ܥܹܕܬܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܡ (ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܣܡܘܿܩܬܐ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܡ (ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܣܡܘܿܩܬܐ) ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 35.468356 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.383714 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(344) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܥܲܠ ܚܲܕ ܬܸܠܵܐ ܕܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܘܬܐ ܕܝܵܙܕܝܼܓܲܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܿܘ ܕܲܦܩܸܕܠܹܗ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܲܦܪܵܡܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 445: ܘܲܩܛܸܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ 12000 ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܘܟܠܲܝܗܝ ܓܲܒ݂ܪ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 470 ܒܚܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܟ݂ܵܪܵܝܵܐ ܡܸܛܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܕܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܕܝܼܠܹܗ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܚܸܣܢܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܗܿܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܸܬ݂ܚܲܙܝܵܢܵܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ) ܕܲܦܩܸܕܠܹܗ ܠܲܦܪܵܡܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܬܘܼܘܸܒܠܹܗ ܘܲܬܘܸܚܠܹܗ (ندم) ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܠܵܐ ܒܝܵܬ݂ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܩܛܸܠܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

 

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܡ (ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܣܡܘܿܩܬܐ) ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ:  35468356 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44383714 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(344) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܟܲܪܟܘܼܟ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܛܵܥܢܵܐ ܝܵܬ ܫܸܡܵܐ: ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܢܲܗܪܘܿܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܝܵܐ ܕܨܵܠܹܐ ܓܲܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܵܒܹܪ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܢܲܗܪܵܐ ܕ(ܚܵܨܵܐ) ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܦܢܝܼܬܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܒܫܸܡܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕ(ܒܹܝܬ݂ ܓܲܪܡܵܝ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܕܲܥܡܝܼܪܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܵܗ̇ ܒܲܩܕܝܼܡ: ܓܲܪ̈ܡܵܝܹܐ ܕܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܫܸܪܫܲܝܗܝ ܡܼܢ (ܚܕܵܐ ܫܲܪܒܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܫܟܝܼܢܬܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ)[1]:  ܘܐܵܦ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܼ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܟܲܠܕܘܿ ܕܡܲܠܠܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ[2] ݂

_______

[1] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦ 15: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܪܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

[2] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦ 15: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܪܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

كنيسة طهمزكرد، مشهد من مدينة كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܝܤ ܲܘܓ ܵܪܦ ܵܝܐ ܘܓܝ ܲܘܦ ܲܘܠܝܞܝܪ ܵܝܐ:

ܡܼܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ (2 ݂1) ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܡܛܲܦܣܝܼ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܼܢ ܬܘܼܪ̈ܟܡܵܢܹܐ (ܫܝܼܥܵܐ ܘܣܘܼܢܵܐ) ܘܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ (ܣܘܼܢܵܐ) ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܒܲܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ) ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2018: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ 5000 ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ 7000 ܓܲܘ ܟܠܹܗ ܩܠܹܝܡܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ[1] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1838: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܟܠ 15000 ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ (300) ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ (800) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ 30000 ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܡܫܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2018 ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܥܦܸܦܠܹܗ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܘܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܢܸܦ̮ܛܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܥܦܸܦܠܵܗ̇ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܩܪܵܒ݂ܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ ܓܲܘ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ: ܘܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003 ݂ ܘܲܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕ(ܡܲܣܥܘܿܕ ܒܲܪܵܙܵܢܝܼ): ܪܹܫܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܟܲܪܟܘܼܟ ܢܛܝܼܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕ(ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܙܝܼܡܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2014 ݂

ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2017: ܦܘܼܢܥܵܡܵܐ (استفتاء) ܥܲܠ ܚܸܠܩܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܚܒܸܫܠܹܗ ܐܵܦ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܐܸܠܵܐ ܦܪܸܩܠܹܗ 16 ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܓܲܝܣܵܝܵܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܥܲܠ ܟܲܪܟܘܼܟ ܒܝܲܕ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܐ ܓܲܝܣܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܣܒ݂ܝܼܗ ܓܲܝܣܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܓܲܝܣܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ݂

_______

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܡܲܛܪܵܢ ܝܲܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ: ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ

بائع مشروبات ساخنة في شوارع كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ ܘܟܲܪܟܘܼܟ:

ܟܒܲܪ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܡܘܼܒܝܲܢܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ: ܗ: ܕ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܒ݂ܲܪܬܐ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܬܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܗ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝ ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܬܘܿܣ[1] ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܡܼܢ ܝܲܘܢܵܢ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ: ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܚܵܙܹܐ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܘܼܬܹܗ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܹܝܬ 117 ܘ 138 ݂

ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܟܲܪܟ݂ܵܐ[2]: (ܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܒܲܝܬܐ ܕܝܲܘܣܸܦ: ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ) ݂ ܠܵܐ ܢܵܦܹܠ ܗܵܢܵܐ ܫܲܩܨܵܐ (ܡܣܲܥܪܵܐ: مزار) ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܦܝܵܫܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܐܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܓܲܘ ܚܸܣܢܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (2) ܟܠܡ ܓܲܘ ܩܘܿܪܝܵܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 445 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܝܲܙܕܝܼܓܲܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܿܘ ܕܠܵܐ ܩܛܸܠܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ (12000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܟܠܲܝܗܝ ܬܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܗ[3] ݂ ܓܲܘ ܩܪܵܒܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܲܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܚܫܸܒ݂ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒܹ̈ܐ ܐܸܠܹܗ: ܘܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܒܝܵܬ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܵܐܹܡ ܐܲܘ ܪܵܫܹܡ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܙܲܪܕܵܫܬܵܝܬܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܹܗ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕ(6) ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ: ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܥܲܠ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܩܲܡ ܡܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕ(ܐܵܦܪܵܝܲܪ) ݂ ܒܗܵܕܹܐ ܙܒܲܢ݇ܬܐ (مرة): ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܓܵܗܵܬ݂ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ: ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܝܲܙܕܝܼܓ݂ܲܪܕ ܕܙܲܟܹܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ ܡܠܘܼܒܸܒ݂ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܲܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܠܗܵܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܘܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܣܵܗܕܝܼ ܥܲܠ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܝܲܙܕܝܼܓܲܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 470: ܗ: ܕ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܘܬܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ: ܩܛܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܚܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ( ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܕܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ )[4] ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܕܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܚܸܣܢܵܐ: ܡܼܢ ܡܲܘܬܒܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܡܼܢ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܟܹܐ ܡܙܲܝܚܝܼ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ݂

ܘܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 484/ 485: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܓܲܪܡܵܝ: ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܟܵܠܝܼ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܒܲܪܨܲܘܡܵܐ: ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܵܐ ܕܲܢܨܝܼܒ݂ܝܼܢ ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܕܵܥܪܝܼ ܐܲܘ ܡܫܲܢܝܼ ܠܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ: ܝܲܢ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܗ݃ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ݂ ܘܥܲܡ ܥܒ݂ܘܿܪܝܵܐ ܕܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܬܢܵܝܬܐ ܕܲܡ̈ܚܵܘܵܬ݂ܐ (أزمات) ܘܥܲܣ̈ܩܵܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܓܲܪܡܵܝ: ܠܥܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ (ܬܒ݂ܝܼܥܬܐ) ܠܥܹܕܬܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1553: ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܐܸܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18) ݂

_______

[1] ܫܸܡܵܐ ܡܵܪܹܐ ܫܸܪܫܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܛ / ܬ݂ܝܘܿܩܪܝܼܛܝܼ / ܣܘܼܟܵܠܹܗ: ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ݂

[2] ܟܲܪܟ݂ܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

[3] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 17: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

[4] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 17: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1968 ݂

 

لوحة لشهداء المسيحية في كركوك وإعدامهم في طهمازكرد.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ:

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܘܬܐ ܕܝܵܙܕܝܼܓܲܪܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܗܿܘ ܕܲܦܩܸܕܠܹܗ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܲܦܪܵܡܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 445: ܘܲܩܛܸܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ 12000 ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܲܪܟܘܼܟ ܘܟܠܲܝܗܝ ܓܲܒ݂ܪ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 470 ܒܚܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܟ݂ܵܪܵܝܵܐ ܡܸܛܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܕܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܕܝܼܠܹܗ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܚܸܣܢܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܗܿܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܸܬ݂ܚܲܙܝܵܢܵܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ) ܕܲܦܩܸܕܠܹܗ ܠܲܦܪܵܡܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܬܘܼܘܸܒܠܹܗ ܘܲܬܘܸܚܠܹܗ (ندم) ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܠܵܐ ܒܝܵܬ݂ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܩܛܸܠܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ݂

ܘܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ: ܕܝܼܠܹܗ ܥܹܕܬܐ ܣܡܘܿܩܬܐ: ܟܹܐ ܕܵܥܹܪ ܠܕܸܡܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܕܲܣܗܸܕܠܗ݇ܘܿܢ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܕܐܵܡܹܪ: ܕܝܼܠܹܗ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܟܝܵܢܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܬܸܠܵܐ ܘܓܲܘܢܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ ܕܐܲܪܥܹܗ: ܘܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܐ݇ܣܝܼܪܹ̈ܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܐܲܢܲܝ ܬܪܹܝܢ ܦܘܼܫܵܩܹ̈ܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 470 ܒܝܲܕ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܡܵܪܘܿܢ: ܐܵܦܸܢ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܕܲܝܪܵܐ ܓܲܘ ܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܠܥܲܕ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1607 ݂

ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܵܗܕܵܐ ܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܠܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1918 ܓܲܘ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܢܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܒܪ̈ܝܼܛܵܢܵܝܹܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܵܐ ܝܵܕܥܲܚ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ ܡܿܢ ܩܲܡ ܡܲܦܩܸܥܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ݂ ܐܵܪܵܐ ܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܪ̈ܝܼܛܵܢܵܝܹܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܠܙܲܝܢܲܝܗܝ ܡܛܘܼܫܝܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ؟ ܐܲܘ ܒܪ̈ܝܼܛܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܡܲܚܪܘܿܒܹܐ ܙܲܝܢܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ؟ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܡܲܚܪܸܒ݂ܝ ܠܥܹܕܬܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ݂

ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܲܡܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1923: ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܩܘܼܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܡܟܘܼܣܹܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܩܲܒ݂ܪ̈ܵܬ݂ܐ: ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ (ܫܲܟ) ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܲܢܲܝܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪ̈ܵܬ݂ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܘܼܫܬܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܦܵܪ̈ܝܵܬ݂ܐ: ܡܸܛܠ ܫܟܵܚܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

صورة قديمة لكنيسة طهمزكرد في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صورة قديمة لمقبرة وكنيسة طهمزكرد القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صورة قديمة لمقبرة وكنيسة طهمزكرد القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صورة قديمة لمقبرة وكنيسة طهمزكرد القديمة في كركوك‘ مشهد داخلي عام 1848.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صورة قديمة لمقبرة وكنيسة طهمزكرد القديمة في كركوك‘ مشهد داخلي عام 1848.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
أسفل المقبرة ومدخل كنيسة طهمزكرد القديمة في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ:

ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܚܲܕ ܬܸܠܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܢܵܛܘܿܪܵܐ ܠܬܲܪܥܹܗ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܕܦܵܐܹܫ ܩܦܝܼܠܵܐ ܒܚܲܕ ܩܕܝܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ ܘܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܚܲܕ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ: ܘܗܿܘ ܩܕܵܡ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܫܵܓܹܠ ܟܠܹܗ ܓܵܪܹܐ ܕܬܸܠܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܠܕܵܪܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܟܬܝܼܒ݂ܵܬ݂ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܟܲܕ ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܬܵܡܵܐ ݂

ܒܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܡܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܡܲܘܬܒ݂ܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܒܝܘܼܪܟ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܣܸܡܵܠܹܗ ܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܡܵܪܲܬ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܙܲܘܓܵܐ ܘܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933: ܘܥܹܕܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܪܵܒܵܐ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܬ݂ܐ ܕܲܚܘܵܪ̈ܕܲܩܢܹܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܸܫ ܪܲܒܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬ݂ܐ ܘܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܟܲܕ ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܐܲܢܲܝ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܬ݂ܐ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1983: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܡܵܪܹܐ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ: ܘܒܲܩܪܵܫܵܐ ܐܘܼܦܩܵܝܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ݂ ܠܲܝܬ ܠܥܹܕܬܐ ܚܲܕ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܡܥܲܝܢܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܠܲܡܩܲܕܘܿܫܹܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1933 ݂

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ܒܲܩܕܝܼܡ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ܒܥܸܕܵܢ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܘܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܦܵܝܫܵܢܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܫܲܘܦܵܗ̇ ܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܡܲܘܬܒ݂ܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܨܘܼܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܩܝܼܛܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1948 ܕܡܲܚܙܝܼ ܘܓܵܠܝܼ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܐ ܐܵܪ̈ܕܸܟ݂ܠܵܝܹܐ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܠܲܝܬ ܒܐܲܢܲܝ ܨܘܼܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܐܸܫܛܵܪܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ݂

مدخل مجمع طهمزكرد .
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مفتاح بوابة مدخل مجمع طهمزكرد .
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ممر مدخل مجمع طهمزكرد .
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة وكنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حجر جنائزي باللغة العربية ضمن مقبرة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة وكنيسة طهمزكرد في كركوك.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مدخل كنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر ضمن كنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر ضمن كنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر ضمن كنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر ضمن كنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ:

ܠܗܵܠܵܐ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܡܼܢ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܕܵܟ݂ܪܝܼ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܠܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܛܲܗܡܲܙܓܸܪܕ ݂

 

مقبرة و كنيسة طهمزكرد في كركوك.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe