ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 11 06 76 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 39 95 89 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(799) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܠܘܵܬ݂ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܚܲܕ ܛܲܦܵܝܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ: ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1695 ܠܡܵܪܲܢ ݂

ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܦܵܠܛܵܐ (100) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܖ̈ܲܒܥܹܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܕܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܲܢܕܘܼܖ̈ܬܵܢܵܝܹܐ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܛܵܥܢܝܼ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܫܲܘܦܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ݂


كاتدرائية مريم العذراء في عقرة. تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 11 06 76 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 39 95 89 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(799) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܠܘܵܬ݂ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܩܪܵܐ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܫܢܵܝܕܲܪ) ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܢ ܐܵܦ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(96) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘ(80) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܸܢ̈ܦܵܬ݂ܐ (شرفات) ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܒܪܹܫܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܗܵܝ ܩܲܠܥܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1840 ݂ ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܲܢܹ̈ܐ ܘܫܲܡܫܘܼܡܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܒܵܬܹ̈ܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܛܝܼܢܵܐ ݂

كاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مريم العذراء من قمة المدينة القديمة في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܕܵܥܹܪ ܫܸܪܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܲܡܣܲܒ݂ܖ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ): ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ: ܐܵܢܝܼ ܕܡܘܼܫܚܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܕܘܼܟܵܐ ܕܥܲܩܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܪܡܲܢ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܠܓܵܠܘܼܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܠܥܲܕ ܐܲܖ̈ܒܲܥܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܖܹ̈ܐ ܘܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܝܵܪܬܘܼܬܐ[1] ݂

ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬܐ ܕܵܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒܫܪܵܪܵܐ ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܠܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܣܗܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܥܒܸܪܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂

ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܵܢܝ݇ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܪܒ݂ܵܝܬܐ ܘܓܲܪܘܲܣܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܗ̇: ܗܵܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܲܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܒܫܸܡ ܦܢܝܼܬܐ ܕܡܲܪܓܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܕܲܝܖ̈ܵܘܵܬܐ ܟܲܒܝܼܖܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܲܪ ܥܹܕܬܐ: ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܲܒܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܥܵܒܹ̈ܐ[2]:ܕܲܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܫܲܪܒܹܗ ܒܕܵܪܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ ܕܲܝܪܵܝܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܡܲܪܓܵܐ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܘܝܲܬܝܼܪ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ: ܘܲܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕ(ܖܹ̈ܫܵܢܹܐ) ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܡܲܪܓܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܐܸܫܛܵܖܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܖܹ̈ܐ ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܹܝܢ ܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ[3] ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܸܣܪܝܼܢ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܡܲܪܓܵܐ ݂ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܕܟ݂ܝܼܖܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܡܸܢܲܝܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕ ܓܲܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܥܹ̈ܐ ܒܵܬܲܪ ܕܵܪܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܟ݂ܝܼܖܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܐܲܪܒܥܵܐ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ ܥܲܡ ܫܬܝܼܢ ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܬܵܒܘܿܥܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

ܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܩܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ݂

ܠܥܲܕ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1850: ܥܲܩܪܵܐ ܘܙܵܟ݂ܘܿ ܘܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܐ: ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܗܵܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܲܠܓܹ̈ܐ ܠܲܬܠܵܬܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܝܵܬܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ [4] ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ݂ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܥܲܩܪܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܚܲܕ ܪܘܼܣܬܵܩܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܒܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬܐ ܖ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ: ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܘܣܸܪܝܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܨܦܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܚܲܕ ܩܵܐܹܡ ܓܘܼܢܚܵܝܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ: ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ـ 1918 ݂

ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܦܫܝܼܩܵܐ ܘܢܝܼܚܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1961 ܘ 1991: ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܠܦܹܫܡܲܪܓܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ܒܐܲܢܲܝ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܘܲܡܚܵܝܵܬܐ ܙܲܝܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܙܲܝܢܹ̈ܐ ܟܝܼܡܝܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܖ̈ܚܸܩܹܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܕܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ܘܓܲܘ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܨܦܵܚܝܵܬ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܵܦܝܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܝܼܬܐ: ܘ(ܕܵܥܹܫ) ܓܲܘ ܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܐ̈ܐܵܬܐ ܕܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܕܚܵܕܪܝܼ ܒܵܬܲܪ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: http://diarna.org

[2] ܢܵܦܹܠ ܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܠܵܐ ܫܟܸܚܠܹܗ ܝܲܠܝܼܦܵܐ ܕܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ (ܦܝܼܬܵܠ ܟܹܝܢܝܹܗ) ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܬ݂ܖܹ̈ܐ (ܥܸܬܩܹ̈ܐ) ݂ “ܕܥܘܿܪ: ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܬܐ: ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܒܐܲܖ̈ܝܼܟ݂ܵܬܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢܝܵܬܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܙܥܘܿܪܬܐ”: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܪܢܸܣܬ ܠܝܼܓ݂ܘܿ: ܦܵܪܝܼܣ 1891: ܦ 844 ـ 845 ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܥܹܕܵܬܵܢܵܝܵܐ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: 1318 ـ 1913: ܕܹܝܦܸܕ ܘܝܼܠܡܫܝܼܪܣܬ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܒܝܬܪܸܣ (ܠܘܿܦ̮ܵܐܢ) 2000: ܦ 155 ݂

[4] ܚܙܝܼ :(ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ): ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܐ ܠـ 1914: ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܘܿܦܲܢܟܟ̰ܝܼ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܵܪܕܝܼܢ: ܦ 70 ݂

المدينة القديمة في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مريم العذراء في عقرة من الأسفل.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܩܪܵܐ:

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1890 ـ 1891: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (4700) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ (4150) ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܘ(300) ܝܼܣܲܖ̈ܠܵܝܹܐ[1]: ܘ(250) ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܝܲܥܩܘܿܒܵܝܹ̈ܐ)[2] ݂ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ (15) ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ: ܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬܐ ܛܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܥܹܕܬܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܲܕܪܲܫܬܐ: ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܝܵܬܒ݂ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܓܘܼܕܵܐ ܘܥܲܠ ܨܝܼܦܬܐ (الحصير): ܘܡܲܠܦܵܢܵܐ ܗܵܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ[3] ݂ ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܹ̈ܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܘܠܵܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܟܹܐ ܟܵܦܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܐܲܘ ܓܲܘ ܚܲܕ ܓܸܦܵܐ ܚܦܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܵܪܵܐ ܠܲܡܩܲܕܘܿܫܹܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܘܗܵܕܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܢܵܦܠܵܐ ܠܬܲܚܬ ܟܵܬܸܕܪܵܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂

ܒܪܘܼܣܬܵܩܵܐ ܕܥܲܩܪܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (81) ܡܵܬܐ: ܫܵܟܢܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܲܝܗܝ (11000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: (10150) ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܘ(550) ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܝܲܥܩܘܿܒܵܝܹ̈ܐ: ܘ(300) ܝܼܣܲܖ̈ܠܵܝܹܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܠܵܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ݂ ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܡܼܢ (250) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ (ܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ): ܥܲܡ ܬܪܹܝܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ[4] ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܦܠܵܫܵܐ ܒܹܝܬ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܘܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܩܪܵܐ ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1963 ܬܚܘܿܬ ܢܘܼܪܵܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ܥܲܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ݂ ܘܩܲܡ ܬܵܒܥܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܬܐ ܐܵܦ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܵܬܐ ܡܼܢ ܖ̈ܘܼܡܝܵܬܐ ܕܢܲܚܠܵܐ: ܕܩܲܡ ܡܲܚܪܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܨܲܕܵܐܡ ܘܡܘܼܩܸܕܠܹܗ ܠܲܫܒܲܥ ܡܵܬܘܵܬܵܗ̇ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܬܪܝܼܨܵܐ ܡܼܢ ܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܕܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܐܵܢܝܼ ܕܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ܒܥܸܠܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܒܬܲܡܘܿܙ 2017 ܦܝܼܫܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ (100) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܡܼܢ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܕ(500) ܠ (600) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܥܖ̈ܝܼܩܹܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܗܵܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܒܸܒܨܵܪܵܐ ݂

__________

[1] ܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܫܸܡܵܐ (ܝܼܣܲܖ̈ܠܵܝܹܐ) ܠܲܪܡܵܙܵܐ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂

[2] ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖܝܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂

[3] ܚܙܝܼ:”ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܬܐ: ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܒܐܲܖ̈ܝܼܟ݂ܵܬܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢܝܵܬܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܙܥܘܿܪܬܐ”: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܪܢܸܣܬ ܠܝܼܓ݂ܘܿ: ܦܵܪܝܼܣ 1891: ܦ 844 ـ 845 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܡܢܵܬܐ 1: ܓ̰ܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܡܲܛܒܲܥܬܐ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965: ܦ 266 ݂

اخل كاتدرائية مريم العذراء في عقرة، سابقاً.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
داخل كاتدرائية مريم العذراء في عقرة، سابقاً.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ:

 ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܘܼܢܵܝܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܚܲܕ ܛܲܦܵܝܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܵܗ̇ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ: ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܒܘܼܕ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1695 ܠܡܵܪܲܢ ݂

ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1890 ـ 1891: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ[1]: ܘܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܩܘܼܕܵܫܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܒܲܝܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ[2] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ 1955 ܬܢܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܫܹܝܟ݂ܘܿ (ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܵܬܲܪܟܸܢ) ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܒܢܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܚܲܕܬܐ ܩܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬܐ: ܘܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܚܕܲܬܐ ܘܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܠܚܵܬܘܵܬܐ ܕ(ܣܵܢܬ ܟܵܬܪܝܼܢ) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1963: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܫܒ݂ܵܩܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܘܠܵܐ ܦܝܼܫ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܘܡܘܼܥܡܸܪܵܐ ݂

__________

[1] ܡܲܒܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ

[2] ܡܲܒܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ

كاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܟܵܢܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ:

ܠܲܣܥܵܪܵܐ ܘܐ݇ܙܵܠܵܐ ܠܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ: ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܢ ܕܐܵܙܹܠ݇ܚ ܠܢܵܛܘܿܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ[1] ܕܐܝܼܬ ܓܹܒܹܗ ܩܕܝܼܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܦܵܠܛܵܐ (100) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܖ̈ܲܒܥܹܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܕܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܲܢܕܘܼܖ̈ܬܵܢܵܝܹܐ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܛܵܥܢܝܼ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ: ܡܢܵܬܹܗ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܬܐ ܒܸܫ ܠܥܸܠ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܡܲܥܒܖܹ̈ܐ ݂

ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܚܠܝܼܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܟܹܐܦܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ (أنقاض) ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܟܣܵܝܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ݂ ܓܲܘ ܦܵܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܘܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܘܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܛܵܥܹܢ ܐܵܬܵܐ ܕܛܲܪܩܘܼܬܐ ݂

ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܼܢ ܠܸܒܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܘܿܦܬܐ ܕܠܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܐܲܘ ܕܠܵܐ ܚܲܕ ܦܵܨܘܿܠܵܐ ܓܸܠܝܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܦܵܐܹܫ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܡܼܢ ܠܸܒܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܣܩܵܢܵܐ (درج) ܦܫܝܼܛܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܬܲܝܡܵܢܵܝܵܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ: ܠܲܝܬ ܫܲܘܦܵܐ ܠܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܫܲܘܦܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ݂

ܘܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ: ܐܵܬܵܐ ܕܛܲܪܩܘܼܬܐ ܘܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܥܲܠܠܹܗ ܨܘܼܒܵܬܵܐ (زخارف) ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܵܬܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܚܲܕ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܫܡܝܼܛܹ̈ܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: “ܡܵܪܬܐ ܕܘܲܪܕܝܼܵܐ ܡܩܘܼܕܲܫܬܐ” ݂

ܠܲܝܬ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܩܵܐ ܦܵܠܵܛܝܼܢ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ: ܘܠܲܝܬ ܦܪܘܿܣ ܕܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܓܢܵܒ݂ܵܐ ݂

ܩܕܵܡ ܥܹܕܬܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܡܼܢ ܚܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܟܹܐܦܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܚܲܕ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܩܸܫܬܐ ܟܹܐܦܵܝܬܐ ܣܒ݂ܝܼܗ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܬܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܨܘܼܒܵܬ݂ܵܐ ܘܣܸܩܠܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ݂

__________

[1] ܫܸܡܵܐ ܕܢܵܛܘܿܪܵܐ ܝܼܠܹܗ: ܡܘܼܚܲܡܲܕ ܪܸܓ̰ܲܒ: ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕ(ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ16 ܒܬܲܡܘܿܙ 2017 ݂

باب مدخل كاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
داخل كاتدرائية مريم العذراء في عقرة اليوم.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بقايا المذبح الرئيسي لكاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المذبح الجانبي الأيمن لكاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كتابة سريانية ضمن كاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كتابة سريانية ضمن كاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قمة الباب الملكي وعليه كتابة باللغة السريانية ضمن كاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
شعار النبالة الحجري الكلداني ضمن كاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جدار ومدخل كاتدرائية مريم العذراء في عقرة
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كتابة سريانية على مدخل كاتدرائية مريم العذراء في عقرة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe