ܥܹܕܬܐ (ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ) ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ / ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 33.18529 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.254169 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(38) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܟܲܪܵܕܵܐ ܫܲܪܩܝܼܵܐ) ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(900) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܣܸܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂

 

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܠܲܡܠܵܝܵܐ ܣܢܝܼ̈ܩܘܵܬ݂ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܒܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܥܲܩܕܸܠܢܲܨܵܪܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕ(ܟܲܪܵܕܵܐ) ݂

ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓ݂ܲܢܝܼܡܵܐ ܣܝܼܡܠܹܗ ܟܹܐܦܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1952: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܬܝܼܚܬܐ ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܒܝܵܬܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1956 ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܪܲܡܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܒܲܓ݂ܕܵܕ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܘܗܿܝ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018 ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܒܵܒܹܝܠ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܠܝܼܘܝܼܣ ܪܘܿܦܵܐܹܝܠ ܣܵܟܘܿ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ / ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 33.18529 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.254169 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(38) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܟܲܪܵܕܵܐ ܫܲܪܩܝܼܵܐ) ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(900) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܣܸܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂

آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد في حي الكرادة الشرقية.

ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ:

ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(16) ܒܥܸܠܬܐ ܕܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1552: ܪܵܒܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܘܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ)[1]: ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ݂ ܘܲܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܚܵܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ: ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܘܲܚܙܸܩܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܵܐ ܕܡܲܘܕܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(20) ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1553: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ” ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡ ܣܝܵܡܝܼܕܹܗ”[2] ݂

ܒܲܕܥܵܪܬܵܐ ܠܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܹܗ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܥܲܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬ݂ܐ ܕ(400) ܟܠܡ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ݂ ܘܓܲܘ ܚܲܕ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܥܲܡ ܡܡܲܪܝܵܢܹܗ (منافسه) ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܘܕܸܪܝܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܩܛܝܼܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1555 ݂ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܪܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1445: ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܩܘܼܒܪܸܣ ܡܚܘܼܝܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܐܘܿܓ̰ܝܼܢ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܡܫܘܼܡܗܵܐ ܠܹܗ ܥܹܕܬܲܝܗܝ ܒܥܸܕܵܢܵܗ̇: ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܠܗܲܠ ܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܗܵܢ ܦܘܼܠܵܓܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܟܘܼܬܵܫܵܐ ܩܸܢܛܵܝܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕܟܡܲܝܗܝ ܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܚܲܝܕܘܼܬ݂ܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1830: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܓܲܒܝܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬ݂ܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܠܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1950: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܓ݂ܲܢܝܼܡܵܐ ݂

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ: ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܕܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܝܼܗ݇ܘܵܐ 1200000 ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ (الخليج) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1991: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܩܵܪܹܒ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (750000): ܠܦܘܼܬ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1987: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ (300000) ܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ) ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ 8%  : ܐܸܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018 ܟܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ؟

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܓܪ̈ܬܵܢܹܐ (مراسلين) ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܕܲܫܡܸܥܠܲܢ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ:  ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܥܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܘ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܲܓܪ̈ܬܵܢܲܝܢ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܐܝܼܬ݂ ܒܸܫ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ (400000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܐܩ: ܡܒܘܼܪ̈ܒܸܙܹܐ ܒܹܝܬ݂ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܨܪܵܐ ݂ ܠܵܐ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܣ̈ܩܵܬ݂ܐ ܘܲܬܥܝܼ̈ܫܵܬ݂ܐ (مصائب): ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪܹܫ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܡܼܢ ܝܘܿܡ ܫܲܪܝܘܼܬܹܗ (استقلاله) ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1932 ݂ ܘܲܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܲܢܝܵܚܵܐ: ܡܼܢ ܨܦܵܚܬܐ ܐܵܡܹܝܪܟܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܡܼܢ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܡܼܢ ܚܨܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ: ܘܥܸܢܦܵܐ ܕܣܝܼ̈ܥܵܬ݂ܐ ܡܝܼܠܝܼ̈ܫܝܵܬ݂ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܒܪܹܫ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ݂ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܡܗܘܼܡ̈ܢܵܗ̇ ܕܐܝܼܬ ܒܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܕܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܓܲܘ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܕܐܵܡܹܝܪܟܵܐ: ܐܘܿܪܘܿܦܵܐ: ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ: ܟܵܢܲܕܵܐ: ܢܝܘܿܙܠܲܢܕܵܐ: ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܣܘܿܦܝܵܬܵܝܵܐ ܕܕܲܥܒܲܪ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܪܘܼܣܝܵܐ ܘܐܘܿܟܪܵܢܝܵܐ ܘܓ̰ܘܿܪܓ̰ܝܵܐ (ܬܸܒܠܝܼܣܝܼ) ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ (ܝܲܪܲܦܵܐܢ) ݂

_______

[1] ܒܕܵܪܵܐ ܕ(16): ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܘܦܵܪܣܵܝܬܐ ݂

[2] ܡܼܢ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ): ܪܝܼܡܘܹܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 328 ݂

صليب من الفترة الساسانية ( القرن الثالث - السابع).
. نيسان 2018 © متحف بغداد
علم كلداني في باحة كاتدرائية مار يوسف في بغداد.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
رموز الكنيسة الكلدانية.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
البطاركة الكلدان منذ التأسيس وحتى يومنا هذا.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܠܲܡܠܵܝܵܐ ܣܢܝܼ̈ܩܘܵܬ݂ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܒܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܬ݂ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܥܲܩܕܸܠܢܲܨܵܪܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܚܲܕܬܐ ܕ(ܟܲܪܵܕܵܐ) ݂

ܗܵܕܹܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬ݂ܐ ܠܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܘܚܘܼܕܵܬ݂ܐ: ܒܸܕܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܒܸܠܚܵܡܵܐ ܥܲܡ ܫܩܵܠܬܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓ݂ܲܢܝܼܡܵܐ ܠܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬ݂ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1947 ݂  ܠܗܵܕܹܟ݂ ܐܵܠܨܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܵܝܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܡܢܵܪܬܐ (منارة) ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܵܕܵܐ ݂ ܣܝܼܡܠܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܓ݂ܲܢܝܼܡܵܐ: ܟܹܐܦܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1952 ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܬܝܼܚܬܐ ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܒܝܵܬܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1956 ݂ ܒܟܠܹܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܚܕܵܐ ܣܝܼܥܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܩܝܼܡܠܵܗ̇ ܒܲܡܟܲܦܲܫܬܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܵܠܝܵܢܹ̈ܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܲܒܝܵܬ ܥܹܕܵܢܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܵܝܘܿܪܬܐ ܥܲܠ ܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܲܣܥܪܵܐ (مزار) ܒܫܸܡ ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܓܲܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ(ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ): ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܐܸܠܵܗ̇ ݂ ܘܡܼܢ ܥܸܕܵܢ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܲܝܗܝ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܪܲܒܬܐ ݂

ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܚܕܲܬܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܐܲܘ ܡܒܲܝܬܝܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1959: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܩܵܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܒܵܒܵܢܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܩܵܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܝܼܐܹܝܠ ܩܘܿܕܵܐ ܘܟܵܗܢܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܐܲܒ݂ܵܐ ܩܸܪܝܵܩܘܿܣ ܚܲܟܝܼܡ ݂

ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܥܸܣܪܵܐ ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܡܫܘܼܡܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܣܛܝܼܦܵܐܢ ܟܟ̰ܘܿ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܗܲܢܵܐ ܓ̰ܲܓ̰ܝܼܟܵܐ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܚܲܕܵܐܕ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܲܪܓ̰ܝܼܣ ܐܸܒܪܵܗܝܼܡ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܫܵܒܹܐ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܣܲܥܕ ܣܝܼܪܘܿܒ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܐܲܠܒܲܪܬ ܗܹܝܫܵܐܡ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܣܲܟܦܵܐܢ: ܘܐܲܒ݂ܵܐ ܦܸܪܵܐܣ ݂

كاتدرائية مار يوسف في بغداد. برج الجرس.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد. الواجهة الجنوبية الشرقية.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد. نذر.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ (ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ) ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ:

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܨܲܘܒܵܗ̇ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܬ݂ܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ: ܐܸܠܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܨܲܘܒܵܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܚܲܕ ܙܲܓܵܐ ܢܚܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܡܬܝܼܚܵܐ (نحيف ومستطيل): ܒܙܵܘܝܼܬܐ ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ ݂

ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܡܘܼܩܘܲܝܬܐ ܒܦܲܪܙܠܵܐ: ܒܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܡܼܢ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܵܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ: ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܠܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܡܢܵܘܵܬ݂ܐ ܕܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܓܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ݂

ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ: ܘܡܼܢ ܩܘܼܒ݂ܠܵܐ ( ܩܘܼܕܡܵܐ: واجهة) ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܐ: ܥܵܒܹܪ ܠܗܹܕܬܐ ܒܲܗܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ ܟܵܘܵܬ݂ܐ ܫܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܐܝܼܬ ܒܪܹܫ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: ܘܡܼܢ ܟܵܘܵܬ݂ܐ ܡܙܲܘܓܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܘܼܫܵܐ ܡܓܲܘܢܵܐ ܥܲܠ ܝܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܩܘܒ݂ܠܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܵܘܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܩܘܼܒܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ݂

ܘܡܲܥܠܵܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܢܦܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܣܲܪܢܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ: ܦܵܬܹܚ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܦܸܬ݂ܘܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܡܲܨܝܵܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ (15) ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ݂ ܡܫܘܼܚܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܡܛܘܼܟܲܣܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܬܠܵܬܐ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܝܘܼܒܵܠܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܕܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ݂ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܵܦܫܝܼ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܟܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܠܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܙܵܡܪܝܼ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܘܩܵܪܝ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܚܲܕ ܒܹܐܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܲܠܓܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܘܲܒܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܐ: ܐܝܼܬ݂ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܲܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܠܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ: ܩܲܠܝܼܠ ܒܸܫ ܪܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܚܵܒܹܫ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܙܲܘܓܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܘܲܕܠܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܣܸܬܪܹ̈ܐ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ݂ ܘܡܲܕܒܚܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܓܵܢܹܐ ܠܕܲܪ̈ܓ݂ܹܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܘܗܵܠܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܡܵܐܢܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ݂ ܘܡܲܕܒܚܵܐ ܚܲܕܬܐ ܘܪܵܡܵܐ ܡܣܲܩܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܨܘܼܒܵܬܹܐ (زخارف) ܩܲܝܣܵܝܹ̈ܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܩܵܬ݂ܵܪܵܣܝܼܣ ݂

ܚܵܒܹܫ ܡܲܥܒܪܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܵܐ ܕܚܵܒܹܫ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܠܐܸܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ݂ ܒܡܲܥܒܪܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܵܒܵܐ ܟܲܒܝܼܪܬܐ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܛܥܝܼܢܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܘܗܿܘ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܐ ݂ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܛܵܥܹܢ ܪܸ̈ܡܙܲܘܗܝ ܡܸܬܪ̈ܲܫܡܵܢܹܐ: ܪܸܡܙܵܐ ܕܢܲܓܵܪܵܐ ܕܛܲܦܸܣ (يمثل) ܠܲܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܘܫܲܪܝܼܪܘܼܬ݂ܐ: ܘܘܲܪܕܵܐ ܕܬܘܼܪܡܵܣܵܐ (الزنبق) ܪܸܡܙܵܐ ܕܕܲܟ݂ܝܘܼܬ݂ܐ ݂

ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܓ݂ܲܢܝܼܡܵܐ: ܕܢܝܼܚܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1958: ܒܵܬܲܪ ܬܪܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܘܟܹܐܦܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܹܗ ܢܵܦܹܠ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ: ܘܲܡܣܲܩܸܠ ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܐ ܐܲܘ ܩܘܼܕܡܵܐ (واجهة) ܕܥܹܕܬܐ ܒܬܲܪ̈ܥܵܢܵܗ̇ ܘܥܲܡܘܼܕܵܗ̇: ܒܫܸܛܚܵܗ̇ ܘܲܒܩܘܼܒܬܵܗ̇ ܒܘܼܪܓܵܝܬܐ ݂ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܣܘܼܩܲܠܬܐ ܨܘܼܪܬܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܒܢܸܩܫܹ̈ܐ ܘܲܟܬܒܼܝܼ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܕܒܘܼܝܵܐܵܐ: ܥܲܠ ܚܲܕ ܫܝܼܫܵܐ ܩܸܛܡܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܘܓܲܘ ܕܵܪܬܵܗ̇: ܐܝܼܬ݂ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܹܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܡܲܛܪܵܢ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢ ܨܵܐܹܓ݂ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961: ܘܐܲܒ݂ܵܐ ܥܲܒܕܘܠܐܲܚܕ ܕܲܗܵܐܢ: ܚܠܵܦ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܸܐ ܓܲܘ ܦܵܪܝܼܣ ܕܢܝܼܚܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1970 ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܘܼܡܪܲܡܬܐ ܘܲܡܣܘܼܩܲܠܬܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܘܗܿܝ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018 ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܒܵܒܹܝܠ ܠܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܟܵܪܕܝܼܢܵܠܵܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ ܣܵܟܘܿ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂

كاتدرائية مار يوسف في بغداد. أبواب من الزجاج الملون.
. آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد. رؤية شاملة من الصحن وحتى المذبح.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد. القلب والمذبح.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد.أيقونة القديس يوسف.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد. أيقونة والدة الله "أوديجيتريا".
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد.مرقد البطريرك يوسف غنيمة السابع
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد. زجاج ملون.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كاتدرائية مار يوسف في بغداد. زجاج ملون.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe