ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ (ܥܹܕܬܐ) ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܝܹܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 33.313050 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.440561 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(39) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܥܲܠ ܣܝܼܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ (ܠܦܘܼܬ݂ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܘܠܘܿܣ): ܒـ 9 ܐܝܼܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1964 ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܐܸܓ݂ܢܵܛܝܘܿܣ ܝܲܥܩܘܼܒ݂ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܘܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ (بفضل) ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ ܥܲܒܕܘܿܠܡܲܓ̰ܝܼܕ ܙܲܝܬܘܼܢܵܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܩܬܐ ܕܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܘܡܝܼܠܝܼ̈ܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܦܘܼܩܲܥܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܪ̈ܲܕܵܝܵܬ݂ܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ: ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܲܪܘܝܼܚܬܐ: ܡܵܬܚܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (1800) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒܥܹܐ: ܘܨܲܘܒܵܗ̇ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܥܵܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܦܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܓܸܢܝܹ̈ܐ ݂

 


كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. داخل الكاتدرائية. آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ (ܥܹܕܬܐ) ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܝܹܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 33.313050 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.440561 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(39) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܘܥܲܠ ܣܝܼܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܓܲܘ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ (ܐܲܠܘܲܗܕܵܐ) ܒܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕ (ܨܝܼܢܵܥܵܐ) ݂

 

كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. الباحة.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ:

ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 38/ 50:: ܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܐܲܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܫܸܡ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ݂ ܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܣܘܼܪܝܵܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܗܵܢܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܬܹܚ ܡܼܢ ܝܲܡܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܒܫܸܡ: ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܘ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܢܵܝܹܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܠܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܘܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܬܠܵܬ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼ̈ܚܵܝܵܬ݂ܐ: ܘܐܵܢܝ݇ ܬܲܪܬܹܝܢ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܼܵܐ ܘܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ݂ ܣܵܡܹܟ݂ ܐܸܣܵܗ̇ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܵܐ ܥܲܠ ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܘܼܬܐ ܕܐܲܪܸܣܛܘܿ: ܐܸܠܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܼܵܐ ܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܵܐ ܕܐܲܦܠܵܛܘܿܢ ݂

ܒܡܲܩܒܠܵܢܘܼܬ݂ܐ (مواجهة) ܕܫܲܠܛܲܢܬܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܐ ܐܸܓ݂ܪܝܼܩܵܝܬܐ ـ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ: ܘܡܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܕܝܼܣܵܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ (ܗܵܫܵܐ ܐܘܿܪܦܵܐ ܒܬܘܼܪܟܝܵܐ): ܒܥܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܕܲܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܠܲܫܠܝܼܚܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܘܗܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝܼ: ( ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܦܠܵܛܵܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ـ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܦܠܲܣܛܝܼܢ)[1] ݂

ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܗܵܕܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܓܲܘ ܣܵܠܝܼܩ ـ ܛܝܼܣܦܘܿܢ ܥܲܠ ܣܸܦܘܵܬ݂̈ܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ (30) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܪܵܡܙܝܼ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܘܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂ ܬܵܡܵܐ: ܘܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܵܡܬܐ (تلة) ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܿܟ݂ܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܥܹܕܬܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܝܬܐ ܘܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܠܥܲܕ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܼܢ ܫܸܪܫܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܣܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܘܼܟܬ݂ܢܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܲܡܗܘܼܡܢܲܝܗܝ: ܕܢܵܛܪܝܼ ܘܲܡܫܲܢܝܼ ܠܗܵܕܹܐ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ݂ ܘܗܵܢܵܐ ܐܸܣܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ܦܠܸܓ݂ܠܹܗ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܥܲܕ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܥܸܠܠܵܬ݂ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܟܪܸܣܬܘܿܠܘܿܓ݂ܝܹ̈ܐ ݂

ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܢܝܼܩܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 325 ܒܲܩܪܵܝܬܐ ܡܼܢ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܒܠܵܐ ܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ (حضور) ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܫܘܿܒ݂ܩ ܡܼܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܡܼܢ ܢܨܝܼܒ݂ܝܼܢ ܒܗܿܝ (ܕܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܒܥܸܕܵܢ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܐܬܵܝܬܐ ܠܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ: ܘܒܲܩܪܵܝܬܐ ܡܼܢ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ: ܘܝܲܬܝܼܪ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܗܵܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ)[2] ݂

ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܦܵܩܬܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܐܸܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܬܲܒ݂ܩܵܢܘܼܬ݂ܐ (ܡܬ݂ܦܲܚܠܵܢܘܼܬ݂ܐ: التسامح): ܠܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ݂ ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬ݂ܐ ܠܲܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܹܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܐ݇ܢܵܫܲܝ̈ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ݂ ” ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܡܲܘܒܕܵܢܘܼܬ݂ܐ (إبادة) ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܫܲܒܠܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܠܲܗܦܵܟ݂ܬܐ (ܕܥܵܪܬܐ ܡܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ): ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܐܲܒܕܹ̈ܐ (ܡܛܘܼܠܩܹ̈ܐ) ܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ”[3] ݂

ܘܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(431): ܕܝܼܢܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܦܸܣܘܿܣ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪ) ܟܲܕ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝܝܼ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܪܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܕܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܗܲܪܵܛܝܼܩܘܼܬ݂ܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܸܪܡܵܐ (ܢܸܣܛܘܿܪ) ݂

ܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܠܐܸܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܣܵܣܵܢܵܝܬܐ: ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܩܲܒܠܵܐ ܠܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬ݂ܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܒܲܐܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܘܗܸܢܕܘܿ ݂

ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 451: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܚܲܠܩܝܼܕܘܿܢܝܵܐ: ܘܬܵܡܵܐ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܡܸܨܪܝܼܢ ܘܐܸܬ݂ܝܘܼܒܝܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܒܲܣܢܵܕܬܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ: ܗ: ܕ: ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܙܟܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܟܝܵܢܹܗ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ: ܘܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܘܼܪܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܘܝܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂ ܘܗܵܢ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܠܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܘܥܹܕܵܬܹܐ ܡܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܝܼܨܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܢܛܵܪܵܐ ܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܵܪܹܐ ܕܝܼܠܵܝܬܐ ܝܵܬܵܝܬܵܐ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܘܼܪܕܵܥܵܝܵܐ ܒܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ: ܥܒܸܕܠܹܗ ܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬ݂ܐ: ܠܲܣܝܵܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܲܒܛܲܝܒܘܼܬܹܗ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܒܥܹܕܬܐ (ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ ): ܘܗܿܘ ܝܠܹܗ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ݂

ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܩܘܼܛܵܥܵܐ (إنقطاع) ܘܠܵܐ ܫܩܵܠ ـ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܥܹܕܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܥܒܸܪܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܒܐܲܝܟܵܢܘܵܬ݂ܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܐܬܵܝܬܐ ܕܐܸܣܠܵܡ: ܘ:ܨܦܲܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ: ܘܬܲܚܠܘܼܦܘܼܬܐ ܥܲܒܵܣܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܲܬܡܲܢܝܵܐ ܠܥܲܕ ܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܨܦܲܚܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܢܦܵܠܬܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܚܲܡܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܡܫܲܠܛܘܼܬܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂

ܘܲܒܥܘܼܒ݂ܪܝܵܐ ܕܕܵܪܹ̈ܐ: ܪܣܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ (ܛܘܼܪܥܲܒܕܝܼܢ): ܘܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܣܘܼܪܝܵܐ ܘܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܵܗ̇ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܕܩܘܼܦܵܚܵܐ (التقشف) ܘܪܲܒܵܢܘܼܬܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܝܼܵܬ݂ܐ: ܘܲܡܨܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܲܠ ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܟܵܠܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܨܦܲܚܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܦܘܼܠܓ݂ܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ (18) ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܐ ܒܪܗܘܿܡܵܐ ݂

ܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1915 ـ 1917: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܢܘܼܩܙܵܐ ܕܲܢܦܝܼܠܘܼܬܐ: ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܛܘܼܪܥܲܒܕܝܼܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܚܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܪܸ̈ܡܵܢܵܝܹܐ ܒܝܲܕ ܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܘܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ݂

ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܐܵܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܫܬܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ݂ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܪܵܒܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܬܘܼܪܟܝܵܐ ܘܠܸܒ݂ܢܵܢ ܘܣܘܼܪܝܵܐ ܘܥܝܼܪܵܐܩ: ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܕܘܼܟܵܐ ܒܸܫ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܘܿܪܘܿܦܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܕܐܵܡܹܝܪܟܵܐ ܘܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܘܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܲܩܕܝܼܡ ܘܲܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܒܝܼܝܹܝܪ ܦܵܠܘܿܢ: ܐܵܕܵܪ 1994: ܦ 737 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 31 ݂

[3] ܚܙܝܼ : ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܠܘܿ ܣܹܝܪܦ 1995: ܦ 31 ݂

كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. لوحة صلب المسيح.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. صليب مطرّز على ستارة المكان المقدس.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
اتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. غطاء مذهّب يغطي الانجيل وهو يمثل المسيح المصلوب.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. صليب سرياني ضمن مخطوطة ليتورجية.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
اتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. إعادة طلاء صليب القبة.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. صندوق التبرعات وصليب.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܫܬܐ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܘܠܘܿܣ: ܒܹܝܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ 1962 ܘ 1964: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܬܐ ܘܲܦܬܝܼܚܬܐ ܒܝܘܿܡ  9 ܐܝܼܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1964 ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܐܸܓ݂ܢܵܛܝܘܿܣ ܝܲܥܩܘܼܒ݂ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܘܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ ܥܲܒܕܘܿܠܡܲܓ̰ܝܼܕ ܙܲܝܘܼܢܵܐ: ܗܿܘ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܛܘܼܡܪܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ݂

ܡܩܘܼܒܠܵܗ̇ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܬܢܵܝܬܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܬܠܵܬܐ ܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ: ܡܵܪܝ ܓ݂ܪܝܼܓ݂ܘܿܪܝܼܣ ܦܲܘܠܘܿܣ ܒܸܗܢܵܡ: ܘܡܵܪܝ ܣܘܿܪܝܘܿܣ ܙܲܟܵܐ ܥܝܼܘܵܨ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܙܲܟܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܥܝܼܘܵܨ: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܘܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1980 ܡܵܪܝ ܣܘܿܪܝܘܿܣ ܚܵܘܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܩܬܐ ܕܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܘܡܝܼܠܝܼ̈ܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܦܘܼܩܲܥܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܪ̈ܲܕܵܝܵܬ݂ܐ : ܘܡܼܢ ܛܵܒ݂ ܓܲܕܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܨܠܝܼ̈ܦܵܬ݂ܐ ݂

كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. لوحات تذكارية باسم المتبرع السيد عبد المجيد زيونة.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. المذبح.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܦܲܘܠܘܿܣ ܒܝܲܕ ܡܲܚܵܪܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܓ̰ܲܪܓ̰ܝܼܣ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܘܲܪܘܝܼܚܬܐ: ܡܵܬܚܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (1800) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒܥܹܐ: ܘܨܲܘܒܵܗ̇ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܥܵܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܦܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܓܸܢܝܹ̈ܐ ݂

ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܒܚܘܼܕܵܬܵܐ: ܘܒܲܬܠܵܬܐ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ: ܥܹܕܬܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ (ܗܲܝܟܠܵܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܦܲܠܓܵܝܬܐ ܠܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܲܡܫܲܒܚܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ (ܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܥܸܠܵܝܬܐ ܩܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ (ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ) ݂

ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ (المكان المقدس) ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ: ܦܵܪܹܫ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܒܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ: ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܣܸܬܪܹ̈ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܕܡܝܼܪܵܐ: ܦܵܬܚܝܼ ܘܣܵܟܪܝܼ ܠܦܘܼܬ݂ ܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܛܲܟܣܵܝܹ̈ܐ (ܠܝܼܬܘܿܪ̈ܓ̰ܵܝܹܐ) ݂ ܘܲܒܦܲܠܓܵܐ: ܩܕܵܡܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܡܟܲܣܝܵܐ ܒܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܒܕܲܗܒ݂ܵܐ ܕܲܡܛܲܦܣܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ݂ ܘܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܠܵܬܵܐ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ݂ ܓܵܢܹܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ܝ ܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܵܠܹܐ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ ܠܲܨܠܵܒ݂ܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ ݂

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܡܬܲܘܓܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܥܲܠ ܐܵܕܫܵܐ ܕܲܫܪܵܓ݂ܵܐ: ܪܸܡܙܵܐ ܕܩܸܫܬܐ ܫܡܲܝܵܢܝܼܬܐ: ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ ܘܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ݂ ܘܲܒܪܹܫ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܐܲܢܲܝ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܢܝܼܩܝܼܐ ـ ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ݂

ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܗܵܕܹܐ ܐܵܬ݂ܐ ܩܦܝܼܣܬܐ ܡܼܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ 16: 16 (ܗܿܘ ܕܗܲܡܸܢ ܘܥܵܡܹܕ: ܒܸܕ ܚܲܝܹܐ: ܘܗܿܘ ܕܠܵܐ ܗܲܡܸܢ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ) ݂ ܘܲܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܗܵܕܹܐ ܐܵܬ݂ܐ ܩܦܝܼܣܬܐ ܡܼܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ 15: 26 / 2 (ܪܘܼܚܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ: ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܓܹܒ ܒܵܒܵܐ ܟܹܐ ܦܵܠܹܛ: ܗܿܘ ܒܸܕ ܣܵܗܹܕ ܐܸܠܝܼ) ݂ ܘܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܫܬܐ ܐܸܣܩܘܿܦܬܐ ܩܲܝܣܵܝܬܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܐ ܕ (ܐܲܒ݂ܘܿܢ ܒܲܫܡܲܝܵܐ): ܠܐܲܡܵܢܵܐ ܥܲܒܕܘܼܠܓ݂ܵܦܵܐܪ ܡܵܠܲܠܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1982 ݂

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܒܘܼܗܪܲܢܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܼܡܹ̈ܐ (ثريات) ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܬܸܠܝܹ̈ܐ ܒܲܩܪܵܫܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܵܘܵܬ݂̈ܐ ܡܼܢ ܫܘܼܫܵܐ ܡܓܲܘܢܵܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܒܲܗܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܠܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܙܪܵܩܬܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܠܗܲܠ ܡܲܥܪܵܒ݂ܵܗ̇ ݂ ܘܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܵܪܣ ܓ݂ܪܝܼܓܘܿܪܝܘܿܣ ܦܲܘܠܘܿܣ ܒܸܗܢܵܡ ܕܢܝܼܚܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1969: ܘܐܵܦ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܥܲܒܘܼܕܝܼ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܠܵܐ ܒܝܘܿܡ 5 ܒܢܝܼܣܵܢ 2008 ݂

ܘܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܬܐ ܕܘܼܟ݂ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܐܸܢܓܠܹܝܫܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܪܵܥܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܒܕܘܼܠܡܲܓ̰ܝܼܕ ܙܲܝܬܘܼܢܵܐ: ܘܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܩܲܒ݂ܪܹܗ ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܚܲܕ ܒܹܝܡܵܐ ܕܚܵܒܹܫ ܟܠܹܗ ܦܸܬ݂ܘܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܢܵܦܹܠ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. أبونا نعمة الخوري بينيامين القاص، كاهن الكاتدرائية، أمام قاعدة(حامل) الكتاب المقدس.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. أبونا نعمة الخوري بينيامين القاص، كاهن الكاتدرائية، أمام قاعدة(حامل) الكتاب المقدس.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
اتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. ستار المكان المقدس ويوجد أمامه الانجيل الموضوع على قاعدته.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. الأنجيل وغطاءه المزخرف.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
اتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. المكان المقدس: المذبح يعلوه لوحة صلب السيد المسيح.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. المذبح من جهة اليمين.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد.من جهة اليمين: عقيدة نيقيا بالعربية وبالسريانية، ومقطع من انجيل القديس مرقس 16،16.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد.من جهة اليسار: عقيدة نيقيا بالعربية وبالسريانية، ومقطع من انجيل القديس يوحنا 15،26/2.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد.صلاة "أبانا" المزخرفة عند الباب الملكي.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد.ثريّات.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. زجاج ملون.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. حجر جنائزي لمار غريغوريوس بولس بهنام.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد.أحجار جنائزية.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܘܿܘܣܸܦܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ:

ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܦܲܛܪܘܿܣ ܘܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1975: ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܐܸܓ݂ܢܵܛܝܘܿܣ ܙܲܟܵܐ ܥܝܼܘܵܨ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܒܵܬܪܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܵܪܝ ܣܘܿܝܪܝܘܿܣ ܚܵܘܵܐ ݂

ܐܝܼܬ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܚܲܕܬܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܡܫܘܼܚܬܹܗ (320) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒܥܹܐ ܒܫܸܡ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܒܲܪܨܘܿܡ: ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܓܲܘ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܚܲܕܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ: ܡܣܲܟܡܵܢܹܗ (مصممه) ܝܼܠܹܗ ܡܲܚܵܪܵܐ ܒܵܣܹܡ ܡܲܬܲܝ ܕܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܒܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܹܗ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܪܵܒܵܐ ܦܪܝܼܫܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܒܝܸܢ ܥܲܠ ܐܵܕܫܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܪܣܝܼܟ݂ܬܐ ܓܲܘ ܐܲܪܥܵܐ ݂ ܘܓܵܘܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ: ܓܲܘ ܚܲܕ ܐܵܐܲܪ ܫܸܠܝܵܐ ܘܲܡܠܹܐ ܨܠܘܿܬܐ ݂ ܘܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܕܵܡܝܼ ܠܒܹܝܬ ܨܲܘܒܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܵܐ ݂

اتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد.باحة الكاتدرائية وفي نهايتها مقر رئيس الأساقفة .
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد. كنيسة صغيرة .
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد.داخل الكنيسة الصغيرة.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe