ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܡܵܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (40) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ (10) ܟܠܡ ܡܼܢ ܣܸܦܵܐ (ܡܲܪܙܵܐ) ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܢܵܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܠܓܹܒ 36.73806 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.09722 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (557) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܒܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ) ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܵܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܬܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1681 ܠܡܵܪܲܢ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ ܬܠܝܼܚܬܐ ܘܲܒܢܝܼܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1906 ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܼܢ ܩܕܵܡ ܬܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ: ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܢܕܘܼܩܬܐ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܛܥܝܼܢܬܐ ܠܢܸܩܫܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: (ܢܸܬ݂ܪܵܐ ܕܡܝܼܬܐ (ܚܢܵܢܵܐ: ܓܲܪ̈ܡܹܐ) ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ) ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܪܹܝܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܟܒ݂ܹܐ ܒܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ܢܩܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܪܵܫܬܲܝܗܝ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܓܵܠܝܼ ܠܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ (ܫܲܘܦܹ̈ܐ) ܕܕܸܡܵܐ ܡܒܲܝܬܵܐ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ݂

ܝܲܬܒ݂ܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (40) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ (10) ܟܠܡ ܡܼܢ ܣܸܦܵܐ (ܡܲܪܙܵܐ) ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܢܵܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܠܓܹܒ 36.73806 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.09722 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (557) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܒܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (2) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܐ ܕܲܚܨܵܕܵܐ ݂ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܘܲܡܛܵܝܬܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܫܩܵܩܘܿܢܹ̈ܐ ܥܝܼܩܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܡܵܬܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܗܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܡܝܼܟ݂ܵܐ ݂

كنيسة مار كوركيس في ألقوش
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش، خلف كنيسة مار ميخا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
سرداب في ألقوش وعلى اليمين كنيسة مار كوركيس
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܠܘܼܩܵܛܹ̈ܐ ܡܼܢ ܬܲܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܟܲܕ ܐܲܠܩܘܿܫ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܵܐ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ) ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܒܓܲܪܒܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬ݂ܵܐ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ) ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܒܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܘܲܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ܢܵܦܩܵܐ ܗ݇ܘܵܐ (ܬܵܒܥܵܐ ܗ݇ܘܵܐ) ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܢܲܩܝܼܦܘܼܬܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܵܗ̇ ܕܗܵܝ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1553 ܠܡܵܪܲܢ ݂

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܝܼܕܝܼܥܬܐ ܒܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܓܹܢܵܒܼܘܼܬ݂ܐ: ܘܣܝܵܦܹ̈ܐ ܘܲܢܚܵܪܬܐ ܕܪܹ̈ܫܹܐ ܒܝܲܕ (ܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ: ܘܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ: ܘܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ) ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܲܥܒ݂ܘܿܪܝܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (16) ܘ (18) ܘ (19) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1828: ܩܛܸܠ ܠܹܗ ܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪܥܘܼܛܵܐ (700) ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܘܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1832: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܠܵܐ ܐܲܒ݂ܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܓ̰ܸܒܪܵܐܹܝܠ ܕܲܡܒܘܿ: ܪܹܫܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1879 ܫܪܹܐ ܠܹܗ ܟܸܦܢܵܐ ܒܐܲܠܩܘܿܫ ܘܲܥܒ݂ܸܕ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܚܪ̈ܵܒ݂ܹܐ ݂

ܘܗܵܪ ܒܗܵܝ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܐܲܠܩܘܿܫ ܪܚܸܫܠܵܗ ܠܲܩܕܵܡܵܐ: ܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܥܸܠܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܬܵܐ ܕܲܚܨܵܕܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܕܲܢܣܵܟ݂ܵܐ: ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܢܵܣܘܿܟ݂ܹܐ ܘܡܵܚܘܿܪܹ̈ܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܲܡܬܘܼܪܸܨ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܘܟܵܬܘܿܒ݂ܹ̈ܐ ܕܲܡܣܘܼܩܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡܠܲܝܗ̈ܝ (ܥܒ݂ܵܕܲܝܗ̈ܝ) ܒܡܲܝܼܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ: ܘܲܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ (ܓܹܒܵܐ): ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܕܗܘܿܡܘܿ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܒܲܝ̈ܬܵܘܵܬ݂ܐ (ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܵܐ) ܢܵܣܘܿܟ݂ܹܐ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ) ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܘܪܲܒܹܐ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18) ܘ (19) ݂

ألقوش عام 1967. أفريقيا الحيّة رقم 253 ت2 ك1
1967 © أفريقيا الحيّة (فيفانت أفريك) / أرشيف جوزيف أليشوران
مدينة ألقوش القديمة
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. كتاب ديني باللغة السريانية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ:

ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܡܚܘܼܪܕܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܫܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܕܕܵܡܹܐ ܠܓܘܼܕܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ (ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ) ܡܸܛܠ ܢܛܵܪܬܵܗ̇ ܡܼܢ ܨܦܵܚܝܵܬ݂ܵܐ ܬܸܢܝܹ̈ܐ ݂ ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܡܼܢ ܟܸܢܦܵܐ (ܛܲܪܡܵܐ) ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܒܸܕ ܡܵܛܹܝܚ ܠܲܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܪܲܒܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܡܲܪܝܵܡܵܝܵܐ: ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܲܝܛܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܓܵܘܵܗ̇ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܟܬܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܘܿܠܝܵܬ݂ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܒܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܦܪܲܢܣܵܝܵܐ: ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܵܦܹܟ݂ (ܡܲܝܕܸܥ) ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܦܪܲܢܣܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ ܒܥܸܕܵܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܕ (19) ܘ (20) ݂

ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ ܕܕܵܪܬܐ: ܢܦܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1681 ܠܡܵܪܲܢ: ܒܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ ܬܠܝܼܚܬܐ ܘܲܒܢܝܼܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1906: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܕܟ݂ܸܪܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ݂ ܐܲܒ̇ܘܵܬܹܐ (ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܡܸܬܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ) ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܘܐܘܿܠܝܵܬ݂ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܟܬܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܒܓܲܘܢܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ ܥܲܠ ܫܝܼܫܵܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܡܲܡܛܹܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ: ܟܹܐ ܪܵܡܙܝܼ (ܐܘܿܠܝܵܬ݂ܐ) ܠܐܝܼܬܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܚܢܵܢܵܐ (ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܠܲܕܵܐ) ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܚܵܒ݂ܹܫ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ ܬܵܟܠܝܼ ܓܲܘ ܣܲܪܢܲܝܗܝ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܥܲܠ ܬܠܵܬܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ݂ ܓܵܡܹܪ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܩܸܫܬܵܢܵܝܵܐ: ܠܲܒ݂ܹܫ ܣܸܩܠܵܐ ܘܫܘܼܦܪܵܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܲܡܛܝܼ ܠܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܘܝܲܘܣܸܦ: ܗܿܘ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ: ܘܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܦܸܪ̈ܥܵܝܹܐ ܣܢܝܼܕܹ̈ܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܐܲܒ̇ܘܵܬ݂ܐ ܘܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ݂

ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܡܫܲܢܝܵܐ (ܡܫܘܼܢܝܵܐ) ܡܼܢ ܦܢܝܼܬܐ ܠܦܢܝܼܬܐ ݂

كنيسة مار كوركيس في ألقوش. رواق المدخل
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. الباحة الداخلية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. المذبح المريمي
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. قبور رجال الدين
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. لويس دجومة يشير إلى النذر المقدم من قبل أحد أجداده
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. على اليسار مدخل الكنيسة الرئيسية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. في الداخل: صحن الكنيسة، الباب الملكي والمذبح
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش.كتابات باللغة السريانية على العمود الأيسر للباب الملكي تشير لوجود رفات القديس جورج
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. تفاصيل كتابات اللغة السريانية التي تشير لوجود رفات القديس جورج
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. مدخل الكنيسة الثانوية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. الباب عند مدخل الكنيسة الثانوية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في ألقوش. داخل الكنيسة الثانوية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe