܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܬܲܗܡܵܙܓ݂ܲܪܕ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܣܵܗܕܝܼ ܥܲܠ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܝܲܙܕܵܓ݂ܪܲܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 470: ܗ: ܕ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܘܬܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ: ܩܛܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܚܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ( ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܕܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ )[4] ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܬܲܗܡܵܙܓ݂ܲܪܕ ܕܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܚܸܣܢܵܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܬܒܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܡܼܢ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܟܹܐ ܡܙܲܝܚܝܼ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܬܲܗܡܵܙܓ݂ܪܕ ݂

ܘܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 484/ 485: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܓܲܪܡܵܝ: ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܟܵܠܝܼ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܒܲܪܨܲܘܡܵܐ: ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܵܐ ܕܲܢܨܝܼܒ݂ܝܼܢ ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܕܵܥܪܝܼ ܐܲܘ ܡܫܲܢܝܼ ܠܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ: ܐܸܢ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܗ݃ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ݂ ܘܥܲܡ ܥܒ݂ܘܿܪܝܵܐ ܕܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܬܢܵܝܬܐ ܕܲܡ̈ܚܵܘܵܬ݂ܐ (أزمات) ܘܥܲܣ̈ܩܵܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ: ܠܥܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ (ܬܒ݂ܝܼܥܬܐ) ܠܥܹܕܬܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1553: ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܐܸܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18) ݂

_______

[1] ܫܸܡܵܐ ܡܵܪܹܐ ܫܸܪܫܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܛ / ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܛܝܼ / ܣܘܼܟܵܠܵܗ̇: ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ݂

[2] ܟܵܪܟ݂ܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

[3] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 17: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

[4] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 17: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

المطران يوسف توماس ميكريس، رئيس أساقفة كركوك.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المطران يوسف توماس ميكريس، رئيس أساقفة كركوك.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. نهاية الشهر المريمي.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1862: ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܒ݂ܝܼܚܬܐ ܡܼܢ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܒܲܩܪܝܼܬܐ (ܡܵܬܐ) ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܩܘܿܪܝܵܐ[1] ݂ ܩܘܿܪܝܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (2) ܟܠܡ ܡܼܢ ܚܸܣܢܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܘܲܒܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (200) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܐ ܕ(ܡܘܼܠܠܵܐ ܥܲܒܕܘܿܠܠܵܐ ܐܲܠܥܵܠܝܼ) ݂ ܘܲܟܒܲܪ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܠܲܚܕܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ/ ܩܘܿܪܝܵܐ: ܗܵܝ ܕܣܥܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܓ̰ܵܐܟ ܪܹܝܬܘܿܪܹܝܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1878: ܕܐܵܦ ܗܿܝ ܫܸܡܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܝܠܹܗ ݂

ܒܓܘܼܕܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܫܡܝܼܛܵܐ ܐܲܘ ܚܪܝܼܒ݂ܵܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܡܵܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: (ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܫܸܡ: ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܟ݂ܝܼܬܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ ܘܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܘܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܲܡܪܲܣ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1862) ݂ ܗܵܕܹܐ ܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܲܪܝܲܡܵܝܬܐ ܠܲܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܦܝܼܝܘܿܣ ܬܫܥܝܼܥܵܝܵܐ ܒܝܘܿܡ 8 ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1854: ܗܿܝ ܕܲܡܫܲܪܪܵܐ ܠܕܲܘܪܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ (ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܘܡܼܢ ܪܦܵܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܲܒܛܝܼܢܘܼܬܵܗ̇: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ: ܘܓܲܘ ܒܲܗܪܵܐ ܕܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ: ܘܲܢܛܸܪܵܗ̇ ܠܝܵܬܵܗ̇ ܡܼܢ ܟܠ ܚܛܝܼܬܐ) ݂

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ (ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܩܘܿܪܝܵܐ): ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܐܲܪܒܥܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܬܐ (ܒܲܪܢܵܕܹܝܬ ܣܘܿܒܝܼܪܘܿܣ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1858 ݂ ܐܲܢܲܝ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܙܲܕܩܹ̈ܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕ (ܬܵܪܒܸܣ) ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1962: ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܐ ݂ ܘܲܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܵܐ ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ:  ܘܓܲܘ ܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܚܸܣܢܵܐ (ܩܲܠܥܵܐ) ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܙܝܼܪܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1965 ܠܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1924: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܫܓ݂ܘܼܫܝܹ̈ܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܟܒ݂ܘܼܫܝܵܐ ܕܓܲܝܣܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ ܠܟܲܪܟܘܼܟ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܩܘܿܪܝܵܐ ܠܲܫܒ݂ܵܩܬܐ ܕܒܵܬܲܝܗܝ ܘܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܸܣܢܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܘܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܒ݂ܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܕܘܼܟܬܐ ܩܵܐ ܚܲܝ̈ܘܵܬ݂ܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܕܥܵܪܬܐ ܕܫܸܠܝܘܼܬܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬܐ: ܕܥܸܪܘܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܠܒܵܬܲܝܗܝ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܲܡܬܐ ܥܹܕܬܐ[2] ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1965: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܛܥܝܼܢܬܐ ܝܵܬ݂ ܫܸܡܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܫ ܪܘܝܼܚܬܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܲܕܒ݂ܵܚܬܐ ܕ(ܐܲܓ݂ܵܒܝܼ ܓ̰ܲܪܓ̰ܲܪܝܵܐܢ): ܐܲܪܡܲܠܬܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܸܡ ܟܘܿܠܓ̰ܝܼ ܘܚܵܬܹܗ ܠܘܼܣܝܼ[3] ݂

_______

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ: ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂

[2] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ: ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂

[3] ܐܝܼܬ ܒܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܕܕܵܟ݂ܪܵܐ ܠܲܕܒ݂ܵܚܬܐ ܕ(ܐܲܓ݂ܵܒܝܼ ܓ̰ܲܪܓ̰ܲܪܝܵܐܢ: ܐܲܪܡܲܠܬܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܸܡ ܟܘܿܠܓ̰ܝܼ ܘܚܵܬܹܗ ܠܘܼܣܝܼ: ܝܼܠܹܗ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ݂

كنيسة مريم العذراء في كركوك. تكريس الكنيسة القديمة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. أيقونة مريم العذراء في مدخل الكنيسة الحديثة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. حجر تذكاري لذكرى المتبرعة أغابي دجرجيان زوجة إبراهيم كولشي.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܘܟܘܼܢܵܫܵܗ̇ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܡܫܘܼܚܬܐ (مساحة) ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܡܲܪܝܲܡ: ܝܼܠܵܗ̇ 112 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒܥܹܐ (8 *14) ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ (رخام) ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܡܟܘܼܣܹܝܬܐ ܒܓܹܨܵܐ ܦܠܝܼܚܵܐ ܒܩܲܠܒܹ̈ܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܣܘܼܟܵܡܵܐ ܒܵܙܠܝܼܟܵܝܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܬܟܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܬܡܵܢܝܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܕܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܒ݂ܫܝܼ ܟܵܘܵܬ݂̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ݂ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܡܙܲܘܓܵܐ: ܡܲܨܝܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܒܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܡܼܢ ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܩܸܛܪܹ̈ܐ: ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܕܒ݂ܝܪܹ̈ܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܣܸܬܪܹ̈ܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܕܲܡܟܲܣܹܐ ܠܟܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܡܪܘܼܡܲܡܬܐ: ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܪܵܡܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ: ܘܲܩܪܵܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܟܲܣܝܵܐ ܒܩܘܼܦܣܵܐ (البلاط) . ܘܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܣܘܼܟܵܡܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܘܒܲܣܩܝܼܠܘܼܬ݂ ܪܨܝܼܢܘܼܬܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1965: ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1862: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ ܪܲܒܵܢ: ܒܝܵܬ݂ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕܲܚܬܸܡܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܦܵܬܝܼܟܵܐܢ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܬܘܼܪܵܨܵܐ ܥܹܕܵܬܵܢܵܝܵܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܒܢܝܼܬܐ ܒܲܫܡܸܢܬܐ ܡܙܲܝܲܢܬܐ ܒܲܦܪܙܠܵܐ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܬܟܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܡܵܢܝܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܒܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ ܩܲܝܣܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܓܹܒܵܝܹ̈ܐ ܒܙܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܟܵܘܵܬ݂̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܹܝܡܵܐ ܩܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܒܲܡܢܵܬ݂ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܓܲܘ ܣܲܪܢܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܕܥܵܠܹܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ (ܩܸܫܬܐ) ܕܠܵܐ ܣܸܩܠܵܐ ܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ (ܡܲܕܒܚܵܐ) ݂

ܘܐܝܼܬ݂ ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ: ܡܢܲܚܸܡ ܘܓܵܠܹܐ ܠܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܢܝܼܚܹ̈ܐ: ܘܲܡܛܘܼܡܪܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܡܲܕܒܚܵܐ ݂

ܗܵܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܡܫܲܬܐܸܣܝܼ ܚܕܵܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܬܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܛܝܼܪܬܐ ܒܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ݂ ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܟܘܼܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܡܥܲܪܬܐ (مغارة)ܢܙܝܼܪܬܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܬܵܦܩܝܼ ܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܥܲܒ̇ܝܼܕܘܼܬܐ ܡܲܪܝܲܡܵܝܬܐ ݂

كنيسة مريم العذراء في كركوك. الكنيسة القديمة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. داخل الكنيسة القديمة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. داخل الكنيسة القديمة: مصلى مريمي.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. عمود رخامي ضمن الكنيسة القديمة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. صحن مركزي ضمن الكنيسة الحديثة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. مذبح الكنيسة الحديثة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. قداس إلهي ضمن الكنيسة الحديثة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. قداس إلهي ضمن الكنيسة الحديثة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. أحجار جنائزية عائدة للأساقفة الذين خدموا الكنيسة.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ:

ܦܵܐܹܫ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܪܵܒܵܐ ܥܹܐܕܹ̈ܐ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܡܸܢܲܝܗܝ: ܓܲܘ 8 ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܒܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ: ܘ 31 ܒܐܝܼܵܪ ܝܲܘܡܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܡܲܪܝܲܡܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܙܲܝܸܚ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܲܡܛܲܟܸܣ ܚܲܕ ܛܘܼܠܩܵܐ (موكب) ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ݂ ܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܪܵܒܵܐ ܕܲܝܢܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܠܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ: ܗܿܘ ܕܩܵܐܹܡ ܘܥܵܒܹܕ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܡܛܠ ܫܲܝܢܘܼܬܐ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܘܲܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ݂

 

كنيسة مريم العذراء في كركوك. مغارة مريم العذراء.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك.العيد المريمي بحضور المطران يوسف توماس ميكريس، رئيس أساقفة كركوك. أ
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء في كركوك. العيد المريمي.
أيار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe