ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ (ܒܲܪܛܠܹܐ) ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.352661 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.379647 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(289) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܪܵܡܙܵܐ ܕܵܟ݂ܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܲܡܡܵܝܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ: ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ( ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ: ܒܚܘܼܫܵܚܵܐ (ܡܲܦܠܲܚܬܐ) ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒܹܐ ܒܥܸܕܵܢ ܨܦܵܚܬܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂

ܡܘܼܓܪܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ (6) ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܠܲܝܠܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܪܹܩ ܗ݇ܘܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܲܝܗܝ ܒܝܲܘܡܵܐ ܥܲܡ ܒܢܘܿܢܲܝܗܝ ܠܲܡܥܲܕܘܿܪܹܐ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝܗܝ ݂ ܐܵܢܝ ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܠܥܲܕ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕܐ݇ܣܘܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.352661 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.379647 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(289) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܓܲܘ ܫܘܼܩܵܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ݂

ܘܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܘܲܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܚܵܙܲܪ: ܘܪܵܚܩܵܐ ܡܼܢ ܟܲܪܲܡܠܸܫ ܘܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܠܘܿܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܪܵܚܩܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܹܝܠ (60) ܟܠܡ: ܘܡܼܢ ܡܲܘܨܸܠ (20) ܟܠܡ: ܘܗܿܝ ܝܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ݂ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܐܲܘ ܒܹܝܬ݂ ܒܲܪܛܠܹܐ ܐܲܘ ܒܹܝܬ݂ ܛܲܪܠܵܝ: ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܡܵܬ݂ܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܠܬܲܚܬ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܠܡܲܘܠܵܕܵܐ [1] ݂

_______

[1] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܣܵܦܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܒܲܝܒܘܼܬ: 1965: ܦ 417 ݂

الموقع الجغرافي لكنيسة القديسة مريم في برطلة.
كانون الثاني 2018 © كا تي أو / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في قلب مدينة برطلة
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي أو / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܥܡܝܼܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܡܸܕܸܡ (ܡܸܢܕܝܼ) ܐܲܬ݂ܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܪܲܒܵܐ ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ܝܼܗ݇ܘܵܐ: (15000)[1] ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܒܵܟܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܟܒ݂ܵܫܬܵܗ̇ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1965 ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ 4266 ܢܸܫܡܹ̈ܐ[2]: ܘ 900 ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1891[3]: ܬܪܹܝܢ ܬܠܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܘܲܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܒܲܝܬܝܹ̈ܐ (ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ) ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܒܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܕܟܹܐ ܪܵܚܹܩ ܡܸܢܵܗ̇ (15) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ݂ ܝܗܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ ܘܡܝܼܛܪ̈ܵܦܘܿܠܹܝܛܹܐ ܘܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܘܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܡܵܚܘܿܪܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܘܗܵܢܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܘܕܲܪܓ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܥܸܠܬܐ ܠܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܕܸܡܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ݂

ܘܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܬܘܵܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܠܵܒܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܓܸܕܫܹ̈ܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1743 ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ ܓܲܝܣܵܐ ܕܢܵܕܹܪ ܦܵܫܵܐ ܠܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1756 ܠ 1758 ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܫܲܪܒ݂ܬܐ ܒܲܕܘܵܝܬܐ ܫܸܡܵܗ̇ (ܐܲܠܒܘܿ ܚܲܡܲܕ) ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1789 ܨܦܸܚܠܹܗ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕܕܵܣܢܵܝܹ̈ܐ ܓ̰ܘܿܠܘܿ ܒܹܝܟ: ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܬܘܼܒ݂ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1791 ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܠܟܸܦܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܒܸܫܠܹܗ ܐܵܦ ܐܲܪܒܹܝܠ ܘܡܲܘܨܸܠ ܝܲܬܝܼܪ ܠܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ݂

ܪ̈ܲܒܵܢܝܵܬ݂ܐ ܕܘܿܡܢܝܼ̈ܟܵܝܵܬ݂ܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܟܒ݂ܵܫܬܵܗ̇ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ ܐܸܣܠܵܡܵܝܵܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂ ܘܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܡܵܪܝ ܣܘܿܝܪܘܝܘܿܣ ܐܝܼܣܚܵܩ ܣܵܟܵܐ: ܝܼܠܝܼܕܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1931 ܘܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܒܲܫܒ݂ܵܛ 1981 ܘܢܝܼܚܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2011 ݂

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܬܪܹܝܢ ܕܲܝܪܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ: ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܓܪܝܼܓܘܿܪܝܘܿܣ ܒܲܪ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ (1264 ـ 1286): ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܢܝܼܬܐ ݂

ܘܕܲܝܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܒܲܪ ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܡܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܹܗ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܠܗܲܠ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ ܫܸܬ ܥܹܕܵܬ݂ܐ: ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܐܲܬ݂ܪܲܝܗܝ: ܘܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܡܵܪܝ ܐܲܚܵܐ ܕܐܸܡܹܗ: ܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܡܨܵܝܬܐ ܠܲܡܬܲܚܘܼܒܹܐ ܫܲܘܦܵܗ̇ ܟܲܕ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕ (ܣܹܝܒ݂ܢܵܐ ܣܹܝܕܵܐ)! ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕܕܵܥܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܕ (16): ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1890: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܲܚܕܲܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1934: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ݂

_______

[1] ܩܲܪܲܩܘܿܫ ܐܲܝܟܵܐ ܕܛܘܼܠܵܩܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܟܪܝܼܣܬܝܵܐܢ ܠܘܿܫܘܿܢ: ܦܪܝܼܣܬܐ ܕܐܘܿܦܲܪ ܕܘܿܪܝܵܐܢ 2015 : ܦ 138

[2] ܝܵܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܢܘܼܗܵܪܵܐ 1: ܦ 416 ݂

[3] ܬܘܼܪܟܝܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܦܝܼܬܵܐܠ ܟܝܼܢܝܹܗܲ ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܐܲܪܢܲܣܬ ܠܘܿܪܘܿ: ܒܵܪܝܼܣ 1891: ܦ 830 ݂

صليب رخامي.كنيسة القديسة مريم في برطلة
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. الصليب المجيد.
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي أو / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ:

ܓܲܘ ܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 38: ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܐܲܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܫܸܡ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ݂ ܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܣܘܼܪܝܵܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܗܵܢܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܬܹܚ ܡܼܢ ܝܲܡܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܒܫܸܡ: ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܘ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܢܵܝܹܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܠܐܲܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܝܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ ܘܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܬܠܵܬ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬ݂ܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼ̈ܚܵܝܵܬ݂ܐ: ܘܐܵܢܝ݇ ܬܲܪܬܹܝܢ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܼܵܐ ܘܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ݂

ܘܗܵܢܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܡܲܪܕܘܼܬ݂ܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ: ܣܵܡܹܟ݂ ܐܸܣܵܗ̇ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܵܐ ܥܲܠ ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܘܼܬܐ ܕܐܲܪܸܣܛܘܿ: ܐܸܠܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܼܵܐ ܡܛܘܼܘܸܪܵܗ̇ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܵܐ ܕܐܲܦܠܵܛܘܿܢ ݂ ܘܲܒܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܣܥܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܠܲܡܫܲܬܐܘܿܣܹܐ ܐܸܣܵܗ̇ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܫܘܼܕܸܪܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܸܵܐ ܘܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ܘܐܲܢܛܝܘܿܟܝ: ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܘܲܒܥܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܲܡܫܲܪܝܼ ܒܸܪܢܵܝܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 451: ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܚܲܠܩܝܼܕܘܿܢܝܵܐ: ܘܟܢܘܼܫܝܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܐܵܦܸܣܘܿܣ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ431 ܕܝܼܢܹܗ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ ܡܵܪܝ ܢܸܣܛܘܿܪܝܼܣ: ܗܿܘ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܲܬܪ̈ܲܝܵܢܲܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܚܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܟܝܵܢܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ ݂ ܪܫܸܡܠܵܗ̇ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܘܼܬܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܬܪܹܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܡܼܢ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܗܿܝ ܕܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܝܵܠܘܿܕܬܐ ܐܲܘ ܝܸܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܡܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܘܲܛܪܝܼܕܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ݂

ܓܲܘ ܚܲܠܩܝܼܕܘܿܢܝܵܐ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܚܲܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܡܸܨܪܝܼܢ ܘܐܸܬ݂ܝܘܼܒܝܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܒܲܣܢܵܕܬܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܬܐ: ܗ: ܕ: ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܙܟܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܟܝܵܢܹܗ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܘܝܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܗܸܪ̈ܓܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ: ܦܣܸܩܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܒܲܡܚܲܝܕܘܼܬ݂ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܚܫܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܠܐܲܢܲܝ ܐܲܪܒܲܥ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܦܠܝܼܓ݂̈ܐ ܐܲܘ ܣܕܝܼܩܹ̈ܐ (ܨܠܝܼܦܹ̈ܐ: ܟ̰ܠܝܼܦܹ̈ܐ): ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܸܪ̈ܝܹܐ ܒܲܡܕܲܒܪܵܢܘܿܬ݂ܐ ܝܵܬܵܢܵܝܬܐ ݂

ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܟ݂ ܫܓ݂ܘܿܫܝܹ̈ܐ ܒܲܥܪܝܼܨܘܼܬܐ (بعنف) ܒܝܲܕ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܵܐ ܒܹܝܙܲܢܛܵܝܵܐ: ܕܲܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܡܘܿܢܘܿܦܝܼܙܵܝܘܼܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܣܪܵܒ݂ܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܘܟܸܠܝܵܢܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܹܗ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 533: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܬܠܵܬܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܘܼܪܕܵܥܵܝܵܐ ܒܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ: ܥܒܸܕܠܹܗ ܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬ݂ܐ: ܠܲܣܝܵܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܣܝܼܡܠܹܗ ܬܪܹܝܢ ܦܵܛܪܝܼܵܪ̈ܟܹܐ ܘ(127) ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘ(100000) ܓܒܲܪ ܬܲܘܕܝܼܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܲܡܫܲܡܗܲܚ ܠܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܒܥܹܕܬܐ ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ ݂

ܘܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1783 ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܐ ܒܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܪܗܘܿܡܵܐ ݂

ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܦܲܠܓܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܿܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ (ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܘܣܘܼܪܝܵܐ ܘܥܝܼܪܵܐܩ) ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1915 ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܒܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ ݂ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܲܥܡܵܪܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܬܘܼܪܟܝܵܐ ܘܠܸܒ݂ܢܵܢ ܘܣܘܼܪܝܵܐ ܘܥܝܼܪܵܐܩ: ܒܸܩܝܵܡܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܲܡܫܲܬܐܲܣܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܒܐܘܿܪܘܿܦܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܕܐܵܡܹܝܪܟܵܐ ܘܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ݂

كنيسة القديسة مريم في برطلة. عصا الأسقف
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܬܲܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ (ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ) ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ:

ܝܲܬܝܼܪ ܠ (50) ܫܸܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܓܲܘ ܟܬܵܒܹܗ (ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ) ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܸܪ̈ܛܹܐ ܚܕܵܪܲܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ (ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ) ݂ ܗܵܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܪܫܵܢܬܐ ܠܝܲܨܝܼܦܘܼܬ݂ܐ: ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܓܡܲܪܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1890 ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܛܪܵܢ ܟܝܼܪܸܠܝܼܣ ܐܸܠܝܵܐܣ ܩܲܕܣܘܿ (ܢܝܼܚܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1921) ݂ ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܕܣܵܗܕܝܼ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܚܲܡܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ[1] ݂

ܐܡܸܪܹܗ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܗܝܼܒ݂ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܘ ܕܒ݂ܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܗܵܢܘܿ ܬܸܫܵܐܢ ݂

ܪܵܡܙܵܐ ܕܵܟ݂ܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܲܡܡܵܝܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ: ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ( ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪܛܸܠܠܵܐ: ܒܚܘܼܫܵܚܵܐ (ܡܲܦܠܲܚܬܐ) ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬ݂ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒܹܐ ܒܥܸܕܵܢ ܨܦܵܚܬܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂

ܡܘܼܓܪܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܢܵܝܬܐ (6) ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܠܲܝܠܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܪܹܩ ܗ݇ܘܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܲܝܗܝ ܒܝܲܘܡܵܐ ܥܲܡ ܒܢܘܿܢܲܝܗܝ ܠܲܡܥܲܕܘܿܪܹܐ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝܗܝ ݂ ܐܵܢܝ݇ ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܒܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܠܥܲܕ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ 22 ܫܒ݂ܵܛ 1890 ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܐ ܒܝܼܢܘܿ ܐܲܝܟ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܩܵܐ ܗܵܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1916 ܡܫܘܼܡܸܫܠܹܗ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܐܸܠܝܵܐܣ: ܘܒܵܬܲܪ ܡܸܢܹܗ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܡܲܬܲܝ ܫܝܼܡܘܿܢ: ܘܟܠܲܝܗܝ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܠܓܹܒ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܟܬܝܼܒ݂̈ܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ݂

[1] ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ 2: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965: ܦ 429 ݂

كنيسة القديسة مريم في برطلة
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي أو / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. شاهدة جنائزية باسم حنو تشان، المتبرع بالأرض التي بنيت عليها الكنيسة.
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. شاهدة جنائزية باسم أحد كهنة الكنيسة (أوائل القرن العشرين)
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ (ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ) ܓܲܘ ܒܲܪܛܸܠܠܵܐ:

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ: ܝܼܠܵܗ̇ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܨܘܼܪܬܐ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܬܐ[1]: ܚܵܒܹܫ ܬܠܵܬܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܡܟܲܘܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܬܪܹܝܢ ܣܸܕܪܹ̈ܐ ܘܲܬܠܵܬܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ: ܥܵܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܬܵܓ݂̈ܐ ܡܢܲܩܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܨܘܼܪܬܐ ܕܗܲܒܵܒ݂ܵܐ ܕ (ܬܘܿܠܝܼܒ)[2] ܘܲܡܬܲܪ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܡܲܘܨܠܵܝܵܐ ݂

ܡܵܬܹܚ ܬܲܪܥܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܲܥܦܝܼܦܵܐ ܠܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܓܵܠܹܐ ܠܲܢ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܥܵܠܹܐ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܡܛܲܠܬܐ ݂ ܩܸܫܬܐ ܡܣܘܼܩܠܵܐ ܒܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕ(ܐܵܟܵܢܬ݂ܘܿܣ)[3]: ܐܲܝܟ݂ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܥܲܠ ܡܲܛܲܠܬܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ݂ ܘܒܪܹܫ ܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܓܠܝܼܦܵܐ ܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܒܣܸܩܠܹ̈ܐ ܓܸܠܵܝܹ̈ܐ: ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ ܕܠܘܼܚܵܐ ܐܝܼܬ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ݂

ܬܲܪܥܵܐ ܕܦܵܪܹܫ ܒܹܝܬ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܠܩܘܼܕܵܫܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܬܠܵܬܐ ܕܲܪ̈ܓ݂ܐ ܐܲܘ ܫܸܘܝܹ̈ܐ: ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܘܲܬܪܹܝܢ ܩܸܫܬܵܬܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܲܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܬܠܵܬܐ ܒܵܬܲܝ̈ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܚܠܝܼܠܹ̈ܐ (مجوفة) ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܒܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂ ܘܗܿܘ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܚܵܒܹܫ ܬܠܵܬܐ ܩܸܫܬܵܬܵܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܩܘܼܒܵܒܹ̈ܐ ܡܣܲܩܠܹ̈ܐ ܒܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕ (ܐܵܟܵܢܬ݂ܘܿܣ) ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܚܲܕ ܐ݇ܚܪܢܵܐ ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܓܲܪܢܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܘܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܬܠܵܬܐ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ (ܚܦܝܼܪܹ̈ܐ): ܠܘܼܚܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ ܕܚܵܐܹܪ (يطل/ يشرف) ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܵܐ: ܘܥܲܠ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܗܵܢܘܿ ܬܸܫܵܐܢ ܗܿܘ ܕܲܕܒܸܚܠܹܗ ܠܩܸܛܥܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢ ܥܹܕܬܐ ݂ ܘܐܵܢܝ݇ ܬܪܹܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒܹ̈ܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ (ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠ): ܘܪܵܡܙܝܼ ܥܲܠ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ: ܘܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܲܣܝܵܡܬܲܝܗܝ ܘܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܡܲܘܬܲܝܗܝ ݂

ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ (اعتقاد شائع): ܕܡܼܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܥܸܕܵܢܵܐ ܟܹܐ ܚܵܙܝܼ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܚܲܕ ܒܲܗܪܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ: ܘܫܵܡܥܝܼ ܨܠܵܘܵܬ݂̈ܐ: ܐܵܡܪܝܼ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܐܵܢܝܼ ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܵܕ݂ܐ ܓܠܝܼܬܐ (ظاهرة)  ܠܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2003 ݂

_______

[1] في العمارة الرومانية القديمة، البازيليكا عبارة عن مبنى عام كبير به وظائف متعددة، يتم بناؤه عادةً بجانب منتدى المدينة. كانت الكنيسة في الغرب اللاتيني تعادل (ستوا) في الشرق اليوناني. أعطى المبنى اسمه للشكل المعماري للبازيليكا.

[2] التوليب من الأزهار المعمّرة، أي أنه يعيش لأكثر من سنتين. يُزرع التوليب من الأبصال، وهي حبّات تُشبه نبات البصل من حيث الشكل. تنمو أزهار التوليب بمختلف أنواعها على ساق تتراوح طولها بين 10 و 70 سنتمتر. تحمل الأزهار ما بين ورقتين و 6 أوراق خضراء تبدو وكأنها مغطاة بالشمع، ومنها أنواع تحمل 12 ورقة. (من الإنترنيت)

[3] أقنثة سورية أو حيص أو شوك الجِمال (الاسم العلمي ( Acanthus spinosus)، نبات طبي معمر من فصيلة أقنتية يعلو من 40 إلى 80 سم ساقه وازهراراتُه تتخطَّى الأوراق. أوراقه مُتطاولة سنانية، ريشية التقسيم إلى فصوص سنانية الشكل، مُفصصة بدورها وشائكة. الأوراق الساقية اثنتان عادة، قصيرتان. الازهرار أسطواني الشكل، مُتراصّ، أرجواني التوشيح في الغالب وهو فَتيّ. قِناباتُه كبيرة جدًا، جلدية، عروقها بارزة، مُهدَّبَة الأطراف يحيط بها من الجانبين 4 إلى 5 شوكات قوية. الكأس مَرطاء، فصها العلوي كبير القدّ، الفص السفلي أضيق، خطي الشكل، مشروم الرأس. التاج أبيض، أمرط جدًا، شفته ثلاثية الفصوص المنتصبة. المنبت في الحقول المُهملة من المناطق الساحلية إلى الجبلية.

كنيسة القديسة مريم في برطلة. شرفة
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي أو / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. باب ملكي
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. مذبح وقبة
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. قمة القبة(طبلة)
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. تفاصيل زخرفة جدارية على شكل ورقة الأقنثة تم نحتها على الرخام
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي أو / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة.نافذة تتخلل الباب الملكي
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. تاج عمود منحوت
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ:

ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܘܿܫܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܩܪ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܕ (ܕܵܥܹܫ) ܒܡܲܦܩܲܥܬܐ ܕܒܘܼܪܓܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܕܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܬܡܵܢܝܼ̈ܢܵܝܵܬ݂ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ: ܘܐܵܦ ܡܛܘܼܦܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܒܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂

ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܩܘܼܕܵܫܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ: ܒܵܬܲܪ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ 18 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2017: ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ݂

كنيسة القديسة مريم في برطلة. الواجهة الشرقية التي تم حرقها من قبل داعش
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي أو / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. قمة الباب الملكي (طبلة) المدمر من قبل داعش
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. طقس ديني
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي أو / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. قدّاس
كانون الثاني 2018 © أستريد رودو دي شاتناي / كا تي أو / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة.الأسقف، أبونا قرياقوس، راعي الكنيسة
كانون الثاني 2018 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
كنيسة القديسة مريم في برطلة. فريق ميزوبوتاميا أثناء العمل: بولين بوشاير، أستريد رودو دي شاتناي (كا تي أو)، ابراهيم لالو
كانون الثاني 2018 © ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe