ܥܹܕܬܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܫܡܘܿܢܝܼ ܒܒܲܪܛܠܹܐ (ܒܲܪܛܸܠܵܐ)

ܢܵܦܠܵܐ ܒܲܪܛܠܹܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܘܲܒܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܚܵܙܹܪ: ܘܪܵܚܩܵܐ ܡܼܢ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܘܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܼܠܘܿܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (60) ܟܠܡ ܡܢ ܐܲܪܒ݂ܸܠ: ܘܒـ (20) ܟܠܡ ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (337) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܒܹܝܬ ܡܲܫܟܢܵܐ ܘܡܸܢܹܗ ܥܹܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܹܐ ܘܲܡܫܘܼܚܬܸܢܹ̈ܐ (ܡܟܲܬܡܹ̈ܐ): ܘܡܘܼܩܕܵܐ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܡܸܢܹܗ ܒܝܲܕ ܟܲܒ݂ܘܿܫܹ̈ܐ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ (ܕܵܥܹܫ) ܒܹܝܬ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2016 ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝ ܠܦܘܼܬ݂ ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܐ ܠܩܲܕܝܼܫܬܐ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܘܐܵܦ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܫܡܘܿܢܝܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܲܒܢܘܿܢܵܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ݂ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܓܲܘ ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܣܸܦܪܵܐ ܕܡܲܩܒ݂ܵܝܹ̈ܐ ܒ: ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܼܩܲܪܬܐ ܝܗܘܿܕܵܝܬܐ: ܟܲܕ ܓܵܠܹܐ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܗܘܿܕܵܝܹ̈ܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܣܠܘܿܩܵܝܵܐ ܐܲܢܛܝܼܟ݂ܘܿܣ: ܒܗܿܝ ܕܟܹܐ ܡܝܲܩܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܩܝܵܡܬܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ݂ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܬܪܹܝ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܵܗ̇ ܓܲܘ ܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ݂

ܝܲܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܒܲܪܛܠܹܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܘܲܒܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܚܵܙܹܪ: ܘܪܵܚܩܵܐ ܡܼܢ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܘܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܼܠܘܿܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (60) ܟܠܡ ܡܢ ܐܲܪܒ݂ܸܠ: ܘܒـ (20) ܟܠܡ ܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (337) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܒܲܪܛܠܹܐ: ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܐܸܬܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܒܲܪܛܸܠܹܐ ܐܲܘ ܒܹܝܬ ܛܲܪ ܠܵܝ: ܘܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ: ܡܵܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܕܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܠܬܲܚܬ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂

كنيسة مارت شموني في برطلة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
برطلة. نتائج تخريب داعش للمدينة بعد احتلالها.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܡܠܝܼܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܲܪܛܠܹܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܡܵܐ ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܵܣܟܲܢܕܲܪ ܪܲܒܵܐ ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܠܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014: ܝܼܗ݇ܘܵܐ (15000) ܢܸܫ̈ܡܵܬܹܐ: ܡܟܲܘܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܡܸܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܒܵܟܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܡܵܬܐ ܒܝܲܕ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܕܵܥܹܫ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1965: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ (4266) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1891 ܝܼܗ݇ܘܵܐ (900) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܬܪܹܝ ܬܠܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܘܬܘܼܠܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܠܹܐ ܬܵܒܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ (ܩܸܨܵܐ ܩܸܨܵܐ) ܚܕܸܪܘܼܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܒܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܕܟܹܐ ܪܵܚܹܩ ܡܸܢܵܗ̇ (15) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ݂ ܘܝܗܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܒܲܪܛܠܹܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ: ܘܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ: ܘܪ̈ܲܒܵܢܹܐ: ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ: ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܡܵܚܘܿܪܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܒܲܪܛܠܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܠܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܘܐܵܗܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܪܵܡܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܥܸܠܬܐ ܠܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܕܸܡܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟ݂ܹܐ ݂ ܘܒܲܪܛܠܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܒܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܠܵܒܵܐ ܘܲܩܛܵܠܵܐ ܘܲܚܒ݂ܵܠܵܐ ܘܓܘܼܢܚܹ̈ܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743 ܡܘܼܚܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܓܲܝܣܵܐ ܕܢܵܕܹܪ ܫܵܗܠܲܦܢܝܼܬܐ: ܘܒܹܝܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1756 ـ 1758: ܨܦܸܚܠܵܗ̇ ܥܲܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܫܲܪܒ̇ܬܐ ܒܲܕܘܵܝܬܐ ܫܸܡܵܗ̇ (ܐܲܠܒܘܼ ܚܲܡܲܕ) ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1789: ܨܦܸܚ ܠܹܗ ܥܲܠܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕܵܣܢܵܝܵܐ ܫܸܡܹܗ (ܓ̰ܘܿܠܘܿ ܒܹܝܟ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܦ ܗܵܘ ܥܒ݂ܸܕ ܠܹܗ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1791: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܚܲܕ ܟܸܦܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܲܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܐܲܪܒ݂ܸܠ ܘܐܵܦ ܠܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܚܒ݂ܸܫ ܠܹܗ ܒܲܪܛܠܹܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ ݂

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܠܹܐ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܝܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܢܝܵܬ݂ܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܒ݂ܝܼܫܬܐ ܒܝܲܕ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܡܘܼܫܠܡܵܢܵܐ ܕܵܥܫܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ݂ ܘܒܲܪܛܠܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܡܵܪܝ ܣܘܿܪܝܘܿܣ ܐܝܼܣܚܵܩ ܣܵܟܵܐ (ܒܸܪܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1931 ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܒܲܫܒ݂ܵܛ 1981 ܘܢܝܼܚܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2011) ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܠܹܐ ܬܪܹܝܢ ܕܲܝܪܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܸܢܕܝܼ: ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܸܡ ܕܲܝܪܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܲܦܪܝܵܢܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܡܵܪܝ ܓ݂ܪܝܼܓ݂ܘܿܪܝܘܿܣ ܒܲܪ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ (1264 ـ 1286): ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܘܼܬ݂ ܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܗܿܘ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܪ ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܵܟܢܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܹܗ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܠܗܲܠ ܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܠܹܐ ܫܸܬ (ܐܸܫܬܐ) ܥܹܕܵܬ݂ܵܐ: ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܸܢܗܹܝܢ ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܐܸܠܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܡܵܪܝ (ܐܲܚܵܐ ܕܐܸܡܹܗ) ܕܠܲܝܬ ܡܨܵܝܬܐ ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܫܲܘܦܵܗ̇ ܟܲܕ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܲܦܪܝܵܢܵܐ ݂ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܡܘܼܦܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܒܢܵܝܬܵܗ̇ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܥܹܕܵܬܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܕ (15): ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܬܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1890 ݂ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܲܚܕܲܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1934: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝ ܕܗܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠܵܗ̇ ݂

كنيسة مارت شموني في برطلة. صليب على الجدار. حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. القبة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. تفاصيل معمارية في القسم الأعلى من الواجهة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܥܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝ:

ܫܲܪܒܵܐ ܐܲܘ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܢܘܿܢܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܝܼܩܲܪܬܐ ܝܗܘܿܕܵܝܬܐ ܒܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܣܸܦܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܡܲܩܒ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢܛܝܼܟ݂ܘܿܣ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܝܼܦܝܼܓ݂ܵܢܘܿܣ: ܒܗܿܝ ܕܝܗܘܿܕܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܝܲܩܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܩܝܵܡܬܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܲܬܪܹܝ ܕܵܪܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹ̈ܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬ݂ܐ ܥܲܡ ܝܸܡܲܝܗܝ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܨܝܹ̈ܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ ܒܸܣܪܵܐ ܕܲܚܙܘܼܪܵܐ: ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܩܒܸܠܠܗ݇ܘܿܢ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܚܲܕ ܒܵܬܲܪ ܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܘܲܩܕܵܡ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܝܸܡܲܝܗܝ ݂ ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܘܼܠܗܸܙܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܲܡܪܘܼܦܝܵܐ ܓܲܘ ܢܘܼܪܵܐ ݂ ܘܲܒܪܹܫ ܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܝܸܡܲܝܗܝ ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܐ ܠܲܦܝܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܸܬܩܲܘܝܵܢܹ̈ܐ ܒܢܵܡܘܿܣܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ ݂ ܘܝܗܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܠܸܒܵܐ ܩܵܐ ܒܪܘܿܢܵܗ̇ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܕܹܥ ܡܼܢ ܓ̰ܲܠܵܕܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ܗܘܝܼ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܩܒܘܿܠ ܠܹܗ ܡܲܘܬܵܐ ܕܐܵܦ ܐܲܢ݇ܬ ܡܵܛܹܝܬ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܟ݂: ܕܐܵܬ݂ܝܵܢ ܘܚܵܙܝܵܢܘܼܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܟ݂ ܓܲܘ ܫܡܲܝܵܐ ݂

كنيسة مارت شموني في برطلة. منحوتة تمثل استشهاد أطفال مارت شموني.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܘܼܬܵܕ ܥܹܕܬܐ:

ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܹܗ ܕܟ݂ܵܪܵܐ ܠܗܵܝ ܐܲܢ݇ܬ̇ܬ݂ܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܒܫܸܡ ܒܢܲܝ̈ ܫܡܘܿܢܝܼ (ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܕܲܫܡܘܿܢܝܼ) ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܘܐܝܼܩܪܵܐ ܠܲܒܢܘܿܢܵܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܒܲܪܛܠܹܐ (ܗܵܫܵܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܝܠܵܗ̇): ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܵܗ̇ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܚܵܐ ܕܐܸܡܹܗ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1807 ݂ ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܬܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ: ܘܲܒܢܝܼܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1869: ܘܐܵܗܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܝܲܕ ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܗܿܘ ܚܘܼܕܵܬ݂ܵܐ ܒܸܫ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1922 ݂ ܡܲܫܟܢܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܕܵܪܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ (ܒܸܙܩܹ̈ܐ: ܠܸܒ݂ܢܹ̈ܐ ܕܛܝܼܢܵܐ: ܫܡܸܢܬܐ ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܢܩܝܼܪܹ̈ܐ) ݂ ܘܗܵܢܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܬܲܪܥܬܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܗ̇ ܩܘܼܒ̇ܬܐ ܕܙܲܓܵܐ (ܒܘܼܪܓܵܐ): ܘܐܝܼܬ ܠܥܸܠ ܕܬܲܪܥܬܐ ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܓܠܝܼܦܬܐ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ: ܕܡܲܚܙܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܢ̈ܘܿܢܵܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܣܵܥܬܐ ܕܓܘܼܕܵܐ: ܒܸܕ ܡܵܛܹܝܚ ܠܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܗ̇ ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܕܡܲܡܛܹܐ ܠܬܲܪܥܵܐ: ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬܐ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ݂ ܗܿܘ ܦܲܠܓܵܝܵܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ (ܐܲܠܵܗܵܐ): ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ܬܲܪܥܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝ݇ ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܩܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ݂

ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܒܸܫ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܠܹܗ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ݂ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ ܦܲܠܓܵܝܵܐ ܟܹܐ ܡܗܲܕܹܐ ܠܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܓܠܝܼܦܵܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܲܡܣܘܼܩܠܵܐ ܒܨܲܦܨܵܦܵܐ (ܚܝܼܠܵܦܵܐ): ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܪܹܝܢ ܫܲܒܟܹ̈ܐ (ܟܲܘܹ̈ܐ: ܟܵܘܵܬ݂ܐ) ܡܣܘܼܩܠܹ̈ܐ ܒܘܲܪ̈ܕܹܐ ݂ ܘܠܥܸܠ ܐܝܼܬ݂ ܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܘܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ (ܒܹܝܡܵܐ): ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܩܲܝܣܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܡܓܲܘܢܵܐ ܒܓܲܘܢܹ̈ܐ ܙܲܗܝܹ̈ܐ: ܘܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܠܬܲܚܬ ܕܲܚܕܵܐ ܩܸܫܬܐ ܓܠܝܼܦܬܐ ܘܲܡܕܘܼܒܸܫܬܐ ܒܓܘܼܕܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܒܵܬܼܪܹܗ ܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ܥܝܼܩܵܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܵܝܪܲܚ ܠܥܸܠ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ: ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܢܚܝܼܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܣܸܩܠܵܐ ܕܡܲܡܛܝܼ ܘܲܡܗܲܕܝܼ ܠܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ݂

ܚܵܒ݂ܫܝܼ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܠܪܵܒܵܐ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܫܲܒ݂ܟܹ̈ܐ: ܟܬ݂ܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܵܐ: ܡܲܝܕܸܥܝܼ ܘܪܵܡܙܝܼ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܥܲܬܝܼܪܬܐ ܘܡܸܬܩܲܕܡܵܢܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂ ܬܚܘܿܬ ܣܸܡܲܠܬܐ (ܣܸܒܸ̇ܠܬܐ) ܕܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܓܘܼܪܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܘܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܦܸܨܠܵܐ ܕܒܹܝܥܬܐ: ܗܵܦܹܟ݂ ܣܝܼܩܘܿܡܹܗ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1343: ܘܐܝܼܬ ܥܲܠܠܹܗ ܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܵܟ݂ܪܝܼ ܘܙܵܡܙܝܼ ܠܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ݂ ܘܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܡܵܬܵܐ ܕܒܵܪ ܣܲܟ݂ܪܵܐ (1343) ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܡܼܢ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܲܒܓܹܒܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܘܒܵܬܲܪ ܚܕܵܐ ܬܲܪܥܬܐ ܐܝܼܬ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ (ܒܹܝܬ ܡܲܫܟܢܵܐ) ܪܲܒܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ ݂ ܒܹܝܬ ܡܲܫܟܢܵܐ ܘܡܸܢܹܗ ܥܹܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܹܐ ܘܲܡܫܘܼܚܬܸܢܹ̈ܐ (ܡܟܲܬܡܹ̈ܐ): ܘܡܘܼܩܕܵܐ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܡܸܢܹܗ ܒܝܲܕ ܟܲܒ݂ܘܿܫܹ̈ܐ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ (ܕܵܥܹܫ) ܒܹܝܬ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2016 ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܟܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܟܹܐ ܝܵܨܹܦ ܗ݇ܘܵܐ ܐܸܒܲܝܗܝ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ݂ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܘܲܒܢ̈ܘܼܢܵܗ̇: ܟܹܐ ܢܵܦܹܠ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ (15) ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂

كنيسة مارت شموني في برطلة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. الواجهة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. الساحة الداخلية والجرس ( تم تخريب الصليب من قبل داعش)
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. القسم الداخلي ( ممر، باب ملكي ومذبح)
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. باب ملكي.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. المذبح الذي تم تخريبه من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. القبة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. القسم الخارجي ( الزاوية اليسرة من الواجهة) : آثار تخريب داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. القسم الخارجي ( الزاوية اليمنى من الساحة الداخلية) . جرن المعمودية القديم (1343).
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. جرن المعمودية ضمن الكنيسة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. مقبرة تم تدنيسها من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. صالة الاحتفالات التي تم حرقها من قبل داعش .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. أعمال الصيانة بعد داعش.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة.الباب الملكي والقبة حيث تم تجديدهما بعد داعش .
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. تفاصيل أعمال صيانة الباب الملكي .
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. المذبح بعد أعمال الصيانة .
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. تفاصيل أعمال صيانة المذبح بعد داعش .
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في برطلة. عودة الرعية بعد تحرير المدينة .
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe