ܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 3 ݂ 07 03 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 9 ݂ 18 25 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(523) ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܝܘܼܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܥܡܘܼܪܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2017: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (80) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ݂ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ (ܐܲܒ݂ܘܿܢ) ܕܲܡܫܲܪܪ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(11) ܐܲܘ (12): ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(13) ܘ (14): “ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܕܲܝܖ̈ܵܝܹܐ”: ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ ܡܸܢܹܗ ݂ ܘܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1937: ܐܲܝܟ݂ ܚܘܼܠܵܦܵܐ (البديل) ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܸܫܝܵܐ ܐܲܘ ܚܸܦܝܵܐ ݂


كنيسة قلب يسوع الأقدس الكلدانية في ديربون. شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 3 ݂ 07 03 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 9 ݂ 18 25 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(523) ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܝܘܼܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܵܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(5) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܛܲܦܸܣ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܣܘܼܪܝܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(19) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܬܚܘܼܡܵܝܵܐ ܥܲܡ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ (ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ ܚܲܠܝܼܠ): ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܕܪܵܚܩܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒ(6) ܟܠܡ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂
كنيسة قلب يسوع الأقدس الكلدانية في ديربون
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܘܓܲܘ ܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܝܵܬܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܵܡܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ: ܚܲܪܬܐ ܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ( ܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܬܵܐܕܵܘܸܣ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢܹ̈ܐ ܒܝܲܗܘܼܕܵܐ): ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܲܩܖ̈ܵܝܵܬܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ: ܘܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܬܲܢܝܼ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܗܵܢ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܩܸܠܵܝܵܬ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܣܹܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܖܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ݂

ܓܲܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܝܲܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܠܥܲܕ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܖ̈ܵܓ݂ܘܿܠܹܐ ܘܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܚܒ݂ܝܼܨܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܲܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܠ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ـ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܓܘܼܪܘܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(17) ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܕܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܗ: ܕ: ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܐ ܕܲܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܬܚܘܼܡܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(20): ܬܠܸܚܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܘܟܘܼܝܵܢܵܐ ܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܙܝܵܕܬܐ ܕܲܨܦܵܚܝܵܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܥܲܠ ܡܵܬܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ـ 1918: ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܗܿܝ ܕܲܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܘܲܬܠܸܚܠܵܗ̇ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ݂ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ: ܡܵܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܘܢܘܼܩܙܵܐ ܕܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬܐ ܩܵܐ ܓܲܠܘܵܝܹ̈ܐ ܘܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ݂ ܘܲܠܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܕܲܝܪܵܒܘܿܢ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܵܐ[1] ݂

ܠܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܐܵܦ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1921: ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ 1961 ܘ 1991: ܒܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܲܝ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘ(ܦܹܫܡܲܪܓܵܐ) ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܘܲܡܗܘܼܕܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܥܪܵܩܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܠܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܘܗܸܦܟܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ: ܘܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܥܪܵܩܵܐ ܚܒܸܫܠܹܗ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܣܸܖ̈ܝܹܐ ܘܡܲܥܒ̇ܕܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܚܝܹ̈ܐ ܒܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܘܲܬܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܐܝܼܪܵܢ ݂ “ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܥܹܕܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܲܝܗܝ ܠܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܵܖܹ̈ܐ”[2] ݂ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ: “ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܘܼܩܥܹ̈ܐ ܡܵܐ̈ܐܵܬܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ (ܪܲܩܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܵܡܵܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܒܪܵܒܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܬܪܹܝܡܐܵܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬܐ (ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ)”[3] ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: (ܕܵܥܹܫ) ܠܵܐ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܝܼܢܵܐ “ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܡܘܼܝܬܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ” [4] ݂

ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ (الخليج): ܘܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܝܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܡܵܪܲܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܠܡܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܙܲܘܥܵܐ ܕܲܕܥܵܪܵܐ ܡܣܘܼܪܗܸܒ݂ܠܹܗ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܥܲܡ ܢܦܵܠܬܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܘܓܸܠܝܵܢܵܐ ܘܡܲܒܝܲܢܬܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܐܘܼܬ݂ܪܲܢܬܐ ܡܵܬܐ ܕܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܥܲܡ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܬܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܢܝܹ̈ܐ (150) ܒܵܬܹ̈ܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2017: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (80) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ [5] ݂

__________

[1] ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܹܐ ܕܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܗܝܼܕܵܐ ܒܥܸܠ: ܟܒܲܪ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(ܣܲܝܦܘܿ): ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܕܸܡܵܐ ܓܹܒܵܐ ܘܐܘܼܡܬܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܒܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܲܘ ܕܸܡܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ݂ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܐ ܐܝܼܬ ܐܵܦ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܚܙܝܼ: (ܪܒ݂ܵܝܵܐ) 1995: ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܸܣܫܝܼܪܵܐ: www.chris-kutschera.com/chretiensirak.htm: ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܕܥܹܕܬܐ ܕܒܝܼܕܵܐܪ ܕܥܸܪܵܗ̇ ܠܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܟܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܪܲܡܬܐ (ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܵܐ) ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 533 ݂

[4] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ 398 ݂

[5] ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ ܐܲܢܲܝ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬܐ ܒܝܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2018: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܡܸܕܚܲܬ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܝܼܕܵܘܝܼܕ: ܟܵܗܢܐ ܕܡܵܬܐ ܕܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ݂

كنيسة قلب يسوع الأقدس الكلدانية في ديربون
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ:

ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ (ܐܲܒ݂ܘܿܢ) ܕܲܡܫܲܪܸܪ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(11) ܐܲܘ (12)[1]: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(13) ܘ (14): “ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܕܲܝܖ̈ܵܝܹܐ[2]“: ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ (اثر) ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ ܡܸܢܹܗ ݂ ܚܲܕ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܒܵܨܘܿܝܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܠܫܸܡܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܐܲܘ ܕܸܪܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܒܫܸܡܹܗ ݂ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܫܸܡܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܵܥܹܪ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܬܘܿܡܵܝܵܐ ܢܘܼܚ[3] ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܘܦܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܸܫܝܵܐ ݂ ܠܵܐ ܡܵܨܹܝܚ ܕܡܲܪܚܸܩܲܚ ܗܵܢ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܓܲܘ ܕܵܟ݂ܘܿܪܘܼܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ݂ ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܿܝ ܡܸܬܠܲܚܡܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܘܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂

ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1934: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1937 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܥܹܕܬܐ ܠܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ: ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܗ̇ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܡܸܬܚܵܐ ܕ2005 ـ 2007: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂

ܟܵܗܢܵܐ ܐܲܘ ܪܵܥܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ: ܝܼܠܹܗ ܩܵܫܵܐ ܡܸܕܚܲܬ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܝܼܕܵܘܝܼܕ: ܫܸܪܫܹܗ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܝܠܹܗ: ܘܚܵܝܹܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܘܟܹܐ ܡܫܲܡܸܫ ܬܠܵܬ ܡܲܖ̈ܥܝܵܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܘܒܵܓ̰ܝܼܕܵܐ ܘܕܲܝܪܵܒܘܿܢ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: ܥܹܕܵܬܐ ܘܕܲܝܖ̈ܵܘܵܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ: ܐܸܓܲܪܬܐ ܕ(ܕܸܟܬܘܿܪܵܗ) ܕܢܵܪܝܼܡܵܐܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ ܐܲܡܝܼܢ: ܒܹܝܬ ܨܲܘܒܵܐ ܕ(ܣܵܢܬ ܟܵܢܬܵܐܢ) ܓܲܘ ܐܝܼܦܠܝܼܢ ܬܚܘܿܬ ܚܵܝܘܿܪܘܼܬܐ ܕ(ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܵܐܬ ܘ ܓ̰ܵܢ ܡܝܼܫܹܝܠ ܬܹܝܪܝܼ: ܐܝܼܵܪ 2001: ܦ 213 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܷܵܬܐ: ܡܢܵܬܐ 2: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܡܲܛܒܲܥܬܐ ܕܟܵܬ݂ܘܿܠܝܼܟ ܓܲܘ ܒܲܝܪܘܼܬ 1965: ܦ 749 ـ 755 ݂

[3] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ݂

كنيسة قلب يسوع الأقدس الكلدانية في ديربون
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܒܘܿܢ:

ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ ܢܚܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܘ ܠܬܲܚܬ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂  ܥܵܠܘܿܠܵܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܓܲܢܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܬܲܝܡܢܵܐ ܘܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܲܝܬܐ ܩܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܠܓܹܒܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܩܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ: ܘܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܵܠܹܛ (23) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܘܦܸܬܘܵܗ̇ (6) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܠܡܲܕܢܚܵܐ: ܒܪܹܫ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܝܼܬܐ: ܣܡܝܼܟ݂ܬܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܡܸܢܕܘܿܪܬܐ (إسطوانة) ܡܵܪܲܬ ܬܡܲܢܝܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܟܵܘܵܬ݂ܵܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܘܡܲܕܢܚܵܐ ܘܣܸܡܵܠܵܐ ݂ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܚܲܕ ܬܲܦܢܟ݂ܵܐ ܩܵܐ ܡܥܲܪܬܐ ܕ(ܠܘܿܪܕ) ܥܲܡ ܨܲܠܡܵܐ ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂

ܡܲܥܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܢܵܦܠܝܼ ܠܓܹܒܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܠܬܲܚܬ ܕܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ݂ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܝܼܚܝܼܕܲܝ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܵܪܹܐ ܣܘܼܟܵܡܵܐ (تصميم) ܦܫܝܼܛܵܐ ܘܲܡܓܲܪܕܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܚܠܲܦܬܐ ܩܘܼܒܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܲܩܪܵܫܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ (ܣܝܼܪܵܡܸܟ) ܠܐܲܪܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܨܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܓܘܼܕܵܢܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܐܲܘ ܟܣܵܝܵܐ ܚܘܵܪܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܦܪܝܼܣܵܐ ܒܚܝܼܠܬܐ (سجاد) ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ ܘܲܦܠܝܼܓ݂ܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܩܸܫܬܵܢܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ݂ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܨܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܹܐܡܵܐ ܩܵܐ ܙܲܡܵܖܹ̈ܐ ܐܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

صحن كنيسة قلب يسوع الأقدس الكلدانية في ديربون
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كتاب ديني باللغة السريانية على مذبح كنيسة قلب يسوع الأقدس الكلدانية في ديربون
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe