ܥܹܕܬܐ ܕܢܵܛܪܲܬ̤ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 7 ݂ 27 04 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 3 ݂ 33 22 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(344) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܛܵܒ݂ ܪܸܚܩܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܒܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܘܿܪ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(11) ܒܬܲܡܘܿܙ 1915: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܓܸܕܫܵܐ ܡܼܢ ܓܸܕܫܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܣܸܖ̈ܝܹܐ ܘܡܲܦܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (937) ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܐ ܕܝܲܗܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܕܡܲܘܬܐ ܬܵܒܥܵܢܹ̈ܐ ܠܫܲܒ݂ܛܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܕ(ܐܲܪܬܘܿܫ): ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܠܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܘܲܢܚܵܪܵܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܘܼܫܝܹ̈ܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕ(ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ): ܪܲܫܝܼܕ ܒܲܟ ݂ ܠܗܵܫܵܐ ܗܵܕܹܐ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܛܡܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܡܘܼܩܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܕܘܼܟ݂ܖ̈ܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂

ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2018: ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (130) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ̤ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1861: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܕܲܬ݂ܬܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܒܲܝܢܲܝ 2005 ـ 2007 ݂  ܒܥܸܕܵܢ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܟܝܼܚܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܢܵܦܠܵܐ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܬܚܘܿܬ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܠܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܲܚܡܵܐ ܥܘܼܡܪܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܘܼܟܵܡܵܗ̇: ܘܡܼܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܲܘ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܬܘܼܖ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܦܚܵܪܵܐ (ܣܝܼܪܵܡܸܟ) ݂


كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور. شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ ܙܲܖ̈ܥܹܐ[1] ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ[2] ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 7 ݂ 27 04 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 3 ݂ 33 22 42 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(344) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܛܵܒ݂ ܪܸܚܩܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܢܘܼܩܙܵܐ ܕܲܬܦܵܩܬܐ ܕܚܵܒ݂ܘܿܪܵܐ ܒܕܸܩܠܵܬ: ܕܝܼܠܹܗ (4) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ: ܡܫܲܬܐܸܣ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܲܝ ܥܝܼܪܵܐܩ ܠܣܘܼܪܝܼܵܐ ݂ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܵܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ: ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܡܼܢ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܡܵܬܐ ܕ(ܚܵܢܝܼܟ) ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܐܵܦ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(5) ܟܠܡ ܡܼܢ ܢܘܼܩܙܵܐ ܕܲܬܦܵܩܬܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܠܝܼܬܵܝܹ̈ܐ: ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܘܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܘܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܡܲܥܒܪܵܐ ܬܚܘܼܡܵܝܵܐ ܕ(ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ ܚܲܠܝܼܠ) ܥܲܡ ܬܘܼܪܟܝܵܐ: ܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(22) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂

ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܣܸܬܪܵܬܝܼܓ̰ܵܝܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܡܲܝܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܘܚܵܒܘܿܪܵܐ: ܕܘܼܟܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܡܫܘܼܬܸܦܠܵܗ̇ ܒܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܲܙܪܘܼܥܬܐ ݂

__________

[1] ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܐܵܦ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܐ ܕܙܲܖ̈ܥܹܐ ܐܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ݂

[2] ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܝܼܠܹܗ: ܦܹܫܵܒܘܿܪ ݂

تقع كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور على نهر الخابور، إحدى روافد دجلة، على الحدود السورية. في الجهة المقابلة توجد قرية خانيك السورية
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان
نهر الخابور، إحدى روافد دجلة، على الحدود السورية. في الجهة المقابلة توجد قرية خانيك السورية
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܘܿܪ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܚܹܝܙܲܩܝܵܐ[1] ݂

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܘܓܲܘ ܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܝܵܬܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܕܵܡܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ: ܚܲܪܬܐ ܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ( ܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܬܵܐܕܵܘܸܣ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢܹ̈ܐ ܒܝܲܗܘܼܕܵܐ): ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܲܩܖ̈ܵܝܵܬܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ: ܘܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܬܲܢܝܼ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܗܵܢ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܩܸܠܵܝܵܬ̈ܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܣܹܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܖܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

ܓܲܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܝܲܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܠܥܲܕ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܖ̈ܵܓ݂ܘܿܠܹܐ ܘܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܚܒ݂ܝܼܨܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܲܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܠ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ـ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(17) ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(16) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܬܵܒܥܵܐ ܠܪܗܘܿܡܵܐ): ܕܲܚܒܸܫܠܵܗ̇ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܘܓܲܘ ܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂  ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(20): ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܵܐ ܥܲܡ ܙܝܵܕܬܐ ܕܲܨܦܵܚܝܵܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܥܲܠ ܡܵܬܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ـ 1918: ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܗܿܝ ܕܲܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܘܲܬܠܸܚܠܵܗ̇ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܡܢܵܬܐ 2: 1965 ܦ ݂ 697 ݂

أحد المؤمنين الكلدان ضمن كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور.
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان

ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ 1915:

ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(11) ܒܬܲܡܘܿܙ 1915: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܓܸܕܫܵܐ ܡܼܢ ܓܸܕܫܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܣܸܖ̈ܝܹܐ ܘܡܲܦܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ (937) ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܐ ܕܝܲܗܠܹ̈ܐ ܐܲܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܕܡܲܘܬܐ ܬܵܒܥܹ̈ܐ ܠܫܲܒ݂ܛܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܕ(ܐܲܪܬܘܿܫ): ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܠܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܘܲܢܚܵܪܵܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܘܼܫܝܹ̈ܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕ(ܕܝܼܵܪܒܲܟܪ): ܪܲܫܝܼܕ ܒܲܟ ݂ ܠܗܵܫܵܐ ܗܵܕܹܐ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܛܡܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܡܘܼܩܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܕܘܼܟ݂ܖ̈ܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂ ” ܐܵܪܵܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ؟ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܟ݂ܐ ݂ ܩܲܡ ܝܵܗܹܒܠܲܢ (ܦܵܫܵܐ) ܘܲܥܕܵܐ ܒܫܲܝܢܘܼܬܐ! ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܟܢܸܫܠܹܗ ܠܟܠܲܝܗܝ ܙܲܝܢܵܐ: ܚܲܪܬܐ ܩܛܸܠܠܹܗ ܠܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ݂ ݂ ݂ ܚܲܪܬܐ ܫܒ݂ܵܩܬܐ ܠܲܒܢܵܬܐ ܕܚܵܦܩܝܼ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܐܲܠܝܼܨܘܼܬܐ (ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܕܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܕܚܵܒ݂ܘܿܪܵܐ) ݂ ݂ ݂ ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܠܗܵܕܹܐ: ܒܗܿܝ ܕܚܲܕ ܓܸܕܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ “[1] ݂ ܘܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ: ܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܥܪܵܩܵܐ ܘܲܢܦܵܩܵܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܩܲܡ ܡܫܲܪܸܪܵܗ̇ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܘܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܕܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ (ܓ̰ܵܐܟ ܪܹܝܬܘܿܪܹܐ): “ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܸܣܛܘܿ (ܡܘܼܚܲܡܲܕ ܐܵܓ݂ܵܐ ܐܲܪܬܘܼܫܝܼ) ܢܵܝܹܦ” ܥܒܸܪܹܗ ܠܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ “ܐܲܝܟ݂ ܩܲܨܵܒ݂ܵܐ”: ܘܲܨܦܸܚܠܹܗ ܥܲܠ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܒܣܲܝܦܵܐ ݂ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܵܬܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܡ (1200) ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ: ܝܵܩܘܿ ܘܩܵܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܣ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܚܝܼܖܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܸܣܛܘܿ: ܘܐܵܦ(900) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܡܹܐ: ܘ(300) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܐܲܠܩܘܿܫ ܘܡܲܘܨܸܠ: ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܚܖ̈ܢܹܐ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܹܒ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܕܣܝܼܠܘܿܦܝܼ “[2] ݂

__________

[1] ܦܵܐܹܙ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܘܥܵܡܘܿܪܵܐ ܓܵܘܵܗ̇: ܫܒ݂ܵܛ 2008: ܓܲܘ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܘܒܲܗܖܹ̈ܐ: ܦܵܣܟܵܐܠ ܡܵܓ݂ܣܝܵܐܢ: ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014: ܦ 279 ـ 280 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܠܝܼܟܪܝܼܬܝܵܐܢ ܐܘܿܒܝܼܬ: ܓ̰ܵܐܟ ܪܝܼܬܘܿܪܹܐ: ܦ 321 ݂ ܕܪܵܫܵܐ ܘܡܲܩܪܒ݂ܵܢܘܼܬܐ ܒܝܲܕ ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܼܪܵܐܢ 2005 ݂

علبة تحوي عظام شهداء عام 1915 ضمن كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان

ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ 1933:

ܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐ݃ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܗܲܟܵܪܹܐ (ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ): ܘܲܡܚܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܒܪܝܼܛܵܢܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܵܝܹܐ: ܒܫܸܡ ܠܹܝܒ݂ܝܼ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܵܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܵܢܝܼ ܘܡܵܛܝܼ ܠܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܐܘܼܡܬܐ ܐܵܬܘܿܪ ـ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ “ܚܠܵܦ ܝܗܵܒ݂ܬܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܵܐ: ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ ܕ(ܣܹܝܦܲܪ) ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ(10) ܒܐܵܒ 1920: ܓܪܝܼܫܬܐ ܕܪܲܥܢܵܐ ܒܹܝܬ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܡܐܲܘܝܹ̈ܐ ܘܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܐܸܒܲܝܗܝ: ܝܗܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܐ ܘܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܲܛܪܵܐ ܘܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܫܪܝܼܬܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܒܹܝܬ ܕܝܘܼܬܐ ܥܲܠ ܘܲܪܵܩܵܐ[1] ݂ ܟܲܕ ܬܟܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܡܢܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (6500) ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܦܵܩܘܿܕܘܼܬܐ ܕܐܵܓ݂ܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 1920: ܘܐܵܗܵܐ ܢܘܼܣܵܝܵܐ (ܡܓ̰ܲܪܲܒܬܐ) ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܠܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܲܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ (ܓܢܵܗܵܐ) ܕܠܵܐ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1923: ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ ܕ(ܠܘܿܙܵܐܢ) ܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ ܦܵܨܘܿܠܵܐ ܠܗܲܓܵܓܹ̈ܐ (ܚܸܠܡܵܢܹ̈ܐ ܣܸܒ݂ܖ̈ܵܢܵܝܹܐ) ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܘܡܘܼܪܚܸܩܠܵܗ̇ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܟܠ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܘܼܬܐ ܓܲܘ ܕܥܵܪܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܝܸܡܵܐ ݂

ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܩܪܸܒ݂ܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܲܘ ܩܲܝܘܼܡܬܵܢܘܼܬܐ (إنتداب) ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܬܐ: ܘܫܲܪܝܘܼܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܝܘܿܡ 3 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1932: ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܠܲܡܒܲܪܒܲܙܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܗܵܠܹܝܢ ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ: ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܦܵܬܐ ܕܒܪܝܼܛܵܢܝܵܐ ݂ ܒܬܲܡܘܿܙ 1933: ܐܲܠܦܵܐ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܛܥܸܢܘܼܢ ܙܲܝܢܵܐ (ܟ̰ܲܟܵܐ) ܘܲܪܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܲܝܘܼܡܬܵܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܡܩܲܘܝܵܢܘܼܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܘܦܵܝܫܵܢܬܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ݂ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܕܥܵܪܵܐ ܠܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ: ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܡܵܬܐ ܕ(ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ) ܠܡܲܝܬܲܝܬܐ ܕܝܼܩܖ̈ܵܬܲܝܗܝ ܘܲܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܲܝܗܝ: ܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ (ܦܲܝܨܲܠ) ܡܘܼܠܒܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܬܵܒ݂ܪܝܼ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ ܨܪܘܿܚܝܼܬܐ  (ܫܡܵܛܬܐ): ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܵܐ ܒܢܘܼܩܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܡܵܬܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܹܡܹܝܠܹܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܪܵܡܬܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܒܝܘܿܡ 8 ܒܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933 ܠܥܲܕ 11 ܒܐܵܒ: ܒܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܘܫܲܖ̈ܒ݂ܵܬܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܚܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܬܠܵܬܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ݂ “ܐܲܚܝܼܕܹ̈ܐ ܘܦܵܠܚܹ̈ܐ ܥܲܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܕܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܘܦܸܖ̈ܡܹܐ: ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܣܲܩܬܐ ܐܲܘ ܡܲܪܲܡܬܐ ܕܕܲܪܓ݂ܲܝܗܝ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܕܵܢܹ̈ܐ ܒܩܘܼܒܵܠܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܲܒܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܪܡܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܩܘܿܕܲܝܗܝ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ (ܒܲܟܸܪ ܨܸܕܩܝܼ) ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕ(ܓ̰ܲܢܲܪܵܐܠ)”[2] ݂

__________

[1] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 24 ݂

[2] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ ݂ 29 ݂

إطلالة على نهر الخابور و الحدود السورية العراقية من كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ (1961 ـ 2018):

ܒܲܝܢܵܬ݂ 1961 ܘ 1991: ܒܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܲܝ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘ(ܦܹܫܡܲܪܓܵܐ) ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܘܲܡܗܘܼܕܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܥܪܵܩܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܠܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܘܗܸܦܟܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ: ܘܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܥܪܵܩܵܐ ܚܒܸܫܠܹܗ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܣܸܖ̈ܝܹܐ ܘܡܲܥܒ̇ܕܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܚܝܹ̈ܐ ܒܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܘܲܬܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܐܝܼܪܵܢ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܥܹܕܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܲܝܗܝ ܠܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܵܖܹ̈ܐ[1] ݂ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܙܵܟ݂ܘܿ: “ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܘܼܩܥܹ̈ܐ (100) ܥܹܕܵܬ̈ܐ (ܪܲܩܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܵܡܵܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܒܪܵܒܵܐ): ܐܵܗܵܐ ܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܠܹܗ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܬܪܹܝܡܐܵܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬܐ”[2] ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: (ܕܵܥܹܫ) ܠܵܐ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܝܼܢܵܐ “ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܡܘܼܝܬܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܒܲܡܚܲܡܲܝܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܒܲܨܪܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܚܝܵܐ ܘܡܸܗܝܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܕܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܒܨܝܼܖܹ̈ܐ ܠܫܸܖ̈ܫܹܐ ܘܘܲܖ̈ܝܼܕܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ[3] ݂

ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ ܐܲܘ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܝܵܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܟܘܼܪܕܷܣܬܵܐܢ ܠܡܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܘܲܡܕܝܼܢܵܬܲܝܗܝ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ ܗܵܢ ܙܲܘܥܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܥܲܡ ܢܦܵܠܬܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܘܡܲܒܝܲܢܬܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܐܘܿܬܪܲܢܬܐ (توطين) ܡܵܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܥܲܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (200) ܒܵܬܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܦܝܼܫܠܗ̇ ܡܘܼܕܥܲܪܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܢܵܛܪܲܬ̤ ܙܲܖ̈ܥܹܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܲܕܬܐ ܕܘܼܟܵܐ ܐܲܘ ܡܲܣܥܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: (ܪܒ݂ܵܝܵܐ) 1995: ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܸܣܫܝܼܪܵܐ: www.chris-kutschera.com/chretiensirak.htm: ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܕܥܹܕܬܐ ܕܒܝܼܕܵܐܪ ܕܥܸܪܵܗ̇ ܠܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܟܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܪܲܡܬܐ (ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܵܐ) ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 533 ݂

[3] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ 398 ݂

قداس إلهي ضمن كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان

ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܠܗܵܫܵܐ ܐܲܬ݂ܖ̈ܵܘܵܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܘܣܘܼܪܝܼܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܬܘܼܬܐ: ܘܓܲܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܡܵܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܗܿܝ ܡܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ (ܐܲܠܓ̰ܲܙܝܼܪܵܐ) ܕܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܠ (1300) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܬܪܹܝܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ[1] ݂ ܒܬܲܡܘܿܙ 1915: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܗܝܼܕܬܐ ܡܵܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ: ܘܒܵܬܲܪ ܦܪܵܩܬܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ ܠܡܵܬܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ ݂ ܓܲܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ1957: ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܠ(899) ܢܸܫܡܹ̈ܐ (ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ) ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܣܦܲܩܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1974: ܒܥܸܕܵܢ ܦܠܵܫܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܘܲܥܪܵܩܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܠ(ܣܘܼܪܝܼܵܐ) ܘܲܕܥܸܪܘܼܢ ܠܡܵܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1976: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܣܦܲܩܬܐ ܡܵܬܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܠܙܵܟ݂ܘܿ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܦܣܸܩܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܠܲܡܫܲܬܐܲܣܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܩܪܵܒ݂ܬܵܢܵܝܬܐ ܣܸܬܪܵܬܝܼܓ̰ܵܝܬܐ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ: ܒܝܵܬ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܩܲܘܠܵܐ ܒܬܲܥܪܲܒ݂ܬܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ [2] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1991 ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܝܵܬܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܡܼܢ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܒܵܬܲܪ ܦܪܵܩܬܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ: ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ ܘܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܡܵܪܲܬ ܫܘܼܠܛܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ݂ ܚܲܪܬܐ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܡܵܬܐ ܒܝܲܕ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܵܬܐ (ܡܲܫܠܡܵܢܝܵܬܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1998: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܕ ܙܲܘܓܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ: ܩܵܝܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ[3] ݂ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܕܥܸܪܘܼܢ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܠܡܵܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܘܼܖ̈ܒ݂ܵܒܹܐ ܕ(220) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܠܡܵܬܲܝܗܝ ܫܸܪܫܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܲܡ ܫܵܒ݂ܩܝܼܠܵܗ̇ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ݂ ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2018: (130) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܠܗܵܫܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ [4] ݂ ܘܲܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ:(ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ) ݂ ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܦܪܵܣܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܐ ܠܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ 1914: ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܘܼܦܲܢܟܲܓ̰ܝܼ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܵܪܕܝܼܢ: ܦ 57 ݂

[2] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ ݂ 395 ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 1 : ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 533 ݂

[4] ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܐ ܒܝܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ ܒܝܘܿܡ 18 ܫܒ݂ܵܛ 2018: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܝܲܩܪܵܐ ܦܵܐܹܙ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܡܬܲܥܝܼܬܵܢܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂

مجموعة من الكلدان في باحة كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ:

ܦܝܼܫܠܵܗ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1861[1] : ܬܲܪܬܹܝܢ ܟܬ̈ܝܼܒ݂ܵܬܐ ܐܲܘ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܣܵܗܕܝܼ ܘܲܡܫܲܪܪܝܼ ܠܐܵܗܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ: ܗܿܝ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܕܝܲܬܝܼܪ ܚܕܲܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܲܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܘܲܣܕܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ݂ ܗܵܕܹܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܕ1861: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܣܸܪܛܵܐ ܐܸܣܛܪܵܢܓܹܠܵܝܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܗ̇ 40/43 ܣܲܢܬܝܼܡܝܼܬܖܹ̈ܐ: ܡܲܚܙܘܿܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1861: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ (1848 ـ 1878): ܘܐܲܒ݂ܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܪܹܫܵܢܵܐ ܟܲܡܡܘܿ: ܒܝܲܕ ܡܲܚܵܪܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܵܪܘܼܬܐ[2] ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ 2005 ـ 2007: ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܲܘ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܵܐ ݂

__________

[1] ܐܲܒ݂ܵܐ ܡܠܲܫܢܵܢܵܐ ܐܲܠܒܝܼܪ ܐܲܒܘܿܢܵܐ: ܫܸܪܫܹܗ ܡܼܢ ܡܵܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܐܲܫܛܲܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 1 : ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 538 + ܡܢܵܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܠܨܘܼܖܝܵܬܐ ܦ 246 ݂

إهداء وقائمة بأسماء الكهنة خدّام كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور قبل وبعد أعمال التجديد
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بوابة مدخل كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور منذ ترميمها عام 2005-2007
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ̤ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ:

ܐܸܢ ܚܵܝܪܲܚ ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܟܲܕ ܟܸܠܝܹ̈ܐ ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܘܼܡܬܐ ܒܪܹܫ ܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܠܵܐ ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܐܲܝܟ ܟܠ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܕܵܡܝܵܐ ܠܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܩܲܦܣܵܐ (مكعب)ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ: ܘܲܡܟܘܼܣܝܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܟܹܐܦܵܐ ܚܝܼܙܵܝܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܚܘܵܪ ܓܲܘܢܵܐ: ܘܲܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܟܸܢܦܵܐ ܥܲܠ ܐ݇ܓܵܪܹܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܡܵܐ ܕܪܵܡܹܙ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܹܗ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܓܲܘ ܪܘܼܟܢܵܐ (ܙܵܘܝܼܬܐ) ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܪܲܒܵܐ ܘܢܵܩܘܿܫܹܗ ܙܥܘܿܪܵܐ ݂

ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܫܘܼܪܵܐ ܕܟܵܪܹܟ݂ ܒܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܢܵܛܪܲܬ̤ ܙܲܖ̈ܥܹܐ: ܘܡܲܨܝܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܡܸܬܚܵܢܹ̈ܐ ܝܲܖ̈ܘܼܩܹܐ ܥܲܠ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܬܐ ݂  ܕܵܪܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܟܘܼܣܹܝܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ: ܒܝܵܬ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܲܩܪܵܫܵܗ̇ ܘܦܵܬܘܵܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܕܚܵܒܹܫ ܬܪܹܝܢ ܬܲܖ̈ܥܹܐ ܥܵܠܹܐ ܒܪܹܫܲܝܗܝ ܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ݂ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܩܸܛܖܹ̈ܐ ܘܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܟܲܘܢܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ: ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ܒܚܲܕ ܟܣܵܝܵܐ ܚܘܵܪܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܲܙܝܼܠܝܼܟܵܝܵܐ: ܘܚܵܒ݂ܫܵܐ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܡܲܥܒ̇ܖܹ̈ܐ ݂ ܥܵܠܹܐ ܥܲܠ ܡܲܥܒܪܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܵܪܲܬ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ݂ ܡܲܥܒ̇ܖܹ̈ܐ ܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܩܘܼܒܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܐܲܘ ܩܸܫܬܵܬ݂ܐ ܚܠܝܼܡܹ̈ܐ ܣܡܝܼܟܹ̈ܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܢܵܦܠܝܼ ܓܲܘ ܡܢܵܬܐ ܡܪܲܒܥܵܝܬܐ ݂

ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܬܲܪܥܬܐ ܡܲܠܟܵܝܬܐ ܡܵܪܲܬ ܚܕܵܐ ܩܸܫܬܐ ݂ ܒܦܲܠܓܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܩܸܛܡܵܝܵܐ: ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܠܬܲܚܬ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܬܲܠܡܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ: ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܓܲܖ̈ܡܹܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂ ܘܥܲܠ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܠܲܨܠܘܿܬܐ: ܘܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܐܸܠܲܝܗܝ ݂ ܓܲܘ ܙܵܘܝܼܬܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܐܝܼܬ ܓܘܿܪܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ݂ ܘܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܓܘܼܕܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܥܲܠ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ: ܐܝܼܬ ܒܹܐܡܵܐ ܕܙܲܡܵܖܹ̈ܐ ݂

ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܬܢܵܝܬܐ ܕܡܲܥܡܲܪܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2007: “ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܟܝܼܚܹ̈ܐ ܬܠܵܬܐ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܟܹܐܦܵܝܹ̈ܐ ܢܩܝܼܖܹ̈ܐ: ܟܠܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܲܡܬܸܠ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܠܲܚܡܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܛܲܪܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܝܵܐ: ܒܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܲܬܪܹܝܢ ܕܖ̈ܵܥܹܐ ܝܲܖ̈ܝܼܟܹܐ ܥܲܠ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ”[1] ݂ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܼܬܐ ܕܡܲܡܬܸܠܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܲܘ ܡܸܚܝܵܐ ܠܲܙܩܝܼܦܵܐ: ܐܲܢܲܝ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ ܒܓܹܒܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

__________

[1] ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܐ ܕܚܸܨܕܵܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ܘܲܣܖ̈ܝܼܛܵܬܵܗ̇ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܵܬܐ: ܢܵܪܝܼܡܵܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ ܐܲܡܝܼܢ: ܒܹܝܬ ܨܲܘܒܵܐ ܕܨܲܠܲܚܲܕܝܼܢ: ܐܲܪܒܸܠ: ܥܝܼܪܵܐܩ: ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܗܸܖ̈ܓܹܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ 1 : ܦ 297 ݂

كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
باحة كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الصحن والباب الملكي ومذبح كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور أثناء مقابلة الوفد الفرنسي باكس كريستي
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان
غرفة صلاة على الجهة اليسارية لكنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لوحة منحوتة موضوعة ضمن جدار كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لوحة منحوتة موضوعة ضمن كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܟܵܚܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܫܵܪܘܵܝܬܐ:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2007: ܘܲܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܕܵܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܛܪܲܬ ܙܲܖ̈ܥܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܟܝܼܚܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܫܵܪܘܵܝܬܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܚܲܕ ܚܸܙܵܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܬܚܘܿܬ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ݂ ܐܝܼܬ ܡܨܵܝܬܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܣܸܡܲܠܬܐ ܥܝܼܩܬܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܡܵܪܹܐ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ: ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܬܠܵܬܐ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬܲܪ ܚܕܵܕܹ̈ܐ ܘܡܵܖܲܝ ܩܘܼܒܵܬ̈ܐ ݂ ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܠܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܲܚܡܵܐ ܥܘܼܡܪܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܘܼܟܵܡܵܗ̇: ܘܡܼܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܬܘܼܖ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܦܚܵܪܵܐ (ܣܝܼܪܵܡܸܟ) ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܟܝܼܚܹ̈ܐ ܬܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܢܛܵܪܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܘܓܲܖ̈ܡܹܐ ݂ ܐܵܡܹܪ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܦܵܐܹܙ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ[1] : ܚܲܕ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ: “ܠܵܐ ܐܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܵܒܝܼ ܝܵܕܥܲܚ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ”: ܘܡܲܘܣܸܦ ܡܝܲܩܪܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܦܵܫܲܡܬܐ: “ܠܵܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܩܲܡ ܚܵܙܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ: ܩܲܡ ܡܲܡܛܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܒ݂ܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܕܵܘܝܼܕ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܥܲܚ ܡܵܐ ܥܒܸܕܠܹܗ ܐܸܒܲܝܗܝ ”  ݂

ܓܲܘ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕ ܓܸܦܵܐ (ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ) ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܢܵܦܹܠ ܒܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܘܡܲܡܬܸܠ ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܲܡܥܲܪܬܐ ܕ(ܠܘܿܪܕ): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܘܼܕܸܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܗܿܘ ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂

___________

[1] ܬܦܵܩܬܐ ܥܲܡܹܗ ܒܝܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ ܒܝܘܿܡ 18 ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2018 ݂

مدخل الكنيسة البدائية تحت باحة كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
داخل الكنيسة البدائية تحت باحة كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مغارة صخرية ومذبح ضمن كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع الكلدانية في فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܓܲܘ ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ:

ܥܲܠ ܡܲܪܙܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܬܠܝܼܚܬܐ ܒܫܸܡ: ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܬܝܼ ܐܸܠܵܗ̇ ܣܵܥܘܿܖܹ̈ܐ ܘܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܝܘܿܡ 24 ܒܢܝܼܣܵܢ: ܕܝܼܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܕܢܘܼܚܵܡܵܐ ܕܲܕܟ݂ܵܪܵܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ 1915 (ܫܲܢ݇ܬܐ ܕܣܲܝܦܘܿ): ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܚܵܕܹܪܘܵܢܵܗ̇ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܚܲܕ ܡܲܣܥܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܫܸܡ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ݂ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܹܗ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܿܘ ܠܘܼܚܵܐ ܢܩܝܼܫܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܪܵܡܹܙ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܲܕܬܐ ܘܡܘܼܓܡܸܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1964 [1] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܣܘܼܥܖܵܢܹܐ ܘܥܲܡܠܹܵܐ ܐ݇ܚܹܖ̈݇ܢܹܐ ܕܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܕܥܸܪܘܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܠܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ ݂

___________

[1] ܚܙܝܼ: ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 1 : ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 539 ݂

المؤرخ فايز كوركيس أحد سكان فيشخابور
شباط 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe