ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܢܵܚܘܿܡ

ܢܵܦܹܠ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܢܵܚܘܿܡ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ (ܣܸܪܛܵܐ ܕܦܸܬܘܵܐ: ܦܸܬܝܘܼܬܐ): 36.738333ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ: 43.09614  ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ 565 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ݂ ܗܵܢ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܡܓܲܫܡܸܢ ܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܕܟܢܘܼܫܝܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܓܵܠܹܐ ܠܫܸܪܫܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܕܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ [1] ݂

[1] ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܲܘܝܘܼܬܐ ܥܲܡ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ: ܘܠܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐܝܼܬ: ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܵܐ ܘܐܵܦ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܗܵܢ ܡܠܘܿܐܵܐ ݂ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܘܵܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܝܢ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܠܓܘܼܫܡܵܐ ܡܬܲܪܓܡܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܙܸܕܩܵܐ ܕܡܲܚܙܹܝܢ ܪܸܥܝܵܢܝܼ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ  ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܒܵܥܝܵܐ ݂

ܕܘܼܟܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ:

ܢܵܦܹܠ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (40) ܟܠܡ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ (10) ܟܠܡ ܡܢ ܣܦܵܪܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: 36.738333   ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ: 43.09614  ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ 565 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ: ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܢܵܦܹܠ ܐܵܗܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܥܠ ܒܘܼܥܕܵܐ (ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ) ܕ (2) ܟܠܡ ܥܲܠ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܢܵܛܪܲܬ̤ ܙܲܪ̈ܥܹܐ ݂ ܕܘܼܟܬܹܗ ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܟܸܠܫܵܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ: ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂: ܬܵܒܘܿܥܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܪܗܘܿܡܵܝܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂

ܢܵܚܘܿܡ ܢܒ݂ܝܼܵܐ: ܒܲܐ݇ܬܡܵܠܝ ܘܥܲܕ (ܗܲܠ) ܝܲܘܡܵܢܵܐ:

ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܕܝܼܥܵܐ ܢܵܚܘܿܡ ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ (12) ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ݂ ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܒܕܵܪܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܘܠܵܕܵܐ ܕܡܵܪܲܢ: ܘܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܒܨܹܝܕ ܕܘܼܟܬܐ ܕܡܲܘܠܵܕܹܗ ݂ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܓܲܘ ܓܠܝܼܠܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܣܦܝܼܪܹ̈ܐ ܘܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܘܼܬܐ ܓܵܢܝܼ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܡܵܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂  ܗܿܘ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢ ܒܲܠܚܘܿܕ ܓܲܘ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܘܼܒܵܝܹ̈ܗ ܓܲܘ ܣܸܦܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ݂ ܟܬܵܒ݂ܹܗ ܐܲܘ ܣܸܦܪܹܗ: ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܥܲܡܝܼܩܬܐ ܠܘܵܬ ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܠܘܵܬ (ܓܹܒ) ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܸܠܵܬܹ̈ܐ (ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ): ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܠܚܘܿܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܡܬܘܿܡܵܝܵܐ ܡܲܠܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ (ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ) ܢܵܩܦܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܝܵܬܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ: ܘܲܒܐ݇ܚܲܪܬܐ ܡܢܲܒܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܣܸܦܪܵܐ ܒܲܚܪܵܒ݂ܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܫܸܟ݂ܵܝܬܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܸܫ ܪܲܒܬܵܐ ܘܗܵܝ ܡܲܠܟܘܼܬܐ ܒܸܫ ܫܒ݂ܝܼܚܬܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܗܿܘ ܝܲܘܡܵܐ ݂ (ܐܘܿܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ  ܕܕܸܡܵܐ! ܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܓܠܵܐ ܦܪܵܛܵܐ ܡܠܝܼܬܐ: ܠܹܐ ܫܵܢܹܐ ܬܒ݂ܵܪܵܐ) ݂ (ܢܵܚܘܿܡ 3: 1) [1] ݂ (ܟܠ ܚܵܙܝܵܢܵܟ݂ܝ ܒܸܬ ܥܵܪܹܩ ܡܸܢܵܟ݂ܝ: ܘܒܸܬ ܐܵܡܹܪ: ܦܸܫܠܵܐ ܬܘܼܠܸܩܬܐ ܢܝܼܢܘܹܐ: ܡܵܢܝܼ ܒܸܬ ܟܲܪܝܵܐ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ̇؟ ܡܐܲܝܟܵܐ ܛܵܥܸܢ ܠܝܵܗ݇ܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܐܸܠܵܟ݂ܝ) ݂ (ܢܵܚܘܿܡ 3: 7)

ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܢܝܼ (ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ) ܡܚܘܼܡܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܣܘܼܪܲܝܗܝ ܥܲܡܘܼܩܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܘܲܪ̈ܝܼܕܲܝܗܝ ܘܥܝܵܕܲܝܗܝ ݂

ܒܚܲܪܬܐ: ܟܠܹܗ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܕܲܫܪܹܐ ܠܹܗ ܒܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܒܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܒܲܐܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܡܲܕܟ݂ܘܼܪܲܢ ܝܠܹܗ ܒܢܘܼܒܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: (ܡܵܪܝܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܹܢܹܗ: ܘܓܘܼܪܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܥܒ݂ܵܕܵܐ ܠܹܐ ܥܵܒ݂ܹܕ ܚܵܠܝܼܨ) ݂ (ܢܵܚܘܿܡ 1: 3) ݂ ݂ ݂ (ܛܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܒܝܘܿܡܵܐ ܕܥܵܘܩܵܢܵܐ: ܘܟܹܐ ܝܲܕܹܥ ܠܣܵܒܪ̈ܵܢܹܐ ܒܝܼܹܗ) ݂ (ܢܵܚܘܿܡ 1: 7)

[1]  ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܬܘܵܬ݂ܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܫܩܝܼܠܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܢܝܘܼܝܪܟ: ܡܲܛܒ݂ܥܬܐ ܕܕܣܬܐ ܒܒܠܝܘܢܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ: 1893 ݂ ܘܠܵܐ ܥܒ݂ܸܕ ܠܲܢ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ: ܐܸܠܵܐ ܩܦܝܼܣܝܼܠܲܢ ܒܝܵܬ ܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܒܹܗ ݂

The tomb of the prophet Nahum north of Alqosh
April 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

ܠܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ :

ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܢܛܵܪܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ܐܲܠܩܘܿܫܵܝܵܐ: ܢܸܒ݂ܝܵܐ ܓܲܘ ܢܝܼܢܘܹܐ: ܒܸܫ ܙܲܘܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܕܵܐ ܣܲܘܦܵܢܘܼܬܐ ܡܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ݂ ܐܵܦ ܚܕܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܕܘܼܪܵܫܵܐ: ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܐ (ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ) ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܙܪܝܼܥܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܡܘܼܩܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܘܡܲܫܚܲܕܬܐ ܐܸܒܵܗ̇: ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܛܵܒ݂ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܵܐ ݂ ܫܸܪܫܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܗܝܼܵܝܘܼܬܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ ܛܵܒ݂ ܝܕܝܼܥܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܩܒܝܼܠܵܐ ܒܝܲܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ݂

ܐܵܗܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ[1]: ܓܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܦ ܓܲܘ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܒܝܵܬܹܗ: ܕܪܵܡܹܙ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܐܲܠܩܘܿܢ ݂ ܘܲܒܚܲܪܬܐ: ܐܵܦ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܠܸܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܘܥܸܒ݂ܪ̈ܵܝܹܐ: ܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܝܵܬ ܫܸܪܫܵܐ (ܪܸܥܝܵܢܵܐ): ܕܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܓܲܘ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ: ܝܼܠܹܗ (ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܩܘܼܫܬܝܼ) ݂ ܘܟܲܕ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܐ݇ܬܹܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܡܼܢ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܲܢ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܘܡܼܢ ܕܲܝܪܵܐ ܕܢܵܛܪܲܬ ܙܲܪ̈ܥܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܐ݇ܬܹܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܢܵܚܘܿܡ ܘܚܵܬܹܗ ܣܲܪܵܐ: ܘܲܦܝܵܫܬܲܝܗܝ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ ݂

[1] ܗܵܕܹܐ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܡܼܢ ܚܫܵܠܝܵܬܲܢ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܵܛܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܠܩܵܪܘܿܝܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܟܲܬܵܒ݂ܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܲܡܠܘܿܐܵܐ: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܘܣܵܟ݂ܵܐܝܼܬ: (ܐܵܗܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܫܸܪ̈ܫܹܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ) ݂ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܘܠܵܐ ܚܲܦܝܵܐܝܼܬ: ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܫܸܪܫܵܗ̇ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܦܵܣܹܥ ܕܠܵܐ ܢܘܼܗܵܪܵܐ ܘܟܸܠܝܵܢܵܐ ݂

Extract from the Book of Nahum, engraved in Hebrew on a pillar of the tomb
April 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. Aron Kodesh (Saint arch)
April 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܗܵܠܵܐ ܚܲܝܵܐ:

ܥܲܬܝܼܩܘܼܬ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܡܫܘܼܪܸܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܐ ܕܟܢܘܼܫܬܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ܐܲܠܩܘܿܫܵܝܵܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܲܕܥܸܪܝܼ ܠܹܗ ܠܕܵܪܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܘܟܢܘܼܫܬܐ ܕܚܵܙܹܝܚܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘܿܡ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ: ܟܹܐ ܕܵܥܪܵܐ ܠܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܘܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܕܲܥܒ݂ܪ ܘܲܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܵܡܪܝܼ ܚܲܕ ܫܪܵܪܵܐ: ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܡܲܝܕܥܝܼ ܘܡܲܚܙܝܼ ܕܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܢܵܚܘܿܡ ܘܚܵܬܹܗ ܣܲܪܵܐ[1] ݂ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܦܝܵܫܬܐ ܕܲܥܝܵܕܹ̈ܐ ܘܡܸܬܝܲܒܠܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ݂

ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܕܬܘܿܕܝܼܠܵܐ (Benjamin of Tudela): ܚܵܙܘܿܩܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ ܡܼܢ (ܢܵܦܵܪ) ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܗܿܘ ܕܲܣܥܸܪܹܗ ܠܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܒܸܕܟ݂ܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ܐܲܠܩܘܿܫܵܝܵܐ ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܹܗ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܲܚܙܘܼܩܝܹ̈ܐ) ݂ ܘܲܒܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬܵܐ (ܐܲܪܸܟܘܿܠܘܿܟ̰ܵܝܹ̈ܐ) ܪܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܐܲܝܟ݂: ܝܵܠܘܿܦ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ ܘܕܸܒܠܘܿܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ ܐܘܿܣܬܹܝܢ ܗܸܢܪܝܼ ܠܵܐܝܵܪܕ: ܗܿܘ ܕܲܣܥܸܪܹܗ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 1849: ܘܐܵܦ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܓܵܝܵܐ ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܦܹܝܪܣܝܼ ܒܵܕܓ̰ܵܪ: ܣܥܸܪܹܗ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 1850 ݂ ܚܲܕ ܢܵܛܘܿܪܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ (ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ): ܩܲܡ ܡܲܥܒܸܪܲܢ ܓܵܘܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܩܪܝܼܫܬܐ ܒܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕܟܡܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ݂ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ܢܵܦܹܠ ܒܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܘ ܚܲܕ ܨܲܢܕܘܿܩܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ: ܡܟܲܣܝܵܐ ܒܚܲܕ ܓ̰ܘܼܠܵܐ ܝܲܪܘܼܩܵܐ: ܘܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܫܝܼܫܵܐ ܡܣܘܼܩܠܵܐ ݂ ܥܲܠ ܩܲܒ݂ܪܵܐ: ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܢܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܘܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܒܵܬܪܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ[2] ݂

ܘܝܲܠܝܼܦ ܓ̰ܝܘܿܓܪܵܦܝܵܐ ܡܸܣܬܲܪܝܵܢܵܐ ܦܝܼܬܵܠ ܟܘܼܢܝܹܗ: ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܗܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܟܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܸܢܹܗ: ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܵܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܩܵܐ ܣܥܵܪܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܫܹܢ݇ܬܐ: ܠܲܡܒܲܝܘܼܐܹܐ ܘܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܲܫܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܙܡܵܪ̈ܝܵܬܲܝܗܝ: ܠܡܲܚ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܨܸܗܝܘܿܢ ݂ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܪܵܒܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܐܲܠܩܘܿܫ ܒܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܵܬܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܲܘܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܥܝܵܕܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܩܵܐܹܡ ݂ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܸܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܩ: ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ݂ ܘܟܲܕ ܐܸܕܝܘܿܡ ܠܲܝܬ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܚܲܝܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܚܲܕ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܦܵܠܹܚ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܛܘܿܪܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܩܕܝܼܠܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܠܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ݂

[1] In La Turquie d’Asie -Tome Deuxième, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 829.

[2] ܚܙܝܼ ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܦܹܝܪܣܝܼ ܒܵܕܓ̰ܵܪ: ܢܸܣܛܘܿܪ̈ܝܵܢܹܐ ܘܲܥܝܵܕܲܝܗܝ: [2] In Nestorians and their Rituals : with the narrative of a mission to Mesopotamia and Coordistan in 1842-1844, and of a late visit to those countries in 1850, Rev. George Percy Badger, London : Joseph Masters,1852.

 

Sherzad Mamsani on the hill just above the tomb of the prophet Nahum
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. Votive candles
April 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

ܡܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܣܪ̈ܝܼܕܵܬ݂ܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ؟

 

ܒܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 1891: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܦܝܼܬܵܠ ܟܘܼܢܝܹܗ: (ܒܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 1883 ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܢܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܣܪ̈ܝܼܕܵܬܵܐ (ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ) ܕܢܵܚܘܿܡ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ ܘܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܒܠܲܝܠܹܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒ݂ܹ̈ܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܠܵܐ ܝܕܲܥܬܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܠܗܲܠ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܫܲܒܘܼܚܹܐ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ)[1] ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒ݂ܹ̈ܐ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܘܼܠܦܹ̈ܐ ܒܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܚܲܕ ܚܡܵܪܵܐ ܐܲܘ ܕܥܸܪܒܵܐ: ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܡܝܼܟ݂ܵܐ ܐܲܠܩܘܿܫܵܝܵܐ ݂ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ ܓܵܘ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܡܝܼܟ݂ܵܐ ܒܐܲܠܩܘܿܫ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܠܬܲܚܬ ܕܥܲܡܘܼܕܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ[2]: ܕܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܠܕܘܼܟܬܵܐ ܕܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܚܒ݂ܝܼܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܬܲܠܡܬܐ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܒܬܵܡܘܿܙ 2017: ܚܲܕ ܣܵܗܹܕ ܥܲܝܢܵܐ ܡܼܢ ܐܲܠܩܘܿܫ ܫܸܡܹܗ ܫܲܡܵܫܵܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܕܓ̰ܲܡܵܐ: ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܐܸܠܲܢ ܡܵܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܹܗ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܒܫܹܢ݇ܬܐ ܕ 1976: (ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܘܼܠܛܹ̈ܐ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ܡܸܢ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒ݂ܹ̈ܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܒܘܼܛܠܵܐ ܕܫܘܼܫܵܐ: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܓܲܘ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܗܲܪ ܒܗܵܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ) [3] ݂

ܗܵܕܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ: ܡܘܼܒܝܸܢܵܐ ܕܲܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢܲܚ ܐܸܒܵܗ̇ ܘܚܵܙܹܝܚܠܵܗ̇ ܒܲܪ ܗܲܘܢܵܐ ݂ ܘܗܵܫܵܐܝܼܬ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ: ܟܡܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܐܝܼܬ ܒܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܒܲܝܬܹ̈ܐ ܠܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܢܵܚܘܿܡ ؟: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܪܲܚܝܼܩܘܼܬ݂ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܬܐ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܪܝܼܣܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܘܡܸܬܝܲܒܠܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܐ ܣܸܦܘܵܬ݂ܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܪܕܘܼܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

[1] In La Turquie d’Asie – Volume 2, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 829.

[2] In La Turquie d’Asie – Volume 2, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 829.

[3] ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܫܲܡܵܫܵܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܕܓ̰ܲܡܵܐ: ܚܲܕ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ݂

The tomb of the prophet Nahum north of Alqosh. Mezuzah on the right pillar of the entrance door
April 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܠܡܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܢܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ: ܟܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܕܥܲܡܘܼܩܵܐܝܼܬ ܐ݇ܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܬܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܘ ܝܵܪ̈ܘܿܬܵܗ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܝܹ̈ܐ: ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܫܪܵܝܬܐ ܕܗܵܢ ܩܸܛܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܕܓܲܪ̈ܡܹܐ[1] ݂  ܘܥܲܠܗܵܕܹܐ: ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܫܒ݂ܸܩܠܹܗ ܠܨܒ݂ܘܼܬܐ ܕܡܲܕܥܲܪܬܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܗ: ܕܠܵܐ ܐܵܬܝܼ ܠܲܡܫܲܚܬܘܼܢܹܐ ܐܵܢܝ݇ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢ ܡܲܕܥܲܪܬܲܝܗܝ ݂ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ: ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܥܲܡܡܵܝܬܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܬܝܼܚܘܼܬܐ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܐ ܠܐܸܣܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ: ܗܵܠܵܐ ܡܝܲܩܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܲܡܫܲܒܚܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܢܵܚܘܿܡ ܝܢܵܐ ݂

[1] ܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܣܵܝܘܿܡܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܘܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠ: (ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ): ܗܦܘܿܟ݂ ܠܦܵܬܐ (3) ܡܼܢ ܗܵܢ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ݂

The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. The caretaker
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܩܸܢܛܵܐ:

ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܘܼܠܒ݂ܸܫܹ̈ܐ: ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܬܠܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܸܢܹܗ ݂ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܗܿܘ ܝܼܠܹܗ ܟܢܘܼܫܬܐ (ܒܹܝܬ ܣܓ݂ܵܕܬܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ) ܕܐܝܼܬ ܒܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܗ̇ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܬܐ: ܐܝܼܬ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܲܪܵܐ ܚܵܬܹܗ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܘܲܟܢܘܼܫܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܐܵܦ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܘܛܵܩܵܐ ݂ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܕ ܫܘܼܪܵܐ ܬܠܝܼܚܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ ܡܸܢܹܗ (ܡܼܢ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܐ ܘܡܲܕܢܚܵܐ) ݂ ܘܠܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܣܢܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܵܙܸܠ݇ܬ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܠܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܪܹܫܵܝܵܐ ܘܕܸܡܝܵܐ ܠܩܸܫܬܐ: ܡܐܲܛܪܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܬܲܪܥܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ܘܲܕܒ݂ܝܼܪܬܐ ܒܚܲܕ ܩܸܦܠܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ݂

ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܟܹܐ ܫܺܵܩܠܵܐ ܬܘܼܠܬܐ ܕܲܡܫܘܼܚܬܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܲܒܓܲܪܒܝܵܐ ܘܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܘܡܲܕܢܚܵܐ ܐܝܼܬ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܟܢܘܼܫܬܐ ܘܩܲܒ݂ܪܵܐ ܫܵܓ݂ܠܝܼ ܦܲܠܓܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܙܵܘܝܼܬܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܣܲܪܵܐ ܚܵܬܹܗ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܘܝܼܠܹܗ ܒܲܕܡܘܼܬ ܚܕܵܐ ܐܵܘܵܢܵܐ ܣܦܝܼܩܬܐ ܕܒ݂ܝܼܪܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܕܲܦܬܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܡܘܼܬܸܒ݂ܬܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ݂ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ ܕܐܝܼܬ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ (ܕܲܦܬܐ) ݂ ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܕܵܪܬܐ ܠܨܲܘܒܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܥܲܠ ܝܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬܐ ܕܫܘܼܪܵܐ ܐܲܘ ܕܲܣܝܵܓ݂ܵܐ ܗܵܠܵܐ ܐܝܼܬ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܵܒ݂ܹܩ ܐܸܕܝܘܿܡ ܕܝܵܗܒ݂ܲܚ ܚܲܕ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܒܘܼܕ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܕܘܼܟܬܐ ݂

ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܬܐ: ܝܼܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܚܦܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܥܵܠܹܐ ܠܲܝܗܝ ܩܸܫܬܐ ܣܲܗܪܵܢܵܝܬܐ: ܠܗܵܫܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܘܲܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܢܚܵܫܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܥܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܡܲܛܪܵܩܬܐ ܕܐܝܼܕܵܐ ܡܲܦܠܚܵܐ ܩܵܐ ܡܚܵܝܬܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒ ܙܲܓܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܒܚܵܙܹܝܚ ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܬܐ ܡܼܢ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ: ܣܪܝܼܛܬܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܘܲܪܩܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܩܵܪܝܼܠܵܗ̇ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܡܵܙܘܼܙܵܐ ݂ ܘܚܲܕܪܹܫܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܘܵܠܹܐ ܕܨܵܠܹܝܬ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܕܲܪ̈ܓ݂ܵܬ݂ܵܐ ܠܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܟܢܘܼܫܬܐ ܕܗܵܠܵܐ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܘܼܠܒ݂ܸܫܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܟܵܘܵܬ݂ܵܐ ܛܥܝܼܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܘܼܪ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܦܲܪܙܠܵܐ ݂ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ ܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܒܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ: ܘܲܣܟܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܲܕ ܡܵܨܹܐ ܕܩܵܪܹܐ ܠܲܟܬܝܼܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܥܸܒ݂ܪ̈ܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ: ܟܲܕ ܫܩܝܼܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ[1] ݂ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܡܬܝܼܚ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܝܠܹܗ ܘܗܵܠܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܕ ܓ̰ܘܼܠܵܐ ܝܲܪܘܼܩܵܐ ܐܲܘ ܩܝܼܢܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܬܪܹܝ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܚܦܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܬܐ: ܚܲܕ ܩܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܬܐ ܕܐܘܿܪܵܝܬܐ: ܘܚܲܕ ܩܵܐ ܡܲܩܲܕܬܐ ܕܦܘܼܢܕܹ̈ܐ ܕܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ݂

ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܵܒ݂ܹܩ ܫܲܘܦܵܐ ܓܵܠܘܿܙܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܪܸܥܝܵܢܲܝܗܝ: ܝܼܠܹܗ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ: ܓܘܼܕܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܘܓܘܼܕܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܓܕܝܼܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܬܠܵܚܬܵܐ ܕܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ: ܟܹܐ ܨܵܠܝܼ ܘܡܵܛܝܼ ܢܝܼܚܵܐܝܼܬ ܘܕܲܪܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ݂ ܘܓܵܪܹܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܕܲܦܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܙܠܵܝܹܐ ܕܲܩܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܹܫ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܟܠܹܗ: ܘܡܸܢܹܗ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܠܹܐ ܝܵܗܹܒ݂ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܒܸܫ ܡܬܲܩܢܵܐ ܘܲܡܛܲܟܣܵܐ ܘܚܲܝܠܬܵܢܵܐ ܠܲܢܛܵܪܵܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ: ܒܗܿܝ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܪܵܒܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܘܒܵܐܬܹܐ ܠܲܢܦܵܠܵܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ݂

[1] ܟܬܝܼܒ݂ܵܬܐ ܫܩܝܼܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ ݂

The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. The inner courtyard and the synagogue
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. Entrance door of the compound
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. The old school
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. Sara's mausoleum
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. The entrance of Sara's mausoleum
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. Inside the synagogue
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. The prophet's mausoleum
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. Arches, pillars and rubble of collapsed walls
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. Rubble of collapsed walls and southern door
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
The tomb of the prophet Nahum in Alqosh. The southern door
July 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe