ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ (ܪܲܒܵܢ) ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ

ܟܹܐ ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: 36.7490278 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 43.1149916 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ ݂ ܬܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܢܵܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (815) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (2) ܟܠܡ ܡܼܢ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ: ܘ (2) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܒܘܿܙܵܐܢ ܕܕܵܣܢܵܝܹ̈ܐ (ܐܝܼܙܝܼܕܝܼܹ̈ܐ) ݂

 

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܒܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܕܲܝܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܛܵܒ݂ (ܪܵܒܵܐ) ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܒܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܣܢܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܚܲܕ ܛܘܼܪܵܐ ܐܝܼܣܵܪܝܵܐ (ܟܹܐܦܵܝܵܐ) ܕܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܩܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ: ܘܥܲܠ ܝܲܪܟ݂ܘܼܬܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܐܝܼܪܵܐܢ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܡܓܲܫܡܸܢ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܫܓ݂ܝܼܫܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ (ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ) ݂

ܝܵܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܟܹܐ ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: 36.7490278 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 43.1149916 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ ݂ ܬܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܢܵܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (815) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (2) ܟܠܡ ܡܼܢ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ: ܘ (2) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܒܘܿܙܵܐܢ ܕܕܵܣܢܵܝܹ̈ܐ (ܐܝܼܙܝܼܕܝܼܹ̈ܐ) ݂ ܗܵܢܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܝܵܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ) ܓ̰ܝܘܿܓܪܵܦܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܓܵܪܫܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (10) ܟܠܡ ܡܼܢ ܣܸܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܘܲܒܬܲܝܡܢܵܐ ܟܹܐ ܚܵܐܹܪ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܥܲܠ ܐܘܼܦܩܵܐ ܕܲܫܬܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (40) ܟܠܡ ݂ ܘܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܣܢܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܚܲܕ ܛܘܼܪܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܩܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ: ܘܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܘܼܬ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܐܝܼܪܵܐܢ ݂ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢ ܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܹܪܘܿܠܵܐ (ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐ) ܡܘܼܬܸܒ݂ܬܐ ܒܚܲܕ ܥܘܼܠܒܵܐ ܕܣܝܼ̈ܡܵܬ݂ܐ ܘܓܲܙܹ̈ܐ ݂ ܘܥܲܠ ܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ: ܡܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܘܚܸܪ̈ܝܵܢܹܐ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܚܪܸܒ݂ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܘܫܵܡܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܫܸܠܝܘܼܬܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬܐ ݂

دير الربان هرمزد.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد.
نيسان2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد.
نيسان2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد.
نيسان2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد.
تموز2014 © ماري أنج دينويل / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܟܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܚܒܝܼ ܓܲܘ ܚܲܕ ܡܼܢ ܕܪܵܫܹܗ: ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܢܙܝܼܪܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܵܗ݇ܒ݂ ܬܪܲܝܵܢܵܐ (628 ـ 644/47): ܘܲܒܡܸܠܹ̈ܐ (ܚܲܒ̇ܪ̈ܵܢܹܐ) ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܡܹܐܬ݂ܝܵܐ (ܐܬܵܝܬܐ) ܐܸܣܠܵܡܵܝܵܐ ݂ ܕܪܸܫ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ ܘܡܸܬܡܲܕܢܚܵܢܵܐ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܹܗ (ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ: ܦـ 534: ܡܲܛܒ݂ܥܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܒܲܝܪܘܼܬ) ݂ ܒܗܿܝ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܟܘܿܣ ܬܘܿܡܵܪܣܵܐ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠܲܢܙܝܼܪܘܼܬ݂ ܕܲܝܪܵܐ: ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܠܗܲܠ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܟܒ݂ܲܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐܲܘ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ: ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ݂

دير الربان هرمزد. نقش قديم
© DR

ܡ̇ܢ ܗܿܘ (ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ) ܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ؟

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܲܚܙܝܼ ܠܫܸܪܫܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ: ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܗ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܐܵܡܪܝܼ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܝܼܡܠܹܗ ܒܲܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܚܲܓܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܲܥܒܹܪ ܠܹܗ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܬܦܸܩ ܠܹܗ ܒܬܠܵܬܐ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܕܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ: ܟܲܕ ܐܙܸܠ ܠܹܗ ܥܲܡܲܝܗܝ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܕܢܚܵܐ ܨܲܘܒܵܐ ܕ (ܡܲܪܵܓ݂ܵܐ) ܒܕܲܝܪܵܐ ܕ (ܒܵܪ ܐܝܼܬܐ) ܐܲܝܟ݂ ܕܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂ ܘܬܵܡܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܘܚܝܹܐ ܠܹܗ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ (39) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ (32) ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܸܠܵܝܬܹܗ: ܘܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܟ݂ ܒܸܕ ܡܗܲܕܹܐ ܠܹܗ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕ ܪܝܼܣܵܐ (ܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ) ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܡܲܩܠܘܼܒ ܥܲܡ ܚܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܟ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ (6) ܐܲܘ (7) ܫܸܢܹ̈ܐ ݂

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܦܠܸܓ݂ ܠܹܗ ܗܿܘ ܝܲܗܠܵܐ: ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܘܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܙܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܕ ܛܘܼܪܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ݂ ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܠܚܘܿܕܹܗ ܓܲܘ ܚܲܕ ܓܸܦܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܩܲܡ ܫܵܒ݂ܹܩ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܕܲܡܫܲܬܐܸܣ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܵܐ ݂ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܟܹܐ ܡܩܲܒܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ܒܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܣܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܩܸܠܵܝܬܹܗ ݂ ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܬܸܕܡܪ̈ܵܬ݂ܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܐܸܠܵܗ̇ ݂

ܡܝܼܬ ܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ (90) ܫܸܢܹ̈ܐ (ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕ (25) ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܕܲܝܪܹܗ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܡܵܐܐ (ܐܸܡܵܐ) ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ) ݂ ܘܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܢ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ: ܢܵܦܹܠ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ: ܘܐܵܦ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ (15) ܒܐܵܒ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܓ݂ܘܼܫܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܠܵܢܘܼܬܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܬܐ ܕܪܗܘܿܡܹܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܡ ܚܲܕ ܒܲܪܦܸܚܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܫܸܡ ܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ: ܕܝܼܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ـ ܟܵܠܕܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ ܪܫܸܡܠܵܗ̇ ܠܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܝܲܘܡܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ: ܩܵܐ ܚܲܕ ܣܵܗܕܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܢܵܦܹܠ ܒܝܲܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܝܼܠܘܿܠ: ܐܲܝܟ݂ ܝܲܘܡܵܐ ܕܨܲܘܡܵܐ ܠܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ: ܟܲܕ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܵܣܝܘܼܬܐ (ܡܒܲܣܲܡܬܐ) ܡܸܬܕܲܡܪܵܢܬܐ ܕܚܲܕ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܡܝܵܐ (ܣܸܡܝܵܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ: ܗ: ܕ: ܬܪܹܝܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܘܬܹܗ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܒ݂ܝܼܪܵܐ ܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܗܕܵܐ ܒܕܲܝܪܵܐ ܝܸܡܵܐ (ܫܸܪܫܵܝܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܙܘܼܠܙܵܠܵܐ (ܪܘܿܕܵܢܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ݂

دير الربان هرمزد. قبر القديس بالإضافة إلى لوحة لإحدى عجائب الشفاء.
حزيران2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد. تمثال القديس.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܩܸܠܵܝܵܬ݂ܐ ܒܟܠܹܗ ܛܘܼܪܵܐ:

ܓܵܠܝܵܐ ܘܣܵܗܕܵܐ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܥܲܠ ܥܲܣܩܘܼܬ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܘܛܘܼܪܵܐ ܕܢܵܦܹܠ ܓܵܘܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܡܟܲܣܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܬܵܘܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐܦܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܠܗܵܫܵܐ ܐܲܪܒܥܝܼܢ ܡܸܢܲܝܗܝ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܝܼܬ ܥܲܣܩܘܼܬܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ: ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܘܲܬܒ݂ܝܼܥܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐܝܼܬ ܒܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܫ ܪ̈ܲܒܹܐ ݂ ܡܲܚܙܝܼ ܐܲܢܹܐ ܨܘܼܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܓܸܦܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܒܪܵܒܵܐ ܕܲܝܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܡܲܕܢ̈ܚܵܝܵܬ݂ܐ: ܠܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܡܲܚܙܝܼ ܐܵܦ ܠܲܫܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܡܘܼܦܠܚܹ̈ܐ ܠܲܢܛܵܪܬܐ ܕܝܵܬܲܝܗܝ ݂

دير الربان هرمزد والصوامع.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد والصوامع.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد والصوامع.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد والصوامع.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد والصوامع.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد والصوامع.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد والصوامع.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܨܦܵܚ̈ܝܵܬܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ:

ܒܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܦܪܸܩܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܡܼܢ ܓܲܝܣܹ̈ܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܐܵܢܝ ܕܲܬܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܕܵܪܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܡܵܬܘܵܬܵܗ̇ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܘܕܲܝܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܗ̇ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܒܘܼܪ̈ܒܸܙܹܐ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܪ̈ܲܗܛܹܐ ܘܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܘܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܪܲܒܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܐܲܝܟ݂: (ܗܿܘ ܢܵܨܘܿܚܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ: ܪܲܒܵܢܵܐ ܘܩܲܫܝܼܫܵܐ ܫܸܡܹܗ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ: ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܲܬܠܵܬܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܗܿܘ ܕܕܲܝܢܵܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܐܸܠܹܗ ܠܚܲܕ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܡܦܲܪܫܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ 1208: ܘܠܲܚܕܵܐ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܚܕܲܬܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1222: ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܹܝܚ ܕܝܵܕܥܲܚ ܘܲܡܫܲܪܸܪܚ ܕܩܵܫܵܐ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܩܲܡ ܟܵܬܹܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ: ܒܲܠܚܘܿܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܡܵܐ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܟܬܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܐܲܘ ܣܪ̈ܝܼܛܹܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܪܗܘܼܪܡܝܼܙܕ)[1] ݂

 

ܕܵܪܹ̈ܐ ܕ (14) ܘ (15): ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ: ܒܸܕ ܕܲܟ݂ܪܲܚ ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܘܬܝܼܡܘܿܪܠܝܼܢܟ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܥܸܠܬܐ ܕܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܠܵܒܬܐ ܘܲܡܒܲܪܒܲܙܬܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ݂ ܘܲܩܢܹܐ ܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܠܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܹܗ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܡܼܢ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܹ̈ܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܹܝܬ ܥܹܕܬܐ ܕܪܗܘܿܡܹܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܬܸܫܥܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1553: ܪܫܸܡܠܹܗ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܐ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܦܠܝܼܓ݂ܬܐ ܘܲܚܕܲܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܕܪܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܠܪܗܘܿܡܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܦܸܣܘܿܦܹ̈ܐ ܢܸܣܛܘܿܪ̈ܢܵܝܹܐ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܥܲܡ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܲܕܥܸܪܹܗ ܡܼܢ ܪܗܘܿܡܹܐ ܘܗܿܘ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܐܲܘ ܛܥܝܼܢܵܐ ܠܒ݂ܘܼܫܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܕܪܗܘܿܡܹܐ ݂ ܘܟܲܕ ܕܥܸܪܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܚܲܕܬܐ ܠܡܲܕܢܚܵܐ: ܚܙܸܩܠܹܗ ܡܼܢ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ܠܲܕܝܵܪܒܲܟܸܪ ܠܲܬܦܵܩܵܐ ܒܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܘܼܨܡܵܢܵܝܵܐ ܣܘܼܠܲܝܡܵܐܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܠܲܫܩܵܠܵܐ ܡܲܘܕܝܵܢܘܼܬܐ ܘܢܵܡܘܿܣܵܝܘܼܬܐ: ܘܩܲܡ ܩܵܢܹܐ ܠܲܝܗܝ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ݂ ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ (ܓܹܒܵܐ): ܓܵܪܹܓ ܡܫܲܪܸܪܲܚ ܥܲܠ ܡܹܐܙܲܠܬܐ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܐ ܕܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܥܘܼܨܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܕܲܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܥܲܡ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ: ܦܠܵܫܵܐ ܕܩܲܡ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܡܪܝܼܡܵܢܬܐ ܥܲܠ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܥܲܠ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܹܝܬ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܠܲܚܙܵܝܬܲܝܗ̈ܝ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܠܲܟܠܵܝܵܬܲܝܗܝ ݂

 

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܒܢܹܐ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܠܐܸܣܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܫܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ (ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܠܵܐ: ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܒܓܘܼܪܵܓ݂ܵܐ ܐܲܘ ܒܲܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܡܼܢ ܣܝܼܥܬܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ: ܒܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܒܲܪ ܡܵܡܵܐ ݂ ܘܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܟܘܼܪܣܝܵܐ ܦܵܦܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܫܠܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܠܲܟܠܵܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܘܲܨܦܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܐܵܦ ܠܲܟܠܵܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܙܘܼܠܙܵܠܹ̈ܐ (ܪ̈ܘܿܕܵܢܹܐ) ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܒܵܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܲܘ ܣܵܢܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ݂ ܗܵܝ ܨܦܵܚܬܐ ܒܸܫ ܪܲܒܬܐ ܓܕܸܫ ܠܵܗ̇ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1842: ܕܲܚܬܸܡܠܵܗ̇ ܒܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܘܲܣܠܵܒܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܣܡܵܥܝܼܠ ܦܵܫܵܐ (ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ): ܟܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܩܕܹ̈ܐ ܘܣܕܝܼܩܹ̈ܐ (ܟ̰ܕܝܼܩܹ̈ܐ): ܘܐܵܦ ܪܲܒܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܩܸܠܵܝܬܐ ܘܡܙܘܼܠܗܸܙܹܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܓܪܝܼܫܵܐ ܪܹܫ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘ (12) ܩܠܹܝܪ̈ܝܼܩܹܐ ܒܵܬܲܪ ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܐ ܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܡܼܢ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܘܙܘܼܠܵܙܵܐ: ܡܝܼܬ ܠܹܗ ܪܹܫ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܚܲܕ ܡܼܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ (ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܡܘܼܫܹܐ) ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܐܲܘ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܒܵܕܓ̰ܲܪ (ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܦܹܝܪܣܝܼ ܒܲܕܓ̰ܲܪ: ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܐܸܢܟܠܝܼܟܵܝܵܐ) ܠܬܵܡܵܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (39)[2] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1850: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼ ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܕܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܐܲܠܦܵܐ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬܐ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܡܚܘܼܡܝܹܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܲܡܢܵܬܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܡܼܢ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܩܲܡ ܓܵܪܫܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܝܼܵܐ ܘܲܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܫܒ݂ܵܛ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1851[3] ݂ ܘܥܲܠ ܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܗܿܘ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܝܵܐ ܒܸܫ ܐܲܢܲܢܩܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ݂ ܘܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ: ܟܹܐ ܡܓܲܫܡܸܢܝܼ ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬ ܩܵܐܹܡ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܡܥܲܩܕܵܐ: ܕܲܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ݂

[1] ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂

[2] ܚܙܝܼ ܠܲܟܬܵܒ݂ܵܐ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܐܲܨܲܚܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ: ܦ 547: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܡܲܛܒ݂ܥܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܝܪܘܼܬ ݂

[3] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ݂

دير الربان هرمزد.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مار يوحنا سولاقا آل بلو.
© أرشيف جوزيف اليشوران
دير الربان هرمزد حوالي عام 1930
© أرشيف الأب أندراوس توما، المسؤول عن الدير
دير الربان هرمزد.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ: ܘܥܹܕܵܬ݂ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ:

ܝܲܬܝܼܪ ܠܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܕܲܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܕܪܵܒܵܐ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ: ܪܹ̈ܫܲܝ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ ܢܸܣܛܘܿܪ̈ܢܵܝܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܐܵܦ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ: ܘܲܕܪܹ̈ܫܲܝ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܲܕܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ ܬܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ݂ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܲܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ: ܗܵܝ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܬܪܹܝܢ ܡܸܕܝܵܪܹ̈ܐ ܐܲܘ ܬܪܹܝܢ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܠܪܹ̈ܫܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ݂ܹ̈ܐ ܓ̰ܸܒܪܵܐܹܝܠ ܘܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ ܘܐܵܦ ܠܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ (ܡܣܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ): ܘܲܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܐ ܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ݂

دير الربان هرمزد. كهف البطاركة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد. كهف البطاركة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد. باب داخلي.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد. صليب حجري.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد. معرض داخلي.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد. مذبح.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܼܢ ܕܲܝܪܵܐ ܠܕܲܝܪܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ:

 

ܥܲܣ̈ܩܵܬ݂ܐ (ܥܲܣ̈ܩܵܘܵܬ݂ܐ) ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܚܸܙܝܲܝܗܝ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܬܐ ܕܲܡܫܲܪܹܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ (1847 ـ 1878): ܒܒܸܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܚܲܕܬܐ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ: ܘܥܲܠ ܚܸܙܘܵܐ ܘܲܚܝܵܪܵܐ ܕܲܚܕܵܕܹ̈ܐ (ܬܪܹܝܢ ܕܲܝܪܹ̈ܐ) ݂ ܘܲܦܪܸܩ ܠܹܗ ܒܸܢܵܝܵܢܵܐ ܕܡܵܪܬܐ ܕܲܚܨܵܕܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1858: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܩܒ݂ܝܼܪܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐܘܿܕܘܿ ܓܲܘ ܗܵܢܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܚܵܒ݂ܹܫ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܐ ܕܲܚܨܵܕܵܐ ܠܗܵܝ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܒܸܫ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܠܲܡܦܲܪܲܩܬܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ݂ ܘܲܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܐ: ܘܗܵܝ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܸܫ ܚܘܼܕܵܬ݂ܐ: ܘܒܸܫ ܠܚܝܼܡܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܲܕܒ݂ܝܼܩܬܐ ܡܼܢ ܣܢܝܼܩ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܚܲܓܵܝܹ̈ܐ (ܡܩܲܕܫܵܝܹ̈ܐ) ݂

دير الربان هرمزد. مشهد من ساحة دير سيدة الحصاد.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ:

ܒܥ݇ܕܵܢܵܬ݂ܐ ܐ݇ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܥܨܝܼܬܵܐ ܕܫܵܩܠܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܠܲܢܛܵܪܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܠܢܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ ܝܵܪܬܘܼܬܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܲܝܠܵܐ ܓܲܝܣܵܝܵܐ ܕܲܥܒ݂ܸܕ ܠܵܗ̇ ܕܵܥܹܫ: ܟܲܕ ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܵܥܹܫ ܠܲܨܦܵܚܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܡܸܢܹܗ ܟܡܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕܒܲܠܚܘܿܕ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܼܠܘܿܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܲܠܩܘܿܫ ݂

دير الربان هرمزد. الأب أندراوس توما، مسؤول الدير.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد. كنيسة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير الربان هرمزد. نزهة.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe