ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܲܘ ܓܘܿܢܕܸܟ

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܲܘ (ܓܘܿܢܕܸܟ) ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ64 91 79 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ83 81 78 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(836) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠ ܚܲܕ ܒܘܼܠܛܵܐ (نتوء) ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕ(ܓܘܿܢܕܸܟ): ܒܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܡܵܪܹܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܐܲܬܪܵܝܬܐ ݂ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܵܡܬܐ ܕܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܗܿܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ ݂ ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܝܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܛܘܼܪܵܝܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܚܪܝܼܒ݂ܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܩܵܐܹܡ ܝܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܕܲܣܸܪܝܘܼܬܐ ܐܲܡܝܼܢܬܐ ݂ ܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܒܸܩܪܵܐ ܘܬܲܘܖ̈ܵܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܫܲܚܠܲܦܬܹܗ ܠܒܹܝܬ݂ ܬܲܘܖܹ̈ܐ (ܓܘܿܡܵܐ) ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܚܦܵܝܬܐ ܘܲܪܚܵܩܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܕܲܬܢܵܝܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ: ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܝܵܪܬܘܼܬܵܢܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ݂


دير مار عوديشو في غونديك. الواجهة الشرقية. تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܲܘ (ܓܘܿܢܕܸܟ)[1] ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ64 91 79 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ83 81 78 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(836) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܡܵܬܐ ܕ(ܓܘܿܢܕܸܟ) ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(110) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(100) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ: ܘܢܵܦܠܵܐ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(19) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕ(ܥܲܩܪܵܐ): ܥܲܠ ܫܸܠܫܸܠܬܐ ܕܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܕܲܝܪܵܐ ܟܹܐ ܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܡܼܢ ܦܵܬܵܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂

__________

[1] ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܡܵܬܐ ܐܵܦ ܒܫܸܡ: ܢܝܼܪܝܼܡ: ܐܲܘ ܢܝܼܪܵܡ: ܐܲܘ ܢܝܼܪܝܼܡ ܓܘܿܢܕܵܟ ݂

إطلالة نحو الشرق وقرية غونديك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إطلالة نحو الشرق وقرية غونديك من دير مار عوديشو.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إطلالة نحو الشرق وقرية غونديك من دير مار عوديشو.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إطلالة نحو الشمال الشرقي من دير مار عوديشو.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܕܵܥܹܪ ܫܸܪܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܲܡܣܲܒ݂ܖ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ): ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ: ܐܵܢܝܼ ܕܡܘܼܫܚܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܓܘܿܢܕܸܟ: ܒܫܸܡ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܐܹܝܠܝܼܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܚܦܸܩܠܵܗ̇  ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1930 ܠ(15) ܝܼܩܲܪܬܐ ܡܼܢ ܓܵܠܘܼܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܠ(ܥܲܩܪܵܐ) ܒܐܲܪܒܥܝܼܢܵܝܵܬܐ[1] ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬܐ ܕܵܖܹ̈ܐ ܡܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒܫܪܵܪܵܐ ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܠܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܣܗܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܥܒܸܪܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂

ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܵܢܝ݇ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܪܒ݂ܵܝܬܐ ܘܓܲܪܘܲܣܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܗ̇: ܗܵܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܲܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂ ܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܡܫܚܠܘܿܦܹܐ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ݂ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܡܵܬܐ ܕ(ܓܘܿܢܕܸܟ) ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܪܘܼܣܬܵܩܵܐ ܕ(ܥܲܩܪܵܐ) ܒܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ (ܓܵܠܘܼܬ݂ܐ: جالية) ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬܐ ܖ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ: ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܘܓܘܼܢܚܵܝܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܬܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܹܝܬ 1915 ـ 1918 ݂

 ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܦܫܝܼܩܵܐ ܘܢܝܼܚܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1961 ܘ 1991: ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܠܦܹܫܡܲܪܓܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ܒܐܲܢܲܝ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܘܲܡܚܵܝܵܬܐ ܙܲܝܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܙܲܝܢܹ̈ܐ ܟܝܼܡܝܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܖ̈ܚܸܩܹܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܐ ܘܩܸܢܛܵܝܬܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ (ܓܘܿܢܕܸܟ) ܣܲܗܵܕܬܐ ܥܲܠ ܛܠܵܩܬܐ ܘܲܚܦܵܝܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܵܗ̇ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: http://diarna.org

سلسلة الجبال الواقعة شمال شرق مار عوديشو .
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حجارة دير مار عوديشو مع الأشواك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إطلالة على الواجهة الشرقية من دير مار عوديشو
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܓܸܦܵܐ (ܡܥܲܪܬܐ) ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܒܪܵܫ (ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ܒܐܲܪܒܸܠ) ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܘܵܐܢ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܕܠܵܐ ܚܝܵܪܵܐ ܠܕܘܼܟܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܘܩܝܼܡܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܖܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ: ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܒܵܬܲܪܟܸܢ (ܒܕܲܥܬܝܼܕ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܥܡܝܼܕܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܲܓ݂ ܓܲܘ ܐܲܪܒܸܠ ܟܲܕ ܠܵܐ ܩܒܸܠܠܹܗ ܕܫܵܒܹܩ ܠܬܲܘܕܝܼܬܹܗ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܚܕܲܬܐ: ܘܕܵܥܹܕ ܠܚܲܢܦܘܼܬܐ ݂ ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܗܿܘ ܕܠܵܐ ܝܕܸܥܠܹܗ ܠܣܲܗܕܘܼܬܐ: ܚܲܕ ܡܼܢ ܟܵܖ̈ܘܿܙܹܐ ܓܲܒܵܖܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܗܸܒ݂ܠܹܗ ܫܸܡܹܗ ܩܵܐ ܪܵܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬܵܐ ܕܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܝܼܠܹܗ: ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܐܲܘ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ: ܘܪܵܒܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܓܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬ ܒܲܝܗܝ ܗܵܢ ܫܸܡܵܐ ݂

إطلالة على الواجهة الشرقية من دير مار عوديشو.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إطلالة على الواجهة الشرقية من دير مار عوديشو.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗܵܠܵܐ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܓܘܿܢܕܸܟ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ (100) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܚܲܕ ܟܵܗܢܵܐ ܘܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ[1] ݂ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܪܝܼܦܵܝܬܐ[2] ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܓܘܿܢܕܸܟ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܖ̈ܝܼܒ݂ܵܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܲܘ ܥܸܬܩܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܩܪܝܼܬܐ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ :(ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ): ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܘܼܦ݂ܲܢܟܟ̰ܝܼ 1913: ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܐ ܠـ 1914: ܦ 51 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܓܘܿܢܕܸܟ ܒܫܸܡ: ܢܝܼܪܵܡ ݂

[2] ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(16) ܒܬܲܡܘܿܙ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܕ(ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ) ܠܓܘܿܢܕܸܟ: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ݂

إطلالة على جهة الجنوب من دير مار عوديشو.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إطلالة على جهة الشمال من دير مار عوديشو.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܲܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ:

ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠ ܚܲܕ ܒܘܼܠܛܵܐ (نتوء) ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕ(ܓܘܿܢܕܸܟ): ܒܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܡܵܪܹܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܐܲܬܪܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܬܘܼܚܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܕܥܸܬܩܹ̈ܐ ܦܘܿܠܲܢܕܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܠܝܼܦܵܬܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܐܲܠܦܘܼܬܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܐ ܕܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܘܠܵܕܵܐ[1] ݂ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܵܡܬܐ ܕܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܗܿܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ ݂ ܟܒܲܪ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܫܲܘܦܵܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ[2]: ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܛܵܝܵܐ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܫܸܢܹ̈ܐ 1693 ܠܗܲܠ 1700 ݂ ܡܢܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܫܵܟܢܝܼ ܬܵܡܵܐ ܒܚܲܡܫ̈ܝܼܢܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܲܥܒܲܪ: ܐܸܠܵܐ ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܠܡܲܪܝܘܿܟܹܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ݂

ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܝܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܛܘܼܪܵܝܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܩܵܐܹܡ ܝܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܕܣܸܪܝܘܼܬܐ ܐܲܡܝܼܢܬܐ ݂ ܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ: ܝܼܠܵܝܗܝ ܒܸܩܪܵܐ ܘܬܲܘܖ̈ܵܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܫܲܚܠܵܦܬܹܗ ܠܒܹܝܬ݂ ܬܲܘܖܹ̈ܐ (ܓܘܿܡܵܐ) ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܒܚܲܕ ܫܘܼܪܵܐ ܕܡܵܬܹܚ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ (20 ـ 22) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ: ܘܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܟܲܘܢܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܚܵܒܹܫ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܠܓܹܒܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ: ܘ “ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ”[3] ݂ ܐܵܦ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܕܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ “ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܙܝܲܕܬܐ ܒܵܬܲܪܟܸܢ”[4] ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܩܖ̈ܵܫܹܐ ܩܛܝܼܖܹ̈ܐ ܘܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܟܦܝܼܦܹ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܟܵܘܵܬܹܗ ܙܥܘܿܖܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܲܡܬܝܼܚ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ݂

ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ (ܥܘܼܙܵܙܵܐ ܘܨܘܼܒܵܬܵܐ ܘܬܘܼܪܵܨܵܐ): ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܥܲܠ ܦܵܬܘܵܬܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܐܵܦ ܓܵܘܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܓܸܠܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܚܵܙܝܵܢܵܐ ܘܲܠܣܵܥܘܿܪܵܐ ݂ ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܬ݂ܖܹ̈ܐ ܕܫܝܼܪܵܐ ܕܲܡܟܲܣܘܿܝܹܐ ܝܠܹܗ ܠܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ݂

ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܥܲܦܪܵܐ ܟܹܐ ܝܪܝܼܡܵܐ ܠܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܲܓܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܝܵܥܝܵܬܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܢܦܵܬܹ̈ܐ ܘܫܸܚܬܹ̈ܐ ݂ ܘܲܠܒܝܼܫܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܠܲܝܬ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ ܐܲܘ ܨܘܼܒܬܐ ܥܲܠ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܚܦܵܝܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܬܢܵܝܬܐ ܕܡܲܥܡܲܪܬܐ ܕܗܵܢܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܵܪܲܬ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܛܵܒ݂ ܪܲܒܬܐ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: http://archeo.edu.pl/ugzar/The_site_catalogue_2013a.compressed-libre.pdf

[2] ܡܼܢ ܓܲܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܬܝܼܩܵܐ: ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܕܕܲܝܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܦܵܢܣܵܐܢ ܦܵܐܢ ܦܘܿܣܹܝܠ: ܓ݂ܘܿܬ݂ܢܲܪ: 2017: ܦ 21 ـ 23 ݂

[3] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ

[4] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ݂

دير مار عوديشو في غونديك. الواجهة الشرقية.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الباحة الداخلية لدير مار عوديشو في غونديك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الباحة الداخلية لدير مار عوديشو في غونديك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
داخل دير مار عوديشو في غونديك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو في غونديك الذي تحول إلى اسطبل.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حائط حجري للواجهة الشرقية لدير مار عوديشو في غونديك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
نافذة تطل على قرية غونديك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
القسم الأعلى الشمالي الشرقي لدير مار عوديشو في غونديك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
باب على الواجهة الشرقية لدير مار عوديشو في غونديك.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe