ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 33201730 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44234390 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(44) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܥܲܠ ܨܸܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ (ܫܘܿܪܓ̰ܵܐ): ܚܲܕ ܡܼܢ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܛܵܒ݂ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂

 

 

 

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1843 ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܟܘܿܦܵܢܬܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܡܟܘܿܣܹܝܬܐ ܒܡܲܝ̈ܐ ܕܛܲܘܦܵܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܘܡܲܝܵܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܘܵܠܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܘܡܘܼܪܘܲܚܬܐ ܘܡܘܼܪܲܡܬܐ ܒـ (5) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1889 ݂ ܒܚܲܡܫܝܼ̈ܢܵܝܵܬ݂ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܡܛܲܠܘܿܩܹܐ ܠܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܗ̇: ܒܥܸܠܬܐ ܕܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܒܸܫܒ݂ܵܩܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ: ܘܐ݇ܙܵܠܵܐ ܠܡܲܫܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܚܕܲܬܐ ݂ ܫܸܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܝܼܠܹܗ ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܓܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܡܼܢ ܓܘܼܕܵܢܵܗ̇ ݂

 

 

 

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 33201730 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44234390 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(44) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܥܲܠ ܨܸܦܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܒܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕ (ܫܘܿܪܓ̰ܵܐ): ܚܲܕ ܡܼܢ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܛܵܒ݂ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܓܲܘ (ܥܲܩܕܸܠܢܲܨܵܪܵܐ): ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ݂ܐ ܛܵܒ݂ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ݂

ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܘܵܠܹܐ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܒܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕܚܲܕ ܫܘܼܩܵܐ ܚܒ݂ܝܼܨܵܐ ܒܬܲܓܵܪܹ̈ܐ ܕܲܟܒ݂ܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܟܠܹܗ ܫܘܼܩܵܐ: ܘܡܸܢܹܗ ܐܵܦ ܫܘܼܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܬܲܒ݂ܬܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܬܹܐ ܠܲܡܛܲܫܘܿܝܸܐ ܬܵܡܵܐ ݂ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ) ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܐܵܐܲܪ ܬܲܓܵܪܵܝܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܵܗ̇: ܫܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܪܵܒܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܲܥܢܘܼܬܐ (طمع) ܒܥܹܕܬܐ ݂

حي عقد النصارى في بغداد.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الشارع والسوق أمام كنيسة أم الأحزان.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مدخل كنيسة أم الأحزان في بغداد.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ:

ܡܼܢ ܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1843 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܫܸܡ: ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ݂ ܘܡܼܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܬܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܘܲܡܩܲܕܲܫܬܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1898: ܢܛܸܪܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܚܲܝܵܛ ܠܫܸܡܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܝܵܐ: ܚܠܵܦ ܡܒܲܝܬܘܿܝܵܗ̇ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ (ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ): ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܝܲܩܪܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܐܹܠܝܼܵܐ ܥܲܒܘܿ ܐܲܠܝܲܘܢܵܢ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܕܡܘܼܬܸܒ݂ܠܹܗ ܟܹܐܦ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܬܸܫܥܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܪܪܵܐ ܗܵܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܐ ܕܨܵܝܪܵܐ (ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܨܠܝܼܦܵܬ݂ܐ ܠܐܸܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ): ܕܲܬܠܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܲܕ ܡܼܢ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

 

مدخل كنيسة أم الأحزان في بغداد.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ:

ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܲܕ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1552: ܪܵܒܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܘܬܲܝܡܢܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܘܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ[1]: ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܒܝܘܼܪܬܵܢܵܐ (بالوراثة) ݂ ܘܲܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܚܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܘܼܠܵܩܵܐ: ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܕܓܲܘ ܐܲܠܩܘܿܫ: ܗܿܘ ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܘܐ݇ܙܸܠܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܵܐ ܠܲܩܪܵܝܵܐ ܐܸܣܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܒܝܘܿܡ 20 ܒܢܝܼܣܵܢ 1553: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܦܵܐ ܝܘܿܠܝܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ[2] ݂

ܒܲܕܥܵܪܬܐ ܠܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܓܲܘ ܕܝܵܪܒܲܟܲܪ (ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܒܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (400) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ݂ ܘܓܲܘ ܚܲܕ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܥܲܡ ܐܲܚܘܿܢܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܘܲܡܪܘܼܦܝܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1555 ܠܡܵܪܲܢ ݂

ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܐ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1445: ܦܝܼܫܠܹܗ ܓܸܠܝܵܐ ܚܲܕ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܘܼܕ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܩܘܼܒܪܘܿܨ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܐܘܿܓ̰ܝܼܢ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܩܲܡ ܡܫܲܡܸܗܠܵܗ̇ ܒܫܘܼܡܵܗܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ݂ ܘܲܠܥܲܕ ܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܗܵܢ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܒܗܿܝ ܕܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܓܘܼܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܥܲܡ ܥܹܕܬܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1830 ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܢܝܵܐ (ܡܫܘܼܢܝܵܐ) ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܝܵܪܒܲܟܲܪ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܓܲܒܝܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܠܕܲܪܓܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܢܝܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܝܵܐ ܠܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1950 ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܓ݂ܲܢܝܼܡܵܐ ݂

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (1200000) ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܦܠܵܫܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ (الخليج)ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1991: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (750000) ܒܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1987: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ (300000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܸܐ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ) ݂ ܒܟܠܲܝܗܝ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܝܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ 8 % ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2018 ܟܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ؟

ܡܫܲܪܘܿܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܝܼܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܓܪ̈ܬܵܢܹܐ (مراسلو) ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܕܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ: ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ ܕܲܫܩܸܠܠܹܗ ܫܲܘܦܵܐ ܓܲܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܥܝܼܪܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ 400000 ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܒܹܝܬ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܨܪܵܐ ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܣ̈ܩܵܬ݂ܐ ܘܲܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܕܩܲܡ ܚܵܙܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼ̈ܚܵܝܵܬ݂ܐ ܕܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܫܲܪܝܘܼܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1932 ݂ ܘܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ܥܲܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܨܦܵܚܬܐ ܐܵܡܹܝܪܟܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܚܨܵܪܵܐ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܥܸܢܦܵܐ ܕܡܵܦܝܹ̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܒܪܹܫ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ݂

ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܡܼܢ ܡܲܪ̈ܥܝܼܵܬܹܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܒܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ: ܒܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܕܐܵܡܹܝܪܟܵܐ: ܘܐܘܿܪܘܿܦܵܐ: ܘܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ: ܘܟܲܢܲܕܵܐ: ܘܲܢܝܘܼܙܝܼܠܵܢܕ: ܘܚܘܼܝܵܕܵܐ ܣܘܼܦܝܵܬܵܝܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܪܘܼܣܝܵܐ (ܡܘܿܣܟܘܿ ܘܪܘܿܣܬܘܿܦ ܘܕܘܿܢܘܿ): ܘܐܘܿܟܪܹܝܢܝܵܐ: ܘܓ̰ܘܿܪܓ̰ܝܵܐ (ܬܲܒܠܝܼܣܝܼ) ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ (ܝܲܪܝܼܦܵܐܢ) ݂

_______

[1] ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܘܦܵܪܣܵܝܬܐ ݂

[2] ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: ܐܝܼܠܘܿܠ 1995: ܦ 328 ݂

صليب آشوري من العصر الساساني (القرن الثالث - السابع).
أبريل 2018 © متحف بغداد.
صليب آشوري من العصر الساساني (القرن الثالث - السابع).
أبريل 2018 © متحف بغداد.
شعار الكنيسة الكلدانية.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
البطاركة الكلدان منذ التأسيس وحتى يومنا هذا.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1843: ܘܟܲܕ ܪܒܹܐ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܡܹܗ ܣܢܝܼ̈ܩܘܵܬ݂ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ: ܡܘܠܝܸܳܨܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܸܫ ܪܘܝܼܚܬܐ ܘܪܲܒܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܕܡܵܠܝܵܐ ܩܵܐ 2000 ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܪ̈ܝܼܫܹܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬ݂ܐ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ: ܐܸܠܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܡܲܘܬܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1878 ݂

ܡܘܼܬܸܒ݂ܠܹܗ ܦܲܛܪܘܿܣ ܐܹܠܝܼܵܐ ܥܲܒܘܿ ܐܲܠܝܲܘܢܵܢ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܒܵܒܹܠ ܠܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܟܹܐܦܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܝܘܿܡ 17 ܒܐܵܕܵܪ 1889: ܐܸܠܵܐ ܡܝܼܬ ܠܹܗ ܒܡܲܪܥܵܐ ܕܬܝܼܦܘܿ ܒܝܘܿܡ 27 ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 1894: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܦܪܵܩܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܐܬܹܐ ܠܹܗ ܒܵܬܪܹܗ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܚܲܝܵܛ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܬܝܼܚܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܘܿܡ 27 ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 1898 ݂

ܒܚܲܡܫܝܼ̈ܢܵܝܵܬ݂ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܡܛܲܠܘܿܩܹܐ ܠܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܗ̇: ܒܥܸܠܬܐ ܕܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܒܸܫܒ݂ܵܩܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܡܲܫܪܝܼܬܐ ܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ: ܘܐ݇ܙܵܠܵܐ ܠܡܲܫܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܚܕܲܬܐ ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܼܢ ܡܗܘܼܡܢܵܗ̇ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ (120) ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܟܘܿܦܵܢܬܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܡܟܘܿܣܹܝܬܐ ܒܡܲܝܵܐ ܕܛܲܘܦܵܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܘܡܲܝܵܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬ݂ ܐܸܣܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܘܘܵܠܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܪܘܼܡܲܡܬܐ ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܦܲܘܠܘܿܣ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܹܝܟ݂ܘܿ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܲܡܬܐ ܐܲܪܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܲܡܫܵܐ ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܪ̈ܲܟܒ݂ܹܐ ܩܲܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܢܦܵܩܬܐ ܕܡܲܝܵܐ ݂

ܘܐܵܦܸܢ ܕܩܘܼܕܵܫܹ̈ܐ ܘܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ܟܵܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܒܵܒܹܠ ܠܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܠܝܼܘܝܼܣ ܣܵܟܘܿ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2015 ݂

كنيسة أم الأحزان في بغداد. الجرس.
آذار 2018 © ليث باسيل / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد.
الجرس والقبة. آذار 2018 © ليث باسيل / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. الواجهة الجنوبية.
آذار 2018 © ليث باسيل / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. الزينة تحت الممر الغربي.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. شموع النذور بجانب باب المدخل الجنوبي.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ:

ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܡܦܲܚܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܗܵܬܲܢ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܕܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܠܥܲܕ ܕܵܪܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܕܒܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܣܓ݂ܕܹ̈ܐ ܘܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܩܲܨܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܚܠܝܼܡܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܟܹܐ ܢܵܛܪܝܼ ܠܩܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܒܩܲܝܛܵܐ: ܘܲܠܫܲܚܝܼܢܘܼܬܐ ܒܣܸܬܘܵܐ ݂

ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܒܲܦܣܵܥܬܐ ܒܚܲܕ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܡܘܼܬܲܒ݂ܬܐ ܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܣܵܥܬܐ ܕܗܵܢ ܬܲܪܥܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܲܩܕܝܼܡ: ܘܥܲܠ ܚܲܕ ܡܼܢ ܓܘܼܕܵܢܵܗ̇ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ (شواهد قبر) ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܩܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒܹ̈ܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ: ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܲܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܒܪܘܼܟܢܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܕܵܪܬܐ: ܚܕܵܐ ܡܥܲܪܬܐ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܡܥܲܪܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܓܲܘ (ܠܘܿܪܕ): ܘܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܒܟܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܬܐ (ܟܲܠܕܵܝܵܬ݂ܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬ݂ܐ) ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܵܬ݂ܐ ݂

ܘܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܓܹܒܵܝܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܬܚܘܿܬ ܚܲܕ ܫܩܵܩܘܿܢܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܘܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܕܵܪܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܐ ܒܸܫ ܪܘܝܼܚܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ: ܬܲܟܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܘܲܫܩܵܩܘܿܢܹ̈ܐ ܡܬܲܪ̈ܨܹܐ (ܡܬܘܼܪ̈ܨܹܐ) ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܢܲܝ ܡܸܕܸܡܹ̈ܐ (ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ: ܡܵܐܢܹ̈ܐ) ܥܲܠ ܚܲܨܵܐ ܕܛܵܝܘܿܦܹ̈ܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܬܵܪܹܨ ܡܼܢ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܫܵܓ݂ܹܠ ܡܲܕܒܚܵܐ ܘܡܵܠܹܐ ܠܟܠܹܗ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܠܲܝܬ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܥܝܵܕܵܐ ܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܵܬ݂ܐ ܟܲܠܕܵܝܵܬ݂ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܦܵܨܘܿܠܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ݂

ܘܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ) ܒܸܫ ܡܩܲܕܫܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܣܲܩܠܵܐ ܒܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܥܵܠܹܐ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ: ܘܐܵܦ ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܩܘܼܒܵܬܵܐ ݂ ܓܲܘ ܡܢܵܬ݂ܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܬܐ: ܓܵܢܹܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܡܼܢ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܗܿܘ ܡܬܲܪܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܢ ܩܲܝܣܵܐ ܓܠܝܼܦܵܐ: ܘܲܡܣܲܩܠܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܘܩܲܡ ܦܵܠܚܝܼܠܹܗ ܦܵܠܚܹ̈ܐ (جنود) ܦܘܿܠܲܢܕܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܥܸܕܵܢ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܦܫܝܼܛܵܐ ܘܚܲܕܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܲܪܨܵܐ ܡܼܢ ܩܲܝܣܵܐ ܬܘܼܒ݂: ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܩܕܵܡ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܦܵܬܝܼܟܵܐܢ ݂ ܘܲܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܛܲܦܣܵܐ (ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܨܠܝܼ̈ܦܵܬ݂ܐ ܠܝܵܠܘܿܕܬܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ) ݂ ܘܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܕܘܼܫܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܨܘܼܪܬܐ ܘܡܲܒܘܼܥܵܗ̇ ܒܲܡܢܵܬ݂ܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܕܛܲܪܵܐ ݂ ܡܵܨܹܝܚ ܕܩܵܪܹܝܚ ܠܣܸܪܛܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܡܲܝܕܸܥ ܕܗܵܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܕܝܵܪܒܲܟܲܪ (ܓܲܘ ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܕܪܵܐ (ܕܘܼܫܵܢܹܗ ܐܲܘ ܣܘܼܟܵܡܹܗ) ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܫܸܡܹܗ ܐܹܠܝܵܐܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1899 ݂

ܘܥܵܠܹܐ ܠܟܠ ܦܢܝܼܬܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܒܸܫ ܥܝܼܩܹ̈ܐ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܫܸܬ ܩܘܼܒܵܬ݂ܐ ܛܵܥܢܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܘܼܟܵܡܹ̈ܐ (تصاميم) ܕܵܡܝܼ ܠܫܵܢܵܐ ܕܕܲܒܵܫܹ̈ܐ ݂ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܐܵܪ̈ܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ: ܘܨܘܼܒܵܬܵܝܹ̈ܐ (الزخرفية) ܡܘܼܦܠܚܹ̈ܐ ܒܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܥܲܒܵܣܵܝܹ̈ܐ ݂

ܩܵܠܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪܲܩܵܠܵܐ ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܐܵܦ ܚܲܕ ܒܹܝܡܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܓܠܝܼܦܵܐ: ܣܵܢܹܕ ܠܹܗ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܦܵܨܘܿܠܵܐ ܕܦܵܪܹܫ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ݂ ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܝܠܹܗ ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ: ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܬܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܗܿܘ ܕܓܵܠܹܐ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ݂

ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ: ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܠܣܸܡܵܠܵܐ: ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ: ܘܗܿܝ ܛܵܒ݂ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܚܲܝܵܛ ܘܦܲܘܠܘܿܣ ܫܹܝܟ݂ܘܿ ݂ ܐܝܼܬ ܐܵܦ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ ܢܲܥܡܘܿ ܗܿܘ ܕܲܡܛܘܼܠܸܩܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܥܸܕܵܢܹܗ ܓܲܘ ܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܐܵܦ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܟܵܗܢܵܐ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ ܒܵܗܘܿ: ܘܚܲܪܬܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܝܘܿܚܢܵܐ ܡܲܩܨܘܿܕ ݂

ܒܲܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܸܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ ܘܓܲܪ̈ܒܝܵܝܵܐ ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ܒܲܨܠܝܼܒ݂ܵܢܹ̈ܐ: ܕܟܹܐ ܡܛܲܦܣܝܼ ܨܠܝܼܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܩܝܼܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܓܪܵܐ ܡܦܲܚܪܵܐ ݂

 

كنيسة أم الأحزان في بغداد. مشهد جنوبي غربي من الساحة.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. حجر جنائزي في ساحة الكنيسة لذكرى الطبيب سليمان باي غزالة (1929-1853) مقدم من قبل زوجته وعليه إهداء حب شعري .
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. نسخة من كهف مريم العذراء.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. ممر جنوبي.
. آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. من الداخل: صحن، منبر ومذبح.
آذار 2018 © ليث باسيل / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. المكان المقدس مع المذبحين القديم والحديث ومنبر الخشب المنحوت.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. المذبح القديم.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
نيسة أم الأحزان في بغداد.لوحة تمثل الجروح السبع لوالدة الإله والإهداء المنحوت في الأسفل.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. الجزء السفلي الشمالي.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. المنبر الخشبي المنحوت.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد.قبر بطريرك بابل للكلدان بولص الثاني شيخو .
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. شاهد جنائزي وقبر.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. شاهد جنائزي وقبر.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. زخرفة لوعاء القربان المقدس.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. تفاني النساء المسلمات لمريم العذراء.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة أم الأحزان في بغداد. تفاني النساء المسلمات لمريم العذراء.
آذار 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe