ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܲܠܥܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ (ܘܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܓܲܘ ܩܲܠܥܵܐ)

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 44 14 28 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 86 45 23 ݂ 44 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(364) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܥܲܠ ܗܵܝ ܬܸܠܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܠܩܲܠܥܵܐ ݂

 

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862 ܒܫܸܡ: ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ (ܐܲܘ ܡܵܪܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ) ݂

ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܦܪܝܼܣܘܼܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܡܝܼܖܹ̈ܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ (ܩܘܿܪܝܵܐ): ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(2) ܟܠܡ ܡܼܢ ܩܲܠܥܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܬܐ ܗܵܕܹܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܚܘܿܬ ܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܸܠܠܵܬ̈ܐ ݂ ܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܪܛܝܼܒ݂ܘܼܬܐ ܘܫܘܼܚܵܠܵܦܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܪܵܒܵܐ ܝܲܩܘܼܪܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܣܢܝܼܕܬܐ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܦܲܚܝܼܝܹ̈ܐ ܘܲܡܚܝܼܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐܦܵܝܹ̈ܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܡܼܢ ܠܵܐ ܚܫܝܼܚܘܼܬܐ ܕܲܫܡܸܢܬܐ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܠܲܡܦܲܪܘܿܩܹܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ݂

ܒܝܲܘܡܲܢ ܗܵܢܵܐ: ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܣܵܥܘܿܖܹ̈ܐ ܠܗܵܕܹܐ ܕܘܼܟܬܐ: ܐܵܦܸܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܚܪܵܒ݂ܵܗ̇ ݂ ܘܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܠܲܝܬ ܚܕܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܐ ܠܲܡܪܲܡܘܿܡܹܐ ܐܲܘ ܒܲܠܚܘܿܕ ܥܘܼܙܵܙܵܐ ܐܲܘ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܝܵܪܬܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܠܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂


كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك. حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 44 14 28 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 86 45 23 ݂ 44 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(364) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܥܲܠ ܗܸܝ ܬܸܠܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܠܩܲܠܥܵܐ ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܟܲܪܟܘܼܟ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܢܲܗܪܘܿܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܝܵܐ ܕܨܵܠܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܘܥܵܒܹܪ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕ(ܚܵܨܵܐ) ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܦܢܝܼܬܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܒܫܸܡܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕ(ܒܹܝܬ݂ ܓܲܪܡܵܝ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܕܲܥܡܝܼܖܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܵܗ̇ ܒܲܩܕܝܼܡ: ܓܲܖ̈ܡܵܝܹܐ ܕܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܫܸܪܫܲܝܗܝ ܡܼܢ “ܚܕܵܐ ܫܲܪܒܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܫܟܝܼܢܬܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ”[1]:  ܘܐܵܦ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܼ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܠܠܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ[2] ݂

__________

[1] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦ 15: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܪܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

[2] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦ 15: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܪܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

مشهد لمدينة كركوك من القلعة التي تحوي كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܘܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܵܐ:

ܡܼܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ (2 ݂1) ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܛܲܦܣܝܼ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܡܼܢ ܬܘܼܖ̈ܟܡܵܢܹܐ (ܫܝܼܥܵܐ ܘܣܘܼܢܵܐ) ܘܥܲܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ (ܣܘܼܢܵܐ) ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܒܲܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ) ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2018: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ 5000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ 7000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܠܹܗ ܩܠܹܝܡܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ[1] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1838: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܟܠ 15000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ (300) ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ (800) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ 30000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܡܫܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2018 ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܥܦܸܦܠܹܗ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܘܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܢܸܦ̮ܛܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܥܦܸܦܠܵܗ̇ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܩܪܵܒ݂ܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ (الخليج) ܓܲܘ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ: ܘܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003 ݂ ܘܲܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕ(ܡܲܣܥܘܿܕ ܒܲܪܵܙܵܢܝܼ): ܪܹܫܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܟܲܪܟܘܼܟ ܢܛܝܼܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕ(ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܙܝܼܡܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2014 ݂

ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2017: ܦܘܼܢܥܵܡܵܐ (استفتاء) ܥܲܠ ܚܸܠܩܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܚܒܸܫܠܹܗ ܐܵܦ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܐܸܠܵܐ ܦܪܸܩܠܹܗ 16 ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܘܼܬܐ ܓܲܝܣܵܝܵܬܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܬܐ ܥܲܠ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܒܝܲܕ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܓܲܝܣܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܣܒ݂ܝܼܗ ܓܲܝܣܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܓܲܝܣܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܡܲܛܪܵܢ ܝܲܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ: ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ

كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك والمباني القديمة للأبرشية .
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لوحة بالسريانية والإنكليزية والعربية تشير لآثار كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد عام لآثار كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ ܘܟܲܪܟܘܼܟ:

ܟܒܲܪ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܡܘܼܒܝܲܢܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ: ܗ: ܕ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܒ݂ܲܪܬܐ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܬܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܗ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝ ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܬܘܿܣ[1] ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܡܼܢ ܐܲܬܪܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܚܵܙܹܐ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܘܼܬܹܗ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܹܝܬ 117 ܘ 138 ݂

ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܟܲܪܟ݂ܵܐ[2]: “ܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܕܒܲܝܬܐ ܕܝܲܘܣܸܦ: ܕܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ (الأثر)ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘܲܡܩܲܕܫܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ” ݂ ܠܵܐ ܢܵܦܹܠ ܗܵܢܵܐ ܫܲܩܨܵܐ (ܡܲܣܥܪܵܐ: مزار) ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܦܝܵܫܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܐܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܓܲܘ ܚܸܣܢܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (2) ܟܠܡ ܡܼܢ (ܩܘܿܪܝܵܐ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܲܫܖ̈ܵܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ445: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܝܲܙܕܝܼܓܲܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܿܘ ܕܠܵܐ ܩܛܸܠܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ (12000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܟܠܲܝܗܝ ܬܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܗ[3] ݂ ܓܲܘ ܩܪܵܒܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܲܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܚܫܸܒ݂ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒܹ̈ܐ ܐܸܠܹܗ: ܘܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܒܝܵܬ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܵܐܹܡ ܐܲܘ ܪܵܫܹܡ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܙܲܪܕܵܫܬܵܝܬܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܹܗ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕ(6) ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܥܲܠ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܩܲܡ ܡܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕ(ܐܵܦܪܵܝܲܪ) ݂ ܒܗܵܕܹܐ ܙܒܲܢ݇ܬܐ (مرة): ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܓܵܗܵܬ݂ܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ: ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܝܲܙܕܝܼܓ݂ܲܪܕ ܕܙܲܟܹܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ ܡܠܘܼܒܸܒ݂ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܲܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂ ܠܗܵܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܘܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܣܵܗܕܝܼ ܥܲܠ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܝܲܙܕܝܼܓܲܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 470: ܗ: ܕ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܘܬܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ: ܩܛܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܚܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ( ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܕܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ)[4] ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܕܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܚܸܣܢܵܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܬܒܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܡܼܢ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܟܹܐ ܡܙܲܝܚܝܼ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ݂

ܘܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 484/ 485: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܓܲܪܡܵܝ: ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܟܵܠܝܼ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܩܸܛܪܵܢܘܼܬܐ (التعصب) ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܲܢܨܝܼܒ݂ܝܼܢ: ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܒܲܪܨܲܘܡܵܐ ݂ ܘܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܕܵܥܪܝܼ ܐܲܘ ܡܫܲܢܝܼ ܠܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ: ܝܲܢ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ: ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ: ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܗ݃ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ݂ ܘܥܲܡ ܥܒ݂ܘܿܪܝܵܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܬܢܵܝܬܐ ܕܲܡ̈ܚܵܘܵܬ݂ܐ (أزمات) ܘܥܲܣ̈ܩܵܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ: ܠܥܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ (ܬܒ݂ܝܼܥܬܐ) ܠܥܹܕܬܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܐܸܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18) ݂

__________

[1] ܫܸܡܵܐ ܡܵܪܹܐ ܫܸܪܫܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܛ / ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܛܝܼ / ܣܘܼܟܵܠܹܗ: ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ݂

[2] ܟܲܪܟ݂ܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܫܘܼܖ̈ܵܢܹܐ: ܐܲܘ ܩܲܠܥܵܐ ܘܚܸܣܢܵܐ ݂

[3] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 17: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

[4] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 17: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

 

مشهد شمالي غربي لآثار كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد شمالي لآثار كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܓܲܘ ܩܲܠܥܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܕܟܹܐ ܚܵܝܪܵܐ ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂

ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ: ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܬܲܡܪܸܣ (1854 ـ 1881): ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ (1790 ـ 1878) ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܗܵܕܹܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862 ܒܫܸܡ: ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ (ܐܲܘ ܡܵܪܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ): ܘܛܵܥܢܵܐ ܝܵܬ ܫܸܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1843: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1898 ݂

ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܦܪܝܼܣܘܼܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܡܝܼܖܹ̈ܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ (ܩܘܿܪܝܵܐ): ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(2) ܟܠܡ ܡܼܢ ܩܲܠܥܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1906 ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1924: ܡܩܘܼܒܸܠܠܵܗ̇ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕ(ܩܘܿܪܝܵܐ) ܕܲܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܵܬܲܝܗܝ ܘܲܡܚܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܩܲܠܥܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܟܡܵܐ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܘܥܲܣܩܵܘܵܬܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܟܒ݂ܵܫܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ ݂

أبونا سيلوا عزيز رسام، كاهن كلداني في كركوك ، أمام مدخل كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
أمام كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في الأمس(صورة) واليوم(أنقاض).
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ضمن كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ضمن كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܟܵܪܟܘܼܟ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ ܣܪܝܼܬܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܠܗܵܠܵܐ ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚ ܦܫܝܼܛܵܐܝܼܬ ܠܗܲܝܟܠܵܗ̇ ܡܲܚܪܵܝܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܣܘܼܟܲܡܬܐ ܥܲܠ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܒܵܙܠܝܼܠܝܼܟܵܝܬܐ ܘܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܕܬܐ ܒܚܲܡܫܵܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܕܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܣܵܢܕܝܼ ܠܩܘܼܫܬܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܐ ݂ ܠܡܲܕܢܚܵܐ: ܟܹܐ ܡܵܛܹܐ ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܘܡܲܥܒܖܹ̈ܗ ܒܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܠܵܬܐ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ݂ ܗܿܘ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܵܡܵܢܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܬܚܘܿܬ ܡܲܛܲܠܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܩܸܛܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܪܒ݂ܝܼ ܠܐܲܦܲܝ ܪܸܡܙܵܐ ܕܝܲܘܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ݂ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܒܪܹܫ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܐܡܵܐ ݂ ܘܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܥܲܠ ܦܵܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܩܕܵܡܵܝܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ: ܘܗܿܘ ܒܵܬܪܵܝܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ݂ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܵܗܕܵܐ (ܒܹܝܬ ܣܵܗܕܹ̈ܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܛܘܼܡܖܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘܚܲܕ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1956 ݂

ܘܐܝܼܬ ܚܕܵܪ ܥܹܕܬܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܫܟܢܹ̈ܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ: ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܚܵܬܘܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ݂

ܘܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇: ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܡܲܚܵܪܘܼܬܹܗ ܛܵܒ݂ ܕܡܝܼܪܬܐ ܘܓܵܪܫܵܢܬܐ: ܘܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܬܵܓ݂ܹ̈ܐ ܚܦܝܼܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܡܲܘܨܠܵܝܵܐ ܩܸܛܡܵܝܵܐ: ܘܥܲܡ ܐܲܛܪܵܐ ܕܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܘܟܵܘܵܬܐ ( ݂ ݂ ݂ ): ܐܸܠܵܐ ܘܥܲܡ ܒܝܼܫܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ ܢܦܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬ!

ܡܲܝܵܐ ܘܲܪܛܝܼܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܲܘ ܨܸܠܦܹ̈ܐ: ܡܘܼܡܚܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܘܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠ ܪܣܝܼܟ݂ܘܼܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܚܲܪܬܐ ܓܘܼܪܘܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܓܒܸܪܘܼܢ ܠܨܸܠܦܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܢܛܵܐ ܥܲܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961: ܡܢܘܼܣܹܐ ܠܹܗ ܡܲܛܪܵܢ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ ܪܲܒܵܢ ܕܲܡܥܲܕܸܪ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܪܚܸܫܠܹܗ ܠܲܩܕܵܡܵܐ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓ݂݇ܠܵܐ ݂

ܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܪܛܝܼܒ݂ܘܼܬܐ ܘܫܘܼܚܵܠܵܦܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܪܵܒܵܐ ܝܲܩܘܼܪܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܣܢܝܼܕܬܐ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܦܲܚܝܼܝܹ̈ܐ ܘܲܡܚܝܼܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐܦܵܝܹ̈ܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܡܼܢ ܠܵܐ ܚܫܝܼܚܘܼܬܐ ܕܲܫܡܸܢܬܐ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܠܲܡܦܲܪܘܿܩܹܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ݂

ܒܵܬܹ̈ܐ ܟܖ̈ܝܼܟܹܐ ܒܥܹܕܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ ܣܪܝܼܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܚܵܙܩܝܼ ܘܥܵܪܩܝܼ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܺܩܬܐ ܩܲܠܥܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܢܫܲܝܬܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܲܡܬܐ ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐ݇ܙܵܠܵܐ ܠܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܣܸܪܝܘܼܬܐ ݂

ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܲܟ݂: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܬܐ ܚܕܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܠܩܲܥܠܵܐ ܠܲܚܕܵܐ ܓܲܢܬܐ ܕܡܲܥܒܘܿܪܹܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܲܣܝܼܡܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܓܡܸܪܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܬܲܪܡܝܼܬܐ: ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܬܲܪܡܝܼܬܐ ܡܘܼܙܝܸܕܠܹܗ ܠܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ ݂

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬܐ ܝܵܖ̈ܬܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܪܵܒܵܐ ܩܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܪܲܒܬܐ ܩܵܐ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܲܢܲܝܬܹܗ ܠܠܸܒܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܗܵܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܟܘܼܦܫܹ̈ܐ ܐܸܫܛܵܖܹ̈ܐ ܘܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼܩܵܬܵܐ ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ: ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܚܸܙܝܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܩܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܚܦܝܼܖܹ̈ܐ: ܘܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ: ܘܲܣܦܵܩܹ̈ܐ ܠܝܼܬܘܿܖ̈ܓ̰ܵܝܹܐ ݂ ݂ ݂  ݂

ܒܕܲܥܒܲܪ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܠܵܚܡܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܡ ܣܢܝܼܩܘܵܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ݂ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܵܦܫܝܼ ܬܵܡܵܐ ܡܼܢ 300 ܠ 400 ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܦܲܠܓܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1862 ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ݂

مشهد داخلي شمالي لكاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد شرقي (باتجاه المذبح) ضمن كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد جنوبي شرقي ضمن كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد جنوبي غربي لكاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد الجدار الجنوبي ضمن كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
عمود ضمن الجدار الجنوبي لكاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بقايا عمود ضمن كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بقايا عمود ضمن كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
زاوية شمالية غربية على وشك الانهيار لكاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܟ݂ܵܖܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܣܲܗܵܕܵܐ ܥܲܠ ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ:

ܡܲܚܵܪܵܐ ܡܫܲܘܬܒ݂ܵܐ (متقاعد) ܠܝܼܘܝܼܣ ܒܲܗܓ̰ܲܬ: “ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܟܹܐ ܡܵܚܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܟܠ ܨܲܦܪܵܐ ܠܡܲܝܕܘܿܥܹܐ ܘܲܪܡܵܙܵܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂ ܒܲܝܬܝܼ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܟܹܐ ܐܵܙܸܠ݇ܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܒܫܵܥܬܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܒܢܘܼܓ݂ܗܵܐ ܕܟܠ ܝܲܘܡܵܐ ܥܲܡ ܒܵܒܝܼ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܫܲܡܵܫܵܐ: ܘܐܵܦ ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܡܫܲܡܫܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܘܼܕܵܫܵܐ: ܘܐܵܙܸܠ݇ܢ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܠܡܲܕܪܲܫܬܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܕܵܥܪܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢ݃ܕܪܹܫ݇ ܠܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܠܲܨܠܘܿܬܐ ܕܪܲܡܫܵܐ ݂ ܒܩܲܝܛܵܐ: ܟܲܕ ܗܵܘܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܟܹܐ ܡܨܲܠܹܝܚ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܩܕܵܡ ܡܲܕܒܚܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ” ݂

لويس بهجت، المهندس المتقاعد وأحد المرنمين القدامى لكاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لويس بهجت، المهندس المتقاعد وأحد المرنمين القدامى لكاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك أمام المدخل الغربي.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صورة تذكارية للويس بهجت، المهندس المتقاعد وأحد المرنمين القدامى لكاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
داخل كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية القديمة في كركوك في الستينيات واليوم.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܲܠܥܵܐ:

ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡܵܢܵܐ: ܠܦܘܼܬ݂ ܒܵܨܘܿܝܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܘܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܝܲܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ: ܟܒܲܪ ܡܲܣܓ݂ܕܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕ(ܐܘܿܠܘܿ ܓ̰ܵܡܵܐ) ܓܲܘ ܩܲܠܥܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܗܵܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܒܫܸܡ: ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܐܲܘ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܝܲܙܕܝܼܢ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܟ݂ܸܣܪܘܿ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂

ܠܦܘܼܬ݂ ܒܵܨܘܿܝܬܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ (ܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܐܲܡܝܼܢ): ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܡܲܣܓ݂ܕܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(13) ݂

ܡܲܣܓ݂ܕܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ: ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܕܲܡܙܲܝܚܝܼ ܒܹܗ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܫܝܼܥܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܒ݂ܝܹ̈ܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܘܝܼܠܹܗ ܐܵܦ ܚܲܕ ܡܼܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܢܒ݂ܝܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܕܝܼܵܬܹܩܹܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ(ܢܲܒܘܿܟ݂ܲܕܢܲܨܪ) ܘܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܪܚܸܩܵܐ ܠܒܵܒܸܠ ܥܲܡ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܝܲܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܠܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܵܒ݂ܠܵܝܵܐ ܡܫܲܒܚܵܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܲܡܫܲܡܸܫ ܠܫܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܦܵܖ̈ܣܵܝܵܬܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ݂ ܢܦܸܠܠܹܗ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܓܲܘ ܡܘܼܡܵܐ ܘܲܢܟܸܦܬܐ: ܘܲܦܪܸܩܠܹܗ ܒܕܘܼܡܵܪܵܐ ܡܼܢ ܡܲܪܒܘܿܥܝܼܬܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ݂ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܕܵܢܝܼܐܹܝܠ: ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܚܸܟ݂ܡܬܹܗ ܘܲܢܒ݂ܝܼܘܼܬܹܗ ܘܡܸܢܲܝܗܝ ܐܬܵܝܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܡܫܲܒܚܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܡܝܲܩܪܵܐ ܓܲܘ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܠܗܵܕܲܟ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ (ܟܒܲܪ ܟܢܘܼܫܬܐ ܘܥܹܕܬܐ) ܒܫܸܡ: ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܕܩܲܡ ܡܫܲܚܠܦܝܼܠܹܗ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܠܡܲܣܸܓ݂ܕܵܐ ݂ ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ (ܓ̰ܵܐܟ ܪܹܝܬܘܿܪܹܐ): ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܟܲܪܟܘܼܟ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ ܘܬܲܡܘܿܙ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1878: ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܠܥܲܕ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(17ـ 18) ݂

ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܚܕܵܢܲܝ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܙܲܘܓܵܐ ܒܩܘܼܒܬܐ: ܚܵܒܹܫ ܐܲܪܒܥܵܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܖܹ̈ܐ: ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ: ܘܚܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܹܗ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܘܡܝܼܫܵܐܹܝܠ ܘܥܲܙܲܪܝܵܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܒܫܸܡ: ܬܠܵܬܐ ܥܲܠܝܡܹ̈ܐ ܕܐܲܬܘܿܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܝܲܩܕܵܢܵܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܩܵܪܹܝܚ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ݂ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܝܲܩܖܹ̈ܐ ܘܲܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܐܲܪܬ݂ܙܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܘܐܸܕܝܘܿܡ ܟܹܐ ܣܵܥܪܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܓܵܓܹ̈ܐ (الحجاج) ܘܣܵܥܘܿܖܹ̈ܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂

مباني ومساجد (كنائس قديمة) في قلعة كركوك بجانب كاتدرائية أم الأحزان الكلدانية .
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe