ܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ (ܟܘܿܢܵܐ ܣܝܼܟ݂ܘܿܪ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 61 13 80 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 89 58 72 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(736) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܘܼܡܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܡܵܬܐ ݂

ܠܵܐ ܝܵܕܥܲܚ ܐܸܠܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ: ܘܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕܡܵܨܹܝܚ ܫܵܩܠܲܚ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܸܢܵܗ̇: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܙܒ݂ܝܼܢܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ ܒܝܲܕ ܣܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܡܵܪܵܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܫܲܪܡܲܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ(250) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܘܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ݂ ܘܗܵܕܹܐ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܵܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܗ: ܕ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܣܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܡܲܫܠܡܵܢܝܼܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܣܲܝܦܘܿ) ܒܝܲܕ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܢܹ̈ܐ 1913 ܘ 1918 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܘܼܡܬܐ: ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܡܼܢ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܫܡܸܢܬܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒܵܐ ܚܦܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܛܲܪܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ ݂


كنيسة شيرمان القديمة المحولة إلى مخزن. تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ[1] ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 61 13 80 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 89 58 72 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(736) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܘܼܡܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܡܵܬܐ ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܡܵܬܐ ܕ(ܫܲܪܡܲܢ) ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܓܵܢܝܵܐ ܥܲܠ ܫܸܠܫܸܠܬܐ ܕܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(12) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܓܘܿܢܕܸܟ: ܘ(19) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(100) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘ(93) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ݂

__________

[1] ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܡܵܬܐ ܐܵܦ ܒܫܸܡ: ܬܫܵܪܡܝܼܢ: ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܒܫܸܡ: ܟܘܿܢܵܐ ܣܝܼܟ݂ܘܿܪ ݂

قرية شيرمان والكنيسة القديمة الموجودة على المرتفع.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܕܵܥܹܪ ܫܸܪܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܲܡܣܲܒ݂ܖ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ): ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ: ܐܵܢܝܼ ܕܡܘܼܫܚܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܕܘܼܟܵܐ ܕܥܲܩܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܪܡܲܢ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܠܓܵܠܘܼܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܠܥܲܕ ܐܲܖ̈ܒܲܥܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬܐ ܕܵܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒܫܪܵܪܵܐ ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܠܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܣܗܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܥܒܸܪܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂

ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܵܢܝ݇ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܪܒ݂ܵܝܬܐ ܘܓܲܪܘܲܣܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܗ̇: ܗܵܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܲܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂ ܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܡܫܚܠܘܿܦܹܐ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܫܲܪܡܲܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܩܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ݂ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܡܵܬܐ ܕ(ܫܲܪܡܲܢ) ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܪܘܼܣܬܵܩܵܐ ܕ(ܥܲܩܪܵܐ) ܒܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬܐ ܖ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ: ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܘܓܘܼܢܚܵܝܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܬܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܹܝܬ 1915 ـ 1918 ݂

 ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܦܫܝܼܩܵܐ ܘܢܝܼܚܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1961 ܘ 1991: ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܠܦܹܫܡܲܪܓܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ܒܐܲܢܲܝ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܘܲܡܚܵܝܵܬܐ ܙܲܝܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܙܲܝܢܹ̈ܐ ܟܝܼܡܝܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܖ̈ܚܸܩܹܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ: ܘܲܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܠܦܸܢܝܵܬ̈ܐ  ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ݂

المرتفع الذي توجد عليه الكنيسة القديمة في شيرمان
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗܵܠܵܐ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܫܲܪܡܲܢ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ (250) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܚܲܕ ܟܵܗܢܵܐ ܘܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ[1] ݂ ܫܲܪܡܲܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܬܠܵܬ ܦܸܢܝܵܬܵܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ ܕܩܘܼܢܛܸܪܢܘܼܢ ܓܵܘܵܗ̇ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܪܝܼܦܵܝܬܐ[2] ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܫܲܪܡܲܢ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܐܵܦܸܢ ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܡܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܲܘ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܕܥܸܪܹܗ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܠܫܲܪܡܲܢ ݂ ܘܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘܿܡ ܐܲܝܟ݂ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ: ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܲܘ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܵܬܐ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ:(ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ): ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܘܼܦ݂ܲܢܟܟ̰ܝܼ 1913: ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܐ ܠـ 1914: ܦ 51 ݂

[2] ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(16) ܒܬܲܡܘܿܙ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܕ(ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ) ܠܫܲܪܡܲܢ: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ݂

العائلة المالكة لكنيسة شيرمان.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܲܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ:

ܠܵܐ ܝܵܕܥܲܚ ܐܸܠܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ ܒܘܼܕ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܫܸܡܵܗ̇: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܛܠܝܼܩܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ݂ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܪܵܒܵܐ ܛܵܒ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܝܚ ܙܗܝܼܖܹ̈ܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܣܪܝܼܬܐ ݂

ܘܠܵܐ ܝܵܕܥܲܚ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܘܚܲܕܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܬܘܼܢܝܼܬܐ: ܟܲܕ ܡܵܨܹܝܚ ܕܫܵܩܠܲܚ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܙܒ݂ܝܼܢܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܣܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܵܪܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ (ܐܲܚܡܲܕ)[1] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗܵܠܵܐ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܫܲܪܡܲܢ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ (250) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ: ܪܵܡܙܵܐ ܗܵܕܹܐ ܣܵܗܕܘܼܬܐ: ܕܡܵܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܣܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܲܚܡܲܕ: ܘܡܲܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܣܲܝܦܘܿ): ܒܝܲܕ ܐܘܼܚܕܵܢ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ܘ 1918 ݂

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܫܒ݂ܵܩܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܠܡܵܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܥܸܩܪܵܐ ܕܢܵܬܵܐ: ܘܲܒܚܲܝܠܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ݂ ܘܲܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܐ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܙܘܼܒܲܢܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܩܝܼܠܬܐ ܘܲܟܒ݂ܝܼܫܬܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ݂ ܒܸܕܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܪܵܝܵܐ ܘܒܸܠܚܵܡܵܐ ܥܲܡ ܡܲܪܕܘܼܬܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ: ܘܢܝܼܫܵܬܩܹ̈ܐ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܠܲܫܪܵܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܘܡܵܬܘܵܬܵܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܥܲܕ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܫܲܪܡܲܢ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܘܼܡܬܐ ܘܐܸܕܝܘܿܡ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ  ܕܚܲܕ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܵܐ ݂

ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܟܸܢܦܵܐ (ܛܵܪܡܵܐ) ܩܕܵܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܩܕܵܡܵܝܵܐ ݂

ܘܥܹܕܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܡܼܢ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܫܡܸܢܬܐ ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟܘܼܦܵܢܵܐ ܝܠܹܗ: ܘܝܼܠܹܗ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ݂ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܕܐܸܣܟܘܼܦܬܐ: ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒܵܐ ܚܦܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܛܲܪܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ ݂

ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܬܪܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܩܸܫܬܵܬ݂ܐ ܡܩܲܒܒܹ̈ܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܐܵܘܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܩܸܒ݂ܝܵܐ (خزان) ܙܥܘܿܪܵܐ ܚܵܒܹܫ ܚܖ̈ܝܼܒ݂ܵܬܐ ݂ ܟܒܲܪ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܹܐܪܵܐ ܕܡܲܝܵܐ ܐܲܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܠܲܡܩܲܪܩܘܿܙܹܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ݂ ܘܲܟܒܲܪ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܗܵܢ ܐܵܘܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܵܕܲܪܬܐ (رواق) ݂ ܠܬܲܚܬ ܒܙܵܘܝܼܬܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܒܵܬܲܪ ܓܘܼܕܵܐ: ܐܝܼܬ ܗܵܘ ܫܲܘܦܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܥܲܡ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܓܘܼܪܢܵܐ ݂

ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܣܟܝܼܪܵܐ: ܘܲܦܫܝܼܛܬܐ ܝܠܵܗ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܡܼܢ ܐܵܘܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܲܬܪܵܝܵܢܵܐ: ܠܐܲܦܲܝ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܠܒܵܬܪܵܐ: ܗܵܠܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܩܸܫܬܵܝܵܐ: ܘܗܿܘ ܟܹܐ ܡܗܲܕܹܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܲܚܖ̈ܝܼܒ݂ܵܬܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܟܘܼܦܵܢܵܐ ܡܲܡܛܹܐ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܒܡܲܕܒܚܵܐ ݂   

__________

[1] ܫܩܸܠܠܵܗ̇ (ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ) ܠܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕ(ܐܲܚܡܲܕ) ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ 16 ܒܬܲܡܘܿܙ 2017 ݂

كنيسة شيرمان القديمة المحولة إلى مخزن.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مدخل على الواجهة الجنوبية لكنيسة شيرمان القديمة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حجارة مدخل كنيسة شيرمان القديمة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
داخل كنيسة شيرمان القديمة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الصحن والباب الملكي لكنيسة شيرمان القديمة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بقايا المذبح الرئيسي لكنيسة شيرمان القديمة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بقايا جرن المعمودية لكنيسة شيرمان القديمة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تجويف ضمن كنيسة شيرمان القديمة .
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe