ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 22 12 14 ݂ 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 22 67 67 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(440) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܫܬܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠ (45% ) ܡܼܢ ܡܸܢܝܵܢ ܥܵܡܘܿܖ̈ܗ̇: ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܕܹܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕ) 1  (%  ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2018 ݂ ܒܵܬܲܪ ܫܡܵܛܵܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ: ܘܒܲܝܢܵܬ݂ 2005 ܘ 2006: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܲܠܢܲܨܵܪܵܐ): ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850 ݂

ܥܹܕܬܐ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ: ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܐܵܦ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ: ܘܒܹܝܬ ܐܵܪܚܘܼܬܐ: ܘܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ݂ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܚܵܒܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼܩܵܬ̈ܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂


كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو. شباط  2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 22 12 14 ݂ 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 22 67 67 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(440) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܝܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂

ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܬܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ (6) ܟܠܡ ܡܼܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܥܲܡ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ (ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ ܚܲܠܝܼܠ): ܘ(30) ܟܠܡ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ݂ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܡܛܲܦܣܵܐ ܙܵܟ݂ܘܿ ܠܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܣܸܬܪܵܬܝܼܓ̰ܵܝܵܐ ܡܵܪܹܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܛܵܒ݂ ܪܲܒܬܐ ݂

مدينة زاخو التي يعبرها الخابور أحد روافد نهر دجلة
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܘܓܲܘ ܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܕܵܡܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ: ܚܲܪܬܐ ܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ( ܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܬܵܐܕܵܘܸܣ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢܹ̈ܐ ܒܝܲܗܘܼܕܵܐ): ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܲܩܖ̈ܵܝܵܬܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ: ܘܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܬܲܢܝܼ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܗܵܢ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܩܸܠܵܝܵܬ̈ܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܣܹܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܖܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ݂

ܓܲܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܝܲܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܠܥܲܕ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܖ̈ܵܓ݂ܘܿܠܹܐ ܘܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܚܒ݂ܝܼܨܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܲܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܥܲܠ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ـ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(17) ܘ(18) ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1760: ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܐܝܼܛܲܠܢܵܝܵܐ (ܠܝܘܿܒܘܿܠܕ ܣܘܿܠܕܝܼܢܝܼ): ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܲܘܪܵܐ ܦܵܨܘܿܠܵܐ ܓܲܘ ܦܪܝܼܣܘܼܬܐ ܕܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܗܵܢ ܦܪܵܣܵܐ (ܦܪܝܼܣܘܼܬܐ) ܠܥܲܕ ܡܲܘܬܹܗ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1779: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܩܲܒ݂ܪܹܗ ܕܘܼܟܵܐ ܐܲܘ ܡܲܣܥܪܵܐ ܠܲܓܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ) ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(20): ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܵܐ ܥܲܡ ܙܝܵܕܬܐ ܕܲܨܦܵܚܝܵܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܥܲܠ ܡܵܬܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ـ 1918: ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܗܿܝ ܕܲܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܘܲܬܠܸܚܠܵܗ̇ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ݂ ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܐܵܦ ܬܚܘܿܬ ܛܸܠܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1921: ܝܲܬܝܼܪ ܛܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ 1961 ܘ 1991: ܒܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܲܝ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘ(ܦܹܫܡܲܪܓܵܐ) ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܘܲܡܗܘܼܕܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܥܪܵܩܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܠܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܘܗܸܦܟܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ: ܘܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܥܪܵܩܵܐ ܚܒܸܫܠܹܗ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܣܸܖ̈ܝܹܐ ܘܡܲܥܒ̇ܕܵܢܹ̈ܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܚܝܹ̈ܐ ܒܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܘܲܬܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܐܝܼܪܵܢ ݂ “ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܲܝܗܝ ܠܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܵܖܹ̈ܐ”[1] ݂ ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܣܵܟ݂ ܫܲܘܦܵܐ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂ ܐܵܢܝܼ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܙܹܝܚܠܗ݇ܘܿܢ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ: ܟܠܲܝܗܝ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ: ܘܚܵܒ݂ܫܝܼ ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܘܫܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ݂ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ: “ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܘܼܩܥܹ̈ܐ ܡܵܐ̈ܐܵܬܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ (ܪܲܩܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܵܡܵܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܒܪܵܒܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܬܪܹܝܡܐܵܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬܐ (ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ)”[2] ݂ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ: (ܕܵܥܹܫ) ܠܵܐ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܝܼܢܵܐ “ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܡܘܼܝܬܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ [3] ݂

ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ: ܘܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܪܝܼܓܵܝܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܡܵܪܲܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܠܡܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܙܲܘܥܵܐ ܕܲܕܥܵܪܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܥܲܡ ܢܦܵܠܬܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܘܓܸܠܝܵܢܵܐ ܘܡܲܒܝܲܢܬܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: (ܪܒ݂ܵܝܵܐ) 1995: ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܸܣܫܝܼܪܵܐ: www.chris-kutschera.com/chretiensirak.htm: ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܕܥܹܕܬܐ ܕܒܝܼܕܵܐܪ ܕܥܸܪܵܗ̇ ܠܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܟܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܪܲܡܬܐ (ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܵܐ) ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 533 ݂

[3] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ 398 ݂

جسر حجري في زاخو على الخابور الذي يسمى أيضاً جسر ديلالى
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ:

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܙܵܟ݂ܘܿ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܡܼܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܝܲܘܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܫܸܡܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ (ܙܵܟ݂ܘܼܬܐ): ܪܵܡܹܙ ܠܲܦܠܵܫܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܥܲܠ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܡܢܹܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ (ܓ݂ܝܘܿܣܝܼܦ ܟܵܡܦܵܢܝܼܠ): “ܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ”: ܡܸܢܲܝܗܝ “(6) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘ(3) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ܘܐܲܠܦܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܝܲܥܩܘܿܒܵܝܹ̈ܐ: ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܪܵܒܵܐ ܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܹܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܒܥܸܠܬܐ ܕܬܲܓܵܪܘܼܬܲܝܗܝ “[1]  ݂  ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܝܼܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܗܲܠ ܕܲܕܥܸܪܹܗ ܠܒܵܬܪܵܐ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܦܝܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܬܐ ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܫܬܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠ (45% ) ܡܼܢ ܡܸܢܝܵܢ ܥܵܡܘܿܖ̈ܗ̇[2]: ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܕܹܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕ) 1  (%  ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2018 : ܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܐܲܠܢܲܨܵܪܵܐ): ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ(3500) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ (350000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܡܦܲܠܓܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: (64) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܼܢ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: (360) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܘ(200) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܵܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ[3] ݂

 ܘܒܲܝܢܲܬ݂ 2005 ܘ 2006: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܒܵܬܲܪ ܕܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003 ݂ ܘܲܒܗܸܦܟܵܐ ܕܗܵܕܹܐ: ܓܲܘ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܪܵܒܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܕܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܝܼܪܵܐܩ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܬܠܵܚܵܐ ܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܝܵܐ: ܘܢܘܼܬܵܦܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܓܲܘ ܦܪܝܼܣܘܼܬܐ (ܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ) ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: (ܣܬܘܿܪܝܵܐ ܕܝܼܠܵܐ ܪܝܼܓ̰ܝܘܿܢ ܕܝܼܠ ܟܘܼܕܸܣܬܵܐܢ): 1818 ݂ ܡܬܲܪܓܡܵܐ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ (ܬܐܘܿܡܵܣ ܦܲܘܠܘܿܣ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1953: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܵܐ ܓܲܘ ܡܓ݂ܠܬܐ (ܗܸܖ̈ܓܹܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܠܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܓܲܘ ܦܵܪܝܼܣ): ܡܢܵܬܐ 1: 2004: ܦ 31 ݂

[2] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ  394 ݂

[3] ܗܵܢ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܡܛܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܦܠܵܛܵܐ ܘܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬ̈ܐ ܟܢܝܼܫܹ̈ܐ ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2018 ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ (ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܿܢܝܼ ܕܵܘܝܼܕ ܝܘܿܚܵܢܲܢ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܘܬܲܚܠܘܿܦܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ ܠܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ): ܘܐ݇ܣܘܼܖܵܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ (ܐܲܒ݂ܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓ̰ܲܡܝܼܠ ܫܝܼܬܘܿ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ) ݂

حجر مزخرف ضمن كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كتب ومخطوطات ضمن كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كتب ومخطوطات وأدوات دينية ضمن كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ:

ܠܦܘܼܬ݂ “ܣܸܟ݂ܠܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܘܙܘܼܘܵܓ݂ܐ”[1]: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850 ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕ(ܐܲܠܢܲܨܵܪܵܐ): ܡܵܪܲܬ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܘܟܹܐ ܡܫܲܪܸܪ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܡܲܣܥܪܵܐ ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1612 [2] ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܵܬܲܪ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܒܝܼܥܬܐ ܒܫܸܪܫܵܐ ܠܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܦܪܝܼܣܘܼܬܐ ܕܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂

ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1966: ܘܲܒܗܵܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܩܕܵܡ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܕܒ݂ܝܼܪܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1993: ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܥܪܵܩܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ(12) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܦܬܵܚܬܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2006: ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܐ݇ܚܵܖ̈ܵܝܹܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2015: ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܬܚܘܿܬ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2006: ܡܫܘܼܡܸܫܠܹܗ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܐܲܪܒܥܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ: ܝܲܘܣܸܦ ܓ̰ܲܡܝܼܠ ܫܝܼܬܘܿ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܠܝܼܕܵܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܡܼܢ ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܕܫܸܪܫܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܵܐ (ܩܲܪܲܩܘܿܫ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܪܵܥܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2012: ܘܐܸܠܹܗ ܕܵܥܪܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ ܒܥܘܼܙܵܙܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܘܲܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܠܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬܵܗ̇ ݂

__________

[1] ܐܲܒ݂ܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓ̰ܲܡܝܼܠ ܫܝܼܬܘܿ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ݂

[2] ܡܫܲܪܸܪ ܐܲܒ݂ܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓ̰ܲܡܝܼܠ ܫܝܼܬܘܿ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܕܡܲܒܘܼܥܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܘ ܚܘܼܕܪܵܐ ܕܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬܐ ܓܲܘ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

متحف كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأب يوسف جميل شيتو، كاهن كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ: ܘܚܲܕ ܒܲܝܬܐ ܕܐܵܪܚܘܼܬܐ: ܘܚܲܕ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ݂ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܛܵܒ݂ܵܐܝܼܬ: ܘܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ݂

ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ: ܕܝܵܪܹܡ ܥܲܠ ܟܸܢܦܵܐ ܕܐ݇ܓܵܪܹܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܕܩܘܼܒܬܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܬܐ: ܕܚܵܝܪܵܐ ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܩܘܼܦܣܵܐ (بلاط) ܓܲܘ ܐܲܪܥܵܐ ܕܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܬܚܘܿܬ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܡܲܥܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܥܲܠ ܦܵܬܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܟܹܐܦܵܐ ܢܩܝܼܪܵܐ ܓܵܘܹܗ (ܕܵܥܹܪ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܗܵܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܕܟ݂ܵܪܵܐ ܕܪܵܥܝܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܘܡܲܫܚܕܵܢܵܐ ܐܝܼܛܲܠܢܵܝܵܐ (ܠܝܘܿܒܘܿܠܕ ܣܘܿܠܕܝܼܢܝܼ): ܕܲܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ݂

ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܣܩܝܼܠܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܪܹܫܲܝܗܝ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܵܪܹܐ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ݂ ܦܵܐܹܫ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܲܬܠܵܬܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܚܠܝܼܡܹ̈ܐ ܡܬܘܼܖ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܡܲܘܨܠܵܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܩܡܝܼܛܹ̈ܐ ܒܩܸܫܬܵܬ̈ܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ܥܲܠ ܦܵܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܥܲܠ ܦܵܬܵܗ̇ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܟܘܼܣܹܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܓܘܼܕܵܢܵܗ̇ ܨܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܓܲܘܢܵܐ ܚܘܵܪܵܐ ݂

ܠܲܝܬ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܦܵܨܘܿܠܵܐ ܠܲܦܪܵܫܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܒܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܘܼܠܦܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܣܸܒܸ̇ܠܬܐ (ܣܸܡܲܠܬܐ) ܦܫܝܼܛܬܐ ݂ ܓܲܘ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܟܹܐ ܩܲܢܛܪܸܢ ܒܲܗܪܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܘܠܵܚܘܿܡܬܐ ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܖܹ̈ܐ ݂ ܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܣܵܢܹܕ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܕܡܵܨܝܼ ܩܠܝܼܖ̈ܝܼܩܹܐ ܕܲܡܙܲܝܚܝܼ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܬ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܵܪܲܬ ܬܡܲܢܝܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ ܘܡܵܪܲܬ ܟܵܘܵܬܐ ݂

ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܒܘܼܝܵܐܵܐ ܕܲܬܠܵܬܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܥܒܼܕܠܗ݇ܘܿܢ ܬܸܫܡܸܫܬܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ݂

كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الممر الخارجي لكنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حجر ضمن جدار كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن ومذبح كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
أقواس وقبة كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مذبح وحنية كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مذبح كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صليب ضمن كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حجر جنائزي ضمن كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼܩܵܬ̈ܐ ܙܥܘܿܪܵܐ:

ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼܩܵܬܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܲܕܡܝܼܪܵܐ ܬܚܘܿܬ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ݂ ܡܼܢ ܒܲܝܢܲܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܬܵܡܵܐ: ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܛܲܟ݂ܣܵܝܹ̈ܐ: ܘܨܲܢܕܘܿܩܵܐ ܡܵܪܹܐ ܚܕܵܐ ܦܵܬܐ ܫܘܼܫܵܝܬܐ: ܘܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܐ ܡܼܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܡܐܘܼܨܚܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1923: ܥܲܡ ܩܠܵܦܵܐ ܣܹܐܡܵܢܵܝܵܐ ܡܵܪܹܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܕܲܡܛܲܦܣܝܼ ܠܲܙܩܝܼܦܘܼܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܐܲܨܲܚܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕ(ܐܲܙܘܿܪ): ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܢܵܦܠܵܐ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܡܸܪܕܝܼܢ (ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ) ݂

ܐܵܦ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܚܲܕ ܡܵܐܢܵܐ ܡܣܲܩܠܵܐ ܘܲܡܟܘܼܣܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܟܢܵܐ ܩܵܐ ܩܵܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓ̰ܲܡܝܼܠ ܫܝܼܬܘܿ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܝܼܩܵܪܬܐ ܡܼܢ ܡܸܪܕܝܼܢ (ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ) ݂ ܘܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܵܬܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܕܓܲܠܓ̇ܘܼܠܬܐ (ܩܲܪܩܲܦܬܐ) ݂ ܠܲܝܬ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܬܠܵܬܐ ܐܲܨܚܵܬܐ ܡܼܢ ܗܵܢ ܠܘܼܚܵܐ: ܓܲܘ ܡܸܪܕܝܼܢ (ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ): ܘܚܲܣܵܟܵܐ (ܣܘܼܪܝܼܵܐ) ܘܙܵܟ݂ܘܿ ݂

ܐܝܼܬ ܐܵܦ ܚܲܕ ܩܕܝܼܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܕܟܹܐ ܡܛܲܦܸܣ ܠܚܲܕ ܬܲܦܢܟ݂ܵܐ (ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ) ܠܲܩܕܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܒܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

إنجيل، صليب ووعاء القربان المقدس في متحف كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إنجيل ووعاء القربان المقدس في متحف كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
غلاف الإنجيل المزخرف بالعربية والسريانية في متحف كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن مزخرف ضمن متحف كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن مزخرف ومبخرة ضمن متحف كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مفتاح، بخور وكتب ضمن متحف كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe