ܥܹܕܬܐ (ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ) ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.227350 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.992083ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(410) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1969 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܬܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ܒܥܸܠܲܬ ܬܲܘܣܵܦܵܐ (ܙܝܵܕܬܐ) ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܝܗܸܒ݂ܠܹܗ ܩܲܘܠܵܐ (ܘܲܥܕܵܐ) ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܡܲܛܪܵܢ ܣܬܝܼܦܵܐܢ ܒܵܒܲܟܵܐ (1969 ـ 1993): ܒܲܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܠܕܸܦܢܵܗ̇ ܬܚܘܿܬ ܪܵܥܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ) ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܦܬܝܼܚܬܐ ܒܝܘܿܡ 7 ܢܝܼܣܵܢ 1981: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܘܡܘܼܪܘܲܚܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2017 ݂

ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܪܬܐ ܚܕܵܐ ܬܐܵܡܘܼܬ݂ܐ (توأمة) ܒܹܝܬ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕ (ܠܝܼܝܘܿܢ) ܦܪܲܢܣܵܝܬܐ: ܘܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܬܲܡܘܼܙ 29 ܒܹܗ 2014 ܓܲܘ ܟܵܬܝܼܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܥܹܝܬܐ ܩܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܲܡܙܘܼܝܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܒܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܪܘܿܦܵܐܹܝܠ ܣܵܟܘܿ ܘܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ: ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܲܪܒܵܪܝܼܢ ݂

 


التصوير: كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا. الواجهة. آذار 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.227350 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.992083ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(410) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܐܲܪܒܹܝܠ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܝܠܵܗ̇: ܘܲܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܫܸܛܚܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ: ܘܝܵܬܹܪ (ܙܵܐܹܕ) ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܸܠܝܘܿܢ ܘܦܲܠܓܹܐ ܕܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕ(30) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܲܗܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(80) ܟܠܡ ܡܼܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(25) ܟܠܡ ܠܣܸܦܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ[1] ݂

_______

[1] ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܗܵܢ ܡܹܐܡܪܵܐ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܝܕܘܿܥܹܐ ܐܲܘ ܡܲܢܗܘܿܪܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ (ܛܘܼܪܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ): ܒܗܿܝ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܛܸܟ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

أربيل وعنكاوا. مشهد من الأعلى.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܒܐܲܪܒܹܝܠ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܢܵܦܹܠ ܓܵܘܵܗ̇ ܫܸܛܚܵܐ ܕ(ܓܘܼܓܵܡܝܼܠܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܕܲܙܟܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܩܲܪܢܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܵܪܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(331) ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܘܠܵܕܵܐ ݂ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܬܐ (ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ): ܗܿܝ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܹܝܬ݂ ܫܘܼܠܛܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܲܚܒܸܫܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܚܲܕ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܣܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܫܲܚܠܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܝ݇ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܣܒܲܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܕܝܼܥܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܸܬܗܲܘܢܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܫܒ݂ܲܚ ܕܲܡܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ [1]ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܦ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܡܼܢ ܝܲܘܡܲܝ̈ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܒ݂ܝܹ̈ܐ ܠܒܵܒܹܝܠ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܲܒܘܿܚܲܕܢܲܨܲܪ ݂ ܘܡܸܬ݂ܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܝܼܠܹܗ: ܕܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܫܩܸܠܠܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܓܕܸܫܠܹܗ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼܢܵܬ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܝܬܐ[2] ݂ ܘܠܲܐܟ݂ܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇: ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܐܲܕܲܝ ܘܒܲܪܬ݂ܘܿܠܡܵܘܸܣ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܝܗܝ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܣܵܠܝܼܩ ـ ܛܝܼܣܦ̮ܘܿܢ: ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ[3] ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ (ܐܲܕܝܵܒܝܼܢ: ܚܕܲܝܲܒ݂) ܕܲܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܒܲܥܝܼܕܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܬܐ: ܚܲܕ ܠܲܦܵܐ ܚܲܕܬܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ301 ݂ ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܟܒܲܪ ܚܕܵܪܲܝ 328 ـ 329 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܬܪܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܘܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܕܲܘܪܵܐ ܕܬܝܼܪܝܼܕܲܝܬ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܣܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ (ܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ) ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ܣܘܿܙܝܼܢ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ402 ݂ ” ܒܚܲܪܬ݂ܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ: ܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܚܵܫܒܸܢ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܚܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܐܘܿܙܪܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ “[4] ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܟܘܼܪܣܝܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ: ܘܝܼܕܸܥܠܵܗ̇ ܠܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܥܲܡ ܡܛܵܝܬܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܲܬܦܸܩܠܵܗ̇ ܒܬܲܚܠܘܼܦܹ̈ܐ ܥܲܒܵܣܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܬܸܚܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܫܠܲܡܬܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܘܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܣܠܘܿܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܘܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܐܲܬܵܒܟܵܝܹ̈ܐ ܘܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ݂

ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ܘܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܓܕܸܫܠܹܗ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܓܲܘ ܕܵܪܵܐ ܕ (18) ݂ ܘܐܲܝܟ݂ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܐ ܘܛܲܟ݂ܣܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܢܝܹ̈ܐ (ܡܫܘܼܢܝܹ̈ܐ) ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܗܿܝ ܐ݇ܚܪܹܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂

ܒܪܘܼܒܥܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܹܝܬܘܿܪܹܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܦܣܸܥܠܹܗ ܒܐܲܪܒܹܝܠ: ” ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܬ݂ܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܘܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܡܵܛܹܐ ܠـ (12000 ـ 15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܠܲܝܬ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܟܲܕ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܦ ܕܘܼܟܬܐ ܘܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܘܡܘܼܣܠܝܹ̈ܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܫܟܸܢܘܼܢ ܠܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܹܝܠ: ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘܿܡ ܡܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܐܸܫܬܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܕܝܘܿܡ ܩܵܐ ܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܪܲܝ 250 ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ” [5] ݂

_______

[1] ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܥܸܣܪܘܿܐܝܼܢܵܐ (ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܲܒܓܵܪ̈ܵܝܹܐ): ܕܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܚܙܝܼ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: 1955: ܦ 22

[3] ܝܵܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 21 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܐܲܛܠܲܣ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦ 22 ܘܡܵܦܵܐ ܦ 23: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܡܹܝܪܟܵܐ 2017 ݂

[5] ܚܙܝܼ: ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܚܲܕ ܡܣܲܒ݂ܪܵܢܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ ܘܣܘܼܠܲܝܡܵܢܝܼܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: 1879: ܦ 492 ـ 493 ݂

كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا. البناء. 1978-1980
© متحف التراث السرياني
كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا. البناء. 1978-1980
© متحف التراث السرياني
كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا حوالي عام 1980
© متحف التراث السرياني

ܕܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ:

ܒܢܘܼܓ݂ܗܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ܘܲܒܗܸܦܟܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂ ܡܩܘܼܒܸܠ ܠܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܨܪܵܐ: ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܒܝܲܕ ܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܨܦܵܚܬܐ ܕܓܲܝܣܵܐ ܐܵܡܹܝܪܟܵܝܵܐ ܘܒܲܪ ܩܝܵܡܹܗ ܥܲܠ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003 ݂ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܲܡܩܲܒܲܠܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܗܿܝ ܕܡܘܼܪܗܸܛܵܐ ܠܹܗ ܪܹܫܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܲܣܥܘܼܕ ܒܲܪܙܵܢܝܼ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ (ܗܿܝ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ) ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܝܲܬܝܼܪ ܠܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܘܚܲܕܬܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܘܲܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܥܹܕܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܕܲܒܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܟܠܵܢܵܝܬܐ ܕܒܵܒܹܝܠ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܠܬܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܐܲܢܲܝ ܒܘܼܟܵܪܹ̈ܐ (مبادرات) ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܩܘܝܼ ܠܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܐ (حيوية) ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܠܵܚܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ: ܥܲܡ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܩܵܠ ـ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܚܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ـ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ (في هذا الصدد): ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܣܵܥܘܿܪ̈ܘܵܬ݂ܐ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ܒܝܲܕ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܦܪ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂: ܡܵܪܹܟ ܣܬܹܝܢܓ̰ܲܪ: ܘܡܝܼܫܹܝܠ ܕܘܿܒܘܿܣܬ: ܘܦܵܣܟܵܠ ܓܘܿܠܢܸܫ: ܘܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܝܼܢ ݂

كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا وتصميمها "البابلي".
Mars 2018 © Pauline Bouchayer / MESOPOTAMIA

ܬܐܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ ـ ܡܲܘܨܸܠ ܓܲܘ ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܪܬܐ ܚܕܵܐ ܬܐܵܡܘܼܬ݂ܐ (توأمة) ܒܹܝܬ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕ (ܠܝܼܝܘܿܢ) ܦܪܲܢܣܵܝܬܐ: ܘܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܬܲܡܘܼܙ 29 ܒܹܗ 2014 ܓܲܘ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܥܹܝܬܐ ܩܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܲܡܙܘܼܝܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܒܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܪܘܿܦܵܐܹܝܠ ܣܵܟܘܿ ܘܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܕܠܝܼܝܘܿܢ: ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܲܪܒܵܪܝܼܢ: ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܼܢ ܡܲܬܠܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܘܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܚܘܼܕܵܬܐ[1] ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ www.lyonmossoul.fr

كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا. المدخل.
Mars 2018 © Pauline Bouchayer / MESOPOTAMIA

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1969 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܬܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ܒܥܸܠܲܬ݂ ܬܲܘܣܵܦܵܐ (ܙܝܵܕܬܐ) ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܲܒܕܲܥܒܲܪ ܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܙܝܼܓ݂ܬܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܐܪܒܹܝܠ ܥܲܡ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂ ܝܗܸܒ݂ܠܹܗ ܩܲܘܠܵܐ (ܘܲܥܕܵܐ) ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܡܲܛܪܵܢ ܣܬܝܼܦܵܐܢ ܒܵܒܲܟܵܐ (1969 ـ 1993): ܒܲܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܠܕܸܦܢܵܗ̇ ܬܚܘܿܬ ܪܵܥܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ) ݂ ܘܗܵܕܹܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܪܵܒܵܐ ܪܘܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܡܨܘܼܠܹܐ ܠܹܗ ܡܲܛܪܵܢ ܒܵܒܲܟܵܐ ܩܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܡܸܛܠ ܡܫܲܬܐܲܣܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ݂

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1978 ܘܲܓܡܸܪܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1980: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܲܦܬܝܼܚܬܐ ܒܝܘܿܡ 7 ܢܝܼܣܵܢ 1981 ݂

ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܠܓܹܒܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܕܗܵܠܵܐ ܚܕܵܐ ܡܵܬ݂ܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܘܥܲܡ ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܪܲܒܬܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܘܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܗܿܝ ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܚܙܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܘܼܘܵܪܵܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܘܡܲܫܪܝܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ݂ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܗܵܕܹܟ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܹܝܬ݂ ܓܲܘܣܵܐ ܫܲܝܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܓܲܘ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܥܒ݂ܵܪܵܐ ܓܲܘ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܬܸܫܥܝܼ̈ܢܵܝܵܬ݂ܐ ܘܓܲܘ ܐܲܠܦܘܼܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ: ܚܲܕ ܣܲܪܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܠܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ݂

كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا. الصحن والمذبح مشهد من المدرج.
Mars 2018 © Pauline Bouchayer / MESOPOTAMIA

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܠܥܲܕ 2017:

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1978: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܬܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܡܲܚܵܪܵܐ ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ܒܲܥܒ݂ܵܕܬܐ ܕܚܲܕ ܣܘܼܟܵܡܵܐ (ܡܵܦܵܐ) ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܣܲܟܡܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܵܒ݂ܠܵܝܵܐ: ܕܚܵܫܒ݂ܝܼ ܠܹܗ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܫܸܪܫܵܐ ܕܘܲܪ̈ܝܼܕܲܝܗܝ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ݂ ܥܹܕܬܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܐ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܗ̇ ܚܓ݂ܝܼܠܵܐ (المتعرِج) ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܬܲܦܢܟ݂ܵܝܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܝܵܬ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܐܲܘ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܐܲܘ ܫܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2007 ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܡܲܪܘܲܚܬܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2017: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܡܲܛܪܵܢ ܒܲܫܵܪ ܘܲܪܕܵܐ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ (ܡܼܢ ܣܝܵܡܐܝܼܕܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܬܐ ܒـܝܘܿܡ 3 ܒܬܲܡܘܼܙ 2010) ݂

ܘܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܡܲܛܪܵܢ ܒܲܫܵܪ ܡܼܢ ܡܲܚܵܪܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܚܲܡܘܿ ܕܩܵܐܹܡ ܒܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ: ܫܸܪܫܹܗ ܕܡܲܚܵܪܵܐ ܡܼܢ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܝܠܹܗ (ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܐ ܕܡܲܢܓܹܝܫܹܐ): ܚܲܪܬܐ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܠܐܲܪܒܹܝܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2010 ܘܗܿܘ ܚܲܕ ܡܲܚܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܬܕܝܼܠܵܢܵܐ ܒܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܚܘܼܕܵܬܲܝܗܝ: ܘܩܝܼܡܠܹܗ ܡܲܚܵܪܵܐ ܦܵܕܝܼ ܡܲܛܠܘܼܒ ܒܲܡܥܲܕܲܪܬܹܗ ܒܗܵܕܹܐ ܘܵܠܝܼܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܘܲܚܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܝܘܼܪܟ݂ܵܗ̇: ܒܡܲܘܣܲܦܬܐ (ܡܲܙܝܲܕܬܐ) ܕܚܲܕ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ (ܚܕܵܪܬܐ: ممر) ܓܲܘ ܡܢܵܬܐ ܒܲܪܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܦܲܣܛܝܼܠܵܐ (ܚܕܵܪܬܐ) ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܘܐܵܦ ܡܘܼܬܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܨܘܼܒܵܬܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܕܲܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܲܓܕܸܫܠܹܗ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܕܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܠܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܪܸ̈ܡܙܹܐ ܕܨܲܝܵܪܘܼܬܐ ܘܨܘܼܒܵܬ݂ܐ: ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܦܵܬܝܼܟܵܐܢ ݂ ܘܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܒܬܸܫܥܝܼ̈ܢܵܝܵܬ݂ܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܵܝܵܬ݂ܐ ݂

ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ (6) ܨܘܼܪ̈ܵܬ݂ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܒܝܲܕ ܪܲܫܵܡܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܒܲܣܵܡ ܨܲܒܪܝܼ: ܡܛܲܦܣܝܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܘܲܡܣܲܩܠܝܼ ܓܘܼܕܵܐ ܕܩܸܫܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܵܬܪܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ݂ ܨܘܼܪ̈ܵܬܹܐ ܩܦܝܼܣܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܨܘܼܪ̈ܵܬܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܕܲܝܪܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܗܵܢ ܓܘܼܕܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܟܵܘܹܐ ܪܲܒܬܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܹܗ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ (5 ݂ 1) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܲܠܓܹܒ ܐܲܩܠܹ̈ܗ ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܝܲܘܢܹ̈ܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܦܬܐ ܗܵܕܹܐ ܟܵܘܹܐ ܥܲܠ ܙܢܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܩܸܪܝܵܐ (ܓܵܪܨܵܐ ܕܕܸܒ݂ܫܵܐ: قرص العسل) ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܣܓ݂ܕܹ̈ܐ ܐܲܘ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܠܲܡܣܲܩܘܿܠܹܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ݂

ܡܼܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܵܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܟܝܼܡܬܵܐ (ܬܘܼܪܲܝܵܐ) ܟܲܒܝܼܪܬܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕ (ܙܲܩܘܿܪܵܐ) ܩܠܝܼܒܬܐ: ܬܠܝܼܬܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܟܲܝܠܵܗ̇ 1750 ܟܠܓ݂ ܘܚܵܒ݂ܫܵܐ 3700 ܩܸܛܥܹ̈ܐ: ܘܡܘܼܓܪܸܫܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܬܠܵܝܬܐ ܕܟܝܼܡܬܐ (12) ܝܲܘ̈ܡܵܬ݂ܐ : ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܣܲܟܡܹ̈ܐ ܐܲܢܲܝ ܩܸܛܥܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܬܐ ܠܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܨܲܢܥܹ̈ܐ ܓܲܘ ܨܝܼܢ: ܘܐܝܼܬ ܬܲܦܢܟ݂ܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܣܲܩܠܝܼ ܠܲܫܩܵܩܘܿܢܹ̈ܐ ܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܕܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ݂

ܘܐܵܦ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܓܲܘ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ (4) ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܡܲܛܪ̈ܵܢܹܐ: ܗܲܢܵܐ ܡܲܪܟ݂ܘܿ: ܘܝܲܥܩܘܿܒ ܫܹܝܪ: ܘܣܬܝܼܦܵܐܢ ܒܵܒܲܟܵܐ: ܘܐܲܢܕܪܵܐܘܿܣ ܐܲܒܘܿܢܵܐ (ܢܵܛܹܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ܒܥܸܕܵܢ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܠܐܲܚܘܿܢܹܗ) ݂

كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا.أيقونة حياة القديس يوسف للفنان بسام صبري.
Mars 2018 © Pauline Bouchayer / MESOPOTAMIA
كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا.أيقونة حياة القديس يوسف للفنان بسام صبري.
Mars 2018 © Pauline Bouchayer / MESOPOTAMIA
كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا. صليب كلداني ضمن الحنية.
Mars 2018 © Pauline Bouchayer / MESOPOTAMIA
كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا. تفاصيل العمود.
Mars 2018 © Pauline Bouchayer / MESOPOTAMIA
كاتدرائية القديس يوسف في عنكاوا. الثريا التي تزن 1750 كغ.
Mars 2018 © Pauline Bouchayer / MESOPOTAMIA

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe