ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.234961 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.988194 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(409) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܐܲܘ ܕܘܼܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ ܚܲܕ ܫܲܩܨܵܐ (مزار) ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ: ܚܵܒܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܚܲܕ ܒܹܝܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܬܘܼܒ݂: ܘܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܸܠܹܗ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܓܵܐ (الحج) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1981 (ܐܲܘ 1985) ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܒܹܝܡܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܚܠܦܵܐ ܒܚܲܕ ܫܲܩܨܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܒܗܵܢܵܐ ܐܲܣܵܪܵܐ (العقد): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܵܒ݂ܠܵܝܵܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܚܕܲܬܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܩܵܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܲܩܨܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܲܩܕܝܼܡ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܵܬܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ[1]: ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܵܦܹܠ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܝܵܬ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: 36.234961 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.988194 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(409) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܐܲܪܒܹܝܠ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܝܠܵܗ̇: ܘܲܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܫܸܛܚܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ: ܘܝܵܬܹܪ (ܙܵܐܹܕ) ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܸܠܝܘܿܢ ܘܦܲܠܓܹܐ ܕܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕ(30) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܲܗܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(80) ܟܠܡ ܡܼܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(25) ܟܠܡ ܠܣܸܦܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ[2] ݂

_______

[1] ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܒܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܵܟ݂ܪ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܛܥܸܢܵܗ̇ ܫܸܡ ܥܲܡܲܟ ܐܵܒܵܕ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ: ܘܡܼܢ ܐܲܟ݂ܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒ݂ܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (14)ܲ ܘܓܵܗܹ̈ܐ ܥܲܡܟܘܿ ܒܕܵܪܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18) ݂ ܘܓܲܘ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܲܟ ܐܵܒܵܕ: ܥܵܢܹܐ ܫܸܡܵܐ: ܐܲܘ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܚܫܲܚܬܐ ܐܵܒܵܕ: ܒܲܝܬܐ ܐܲܘ ܕܘܼܟܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܘ ܡܵܬ݂ܐ ݂

[2] ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܗܵܢ ܡܹܐܡܪܵܐ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܝܕܘܿܥܹܐ ܐܲܘ ܡܲܢܗܘܿܪܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ (ܛܘܼܪܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ): ܒܗܿܝ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܛܸܟ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

أربيل وعنكاوا ضمن التحديد
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܒܐܲܪܒܹܝܠ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܢܵܦܹܠ ܓܵܘܵܗ̇ ܫܸܛܚܵܐ ܕ(ܓܘܼܓܵܡܝܼܠܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܩܲܪܢܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܵܪܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(331) ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܘܠܵܕܵܐ ݂ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܬܐ (ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ): ܗܿܝ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܹܝܬ݂ ܫܘܼܠܛܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܲܚܒܸܫܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܚܲܕ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܣܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܝ݇ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܣܒܲܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܕܝܼܥܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܸܬܗܲܘܢܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܫܒ݂ܲܚ ܕܲܡܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ [1]ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܦ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܡܼܢ ܝܲܘܡܲܝ̈ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܒ݂ܝܹ̈ܐ ܠܒܵܒܹܝܠ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܲܒܘܿܚܲܕܢܲܨܲܪ ݂ ܘܡܸܬ݂ܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܝܼܠܹܗ: ܕܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܫܩܸܠܠܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܕܸܫܠܹܗ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼܢܵܬ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܝܬܐ[2] ݂ ܘܠܲܐܟ݂ܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇: ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܐܲܕܲܝ ܘܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܝܗܝ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܣܵܠܝܼܩ ـ ܛܝܼܣܦ̮ܘܿܢ: ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ[3] ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ (ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ: ܚܕܲܝܲܒ݂) ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ: ܚܲܕ ܠܲܦܵܐ ܚܲܕܬܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ301 ݂ ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܟܒܲܪ ܚܕܵܪܲܝ 328 ـ 329 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܬܪܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܕܲܘܪܵܐ ܕܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܣܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ) ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܣܘܿܙܝܼܢ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ402 ݂ ” ܒܚܲܪܬ݂ܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ: ܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܚܵܫܒܸܢ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܚܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܐܘܿܙܪܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ “[4] ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܟܘܼܪܣܝܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ: ܘܝܼܕܸܥܠܵܗ̇ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܥܲܡ ܡܛܵܝܬܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܲܬܦܸܩܠܵܗ̇ ܒܬܲܚܠܘܼܦܹ̈ܐ ܥܲܒܵܣܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܬܸܚܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܫܠܲܡܬܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܘܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܘܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܘܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ݂

ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ܘܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܓܕܸܫܠܹܗ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18) ݂ ܘܐܲܝܟ݂ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܐ ܘܛܲܟ݂ܣܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܢܝܹ̈ܐ (ܡܫܘܼܢܝܹ̈ܐ) ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܗܿܝ ܐ݇ܚܪܹܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂

ܒܪܘܼܒܥܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܹܝܬܘܿܪܹܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܦܣܸܥܠܹܗ ܒܐܲܪܒܹܝܠ: ” ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܬ݂ܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܘܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܡܵܛܹܐ ܠـ (12000 ـ 15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܠܲܝܬ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܟܲܕ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܦ ܕܘܼܟܬܐ ܘܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܘܡܘܼܣܠܝܹ̈ܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܠܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܹܝܠ: ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘܿܡ ܡܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܐܸܫܬܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܕܝܘܿܡ ܩܵܐ ܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܪܲܝ 250 ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ” [5] ݂

_______

[1] ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܥܸܣܪܘܿܐܝܼܢܵܐ (ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܲܒܓܵܪ̈ܵܝܹܐ): ܕܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܚܙܝܼ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: 1955: ܦ 22

[3] ܝܵܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 21 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܐܲܛܠܲܣ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦ 22 ܘܡܵܦܵܐ ܦ 23: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܡܹܝܪܟܵܐ 2017 ݂

[5] ܚܙܝܼ: ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܚܲܕ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܘܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: 1879: ܦ 492 ـ 493 ݂

نازحين مسيحيين في الساحة الأمامية لكنيسة مارت شموني
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ:

ܲܪܒܵܐ ܐܲܘ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܢܘܿܢܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܝܼܩܲܪܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܒܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܣܸܦܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܡܲܩܒ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢܛܝܼܟ݂ܘܿܣ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܝܼܦܝܼܓ݂ܵܢܘܿܣ ݂ ܒܗܿܝ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܝܲܩܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܩܝܵܡܬܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹ̈ܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬ݂ܐ ܥܲܡ ܝܸܡܲܝܗܝ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܨܝܹ̈ܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ ܒܸܣܪܵܐ ܕܲܚܙܘܼܪܵܐ[1]: ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܩܒܸܠܠܗ݇ܘܿܢ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܚܲܕ ܒܵܬܲܪ ܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܘܲܩܕܵܡ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܝܸܡܲܝܗܝ ݂ ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܘܼܠܗܸܙܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܲܡܪܘܼܦܝܵܐ ܓܲܘ ܢܘܼܪܵܐ[2] ݂ ܘܲܒܪܹܫ ܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܝܸܡܲܝܗܝ: ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܐ ܠܲܦܝܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܸܬܩܲܘܝܵܢܹ̈ܐ ܒܢܵܡܘܿܣܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ ݂ ܘܝܗܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܠܸܒܵܐ ܩܵܐ ܒܪܘܿܢܵܗ̇ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܕܹܥ ܡܼܢ ܣܵܝܘܿܛܹ̈ܐ (ܓ̰ܲܠܵܕܹ̈ܐ): ܟܲܕ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ܗܘܝܼ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܩܒܘܿܠ ܠܹܗ ܡܲܘܬܵܐ ܕܐܵܦ ܐܲܢ݇ܬ ܡܵܛܹܝܬ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܟ݂: ܕܐܵܬ݂ܝܵܢ ܘܚܵܙܝܵܢܘܼܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܟ݂ ܓܲܘ ܫܡܲܝܵܐ[3] ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܒܘܿܬܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܠܹܐ ܟܠܘܿܒ: ܚܙܝܼܪܵܢ 2000 : ܦ 616 ݂

[2] ܝܵܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 616 ݂

[3] ܝܵܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 617: ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܡܼܢ ܡܲܩܒ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܣܸܦܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂

لوحة للفنان إبراهيم لالو تمثل مارت شموني وأطفالها الشهداء السبع، ضمن كنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الجديدة في عنكاو
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܫܲܩܨܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܹܕܬܐ:

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܐܲܘ ܕܘܼܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ ܚܲܕ ܫܲܩܨܵܐ (مزار) ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ: ܚܵܒܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܚܲܕ ܒܹܝܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܬܘܼܒ݂: ܘܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܸܠܹܗ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܓܵܐ (الحج) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1981 (ܐܲܘ 1985) ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܒܹܝܡܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܚܠܦܵܐ ܒܚܲܕ ܫܲܩܨܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܒܗܵܢܵܐ ܐܲܣܵܪܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܵܒ݂ܠܵܝܵܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܚܕܲܬܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܥܲܬܝܼܩܬܐ ܩܵܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܡܲܒܝܸܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒܵܐ ܒܲܡܬ݂ܵܒܵܐ (بمثابة) ܕܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܵܐ ܡܕܲܪܓ݂ܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܣܘܼܟܵܡܵܐ (تصميم) ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ (ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ): ܐܸܠܵܐ ܗܿܝ ܡܢܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܘܫܲܦܝܼܪܬܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܓܘܼܕܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܵܬܲܪ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܡܣܲܩܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ ݂

مزار مارت شموني . التاريخ مجهول
© متحف التراث والفن الشعبي السرياني، عنكاوا
مزار مارت شموني . التاريخ مجهول
© متحف التراث والفن الشعبي السرياني، عنكاوا

ܕܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܘܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܚܕܲܬܐ:

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܐܲܘ ܕܘܼܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ ܚܲܕ ܫܲܩܨܵܐ (مزار) ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ: ܚܵܒܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܚܲܕ ܒܹܝܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܬܘܼܒ݂: ܘܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܸܠܹܗ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܓܵܐ (الحج) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1981 (ܐܲܘ 1985) ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܒܹܝܡܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܚܠܦܵܐ ܒܚܲܕ ܫܲܩܨܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂ ܒܗܵܢܵܐ ܐܲܣܵܪܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܵܒ݂ܠܵܝܵܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܚܕܲܬܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܥܲܬܝܼܩܬܐ ܩܵܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܡܲܒܝܸܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒܵܐ ܒܲܡܬ݂ܵܒܵܐ (بمثابة) ܕܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܵܐ ܡܕܲܪܓ݂ܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܣܘܼܟܵܡܵܐ (تصميم) ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ (ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ): ܐܸܠܵܐ ܗܿܝ ܡܢܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܘܫܲܦܝܼܪܬܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܓܘܼܕܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܵܬܲܪ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܡܣܲܩܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ ݂

ܕܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܘܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܚܕܲܬܐ:

ܒܢܘܼܓ݂ܗܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ܘܲܒܗܸܦܟܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂ ܡܩܘܼܒܸܠ ܠܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܨܪܵܐ: ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܨܦܵܚܬܐ ܕܓܲܝܣܵܐ ܐܵܡܹܝܪܟܵܝܵܐ ܘܒܲܪ ܩܝܵܡܹܗ ܥܲܠ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003 ݂ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܲܡܩܲܒܲܠܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܗܿܝ ܕܡܘܼܪܗܸܛܵܐ ܠܹܗ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܲܣܥܘܼܕ ܒܲܪܙܵܢܝܼ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ (ܗܿܝ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ) ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܝܲܬܝܼܪ ܠܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܒܹܝܬ 2014 ܘ 2017: ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܘܚܲܕܬܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܘܲܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܥܹܕܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܡܸܢܲܝܗܝ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܘܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܕܲܒܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܟܠܵܢܵܝܬܐ ܕܒܵܒܹܝܠ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܠܬܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܐܲܢܲܝ ܒܘܼܟܵܪܹ̈ܐ (مبادرات) ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܩܘܝܼ ܠܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܐ (حيوية) ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܠܵܚܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ: ܥܲܡ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܩܵܠ ـ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܚܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂

ܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ (في هذا الصدد): ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܣܵܥܘܿܪ̈ܘܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ܒܝܲܕ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂: ܡܵܪܹܟ ܣܬܹܝܢܓ̰ܲܪ: ܘܡܝܼܫܹܝܠ ܕܘܿܒܘܿܣܬ: ܘܦܵܣܟܵܠ ܓܘܿܠܢܸܫ: ܘܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܝܼܢ ݂ ܘܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܬܐܵܡܘܼܬܐ (توأمة) ܒܹܝܬ ܡܲܪ̈ܥܝܵܬ݂ܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ) ܘܡܲܘܨܸܠ: ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܬܦܹܐܪܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܡܸܬܥܲܕܪܵܢܵܐ ݂ ܢܝܼܫܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܬܐܵܡܘܼܬܐ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܡܵܠܵܝܵܐ (ܙܘܼܙܵܝܵܐ) ܘܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܓܸܠܝܵܐ ܘܲܦܪܝܼܣܵܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܒܬܲܡܘܿܙ 28 ܘ 29 ܫܲܢ݇ܬܐ 2014: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܝܼܢ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܣܥܸܪܹܗ ܠܥܹܕܬܐ ܕܝܵܠܕܲܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ: ܘܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܩܲܕܡܵܝܵܐ  ܣܵܟܘܿ[1] ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܲܠܦܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2005 ܘ 2006: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܗܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܩܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܠܲܡܠܵܝܵܐ ܣܢܝܼܩ̈ܘܵܬ݂ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܵܗ̇: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܒܥܸܠܬܐ ܕܠܵܐ ܫܲܝܢܘܼܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܕܐܵܡܹܝܪ̈ܟܵܝܹܐ ܠܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003: ܘܲܓܙܵܡܹ̈ܐ نهديدات) ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܡܙܲܝܢܹ̈ܐ ܘܲܦܠܝܼܛܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܠܲܥܪܵܩܵܐ ܘܐܬܵܝܵܐ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܠܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܲܢܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܫܡܘܿܢܝܼ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܘܲܡܫܪܝܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܠܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܕܵܣܢܵܝܹ̈ܐ ݂

ܣܗܸܕܠܹܗ ܐܲܦܣܩܘܿܦܵܐ ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܲܛܪܘܿܣ ܡܘܼܫܹܐ: ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܠܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܟܲܕ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ ܡܼܢ ܦܠܵܛܬܲܢ ܡܼܢ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܪܵܒܵܐ ܝܗܸܒ݂ܠܝܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܘܟܸܟ̰ܚܵܐ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ݂ ܒܨܲܦܪܵܐ ܒܵܟܘܿܪܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ (ܫܲܩܨܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ): ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (600) ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ: ܥܲܡܲܝܗܝ ܝܲܬܝܼܪ ܠ (2000) ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܒܲܝܬܝܹ̈ܐ ܠܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ (44) ܡܼܢ ܟܵܟܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܝܼܩܪ̈ܬܵܐ ܡܼܢ ܫܲܒܲܟ (ܒܨܝܼܪ̈ܘܵܬ݂ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ): ܟܹܐ ܟܵܠܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܕܵܪܬܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܝܵܬܒܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܙܪܝܼܥܬܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܕܲܡܚܲܡܹܐ ܠܝܼ ܡܼܢ ܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܡܲܩܕܲܢܬܐ: ܕܗܵܘܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܟܹܐܒ݂ܵܐ ܘܪܸܓ݂ܫܵܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ[2] ݂

ܒܐܲܢܲܝ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ: ܗܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܕܠܲܝܬ ܡܨܵܝܬܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ (100) ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ݂ ܠܲܚܙܵܝܵܐ ܫܸܪܝܵܢܵܐ ܠܗܢܵܐ ܩܵܐܹܡ: ܡܘܼܚܫܸܚܠܹܗ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܕ( ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ) ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܸܫ ܪܲܒܬܐ: ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܛܠܸܒܠܹܗ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܬܲܪܡܝܼܬܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܐܲܘ ܡܫܘܼܡܲܗܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܫܸܡ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܐܵܢ: ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܒܲܪܬ ܙܲܘܓܹܗ: ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܫܸܡ ܐܵܢ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܲܫܡܘܿܢܝܼ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ݂ ܡܘܼܓܪܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ (4) ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

ܡܵܛܹܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠ (30) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܘܦܸܬܘܹܗ ܠ (18) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܒܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ (4) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܡܲܨܝܵܐ ܕܚܵܒܹܫ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠ(900) ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܦܠܚܹ̈ܐ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܬܲܪ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܩܲܝܣܵܐ ܘܫܸܡܢܬܐ ܒܲܚܠܝܼܡܘܼܬܐ ܕ (16) ܣܡ: ܘܲܒܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ (3) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܘܦܸܬܝܘܼܬܐ ܕ (7 ݂ 1) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܫܥܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܓܵܘܵܗ̇ ܒܡܵܐܢܹ̈ܐ ܦܵܨܘܿܠܹ̈ܐ ܘܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܝܘܼܩܕܵܢܵܐ ݂ ܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܗܵܕܹܐ ܬܲܟܢܵܠܘܿܓ̰ܝܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂

_______

[1] ܗܦܘܿܟ݂ ܠـ : www.lyonmossoul.fr   ܘܐܵܦ ܚܙܝܼ: www.fondationsaintirenee.org

[2] ܥܪܘܼܒܹܬܐ 2 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2014: ܪܲܡܫܵܐ ܠܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

كنيسة مارت شموني في عنكاو
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في عنكاوا. مشاركة الخبز
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في عنكاو
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في عنكاوا. داخل الكنيسة
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في عنكاوا. نصب تذكاري
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في عنكاوا. إهداء
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
مشهد لكنيستي مارت شموني ( القديمة والحديثة )
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الحديثة في عنكاوا. الواجهة
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الحديثة في عنكاوا. داخل الكنيسة
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الحديثة في عنكاوا. زواج
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الحديثة في عنكاوا. زواج
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الحديثة في عنكاوا. لوحة الفنان إبراهيم لالو التي تمثل القديسة آن
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الحديثة في عنكاوا. صليب فنّي باللغتين العربية والسريانية للفنان إبراهيم لالو بمعنى (الله محبة)
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
الفنان إبراهيم لالو، صاحب الأعمال الفنية لكنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الحديثة في عنكاو
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
المهندس منذر جبوري، مصمم كنيسة مارت شموني (والقديسة آن) الحديثة في عنكاوا
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe