ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ

   ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ (ܒܲܪܛܠܹܐ) ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.351883 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.376800 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(288) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܗܿܝ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܵܗ̇: ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܒܲܝܬܝܵܝܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܲܠܓ݂̈ܐ ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ (ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ) ܕܲܥܒ̇ܝܼܕܘܼܬܐ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܸܟܣܵܝܹܐ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1934 ܒܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ (ܫܲܪ̈ܟܵܢܹܐ) ܡܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܹܝܒܢܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ݂

ܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܠܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܡܲܩܘܿܕܹܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܵܫܬܲܝܗܝ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܓܢܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܘܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ (ܥܸܬܩܹ̈ܐ) ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ݂

ܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܠܡܲܕܥܘܿܪܹܐ ܣܸܩܠܵܗ̇ ܘܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܠܚܘܼܫܵܚܹ̈ܐ ܛܲܟܣܵܝܹ̈ܐ (ܠܝܼܬܘܿܪ̈ܓ̰ܵܝܹܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܕܥܸܪܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017 ܠܲܡܢܲܚܘܿܡܹܐ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂


كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. ما بعد تحرير المدينة. حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.351883 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.376800 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(288) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܘܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܘܲܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܚܵܙܲܪ: ܘܪܵܚܩܵܐ ܡܼܢ ܟܲܪܲܡܠܸܫ ܘܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܠܘܿܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܪܵܚܩܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܹܝܠ (60) ܟܠܡ: ܘܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ (20) ܟܠܡ: ܘܗܿܝ ܝܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ݂ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܐܲܘ ܒܹܝܬ݂ ܒܲܪܛܠܹܐ ܐܲܘ ܒܹܝܬ݂ ܛܲܪܠܵܝ: ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܡܵܬ݂ܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܠܬܲܚܬ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܠܡܲܘܠܵܕܵܐ ݂

كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. الحديقة التي تم حرقها من قبل داعش.
حزيران2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܥܡܝܼܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܡܸܕܸܡ (ܡܸܢܕܝܼ) ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܪܲܒܵܐ ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ܝܼܗ݇ܘܵܐ: (15000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܒܵܟܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܟܒ݂ܵܫܬܵܗ̇ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1965 ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ 4266 ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܘ 900 ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1891: ܬܪܹܝܢ ܬܠܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܘܲܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܒܲܝܬܝܹ̈ܐ (ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ) ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܒܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܕܟܹܐ ܪܵܚܹܩ ܡܸܢܵܗ̇ (15) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂ ܝܗܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ ܘܡܝܼܛܪ̈ܵܦܘܿܠܹܝܛܹܐ ܘܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܘܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܡܵܚܘܿܪܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܘܗܵܢܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܘܕܲܪܓ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܥܸܠܬܐ ܠܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܕܸܡܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ݂

ܘܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܬܘܵܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܠܵܒܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܓܸܕܫܹ̈ܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743 ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ ܓܲܝܣܵܐ ܕܢܵܕܹܪ ܦܵܫܵܐ ܠܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1756 ܠ 1758 ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܫܲܪܒ݂ܬܐ ܒܲܕܘܵܝܬܐ ܫܸܡܵܗ̇ (ܐܲܠܒܘܿ ܚܲܡܲܕ) ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1789 ܨܦܸܚܠܹܗ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕܕܵܣܢܵܝܹ̈ܐ ܓ̰ܘܿܠܘܿ ܒܹܝܟ: ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܬܘܼܒ݂ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1791 ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܠܟܸܦܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܒܸܫܠܹܗ ܐܵܦ ܐܲܪܒܹܝܠ ܘܡܲܘܨܸܠ ܝܲܬܝܼܪ ܠܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ݂

ܪ̈ܲܒܵܢܝܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼ̈ܟܵܝܵܬ݂ܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܟܒ݂ܵܫܬܵܗ̇ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ ܐܸܣܠܵܡܵܝܵܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂ ܘܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܡܵܪܝ ܣܘܿܝܪܘܿܝܘܿܣ ܐܝܼܣܚܵܩ ܣܵܟܵܐ: ܝܼܠܝܼܕܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1931 ܘܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܒܲܫܒ݂ܵܛ 1981 ܘܢܝܼܚܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2011 ݂

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܬܪܹܝܢ ܕܲܝܪܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ: ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܓܪܝܼܓܘܿܪܝܘܿܣ ܒܲܪ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ (1264 ـ 1286): ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܢܝܼܬܐ ݂

ܘܕܲܝܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܒܲܪ ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܡܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܹܗ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܠܗܲܠ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܫܸܬ ܥܹܕܵܬ݂ܐ: ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܐܲܬ݂ܪܲܝܗܝ: ܘܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܡܵܪܝ ܐܲܚܵܐ ܕܐܸܡܹܗ: ܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܡܨܵܝܬܐ ܠܲܡܬܲܚܘܼܒܹܐ ܫܲܘܦܵܗ̇ ܟܲܕ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕ (ܣܹܝܒ݂ܢܵܐ ܣܹܝܕܵܐ)! ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕܕܵܥܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܕ (16): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1890: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܲܚܕܲܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1934: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ݂

كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. آثار حرائق داعش.
حزيران2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. آثار حرائق داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. 1961.
© متحف الفنون والتراث السرياني، عنكاوا.

ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ:

 ܓܲܘ ܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 38: ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܐܲܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܫܸܡ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ݂ ܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܣܘܼܪܝܵܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܗܵܢܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܬܹܚ ܡܼܢ ܝܲܡܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܒܫܸܡ: ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܘ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܢܵܝܹܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܠܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܘܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܬܠܵܬ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼ̈ܚܵܝܵܬ݂ܐ: ܘܐܵܢܝ݇ ܬܲܪܬܹܝܢ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܼܵܐ ܘܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ݂

ܘܗܵܢܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܡܲܪܕܘܼܬ݂ܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ: ܣܵܡܹܟ݂ ܐܸܣܵܗ̇ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܵܐ ܥܲܠ ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܘܼܬܐ ܕܐܲܪܸܣܛܘܿ: ܐܸܠܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܼܵܐ ܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܵܐ ܕܐܲܦܠܵܛܘܿܢ ݂ ܘܲܒܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܣܥܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܠܲܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܐܸܣܵܗ̇ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܫܘܼܕܸܪܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܸܵܐ ܘܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ܘܐܲܢܛܝܘܿܟܝ: ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܘܲܒܥܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܲܡܫܲܪܝܼ ܒܸܪܢܵܝܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 451: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܚܲܠܩܝܼܕܘܿܢܝܵܐ: ܘܟܢܘܼܫܝܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܐܵܦܸܣܘܿܣ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ431 ܕܝܼܢܹܗ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ܡܵܪܝ ܢܸܣܛܘܿܪܝܼܣ: ܗܿܘ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܲܬܪ̈ܲܝܵܢܲܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܚܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܟܝܵܢܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ ݂ ܪܫܸܡܠܵܗ̇ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܬܪܹܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܡܼܢ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܗܿܝ ܕܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܝܵܠܘܿܕܬܐ ܐܲܘ ܝܸܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܡܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܘܲܛܪܝܼܕܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ݂

ܓܲܘ ܚܲܠܩܝܼܕܘܿܢܝܵܐ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܡܸܨܪܝܼܢ ܘܐܸܬ݂ܝܘܼܒܝܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܒܲܣܢܵܕܬܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ: ܗ: ܕ: ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܙܟܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܟܝܵܢܹܗ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܘܝܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܗܸܪ̈ܓܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ: ܦܣܸܩܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܒܲܡܚܲܝܕܘܼܬ݂ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܚܫܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܠܐܲܢܲܝ ܐܲܪܒܲܥ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܦܠܝܼܓ݂̈ܐ ܐܲܘ ܣܕܝܼܩܹ̈ܐ (ܨܠܝܼܦܹ̈ܐ: ܟ̰ܠܝܼܦܹ̈ܐ): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܸܪ̈ܝܹܐ ܒܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܝܵܬܵܢܵܝܬܐ ݂

ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܟ݂ ܫܓ݂ܘܿܫܝܹ̈ܐ ܒܲܥܪܝܼܨܘܼܬܐ (بعنف) ܒܝܲܕ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܵܐ ܒܹܝܙܲܢܛܵܝܵܐ: ܕܲܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܘܼܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܣܪܵܒ݂ܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܘܟܸܠܝܵܢܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܹܗ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 533: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܬܠܵܬܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܘܼܪܕܵܥܵܝܵܐ ܒܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ: ܥܒܸܕܠܹܗ ܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬ݂ܐ: ܠܲܣܝܵܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܣܝܼܡܠܹܗ ܬܪܹܝܢ ܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ ܘ(127) ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘ(100000) ܓܒܲܪ ܬܲܘܕܝܼܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܲܡܫܲܡܗܲܚ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܒܥܹܕܬܐ ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ ݂

ܘܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1783 ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܐ ܒܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ݂

كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. ما بعد داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇: ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܗܝܼܒ݂ܬܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܲܠܓ݂̈ܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ (العبادة) ܒܹܝܬ݂ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܘܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܐܲܦܪܹܝܡ ܒܲܪܨܘܿܡ ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬ݂ܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܐ ܒܫܸܡ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1701 ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܚܕܲܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1934: ܒܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ (ܫܲܪ̈ܟܵܢܹܐ) ܡܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܣܹܝܒ݂ܢܵܐ ܣܝܼܕܵܐ ݂ ܘܲܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܪܵܒܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬܐ ݂

كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في برطلة. تمثال القديس جورج ضمن الكوة بحضور إبراهيم لالو، شماس وعضو مجلس البلدية
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في برطلة. تمثال محطم للقديس جورج ضمن الكوة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Description of the Mar Gorgis Church in Bartella

The ancient Mar Gorgis church opens onto a courtyard to the north, on the east side[1] of which is a martyrion dated 1850 (date of the renovation work).

One single door allows you to enter this triple-nave basilica-style building, the original pillars of which have been reinforced by a massive, square, reinforced concrete frame. The chevet is closed off with a royal door, enhanced with ornamental bas-reliefs, open at the centre and the side aisles. The access doors are relatively low. They appear to preserve the charm of the sanctuary and the intimacy of the eucharistic prayer of the celebrants.

The choir contains a preserved archaic stone high altar with steps, placed against the apse chapel.

The new Mar Gorgis church, close to the ancient church, has the same basic structure, with three naves. However, it is very different. It has two slender towers on the facade in an as yet unknown style. It also has a bell tower with a polygon roof which appears to be in the Armenian style.

There is also a side entrance, to the north, and a large entrance on the facade to the west, the new Mar Gorgis church was damaged and burned down by ISIS during their occupation of the town. The traces of this terrible disaster were still visible during the visit conducted in June 2017.

Fortunately, the ancient Mar Gorgis church was spared. Almost miraculously according to some inhabitants!

The estate library and the wonderful museum were completely destroyed by the Islamist desecrators.

_______

[1] In Assyrie Chrétienne,  vol.II. Beirut, 1965, p. 429

كنيسة مار كوركيس القديمة في برطلة. صحن الكنيسة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في برطلة. مذبح وباب ملكي .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في برطلة. مكان مقدس ومذبح
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس القديمة في برطلة.تفاصيل لإحدى الزخرفات .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. واجهة شمالية.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. شواهد جنائزية مدمرة من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. جرن معمودية مقلوب رأساً على عقب من قبل داعش
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. آثار حرائق وتخريب داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. آثار حرائق وتخريب داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. آثار حرائق وتخريب داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. آثار حرائق وتخريب داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. آثار المذبح.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. المكتبة المدمرة من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. المتحف المدمر من قبل داعش (الهيكل القديم المرمي على الأرض).
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ ܐ݇ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ:

ܡܼܢ ܝܘܿܡ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܠܡܲܕܥܘܿܪܹܐ ܣܸܩܠܵܗ̇ ܘܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܠܚܘܼܫܵܚܹ̈ܐ ܛܲܟܣܵܝܹ̈ܐ (ܠܝܼܬܘܿܪ̈ܓ̰ܵܝܹܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܕܥܸܪܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬ݂ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017 ܠܲܡܢܲܚܘܿܡܹܐ ܘܡܲܚܝܘܿܝܹܐ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂

كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. الميلاد، بدء عودة الحياة بعد عملية التحرير
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. أعمال الترميم الجارية.
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. أعمال الترميم الجارية
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة مار كوركيس الحديثة في برطلة. خزف يزين أرضية مدخل الكنيسة.
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe