ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.14022 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.591746ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(413) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܩܲܕܝܫܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܕܝܼܠܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܡܫܲܒܚܵܐ ݂

ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܗܿܝ ܥܹܕܬܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܚܲܕܬܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܘܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܕܵܥܹܪ ܠܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܐܸܠܵܐ ܪܡܵܡܵܐ (الترميم) ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܫܩܸܠܠܹܗ ܫܲܘܦܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1995 ـ 1996 ݂ ܒܕܲܥܒܲܪ: ܗܿܝ ܓܲܢܬ݂ܐ ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܘܲܒܡܸܨܥܲܬ (ܒܥܸܕܵܢܵܐ: أثناء) ܪܡܵܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܦܘܼܠܲܓ݂ܬܐ ܡܫܘܼܚܬܵܗ̇ (مساحتها) ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ݂

_______

ܚܙܝܼ: ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ: ܒܹܝܬ݂ ܨܲܘܒܵܐ ܕܣܵܐܢ ܟܵܢܬܵܢ ܓܲܘ ܐܹܝܦܠܝܼܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ): ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܲܝܬ ܘܓ̰ܵܐܢ ܡܝܼܫܹܝܠ ܬܹܝܪܝܼ: ܐܝܼܵܪ 2001 ݂

Plan monument

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ[1] ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.14022 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.591746ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(413) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܲܚܕܵܐ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܒܐܲܪܒ݂ܹܝܠ ݂ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ (ܒܩܲܕ݇ܡܬܐ: في السابق) ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܪܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ (ܬܲܪܥܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒܵܐܕ) ܕܩܲܠܥܵܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܕܒܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܢܘܼܩܕܵܐ (ܢܘܼܩܙܵܐ: ܩܸܢܛܪܘܿܢ) ܕܝܘܼܩܪܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܩܲܠܥܵܐ: ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܛܘܼܟܲܣܬܐ ܘܲܡܛܘܼܘܲܪܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܵܗ̇: ܘܒܲܚܝܵܪܬܐ ܐܸܠܵܗ̇ ݂

ܐܲܪܒܹܝܠ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܝܠܵܗ̇: ܘܲܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܫܸܛܚܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ: ܘܝܵܬܹܪ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܸܠܝܘܿܢ ܘܦܲܠܓܹܐ ܕܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕ(30) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܲܗܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(80) ܟܠܡ ܡܼܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(25) ܟܠܡ ܠܣܸܦܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ[2] ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܬܲܠܵܐ ܕܩܲܨܪܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܩܝܼܡܵܐ ܬܵܡܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܫܟܝܼܚܵܐ (ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܚܵܐ) ܒܡܸܨܥܲܬ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܲܚܦܵܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܐܸܣܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܟܝܼܚܹ̈ܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̄ܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܛܝܼܡܵܐ ܒܝܘܼܠܦܵܢ ܥܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ݂

_______

[1] ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܚܙܝܼ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕ (ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ: ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܛܥܸܢܵܗ̇ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒܵܐܕ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ݂ ܘܡܼܢ ܐܲܟ݂ܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒ݂ܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(14): ܘܓܵܗܵܬ݂ܐ ܦܵܐܹܫ ܓܕܝܼܡܵܐ ܠܥܲܡܟܘܿ (ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ): ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(18) ݂ ܗܸܓ݂ܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܟܵܒܵܐܕ (ܒܵܐܕ): ܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ (ܒܲܝܬܐ/ ܕܘܼܟܬܐ/ ܡܵܬܐ/ ܫܲܘܦܵܐ) ݂

[2] ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܗܵܢ ܡܹܐܡܪܵܐ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܝܕܘܿܥܹܐ ܐܲܘ ܡܲܢܗܘܿܪܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ (ܛܘܼܪܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ): ܒܗܿܝ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܛܸܟ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

أربيل ومدينة عنكاوا( ضمن التحديد)
© باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاو
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ  ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܒܐܲܪܒܹܝܠ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܢܵܦܹܠ ܓܵܘܵܗ̇ ܫܸܛܚܵܐ ܕ(ܓܘܼܓܵܡܝܼܠܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܩܲܪܢܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܵܪܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(331) ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܘܠܵܕܵܐ ݂ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܬܐ (ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ) ܗܿܝ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܹܝܬ݂ ܫܘܼܠܛܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹ̈ܐ: ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܲܚܒܸܫܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܚܲܕ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܣܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܝ݇ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܣܒܲܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܕܝܼܥܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܸܬܗܲܘܢܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܫܒ݂ܲܚ ܕܲܡܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ [1]ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܦ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܡܼܢ ܝܲܘܡܲܝ̈ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܒܝܹ̈ܐ ܠܒܵܒܹܝܠ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܲܒܘܿܚܲܕܢܲܨܲܪ ݂ ܘܡܸܬ݂ܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܝܼܠܹܗ: ܕܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܫܩܸܠܠܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܕܸܫܠܹܗ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼܢܵܬ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܼܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܝܬܐ[2] ݂ ܘܠܲܐܟ݂ܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇: ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܐܲܕܲܝ ܘܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܝܗܝ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܣܵܠܝܼܩ ـ ܛܝܼܣܦ̮ܘܿܢ: ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ[3] ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ (ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ: ܚܕܲܝܲܒ݂) ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ: ܚܲܕ ܠܲܦܵܐ ܚܲܕܬܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ301 ݂ ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܟܒܲܪ ܚܕܵܪܲܝ 328 ـ 329 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܬܪܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܕܲܘܪܵܐ ܕܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܣܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ) ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܣܘܿܙܝܼܢ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ402 ݂ ” ܒܚܲܪܬ݂ܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ: ܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܚܵܫܒܸܢ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܚܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܐܘܿܙܪܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ “[4] ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܟܘܼܪܣܝܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ: ܘܝܼܕܸܥܠܵܗ̇ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܥܲܡ ܡܛܵܝܬܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܲܬܦܸܩܠܵܗ̇ ܒܬܲܚܠܘܼܦܹ̈ܐ ܥܲܒܵܣܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܬܸܚܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܫܠܲܡܬܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܘܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܘܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܘܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ݂

ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ܘܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ): ܘܐܵܢܝ ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܕܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܗܵܢ ܙܲܘܥܵܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܐܲܝܟ݂ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܐ ܘܛܲܟ݂ܣܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܢܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܗܿܝ ܐ݇ܚܪܹܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂

ܒܪܘܼܒܥܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܹܝܬܘܿܪܹܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܦܣܸܥܠܹܗ ܒܐܲܪܒܹܝܠ: ” ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܬ݂ܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܘܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܡܵܛܹܐ ܠـ (12000 ـ 15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܠܲܝܬ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܟܲܕ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܦ ܕܘܼܟܬܐ ܘܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܘܡܘܼܣܠܝܹ̈ܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܠܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܹܝܠ: ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘܿܡ ܡܵܬܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܐܸܫܬܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܕܝܘܿܡ ܩܵܐ ܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܪܲܝ 250 ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ” [5] ݂

_______

[1] ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܥܸܣܪܘܿܐܝܼܢܵܐ (ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܲܒܓܵܪ̈ܵܝܹܐ): ܕܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܚܙܝܼ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: 1955: ܦ 22

[3] ܝܵܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 21 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܐܲܛܠܲܣ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦ 22 ܘܡܵܦܵܐ ܦ 23: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܡܹܝܪܟܵܐ 2017 ݂

[5] ܚܙܝܼ: ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܚܲܕ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܘܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: 1879: ܦ 492 ـ 493 ݂

مجسم لمدينة عنكاوا. متحف التراث والفن الشعبي السرياني
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܕܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ:

ܒܢܘܼܓ݂ܗܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ܘܲܒܗܸܦܟܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂ ܡܩܘܼܒܸܠ ܠܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܨܪܵܐ: ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܨܦܵܚܬܐ ܕܓܲܝܣܵܐ ܐܵܡܹܝܪܟܵܝܵܐ ܘܒܲܪ ܩܝܵܡܹܗ ܥܲܠ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003 ݂ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܲܡܩܲܒܲܠܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܗܿܝ ܕܡܘܼܪܗܸܛܵܐ ܠܹܗ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܲܣܥܘܼܕ ܒܲܪܙܵܢܝܼ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ (ܗܿܝ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ) ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܝܲܬܝܼܪ ܠܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܘܚܲܕܬܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܘܲܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܒܥܹܕܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܕܲܒܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܟܠܵܢܵܝܬܐ ܕܒܵܒܹܝܠ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܠܬܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܐܲܢܲܝ ܒܘܼܟܵܪܹ̈ܐ (مبادرات) ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܩܘܝܼ ܠܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܐ (حيوية) ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܠܵܚܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ: ܥܲܡ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܩܵܠ ـ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܚܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂

ܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ (في هذا الصدد): ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܣܵܥܘܿܪ̈ܘܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ܒܝܲܕ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂: ܡܵܪܹܟ ܣܬܹܝܢܓ̰ܲܪ: ܘܡܝܼܫܹܝܠ ܕܘܿܒܘܿܣܬ: ܘܦܵܣܟܵܠ ܓܘܿܠܢܸܫ: ܘܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܝܼܢ ݂ ܘܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܬܐܵܡܘܼܬܐ (توأمة) ܒܹܝܬ ܡܲܪ̈ܥܝܵܬ݂ܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ) ܘܡܲܘܨܸܠ: ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܬܦܹܐܪܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܡܸܬܥܲܕܪܵܢܵܐ ݂ ܢܝܼܫܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܬܐܵܡܘܼܬܐ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܡܵܠܵܝܵܐ (ܙܘܼܙܵܝܵܐ) ܘܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܓܸܠܝܵܐ ܘܲܦܪܝܼܣܵܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܒܬܲܡܘܿܙ 28 ܘ 29 ܫܲܢ݇ܬܐ 2014: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܝܼܢ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܣܥܸܪܹܗ ܠܥܹܕܬܐ ܕܝܵܠܕܲܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ: ܘܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܩܲܕܡܵܝܵܐ  ܣܵܟܘܿ[1] ݂

_______

[1] ܗܦܘܿܟ݂ ܠـ : www.lyonmossoul.fr   ܘܐܵܦ ܚܙܝܼ: www.fondationsaintirenee.org

كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. مشهد من الأعلى
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ:

 

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ[1] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1995: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܟܝܼܚܹ̈ܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܢܩܝܼܪܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢ ܚܦܵܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ (الضريح) ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ (ܒܣܸܪܛܵܐ ܐܸܣܛܪܲܢܓܹ̇ܝܠܵܝܵܐ): ܡܫܘܼܪܸܪܘܼܢ ܠܥܲܬܝܼܩܘܼܬ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܦܘܼܫܵܩܵܐ ܘܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܐܲܢܲܝ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܘܲܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܦܵܐܹܫ ܡܬܲܪܓܡܵܐ ܕܲܩܝܼܩܵܐܝܼܬ[2] ݂ ܢܸܩܫܵܐ ܐܲܘ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܩܵܪܝܵܐ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1127 ܡܲܩܕܘܿܢܵܝܬܐ / ܝܲܘܢܵܝܬܐ: ܕܐܵܘܝܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ816 ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ ܡܵܪܝ ܐܹܝܠܝܼܵܐ ـ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܘܲܡܗܘܼܡܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ـ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܝܲܕ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܫܲܠܝܼܛܘܼܬ݂ܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܘܲܡܥܲܕܪܵܐ ܒܝܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܡܒܲܪܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܐܲܒ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ[3] ݂ ܘܢܸܩܫܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܫܟܝܼܚܵܐ ܒܝܵܬ ܕܘܼܟܵܐ ܒܵܬܲܪ (22) ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܝܘܿܡ 18 ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017[4]: ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܩܵܫܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ: ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܫܲܪܒ݂ܬܲܢ (ܛܵܝܸܦܲܢ) ܫܒ݂ܸܩܠܹܗ ܐܲܢܲܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܲܕܡܵܟ݂ܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܒܝܘܿܡ ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ 4 ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(925) ݂ ܡܵܪܵܐ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܹܐ ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ (ܒܡܲܘܬܹܗ) ܒܗܵܕ݂ܐ ܩܪܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ[5] ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܥܡܘܼܪܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܟܒܲܪ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܕܵܥܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܕ(19)[6] ݂ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܬ ܥܲܠ ܚܲܕ ܫܝܼܫܵܐ ܒܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܕܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܘܲܪܡܵܡܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܲܪܩܵܝܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܣܵܗ̈ܕܘܵܬ݂ܐ ܦܵܦܵܝܹ̈ܐ ܘܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܵܝܹܐ[7] ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1716 ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܹܝܠܝܼܵܐ ܕ(11)[8]: ܫܲܢ݇ܬܐ 1857 ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܲܥܡܘܼܪܝܵܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܦܝܼܝܘܿܣ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ ܘܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ: ܫܲܢ݇ܬܐ 1900 ـ 1903 ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܠܝܘܿ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: 1905 ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܦܝܼܝܘܿܣ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ: 1922 ـ 1927 ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܦܝܼܝܘܿܣ ܚܲܕܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܝܵܬ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ: 1975 ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܦܲܘܠܘܿܣ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܹܝܚܘܿ: 1988 ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܦܲܘܠܘܿܣ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܘܝܵܬ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ: 1995 ـ 1996 ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܝܵܬ ܦܵܦܵܐ ܘܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܝܼܕܵܘܝܼܕ ݂

ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܘܣܘܼܟܵܡܵܐ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܵܐ[9] ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܒܲܡܫܘܼܚܬܐ (30 * 15) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܟܹܐܦܵܐ ܡܟܲܣܝܵܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ܘܒܲܪܵܐ ݂

ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܲܦܣܵܥܬܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܒܲܪܦܵܦܵܐ ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܸܡܝܵܐ ܠܓܸܦܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܠܘܿܪܕ ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܡܲܥܠܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ: ܚܲܕ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܚܲܕ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬܐ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܣܡܝܼܟܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܚܘܼܕܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܕܚܲܕ ܡܝܼܬܪܵܐ ܩܛܵܪܲܝܗܝ: ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܩܠܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒܥܹܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ݂ ܡܲܕܒܚܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ: ܘܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ ܓܹܒܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܩܹ̈ܐ: ܡܟܲܣܹܐ ܠܲܝܗܝ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܡܟܲܘܢܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܒܵܬ݂ܐ ܩܸܛܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ݂

ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܡܲܕܒܚܵܐ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܩܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ ܘܦܸܬ݂ܝܵܐ ܫܵܓ݂ܹܠ ܟܠܹܗ ܦܸܬ݂ܘܵܐ ݂ ܘܲܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܡܒܲܝܢܵܐ ܠܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܘܗܿܘ ܒܸܢܚܵܪܵܐ ܠܬܲܢܝܼܢܵܐ: ܕܵܥܹܪ ܣܝܼܩܘܿܡܹܗ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1920 ݂ ܘܡܲܕܒܚܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܨܲܘܒܹܗ ܠܐܲܦܲܝ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ: ܘܗܿܘ ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܣܸܒ̇ܠܬܐ (ܣܸܡܸܠܬܐ) ܙܥܘܿܪܬܐ: ܘܲܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܡܩܲܛܪܹ̈ܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܡܗܲܕܝܼ ܠܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܓܹܒܵܝܹ̈ܐ ݂

ܘܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܫܘܼܠܵܡܵܗ̇ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ: ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ (ܫܲܪܘܵܝܬܐ) ܘܦܲܠܓܘܿ ܓܠܘܼܠܬܐ ܒܪܹܫ ܗܲܝܟܠܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܡܵܬܹܚ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂

ܘܓܲܢܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܲܩܕܝܼܡ (ܒܕܲܥܒܲܪ) ݂ ܘܪܵܒܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܕܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܥܸܕܵܢ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܵܗ̇ ܘܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬ݂ ܡܫܘܼܚܬܵܗ̇ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ: ܒܹܝܬ݂ ܨܲܘܒܵܐ ܕܣܵܐܢ ܟܵܢܬܵܢ ܓܲܘ ܐܹܝܦܠܝܼܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ): ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܲܝܬ ܘܓ̰ܵܐܢ ܡܝܼܫܹܝܠ ܬܹܝܪܝܼ: ܐܝܼܵܪ 2001 ݂

[2] ܝܵܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 229 ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ: ܒܹܝܬ݂ ܨܲܘܒܵܐ ܕܣܵܐܢ ܟܵܢܬܵܢ ܓܲܘ ܐܹܝܦܠܝܼܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ): ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܲܝܬ ܘܓ̰ܵܐܢ ܡܝܼܫܹܝܠ ܬܹܝܪܝܼ: ܐܝܼܵܪ 2001 ݂  ܩܵܦܣܵܐ ܣܵܝܘܿܡܬܐ ܡܼܢ ܗܵܢܵܐܐ ܥܲܒܕܘܿܠܐܲܚܲܕ: ܪܦܵܦܵܐ ܥܲܠ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܘܲܒܩܵܐܹܡ (لمحة عن عنكاوا الماضية والحاضرة): ܐܲܪܒܹܝܠ 1996: ܦ 91 ݂

[4] ܠܲܝܬ ܩܲܛܝܼܢܘܼܬ݂ܐ ܒܐܲܢܲܝ ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ: ܟܡܵܐ ܕܠܵܐ ܠܲܝܗܝ ܠܘܿܓ݂ܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ݂  (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[5] ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ (927) ܦܲܘܕܵܐ ܝܠܹܗ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܥܵܪܬܵܐ ܠܢܸܩܫܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(18) ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ 2017: ܡܘܼܒܝܸܢܵܗ̇ ܕܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܐܲܘ ܢܩܝܼܫܵܐ ܠܟܹܐܦܵܐ ܝܼܠܹܗ (925) ݂

[6] ܚܙܝܼ: ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ: ܒܹܝܬ݂ ܨܲܘܒܵܐ ܕܣܵܐܢ ܟܵܢܬܵܢ ܓܲܘ ܐܹܝܦܠܝܼܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ): ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܲܝܬ ܘܓ̰ܵܐܢ ܡܝܼܫܹܝܠ ܬܹܝܪܝܼ: ܐܝܼܵܪ 2001 ݂

[7] ܚܙܝܼ: ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܦܵܕܹܠ ܛܘܼܥܡܵܐ (ܠܹܝܘܿܢ) ܠܨܘܼܪܬܐ ݂

[8] ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܢܵܩܦܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܒܚܲܪܬܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ: ܠܗܵܕ݂ܹܟ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܘܲܪܡܵܡܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪܵܥܝܘܼܬܐ ܕܦܵܦܵܐ ܘܐܵܦ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂

[9] في العمارة الرومانية القديمة، البازيليكا عبارة عن مبنى عام كبير به وظائف متعددة، يتم بناؤه عادةً بجانب منتدى المدينة. كانت الكنيسة في الغرب اللاتيني تعادل (ستوا) في الشرق اليوناني. أعطى المبنى اسمه للشكل المعماري للبازيليكا.

 

كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. مدخل المجمع الديني.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. بناء نصف دائري وجرس
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. مغارة مريم
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. كتابات على الرخام لأسماء كهنة الكنيسة
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير/ ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. صحن الكنيسة مع الأطراف الجانبية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. باب ملكي ومذبح
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير/ ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. منحوتة لمار كوركيس (1910)
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير/ ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. الهيكل
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير/ ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. شاهدة جنائزية موضوعة ضمن الحائط الشمالي الخارجي
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير/ ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. شاهدة جنائزية موضوعة ضمن الحائط الشمالي الخارجي
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير/ ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. شاهدة جنائزية موضوعة ضمن الحائط الشمالي الخارجي
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير/ ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس في عنكاوا. تتابع الشواهد الجنائزية الموضوعة ضمن الحائط الشمالي الخارجي
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير/ ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe