ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ[1] ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ (ܣܸܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: ܦܸܬ݂ܝܘܼܬ݂ܐ) 8 ݂ 56 43 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 3 ݂ 40 06 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܵܐ ܕ (588) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܟܹܐ ܡܲܡܬܸܠ ܡܢܵܪܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܠܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܟܵܠܕܵܝܬܵܐ: ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ ݂

[1]  ܕܲܝܪܵܐ ܒܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܵܐ ܢܸܩܸܒܬܵܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܒܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܚܲܕܬܐ (ܣܘܼܪܹܝܬ݂) ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܣܘܼܪܹܝܬ݂ܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܸܩܸܒܬܵܢܵܝܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ݂

ܦܪܸܩܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕ 1858: ܗܿܘ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܦܩܝܼܕܵܐ ܒܒܵܥܘܼܬܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ (1847-1878): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܲܡܟܲܢܸܫ (ܡܟܲܦܸܫ) ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܛܵܒ݂ (ܪܵܒܵܐ) ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܚܕܲܬܐ (ܚܲܕܬܵܐ) ܘܫܲܝܢܵܝܬܵܐ: ܕܗܵܘܝܵܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܡܛܵܝܬܐ ܐܸܠܹܗ ݂ ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒܼܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܐܲܝܟ ܚܕܵܐ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܵܐ ܓܲܘ ܡܲܚܵܪܘܼܬܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ݂ ܗܲܝܟܠܹܗ ܓܵܘܵܝܵܐ ܘܡܝܼܛܘܿܦܹܗ (ܦܵܬܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ) ܨܸܒ݂ܬܵܢܵܝܵܐ ܐܲܘ ܣܸܩܠܵܢܵܝܵܐ ܡܬܘܼܪ̈ܨܹܐ ܝܢܵܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ܩܸܛܡܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܡܲܚܙܹܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܘܣܸܩܠܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܸܪܝܘܼܬ ܣܸܩܠܹ̈ܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܝܼܛܘܿܦܹܗ ݂

ܝܲܬܒܵܐ ܓ̰ܝܘܿܓܼܪܵܦ̮ܵܝܵܐ ܪܲܓܼܘܼܫܬܵܢܵܐ ܘܲܒܚܲܕ݇ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܡܸܬܒܲܝܢܵܐ:

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ[1] (ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ) ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ36 43 56.8 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43 06 40.3 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܗܝܼܕ ܒܥܸܠ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܵܐ ܕ (588) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ݊ ܒܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕ (10) ܟܠܡ ܡܼܢ ܬܲܦܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘ (40) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܟܘܼܢܵܫ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ݂ ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܫܲܘܦܵܐ ܓ̰ܝܘܿܓܼܪܵܦ̮ܵܝܵܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܡܸܬܒܲܝܢܵܐ ܘܪܲܓܼܘܼܫܬܵܢܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܬܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܘܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ: ܥܲܠ ܬܚܘܼܒܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܚܲܕܬܵܐ: ܘܐܵܦ ܥܲܠ ܬܚܘܼܒܹ̈ܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܘܐܝܼܪܵܢ ݂

ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܵܬ̈ܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܫܘܼܡܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܸܫܛܵܚܵܐ (ܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ): ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ: ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ: ܕܟܹܐ ܡܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܪܵܓܼܘܿܠܵܐ ܡܼܢ ܝܲܬܒܹܗ (ܕܘܼܟܹܗ) ܛܘܼܪܵܝܵܐ ݂ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܝܲܬܒܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܵܢܵܝܹܐ: ܫܒܼܵܒܼܹܐ ܝܢܵܐ ܟܲܕ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܹܫ ܗܵܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ݂

 [1] ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܩܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܘܝܼܠܹܗ ܡܵܪܬܵܐ ܕܙܲܪ̈ܥܹܐ ܘܕܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܢܵܛܘܿܪܬܐ ܕܙܲܪ̈ܥܹܐ ݂ ܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܒܗܵܢ ܡܹܐܡܪܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܒܝܲܕ ܓ̰ ݂ ܐܸܡ ݂ ܦܝܼܝܹܗ ܓܲܘ ܟܬܵܒܼܹܗ: ܐܵܬ݂ܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ: ܟܲܕ ܡܲܕܟܼܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܢܵܦܹܠ 15 ܒܐܝܼܵܪ ܡܼܢ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܘܗܵܘ ܝܼܠܹܗ ܐܵܦ ܝܲܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ݂

دير سيدة الحصاد في ألقوش
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܟܵܠܕܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܐܲܠܩܘܿܫ ܒܢܵܣܘܿܚܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܵܗ̇: ܘܐܵܦ ܒܣܵܪ̈ܘܿܛܹܐ: ܘܲܒܡܵܚܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܒܣܵܝܘܿܡܹ̈ܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ (ܥܲܡܠܹ̈ܐ) ܘܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬܵܐ ܕܠܵܐ ܐܵܬܝܼ ܠܲܡܢܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܠܚܘܼܫܒܵܢܵܐ: ܘܲܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ -ܐܲܠܩܘܿܫ-  ܠܚܲܕ݇ ܕܲܝܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܓܵܘܹܗ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܚܲܕܬܵܐ: ܫܲܝܢܵܝܵܐ[1] ܘܣܘܼܥܪܵܢܵܝܵܐ ݂

[1]  ܡܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܒܲܝܢܵܬ ܥܹܕܬܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ܘܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ: ܐܵܢܝܼ ܕܲܡܗܘܼܕܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܦܩܸܕ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܘܡܲܘܠܵܕܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܟܵܠܕܵܝܬܵܐ (ܩܵܬܼܘܿܠܝܼܩܵܝܬܵܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܘܒܲܥܒܼܵܪܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܩܵܬܼܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܥܘܼܡܪ̈ܵܢܵܗ̇ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܪܘܼܬܲܝܗܝ ܥܹܕܬܵܢܵܝܬܵܐ: ܘܗܲܪ ܗܵܕܹܟ݂ ܐܵܦ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܗܵܘ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܕܲܝܪܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܡܵܨܹܝܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐ ܝܲܗܒ݂ܲܠܬܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܘܥܹܕܬܵܐ ܟܵܠܕܵܝܬܵܐ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܕܡܵܨܹܐ ܡܓܲܫܡܸܢ ܠܚܘܼܕܵܬܵܐ ܘܡܲܨܡܚܵܢܘܼܬܐ ݂

دير سيدة الحصاد في ألقوش
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܲܠ ܡܹܐܙܲܠܬܐ ܕܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬܵܐ:

ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ: ܕܲܝܪܵܐ ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܲܣܢܝܼܩ̈ܘܵܬܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܘܐܵܦ ܕܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܡܩܘܼܒܸܠܠܹܗ ܡܢ ܫܲܢ݇ܬܵܐ 1857[1]:(ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܦܪܵܩܬܵܐ ܡܼܢ ܒܢܵܝܬܹܗ): ܠܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ݂ ܘܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ ܐܵܢܝ݇ ܟܘܼܢܵܫܹ̈ܐ ܘܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܘܼܪ̈ܩܹܐ ܡܼܢ ܨܦܵܚܝܵܬ̈ܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1842 ܘ 1850: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܗܵܘ ܓܘܼܢܚܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܫܒ݂ܵܛ ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ 1851: ܟܲܕ ܓܪܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܫܸܚܠܹ̈ܐ ܕܡܲܝܼܵܐ ܙܲܘܕܵܐ ܡܼܢ (1000) ܣܪ̈ܝܼܛܵܬܵܐ ݂

ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܕܵܪܵܐ: ܡܚܘܼܡܹܐ ܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܠܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܪܵܒܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܥܲܠ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܬܐ[2]: ܘܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܟܼ، ܓܲܘ ܫܬܝܼܢܵܝܵܬܵܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܢܝܹ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬܵܐ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܕܲܝܪܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܓܲܘ ܒܲܓܼܕܵܕ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕ 1969[3] ݂ ܘܥܲܡ ܟܠܡܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܲܡܫܲܢܲܝܬܐ ܕܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕ 2011: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ 1100 ܣܪ̈ܝܼܛܵܬܵܐ[4] ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܼܹ̈ܐ ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܓܲܘ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ[5] ܐܝܼܡܲܢ ܕ(ܕܵܥܸܫ) ܒܸܬܠܵܚܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܡܲܚܪܘܿܒ݂ܹܐ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

[1]  ܓܲܘ ܢܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܡܣܲܓ݂ܠܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ (ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ): ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܫܹܝܪ: ܦܵܬܵܐ 481: ܣܦܲܪܙܲܒܼܢܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ: ܦܵܪܝܼܣ: ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ ܐܵܪܢܸܣܬ ܠܝܼܓ݂ܘܿ MDCCCCVI

[2] ܓܲܘ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ: ܡܲܛܒܼܲܥܬܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܵܐ ܓܲܘ ܒܲܝܪܘܼܬ: ܓ̰ ݂ ܐܸܡ ݂ ܦ̮ܝܼܝܹܗ: ܦܵܬܵܐ 549

[3] ܓܲܘ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬܵܐ ܕܥܲܪ̈ܒܼܵܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܝܲܘܣܸܦ ܚܲܒܝܼ: كلام من الشرق 22 (1997): ܦܵܬܵܐ 363-364

[4]  ܓܲܘ ܬܲܫܪܵܪܵܐ ܕܐܵܠܵܢ ܕܝܼܙܪܘܿܡܘܿ 9-9-2014

[5]  ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܟܼܝܼܪܵܐ: ܣܝܼܒܵܣܬܝܵܢ ܕܝܼ ܟܘܿܓ݂ܬܘܵܐ

دير سيدة الحصاد في ألقوش. رهبان ومخطوطات.
© أفريقيا الحيّة (فيفانت أفريك). ت2 ك1 1967 . رقم 253 / أرشيف جوزيف أليشوران
دير سيدة الحصاد في ألقوش. كتابة باللغة السريانية
© أفريقيا الحيّة (فيفانت أفريك). ت2 ك1 1967 . رقم 253 / أرشيف جوزيف أليشوران

ܥܘܼܬܵܕ (ܫܲܡܗܘܼܬ) ܘܲܦܫܝܼܛܘܼܬ ܡܛܵܝܬܵܐ:

ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܡܫܘܼܚܬܐ (ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ) ܩܲܠܝܼܠܬܐ ܡܢ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܚܸܙܘܵܐ ܦܵܢܘܿܪܵܡܵܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܠܡܲܚܕܘܿܪܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܐܸܒܹܗ (ܒܕܲܝܪܵܐ) ݂ ܢܵܦܹܠ ܥܘܼܡܪܵܐ ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܟܘܼܢܵܫ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܟܪܝܼܟܼܵܐ ܝܠܹܗ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ (ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ): ܘܲܒܒܹܝܬ ܩܒܼܘܼܪܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ: ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܒܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܘܼܩܒܵܠܵܐ ܕܐܵܪ̈ܚܹܐ: ܘܒܲܝܬܵܐ ܠܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ ݂ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܬܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܩܠܵܐ ܠܲܙܪܵܥܵܐ ܡܸܬܟܲܝܸܢ (ܚܵܒ݂ܹܫ) ܡܼܢ ܒܘܼܣܬܵܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܓܵܘܹܗ ܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܘܙܵܪ̈ܘܿܥܹܐ ܠܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܲܣܢܝܼ̈ܩܘܵܬ݂ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬܵܐ ݂ ܡܵܨܹܝܚ ܕܥܵܒܼܪܲܚ ܠܕܲܝܪܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܹܗ ܡܲܥܪܒܼܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܘܐܵܬܝܼ ܓܵܘܹܗ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܘܲܚܘܵܪ̈ܕܲܩܢܹܐ ܩܕܵܡ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܘܚܸܙܘܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ ܕܲܦܬܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܲܕܪ̈ܵܥܵܗ̇: ܘܲܣܡܝܼܟܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܟܲܕ ܕܝܵܫܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ (ܚܸܘܵܐ) ݂

دير سيدة الحصاد في ألقوش
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. مشهد شمالي غربي.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دار الأيتام التابع لدير سيدة الحصاد في ألقوش
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة الرهبان التابعة لدير سيدة الحصاد في ألقوش
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. كنيسة صغيرة
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش.المدخل وتمثال السيدة العذراء.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܥܠܵܢܵܐ (ܬܲܪܥܵܐ) ܕܕܲܝܪܵܐ:

ܐܝܼܬ ܥܲܠ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܟܹܐܦܵܢܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܣܢܝܼܕܵܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ (ܣܛܘܼܢܹ̈ܐ) ܡܵܪ̈ܲܝ ܬܵܓܼܹ̈ܐ: ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܚܕܵܐ ܩܸܫܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܠܘܼܚܵܐ ܓܘܼܕܵܢܵܝܵܐ ܣܲܓܲܝ̈ ܚܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܡܐܲܛܪܵܐ ܒܗܲܒܵܒܼܹ̈ܐ ܘܣܸܩܠܹ̈ܐ ܝܲܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܡܬܸܠܝܼ ܨܸܒܼܬܵܐ ܐܲܘ ܣܸܩܠܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ ܘܦܵܪܣܵܝܵܐ ݂ ܟܹܐ ܡܣܲܩܸܠ ܡܲܚܕܘܼܪܵܐ (ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ) ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܩܸܫܬܵܐ: ܬܪܹܝܢ ܣܸܪ̈ܛܹܐ ܕܫܘܼܟܵܢܵܐ ܐܲܘ ܕܵܫܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܲܒܪܹܫܲܝܗܝ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܵܓܼܵܐ ݂ ܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܟܹܐܦܵܢܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܡܐܲܛܪܵܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܨܸܪ̈ܥܹܗ (ܡܲܠܒܵܢܹ̈ܗ) ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܡܼܢ ܩܲܝܣܵܐ: ܕܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܢ ܡܛܘܼܫܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܵܬܲܪ ܗܿܘ ܟܸܢܦܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܩܕܵܡܹܗ ݂ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܦܠܝܼܡܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܹܗ: ܡܟܲܠܠܵܐ (ܡܬܲܘܓܵܐ) ܒܩܘܼܒ̇ܬܐ ܕܟܹܐ ܥܵܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܲܗܒܼܵܢܵܝܵܐ: ܟܪܝܼܟܼܵܐ ܒܫܘܼܪܵܐ ܡܵܪܹܐ ܒܸܙܥܹ̈ܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܗܹܒ݂ ܒܲܗܪܵܐ ܥܲܠ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ ܟܵܠܕܵܝܬܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ݂ ܟܹܐ ܡܲܝܕܸܥ ܐܵܗܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܐܲܢܲܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܡܲܚܙܹܐ ܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܫܡܸܢܬܐ: ܚܲܕ ܚܸܙܘܵܐ ܛܵܒܼ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܠܟܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ݂

دير سيدة الحصاد في ألقوش. رواق المدخل
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. الباب تحت الرواق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. قمة الباب
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. الباب، بداية القرن العشرين ؟
© أبونا أندراوس
دير سيدة الحصاد في ألقوش. الباب ومصراعيه. بداية القرن العشرين ؟
© أرشيف الدومينيكان في سولشوار، باريس.
دير سيدة الحصاد في ألقوش. رواق المدخل
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܲܡܬܸܠ ܘܝܵܗܹܒ݂ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܲܟܬܵܒܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ:

ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܲܦܣܵܥܬܐ (ܦܝܵܕܬܐ) ܕܬܲܪܥܵܐ: ܒܸܕ ܡܲܒܝܸܢ ܕܲܝܪܵܐ ܕܲܫܛܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܪܲܒܬܐ ܡܬܝܼܚܵܬ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ:ܘܓܠܝܼܬܐ ܘܲܦܪܝܼܣܬܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܪ̈ܨܝܼܦܹܐ: ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܢܵܗ̇ ܕܕܵܪܬܐ ܐܝ݂ܬ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܩܘܼܪ̈ܩܸܙܹܐ ܠܚܲܝܘܼܬܵܐ ݂ ܒܲܡܬܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܣܥܸܬ ܡܼܢ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܓܠܵܚܵܐ ܕܨܘܼܪ̈ܝܵܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܵܛܹܝܬ ܠܕܲܝܪܵܐ ܡܣܘܼܩܠܵܐ ܘܲܪܨܝܼܦܵܐ ܒܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇: ܗܵܝ ܡܢܵܬܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ:[1] ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܘܼܡܪܹܗ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܙܪܝܼܥܬܐ ܒܗܲܒܵܒܼܹ̈ܐ ܘܦܹܐܪܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܚܲܕ݇ ܟܲܪܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ: ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܵܗܿ ܕܓܲܢܬܐ ܚܲܕ ܒܹܐܪܵܐ ܕܡܲܝܼܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܐܵܓܼܘܿܓܼܵܐ ݂ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒܼܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܓܲܢܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܠܲܟܬܵܒܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܓܲܘ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܹܐܟܼܠܵܐ: ܘܒܹܝܬ ܒܘܼܫܵܠܵܐ: ܟܲܦܬܐ: ܐܵܘܵܢܵܐ ܐܸܣܵܝܵܐ: ܘܐܵܘܵܢܹ̈ܐ (ܐܘܿܬܵܓ݂ܹ̈ܐ) ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ: ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܟܸܢܦܵܐ (ܛܲܪܡܵܐ) ܬܲܝܸܡܢܵܝܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ݂

ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܘܨܸܦܝܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܹܒ݂ ܠܵܗܿ: ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܟܹܐܒ݂ܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܢܵܝܵܐ ܘܩܵܐܹܡܢܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܥܲܡ ܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܫܬܵܝܬܵܐ ܕܟ̰ܵܝܹܐ ܥܲܡ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܡܲܚܝܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܓܲܢܬܵܐ ܕܲܥܕܸܢ: ܝܼܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܢܝܵܚܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܘܐܵܦ ܛܵܒܼܘܼܬ ܣܘܼܩܒܵܠܵܐ ܠܟܠ ܣܵܥܘܿܪܵܐ ݂

[1]  ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܘܼܫܵܚܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܥܘܼܡܪܵܢܵܐ: ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܒܛܲܒܲܚ ܕܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕ2017

دير سيدة الحصاد في ألقوش. الدير.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. الدير.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. الدير.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. الدير.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ (ܥܘܼܡܪܵܐ) ܕܕܲܝܪܵܐ: ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ:

ܩܵܐ ܥܒܼܵܪܬܵܐ ܠܥܘܼܡܪܵܐ: ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ (ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ) ܪܲܒܵܐ: ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܩܸܫܬܵܐ ܡܸܙܕܲܘܓܵܢܝܼܬܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܬܐ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ݂ ܘܲܬܚܘܿܬ ܩܸܫܬܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܟܦܝܼܦܬܐ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐܩܸܫܬܵܐ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ ܡܣܘܼܩܲܠܬܵܐ ܒܲܟܬܝܼ̈ܒܼܵܬ݂ܐ ܘܣܸܩܠܵܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܓܲܘܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ݂ ܬܚܘܿܬ ܐܵܗܵܐ ܟܲܦܬܐ: ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܲܢܩܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܲܕ݇ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܬܲܩܢܵܐ ܘܩܲܛܝܼܢܵܐ ݂

ܡܼܢ ܒܲܪܵܝܹܐ: ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ: ܥܲܡ ܟܸܢܦܵܐ ܕܓܵܪܹܐ ܡܘܼܫܛܲܚܬܵܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܫܲܘܝܹ̈ܐ: ܒܓܹܒܹܗ ܕܟܸܢܦܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܩܲܒܵܐ (ܩܘܼܒ̇ܬܐ) ݂ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܒܓܵܘܵܐ: ܬܚܘܿܬ ܩܪܵܫܵܐ ܡܩܲܛܪܵܐ (ܩܛܝܼܪܵܐ): ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܡ̈ܢܵܘܵܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܼܢܵܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ ܡܦܲܚܡܵܐܝܼܬ ݂ ܣܝܵܓ݂ܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܲܣ̈ܦܵܩܵܗ̇ ܘܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܗ ܣܸܩܠܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܡܬܲܡܘܿܡܹܐ ܝܢܵܐ ܠܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ܒܲܚܕܵܐ ܡܸܬܠܲܚܡܵܢܘܼܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ݂ ܟܲܕ ܫܝܼܫܵܐ ܒܲܠܒܸܨܵܢܵܐ: ܘܪܲܒܘܼܬܐ ܕܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܫܬܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܵܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܪܲܒܘܼܬܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ: ܘܫܘܼܦܪܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܡܵܪܹ̈ܐ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܘܠܘܼܚܹ̈ܐ ܓܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܣܸܩܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܬܡܝܼܗܹ̈ܐ: ܫܒܼܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܓܲܘ ܐܲܡܢܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ݂

ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ: ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܠܵܐ ܡܲܚܙܹܐ ܟܲܝܠܹ̈ܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܒܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬܵܐ ܐܲܘ ܥܘܼܡܪ̈ܵܢܹܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ – ܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܡܝܲܩܸܪ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܒܵܠܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܠܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܦܵܪܫܝܼ ܒܹܝܬ ܢܸܩܒܼܹ̈ܐ ܠܕܸܟܼܪܹ̈ܐ: ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒܼܹ̈ܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܩܵܐܹܡ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܕܥܵܒܼܪܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܥܵܒܼܪܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܲܥܪܒܼܵܝܵܐ ܕܲܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܡܲܥܪܒܼܵܝܵܐ ݂

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܢܵܛܹܪ ܘܲܒܚܲܕ ܫܸܟܠܵܐ ܓܸܠܝܵܐ ܠܲܬܪܹܝܢ ܫܲܘܦܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ: ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܗܵܘ ܩܵܐ ܣܘܵܕܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܘܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܵܗ ܕܘܼܟܬܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܩܵܐ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܒܹܝܬ ܗܵܠܹܝܢ (ܐܲܢܹܐ) ܬܪܹܝܢ ܫܲܘܦܵܢܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܪܵܡܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܠܵܬܵܐ ܬܲܪ̈ܥܹܐ: ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ: ܘܲܬܪܹܝܢ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܣܸܬܪܵܐ ܛܲܟܼܣܵܢܵܝܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܟܘܼܫܵܦܬܵܐ ܣܡܘܿܩܬܵܐ: ܟܹܐ ܓܵܠܹܐ ܐܲܘ ܡܛܲܫܹܐ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܵܬܪܹܗ: ܠܦܘܼܬ݂ ܪܦܵܦܵܐ ܛܲܟܣܵܝܵܐ ܐܲܘ ܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܵܐ ݂ ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܓܠܝܼܦܵܐ ܗܵܘ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟܼ (ܕܵܢܬܹܝܠ) ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܢܘܼܩܫܵܐ ܘܲܡܣܘܼܩܠܵܐ ܒܲܟܬܝܼܒܼܵܬ̈ܵܐ ݂

ܘܥܲܠ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܓܹܒܵܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܩܸܫܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ ܘܝܲܩܝܼܪܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܼܹ̈ܐ ܐܲܪܒܥܵܐ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ݂ ܒܲܠܬܲܚܬ ܐܝܼܬ݂ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܡܲܡܸܬܠܝܼ ܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ (ܡܼܢ ܣܸܡܵܠܵܐ): ܘܠܸܒܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܕܲܟܼܝܵܐ (ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ) ݂ ܐܵܢܝ݇ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܕܡܲܠܲܐܟܼܹ̈ܐ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ݂ ܗܵܘ ܡܲܕܒܚܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܬܠܵܬܵܐ ܫܲܘܝܹ̈ܐ: ܟܹܐ ܡܝܲܩܸܪ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܹ̈ܐ ܕܥܘܼܡܪ̈ܵܢܹܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܛܹܐ ܠܩܲܒܵܐ (ܩܘܼܒ̇ܬܐ) ܕܲܥܡܵܕܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܚܵܒܼܹܫ ܚܲܕ ܓܘܼܪܢܵܐ ܛܵܒ݂ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܲܡܗܲܕܹܐ ܠܐܵܘܵܢܵܐ ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܩܘܼܒܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

دير سيدة الحصاد في ألقوش. قبة الكنيسة
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. مدخل الكنيسة عن طريق الدير
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. قدّاس احتفالي ضمن الكنيسة
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܡܲܕܼܒܚܵܐ ܕܥܹܕܬܐ:

ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܵܠ݇ܩܬܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܕܲܪ̈ܓ݂ܹܐ ܘܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܬܚܘܿܬ ܩܸܫܬܐ ܡܵܪܵܢܵܝܬܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܕܼܒܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܏. ܐܵܗܵܐ ܡܲܕܼܒܚܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܐ: ܘܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܗܿܘ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܩܸܛܡܵܝܵܐ: ܘܐܝܼܬ݂ ܩܕܵܡܹܗ ܚܲܕ ܟܹܐܦܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܦܲܪܟ̰ܵܐ ܡܕܘܼܪܙܵܐ ܒܕܲܗܒܼܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ. ܓܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܲܕܼܒܚܵܐ ܐܝܼܬܼ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܩܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܲܕܝܫܵܐ. ܠܥܹܠ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܐܝܼܬܼ ܚܲܕ݇ ܠܘܼܚܵܐ ܕܓܹܨܵܐ ܕܓܲܫܡܸܢ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܼܘܠܬܵܐ ܘܲܒܪܘܿܢܵܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ ܟܸܠܝܹ̈ܐ ܓܘ ܚܲܩܠܵܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ ܓܘ ܐܲܠܩܘܼܫ. ܐܵܗܵܐ ܠܘܼܚܵܐ ܡܲܚܙܹܐ ܠܲܢ ܝܸܡܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܵܐ ܝܼܫܘܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܒܼܝܼܫܬܵܐ ܣܘܼܕܪܵܐ ܓܵܘܢܵܗܿ ܥܲܡܪܵܢܵܝܵܐ: ܕܒܼܝܼܩܬܵܐ ܒܐܝܼܕܵܗܿ ܕܝܲܡܝܢܵܐ ܫܸܒܠܹ̈ܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ: ܘܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܡܚܲܦܘܿܛܹܐ ܠܲܫܩܵܠܬܵܗ̇ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܠܲܡܣܲܩܘܿܠܹܐ ܓܲܢܬܹܗ ܦܪܝܼܫܬܐ. ܒܐܝܼܕܼܵܗܿ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܛܥܝܼܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܝܼܫܘܥ ܫܲܒ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܘܗܿܘ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܚܕܵܐ ܣܘܼܕܪܵܐ ܡܣܘܼܩܠܲܬܐ ܒܫܸܒܠܹ̈ܐ ܕܩܲܡܚܵܐ ܘܓܸ̈ܦܝܵܬܼܵܐ ܕܥܸܢܒܼ̈ܐ. ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܣܸܡܵܠܹܗ: ܡܹܐܣܵܪܬܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ: ܘܗܿܘ ܒܸܚܝܵܪܵܐ ܒܚܲܕ݇ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ݂ ܘܒܝܲܡܝܼܢܹܗ ܡܒܲܪܘܿܟܼܹܐ ܝܠܹܗ ܠܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܘܠܚܲܩܠܹ̈ܐ. ܠܒܵܬܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܠܘܼܚܵܐ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܡܵܬܼܵܐ ܕܐܠܩܘܿܫ ܒܚܲܩ̈ܠܵܬܼܵܗܿ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܵܗܿ.

ܬܲܪܬܹܝܢ ܝܲܘ̈ܢܵܬܹܐ ܓܲܘ ܐܵܐܲܪ ܟܹܐ ܥܵܠܝܼ ܥܲܠ ܨܸܡܚܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܼܘܠܬܵܐ. ܘܲܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܐ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܩܸܫܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܙܝܼܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܫܵܐ ܓܘ ܫܡܲܝܵܐ: ܟܒ݂ܲܪ ܕܪܵܡܙܵܐ ܠܥܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܠܘܼܚܵܐ ܕܐܲܡܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܡܸܬܕܲܡܪܵܢܵܐ ܕܓܵܪܹܫ ܠܚܸܙܘܵܐ ܐܲܘ ܠܲܚܝܵܪܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܸܠܹܗ: ܕܝܼܠܹܗ ܡܒܘܼܗܪܸܢܵܐ ܒܫܲܡܥܹ̈ܐ ܘܲܡܥܲܙܙܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܩܸܫܬܐ ܕܡܲܪܡܲܪ: ܥܲܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܸܩܠܹ̈ܐ ܓܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬ ܚܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܡܫܲܬܐܸܣܝܼ ܠܢܘܼܩܙܵܐ ܣܲܪܢܵܝܵܐ  ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ، ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܪܸ̈ܡܙܹܐ ܐܲܪ̈ܬܼܘܿܕܼܘܿܟܣܵܝܹܐ.

دير سيدة الحصاد في ألقوش. المذبح، الهيكل، لوحة جدارية وزخرفة
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش.تفاصيل اللوحة الجدارية المرسومة فوق المذبح
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܒܘܼܕ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ:

ܚܵܒܼܹܫ ܥܘܼܡܪܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܩܝܼܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܟܹܐܦ ܩܵܝܹܡܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪ̈ܲܝܗܝ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ: ܥܲܪܒܵܝܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܠܵܬܝܼܢܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܼܹ̈ܐ ܩܵܝܹܡܝܵܬ̈ܵܐ ܕܐܲܢܲܝ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܘܼܪܟܼܵܐ ܕܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ ݂ (ܠܐܲܟܼܵܐ ܫܟܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܵܠܕܵܝܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ) ݂ ܒܩܵܕ݇ܡܬܵܐ: ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܛܘܼܡܪܹ̈ܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ ܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܥܲܬܝܼܩܵܐ[1] ݂ ܢܵܦܹܠ ܡܲܕܒܚܵܐ ܕܥܘܼܦܵܝܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܕܲܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐܘܿܕܘܿ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܡܲܥܪܒܼܵܝܵܐ ݂ ܕܡܸܬܟܲܝܸܢ ܘܚܵܒ݂ܹܫ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܬܲܘܓܹ̈ܐ: ܩܸܫܬܵܐ ܡܣܘܼܩܲܠܬܐ ܡܵܪܲܬ ܚܘܼܡܪܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܘܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܚܵܒ݂ܹܫ ܠܘܼܚܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ ܘܫܲܒ݂ܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܲܣܡܟ݂ܵܐ (ܡܲܣܢܕܵܐ) ܩܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܐܲܘ ܢܩܝܼܫܹ̈ܐ ݂ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒܼܬܵܐ ܐܵܗܵܐ ܩܵܝܹܡܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܲܗܵܕܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܐ ܕܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܫܘܼܒ݂ܗܵܪܲܝܗܝ ܒܗܵܢ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ: (ܒܵܟܼܝܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ: ܘܲܡܥܲܦܦܵܐ ܠܐܘܿܠܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܡܩܲܕܫܵܐ [2] ݂

[1]  ܗܵܢ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ ܡܛܘܼܡܪܹ̈ܐ ܒܕܲܝܪܵܐ ܥܠܵܝܵܐ (ܪܲܒܵܢ ܗܘܪܡܝܼܙܕ): ܝܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ (ܢܸܣܛܘܼܪ̈ܝܵܢܹܐ) ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܩܪܝܼܚܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ ܘܲܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ݂ ܘܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܠܵܐܬܝܼܢܵܝܵܐ ܥܒ݂ܸܪܘܿܢ ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܬܐ ܕܩܵܝܹܡܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܘܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1830: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚܕܸܪܵܗ̇ ܐܲܠܩܘܿܫ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ݂

 [2] ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܡܼܢ ܡܣܲܓܼܠܵܢܘܼܝܵܬ̈ܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐܘܿܕܘܿ ݂ ܚܸܙܘܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܓ̰ ݂ ܐܸܡ ݂ ܦ̮ܝܼܝܹܗ ܦܵܬܵܐ 549 ݂ ܚܙܝܼ ܐܵܦ ܚܸܙܘܵܐ ܕܕܘܼܒܵܩܵܐ ܕܲܡܣܲܓܼܠܵܢܘܼܝܵܬ̈ܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ: ܬܘܿܡ 2، ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܟ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܒܘܿܟܵܪܕ: ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܠܟܠܵܝ̈ ܟܬܝܼܒܵܬ̈ܵܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܐܵܢܝ݇ ܕܥܘܼܦܵܝܵܐ: ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ݂

دير سيدة الحصاد في ألقوش.ضمن الكنيسة: مذبح جنائزي ومقبرة بطريرك الكلدان جوزيف أودو السادس
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ (ܚܲܒ̇ܪܹ̈ܐ) ܥܲܠ ܕܲܝܪܵܐ:

ܐܵܦܸܢ ܕܲܥܒܼܸܕܠܹܗ (ܕܵܥܸܫ) ܠܲܓܙܝܼܡܘܼܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܢܵܝܬܵܐ ܠܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܐܲܟ݂ ܚܕܵܐ ܡܢܵܪܬܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܐܵܢܝ݇ ܫܸܢܹ̈ܐ ܚܸܫܟܵܢܹ̈ܐ ݂ ܐܵܦ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܡܲܕܟܼܘܿܪܹܐ: ܕܝܲܬܒܹܗ ܓ̰ܝܘܿܣܝܼܵܣܵܝܵܐ ܠܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܡܦܲܚܡܵܐܝܼܬ: ܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܦܢܝܼܬܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ݂ ܘܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ (ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ) ܠܵܐ ܫܸܠܝܵܐ ܒܲܝܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܣܝܼܡܠܹܗ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠ ܢܵܬܘܿܦܘܼܬܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ݂

ܟܹܐ ܡܙܲܝܸܚܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܟܵܠܕܵܝܬܵܐ ܒܝܘܿܡ 15 ܒܐܝܼܵܪ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ݂

دير سيدة الحصاد في ألقوش. تجوّل
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش.أفق
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير سيدة الحصاد في ألقوش. الباحة الداخلية عند الشفق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe