ܥܹܕܬܐ (ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ) ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܕܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.232072 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.993503ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(410) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2004: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ܒܝܲܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܕܲܥܒܲܪ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܣܲܟܡܵܐ ܒܚܘܼܫܵܚܵܐ ܕܪܸ̈ܡܙܹܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂

Plan monument

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.232072 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.993503ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(410) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ[1]: ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܐܲܪܒܹܝܠ ݂

ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ (ܒܩܲܕ݇ܡܬܐ: في السابق) ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܪܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ (ܬܲܪܥܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒܵܐܕ) ܕܩܲܠܥܵܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܕܒܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܗܵܢ ܩܲܠܥܵܐ ܢܘܼܩܕܵܐ (ܢܘܼܩܙܵܐ: ܩܸܢܛܪܘܿܢ) ܕܝܘܼܩܪܵܗ̇ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܗ̇ ݂ ܘܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܢܘܼܩܕܵܐ ܕܝܘܼܩܪܵܐ: ܦܵܝܫܵܐ ܡܛܘܼܟܲܣܬܐ ܘܲܡܛܘܼܘܲܪܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ݂

ܐܲܪܒܹܝܠ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܝܠܵܗ̇: ܘܲܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܫܸܛܚܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ: ܘܩܵܪܹܒ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܸܠܝܘܿܢ ܘܦܲܠܓܹܐ ܕܢܸܫܡܹ̈ܐ ܘܝܲܬܝܼܪ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕ(30) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܲܗܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(80) ܟܠܡ ܥܲܠ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(25) ܟܠܡ ܠܣܸܦܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ[2] ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܒܲܡܢܵܬܵܐ ܥܸܠܵܝܬܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܕܥܵܒ݂ܪܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂

[1] ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܚܙܝܼ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕ(ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ: ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܛܥܸܢܵܗ̇ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒܵܐܕ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ݂ ܘܡܼܢ ܐܲܟ݂ܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒ݂ܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(14): ܘܓܵܗܵܬ݂ܐ ܦܵܐܹܫ ܓܕܝܼܡܵܐ ܠܥܲܡܟܘܿ (ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ): ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(18) ݂ ܗܸܓ݂ܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒܵܐܕ (ܒܵܐܕ): ܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ (ܒܲܝܬܐ/ ܕܘܼܟܬܐ/ ܡܵܬܐ/ ܫܲܘܦܵܐ) ݂

[2] ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܗܵܢ ܡܹܐܡܪܵܐ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܝܕܘܿܥܹܐ ܐܲܘ ܡܲܢܗܘܿܪܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ (ܛܘܼܪܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ): ܒܗܿܝ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܛܸܟ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

أربيل وعنكاوا ضمن التحديد
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ  ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܒܐܲܪܒܹܝܠ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܠܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܢܵܦܹܠ ܓܵܘܵܗ̇ ܫܸܛܚܵܐ ܕ(ܓܘܼܓܵܡܝܼܠܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܩܲܪܢܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܵܪܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(331) ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܘܠܵܕܵܐ ݂ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܬܐ (ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ): ܗܿܝ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܹܝܬ݂ ܫܘܼܠܛܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܕܲܚܒܸܫܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܚܲܕ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܣܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܝ݇ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܣܒܲܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܕܝܼܥܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܸܬܗܲܘܢܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܫܒ݂ܲܚ ܕܲܡܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܦ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܒ݂ܝܹ̈ܐ ܠܒܵܒܹܝܠ ܒܝܲܘܡܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ ܢܲܒܘܿܚܲܕܢܲܨܲܪ ݂ ܘܡܸܬ݂ܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܝܼܠܹܗ: ܕܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܫܩܸܠܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܕܸܫܠܹܗ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼܢܵܬ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܝܬܐ[1] ݂ ܘܠܲܐܟ݂ܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇: ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܐܲܕܲܝ ܘܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܝܗܝ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܣܵܠܝܼܩ ـ ܛܝܼܣܦ̮ܘܿܢ: ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ[2] ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ (ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ: ܚܕܲܝܲܒ݂): ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ: ܚܲܕ ܠܲܦܵܐ ܚܲܕܬܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(301) [3] ݂ ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܟܒܲܪ ܚܕܵܪܲܝ 328 ـ 329: ܒܲܝܢܵܬ݂ ܬܪܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܠܕܲܘܪܵܐ ܕܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܣܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ) ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܣܘܿܙܝܼܢ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ402 ݂ ” ܒܚܲܪܬ݂ܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ: ܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܚܵܫܒܸܢ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܚܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܐܘܿܙܪܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ[4] ” ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܟܘܼܪܣܝܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ: ܘܝܼܕܸܥܠܵܗ̇ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܥܲܡ ܡܛܵܝܬܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܲܬܦܸܩܠܵܗ̇ ܒܬܲܚܠܘܼܦܹ̈ܐ ܥܲܒܵܣܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܬܸܚܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܫܠܲܡܬܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܘܲܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܘܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܘܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ݂

ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ܘܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ): ܘܐܵܢܝ ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܕܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܗܵܢ ܙܲܘܥܵܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܐܲܝܟ݂ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܐ ܘܛܲܟ݂ܣܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܢܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܗܿܝ ܐ݇ܚܪܹܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂

ܒܪܘܼܒܥܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܹܝܬܘܿܪܹܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܦܣܸܥܠܹܗ ܒܐܲܪܒܹܝܠ: ” ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܬ݂ܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܘܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܡܵܛܹܐ ܠـ (12000 ـ 15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܠܲܝܬ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܦ ܕܘܼܟܬܐ ܘܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܘܡܘܼܣܠܝܹ̈ܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܠܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܹܝܠ: ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘܿܡ ܡܵܬܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܐܸܫܬܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܕܝܘܿܡ ܩܵܐ ܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܪܲܝ 250 ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ” [5] ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: 1955: ܦ 22

[2] ܝܵܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 21 ݂

[3] ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܥܸܣܪܘܿܐܝܼܢܵܐ (ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܲܒܓܵܪ̈ܵܝܹܐ): ܕܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[4] ܚܙܝܼ: ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܐܲܛܠܲܣ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦ 22 ܘܡܵܦܵܐ ܦ 23: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܡܹܝܪܟܵܐ 2017 ݂

[5] ܚܙܝܼ: ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܚܲܕ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܘܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: 1879: ܦ 492 ـ 493 ݂

كتاب ديني
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. عصا الأسقف و شمعدان
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܕܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ:

ܒܢܘܼܓ݂ܗܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ܘܲܒܗܸܦܟܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂ ܡܩܘܼܒܸܠ ܠܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܨܪܵܐ: ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ: ܕܲܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܨܦܵܚܬܐ ܕܓܲܝܣܵܐ ܐܵܡܹܝܪܟܵܝܵܐ ܘܲܒܢܲܝ̈ ܩܝܵܡܹܗ ܥܲܠ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003 ݂ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܲܡܩܲܒܲܠܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܗܿܝ ܕܡܘܼܪܗܸܛܵܐ ܠܹܗ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܲܣܥܘܼܕ ܒܲܪܙܵܢܝܼ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ (ܗܿܝ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ) ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܝܲܬܝܼܪ ܠܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܘܚܲܕܬܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܘܲܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܘܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܕܲܒܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܟܠܵܢܵܝܬܐ ܕܒܵܒܹܝܠ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܠܬܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܐܲܢܲܝ ܒܘܼܟܵܪܹ̈ܐ (مبادرات) ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܩܘܝܼ ܠܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܐ (حيوية) ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܠܵܚܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ: ܥܲܡ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܩܵܠ ـ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܚܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂

سوق عنكاوا أمام مخيم آشتي 2 للنازحين المسيحيين في سهل نينوى
نيسان 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. صليب على القبة.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. صليب وانجيل على المذبح
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ:

ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2004: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ܒܝܲܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܕܲܥܒܲܪ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܢܝܼܚܠܹܗ ܒܝܘܿܡ 26 ܒܐܵܕܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2015 ݂ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܦܵܬܵܗ̇ ܠܓܹܒ ܡܲܕܢܚܵܐ (ܠܲܙܪܵܩ ܝܲܘܡܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܡܟܘܼܣܲܝܬܐ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܢܩܝܼܪܹ̈ܐ ܒܲܨܠܝܼܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ݂ ܘܲܒܪܹܫ ܩܘܼܒܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܐܝܼܬ݂ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܬܲܠܬܐ ܕܡܝܼܪܵܐ (رائع): ܡܬܲܪܨܵܐ ܡܼܢ ܒܪܘܿܢܙܵܐ ݂

ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܚܲܕ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܚܲܕܬܐ ܘܲܡܩܲܛܪܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܐܲܨܚܵܐ ܒܚܘܼܫܵܚܵܐ (باستخدام) ܕܪܸ̈ܡܙܹܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܲܡܢܵܬܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡܲܡܬܸܠܵܢܵܐ ܠܐܝܼܠܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ݂ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܘܥܲܠ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ: ܐܝܼܬ݂ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܡܣܲܟܡܹ̈ܐ ܘܲܡܬܲܪ̈ܨܹܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ: ܕܚܵܦܩܝܼ ܘܢܵܛܪܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܵܬ݂ܠܝܼ ܘܲܡܛܲܦܣܝܼ ܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܛܵܥܢܝܼ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ݂

ܘܩܵܐ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܡܲܦܠܚܝܼ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܒܲܩܕܝܼܡ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܚܲܕ ܩܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܵܬܒ݂ܝ ܗ݇ܘܵܘ ܒܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬ݂ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ: ܘܚܲܕ ܩܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܝܵܬܒ݂ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬ݂ܐ ܒܵܬܪ̈ܵܝܹܐ ݂

ܘܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܹܗ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܲܝܬ݂ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܬܸܠܝܹ̈ܐ ܒܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܹܐ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܝܼܪܝܼܬ݂ܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܝܗܘܼܕܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܗܿܝ ܕܠܵܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܦܣܵܣܵܐ ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܐ ܕܨܲܠܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܵܬܲܝ̈ ܣܓ݂ܵܕܬܐ ݂

ܘܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܒܟܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܬ݂ܐ: ܪܵܒܵܐ ܨܠܝܼܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ: ܪܵܡܙܝܼ ܠܲܩܝܵܡܬܐ ܘܲܠܚܲܝܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܙܟܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܘܬܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܝܼܬ݂ ܨܠܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܡܫܲܒܚܹ̈ܐ: ܘܲܨܠܝܼܒܹ̈ܐ ܬܠܝܼܬܲܝ̈ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ (ܪ̈ܘܼܫܡܹܐ) ݂ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ (ܥܹܕܬܐ ܩܸܒܛܵܝܬܐ: ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ: ܘܐܲܬ݂ܝܘܼܒܵܝܬܐ): ܠܵܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܦܣܵܣܵܐ ܠܡܲܡܬ݂ܘܿܠܹܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ݂

ܘܐܝܼܬ݂ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ (ܩܸܫܬܐ) ܪܲܒܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܬܚܘܿܬܹܗ ܬܠܵܬܵܐ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܵܬܒ݂ܝ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܘܒܲܝܢܵܬ݂ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܲܕܒܚܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܩܸܛܪܵܐ: ܐܝܼܬ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܬܡܝܼܗܵܐ ܕܥܵܠܹܐ ܠܹܗ ܓܵܪܹܐ: ܘܲܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܡܼܢ ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܕܡܲܡܬܲܠܬܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ݂ ܘܢܸܩܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܥܲܠܠܹܗ: ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝܠܲܝܗܝ (ܡܵܬܠܝܼ) ܩܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܘܟܵܣܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܥܲܬܪܹ̈ܐ ܒܡܲܘܣܲܦܬܐ (ܡܲܙܝܲܕܬܐ) ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܣܸܩܠܹ̈ܐ ܘܛܲܪ̈ܦܹܐ ܟܪ̈ܝܼܟܹܐ ܒܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܫܲܒܚܵܐ: ܕܐܝܼܬ݂ ܒܪܹܫܹܗ ܝܲܘܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ݂ ܐܲܢܲܝ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ (رخامية) ܡܣܘܼܩܠܹ̈ܐ ܒܕܲܗܒ݂ܵܐ: ܒܙܝܼܥܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܠܝܼܗܵܒ݂ܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܠܒܲܗܪܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܘܐܵܦ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܒܲܪ݇ܬ݂ܩܵܠܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ݂ ܘܓܲܘ ܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܼܠܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ݂

ܐܵܦ ܐܝܼܬ ܨܠܘܿܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܵܡܪܵܐ: (ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܥܹܕܬܐ ܡܫܲܒܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܒܪܝܼܬܐ) ݂ ܘܥܲܠ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܘܥܝܼܩܹ̈ܐ: ܕܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܘ ܡܣܲܟܪܹ̈ܐ ܒܣܸܬܪܹ̈ܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ ܕܦܵܬܚܝܼ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܘܼܟܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ݂

ܠܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܐܝܼܬ݂ ܪܸܡܙܵܐ ܓܲܘ ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܬܐ: ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܵܘܝܼ ܣܸܬܪܹ̈ܐ ܕܬܲܪ̈ܥܹܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ: ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܢܘܼܗܪܹ̈ܐ (ܒܸܪ̈ܩܹܐ) ܠܸܗܝܹ̈ܐ ܘܲܡܒܘܼܗܪܸ̈ܢܹܐ: ܒܗܿܝ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܟܹܐ ܒܲܗܪܸܢ ܠܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ݂

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ: ܓܵܢܹܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܘܵܝܹܐ ܩܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܝܼܪ̈ܝܼܬܹܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܪܡܝܼ: ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܨܠܵܘܵܬܲܝܗܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ݂ ܘܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܹܐܡܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠܠܹܗ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܪܵܡܹܙ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܐ: ܒܹܐܡܵܐ: ܪܸܡܙܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܘܲܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܬܵܡܵܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ݂

ܒܥܹܕܵܬ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܚܠܦܵܐ ܒܹܐܡܵܐ: ܒܚܲܕ ܒܹܐܡܵܐ ܐ݇ܚܪܢܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܪܹܫܹܗ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܒܹܐܡܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܦܲܠܓܘܼܬ݂ ܟܸܢܫܵܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ݂

مخطط كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. رواق المدخل إلى المجمع
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. واجهة غربية
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. جناح جنوبي.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. مشهد للأبنية النصف دائرية
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. بناء نصف دائري.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. السقف.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. صحن ومذبح.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. زخرفة على قمة الباب الملكي.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. زخرفة على قمة الباب الملكي
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. مذبح.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. هيكل.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في عنكاوا. المطران يوحنا، أسقف كنيسة المشرق السريانية في أربيل.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe