ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 00 10 14 ݂ 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ 67 76 67 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܪ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(440) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂

ܣܵܟ݂ ܠܲܝܬ݂ ܦܝܵܫܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܐܵܢܝܼ ܕܚܵܙܹܝܚܠܗ݇ܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܝܲܘܡܵܬ̈ܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ݂ ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܙܲܟ݂ܘܿ ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ: ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܲܠܢܲܨܵܪܵܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܥܲܒܵܣܝܼܵܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ (ܒܹܝܕܵܐܪ) ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1911: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܐܹܝܪܲܡܝܵܐ ܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܡܘܼܩܕܲܣܝܼ ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܚܲܕܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܘܲܡܬܘܼܪܲܨܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ـ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ݂ ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ: ܬܠܵܚܬܐ ܕ(ܥܲܬܝܼܩܵܐ) ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ (ܚܲܕܬܐ): ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܡܸܬܫܲܚܠܦܵܢܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܡܦܲܫܘܿܩܹܐ ܝܠܹܗ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܚܡܝܼܫܲܝ̈ ܐܸܠܥܹ̈ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܝܼܪܬܐ ݂


كاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو. شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 00 10 14 ݂ 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ 67 76 67 ݂ 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܪ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(440) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܙܵܟ݂ܘܿ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ـ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂ ܪܵܚܩܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ (6) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕ(ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ ܚܲܠܝܼܠ) ܥܲܡ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ: ܘ(30) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܠܓܹܒܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܙܵܟ݂ܘܿ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܕܘܼܟܵܐ ܘܫܲܘܦܵܐ ܐܸܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܵܝܵܐ ܡܵܪܹܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ܪܲܒܬܐ ݂

مدينة زاخو يعبرها نهر الخابور إحدى روافد دجلة
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ܘܓܲܘ ܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܕܵܡܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ: ܚܲܪܬܐ ܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ( ܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܬܵܐܕܵܘܸܣ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢܹ̈ܐ ܒܝܲܗܘܼܕܵܐ): ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܲܩܖ̈ܵܝܵܬܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ: ܘܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܬܲܢܝܼ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܗܵܢ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܩܸܠܵܝܵܬ̈ܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܣܹܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܖܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ݂

ܓܲܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܝܲܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܠܥܲܕ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܖ̈ܵܓ݂ܘܿܠܹܐ ܘܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܚܒ݂ܝܼܨܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܲܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

ܕܵܪܵܐ ܕ(17) ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܲܢܬܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܕ(ܐܵܪܵܕܸܢ) ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܥܡܵܪܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܟܲܠܕܵܵܝܵܐ ݂

ܠܗܲܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850: ܙܵܟ݂ܘܿ ܘܥܲܩܪܵܐ ܘܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܚܕܵܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܒܐܵܗܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܲܠܓ݂ܹ̈ܐ ܠܲܬܠܵܬܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܬܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ[1] ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(20): ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܘܼܝܵܢܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ ܘܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܵܐ ܒܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܲܖ̈ܡܵܢܹܐ ܕ(ܣܲܝܦܘܿ)[2] ܒܝܲܕ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܥܠܲܝܡܬܐ: ܘܒܵܬܲܪܟܸܢ ܫܪܵܝܬܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂

ܠܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܐܵܦ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1921: ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ݂ ܒܲܝܢܲܝ 1961 ܘ 1991: ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܲܬ݂ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܘ(ܦܹܫܡܲܪܓܵܐ) ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܢܘܼܬܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ (ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܲܖ̈ܥܝܵܬܐ ܕܒܲܗܕܝܼܢܵܐܢ: ܘܐܵܦ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ): ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ (30) ܡܵܬܘܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܘ(40) ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܘܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܡܸܫ ܡܵܬܘܵܬܐ ! ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܥܹܕܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܲܝܗܝ ܠܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܵܖܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܹܕܬܐ ܕ(ܒܝܼܕܵܐܪ): ܓܲܘ ܖ̈ܘܼܣܬܵܩܹܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ: ܪܵܒܵܐ ܣܸܖ̈ܝܹܐ: ܒܵܬܲܪ ܡܲܦܠܲܚܬܲܝܗܝ ܒܝܲܕ ܓܲܝܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܐܝܟ݂ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܒܲܪܒ݂ܝܼܥܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1991: ܘܐܸܕܝܘܿܡ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܠܓܘܼܡܵܐ[3] ݂ ܠܲܝܬ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܠܥܹܕܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܐܵܢܝܼ ܕܚܵܙܹܝܚܠܗ݇ܘܿܢ ܒܗܵܕܹܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܘܟܵܢܫܝܼ ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܘܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܕܥܹܕܵܬܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܙܵܟ݂ܘܿ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܘܼܩܥܹ̈ܐ (100) ܥܹܕܵܬ̈ܐ (ܪܲܩܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܵܡܵܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܒܪܵܒܵܐ): ܐܵܗܵܐ ܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܠܹܗ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܬܪܹܝܡܐܵܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬܐ[4] ݂ ܒܡܲܘܕܲܝܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ: (ܕܵܥܹܫ) ܠܵܐ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܝܼܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܡܘܼܝܬܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܒܲܡܚܲܡܲܝܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܒܲܨܪܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܚܝܵܐ ܘܡܸܗܝܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܕܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܒܨܝܼܖܹ̈ܐ ܠܫܸܖ̈ܫܹܐ ܘܘܲܖ̈ܝܼܕܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܐܵܦ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܫܲܢܲܝܬܐ ܘܲܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖ̈ܲܝܗܝ ݂ ܡܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܕܲܥܬܝܼܕ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܒܲܬܢܵܝܵܐ ܕܡܲܥܡܲܪܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܸܫܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܕܥܸܪ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܐܘܿܪܘܿܦܵܐ ܐܲܘ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܬܐ[5]݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: (ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ) ݂ ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܦܪܵܣܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܐ ܠܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ 1914: ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܘܼܦܲܢܟܲܓ̰ܝܼ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܵܪܕܝܼܢ: ܦ 70 ݂

[2] ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܠܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ـ 1918 ݂

[3] ܚܙܝܼ: (ܪܒ݂ܵܝܵܐ) 1995: ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܸܣܫܝܼܪܵܐ: www.chris-kutschera.com/chretiensirak.htm: ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܕܥܹܕܬܐ ܕܒܝܼܕܵܐܪ ܕܥܸܪܵܗ̇ ܠܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܟܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܪܲܡܬܐ (ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܵܐ) ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 533 ݂

[5] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ 398 ݂

الجسر الحجري في زاخو فوق الخابور ويسمى أيضاً جسر ديالى
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1914: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (50) ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ[1] ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܫܬܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܹܝܬ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܠܦܹܫܡܲܪܓܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: “ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ 45 % ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ” [2] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1985: ܝܪܸܡܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܲܘ “ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ (600) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ [3] : ܠ (1500) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1987: ܘܲܒܥܸܠܬܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕ(ܐܲܢܦܵܐܠ) ܕܢܝܼܫܹܗ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܝܼܦܵܐ ܘܡܵܬܘܵܬܐ ܕܓܲܘ ܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܡܘܼܙܝܸܕܠܵܗ̇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢܵܬ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ “ܒܨܸܪܹܗ ܠ (1176) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1990 ” ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܸܠܬܐ ܕܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܖ̈ܝܼܩܹܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܬܐ ܠܡܲܙܝܘܿܕܹܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠ(675) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ (ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 3400 ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ)[4] ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ (360) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ[5] (ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 1800 ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ) ݂ ܗܵܕܹܐ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܩܸܛܖܹ̈ܐ ܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ:(ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ) ݂ ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܦܪܵܣܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܐ ܠܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ 1914: ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܘܼܦܲܢܟܲܓ̰ܝܼ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܵܪܕܝܼܢ: ܦ 72 ݂

[2] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ 394  ݂

97 ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ 396 ݂

[4] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ  ݂

[5] ܐܲܢܲܝ ܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܫܒ݂ܵܛ 2017 ܒܝܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܕ(ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ) ܡܼܢ ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܿܢܝ ܕܵܘܝܼܕ ܚܲܢܢܵܐ: ܪܵܥܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܘܡܲܡܬ݂ܠܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ݂

أطفال مصلين ضمن كاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ:

 ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܙܲܟ݂ܘܿ ܬܠܵܬ ܥܹܕܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ: ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܐܲܠܢܲܨܵܪܵܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܥܲܒܵܣܝܼܵܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܕܠܸܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ (ܒܹܝܕܵܐܪ) ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1911: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܐܹܝܪܲܡܝܵܐ ܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܡܘܼܩܕܲܣܝܼ ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܚܲܕܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܙܵܟ݂ܘܿ ݂ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܗܲܪ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ݂

ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܢܲܨܵܪܵܐ) ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܟܹܐ ܦܵܬܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܕܵܪ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ(ܒܹܝܕܵܐܪ) ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܘܲܡܬܘܼܪܲܨܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ـ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ݂ ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ: ܬܠܵܚܬܐ ܕ(ܥܲܬܝܼܩܵܐ) ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ(ܚܲܕܬܐ): ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܡܸܬܫܲܚܠܦܵܢܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܡܦܲܫܘܿܩܹܐ ܝܠܹܗ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܚܡܝܼܫܲܝ̈ ܐܸܠܥܹ̈ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܝܼܪܬܐ ݂

ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܝܼܩܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܘܲܚܬܐ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ (ܐܸܣܛܹܝܦܵܐܢ ܟܲܟ̰ܘܿ): ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܒܢܵܝܬܐ ܕܒܹܐܡܵܐ (ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ) ܓܲܘ ܣܲܪܢܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܪܘܸܚܵܐ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܓܲܪܒܝܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܐ ܒܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܖܹ̈ܐ ܙܲܘܕܵܢܹ̈ܐ ܒܙܲܒ݂ܵܢܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܗܲܪܒܘܼܠܝܼ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܥܹܐ ܢܲܦܩܵܬܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ܒܝܲܕ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܕܫܘܼܠܵܛܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܠܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ݂

ܟܘܼܪܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܐܲܒ݂ܵܐ (ܓ̰ܘܿܢܝܼ ܕܵܘܝܼܕ ܚܲܢܢܵܐ): ܝܼܠܹܗ ܪܵܥܝܵܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ [1] ݂

__________

[1] ܫܒ݂ܵܛ 2017 ݂

بوابة مدخل كاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مغارة للقديسة مريم العذراء ضمن باحة كاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܙܵܟ݂ܘܿ:

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܚܲܕ ܕܘܼܟܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܲܣܝܵܓ݂ܵܐ ݂ ܬܲܪܥܬܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܕܲܪܬܐ ܩܕܵܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܠܣܸܡܵܠܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܦܢܟ݂ܵܐ ܠܲܡܥܵܪܬܐ ܕ(ܠܘܿܪܕ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹܝܚ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܠܲܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ ݂

ܟܵܬܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܦܪܝܼܫܬܐ ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ ܒܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܟܲܘܢܵܐ ܡܼܢ ܬܠܵܬܐ ܡܸܕܝܵܖܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܟܸܢܦܵܐ ܥܲܠ ܐ݇ܓܵܪܹܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܲܠܬܲܚܬ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܬܪܹܝܢ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܕܦܵܩܕܝܼ ܠܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ݂

ܒܓܵܘܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܪܲܒܬܐ ܘܫܲܦܝܼܪܬܐ: ܚܵܒܹܫ ܗܲܝܟܠܵܗ̇ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ: ܒܥܸܠ ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܬܝܼܚ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ݂ ܕܵܥܹܪ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܡܲܥܒܖܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܹܒ ܣܸܡܵܠܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1911 ݂ ܘܦܵܝܫܝܼ ܣܢܝܼܕܹ̈ܐ ܡܲܥܒ̇ܖܹ̈ܐ ܡܘܿܘܣܸܦܹ̈ܐ (ܡܘܼܙܝܸܕܹ̈ܐ) ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܠܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܓܲܖ̈ܒܝܵܝܹܐ ܘܬܲܝܡܢܵܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܕܓܵܢܝܼ ܥܲܠ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ݂

ܥܵܠܹܐ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܚܕܵܐ ܟܵܘܹܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ (ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ) ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܛܵܒ݂ܬܐ ܒܫܝܼܫܵܐ ܕܐܝܼܬ: ܘܲܕܝܼܠܹܗ ܡܵܪܹܐ ܒܲܗܪܵܐ ܡܲܙܠܩܵܢܵܐ ܘܲܕܡܝܼܪܵܐ ݂ ܘܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܚܲܕ ܟܣܵܝܵܐ ܚܘܵܪܵܐ: ܕܡܘܼܙܝܸܕ ܠܹܗ ܒܒܲܗܪܵܢܬܐ ܕܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܵܐ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܘܲܡܣܲܩܠܵܐ: ܘܝܼܠܹܗ ܡܵܪܹܐ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܝܼܡܹ̈ܐ ܘܲܖ̈ܫܝܼܡܹܐ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܘܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂

ܡܲܥܒܪܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܚܵܒܹܫ ܩܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܐ ܕܲܬܡܲܢܝܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܬܸܫܡܸܫܬܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ: ܡܼܢ ܐܹܝܪܲܡܝܵܐ ܡܘܼܩܕܲܣܝܼ ܠܗܲܠ ܦܲܛܪܘܿܣ ܗܲܪܒܘܼܠܝܼ ݂

ܦܵܐܹܫ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܝܘܿܡ 24 ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ: ܘܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܗܵܢ ܥܹܐܕܵܐ ܚܲܕ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܝܼܟ݂ܵܠܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ݂  

صحن ومذبح ضمن كاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الباب الملكي لكاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو يعلوه الكوة التي تحوي صليب حجري آشوري
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مذبح كاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد داخلي شمالي - جنوبي لكاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو.
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الجانب اليميني لكاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الجانب اليساري لكاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قائمة بأسماء الأساقفة الثمانية المدفونين ضمن كاتدرائية مار كوركيس الكلدانية في زاخو
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe