ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 72 85 10 ݂ 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 14 08 36 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(1149) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

 

ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܕܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕ(ܨܲܦܢܵܐ): ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܒܲܝܬܝܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܵܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܗܵܝ ܡܵܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܣܝܼܪܬܐ ܘܲܚܒ݂ܝܼܫܬܐ ܒܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2010: ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (30) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ[1] ݂

ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬܐ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ: ܗܵܝ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܫܸܡ: ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1885: ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܦܝܵܫܵܐ ܡܸܕܸܡ (ܡܸܢܕܝܼ) ܡܸܢܵܗ̇: ܘܲܚܠܵܦܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܩܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܕܲܕܥܸܪܘܼܢ ܠܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ݂

[1] ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܲܝܼܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܵܗ̇ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܒܫܸܡ: ܥܹܝܢ ܫܵܬܐ  (ܥܲܝܢܵܐ ܕܫܵܬܵܐ) ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ) ݂


كنيسة مارت شموني الكلدانية في إينشكي. أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 72 85 10 ݂ 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 14 08 36 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(1149) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܡܵܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܒܓܸܦܵܢܵܗ̇ ܘܲܒܚܵܕܵܐ ܝܲܡܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܵܗ̇ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(78) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ: ܘ(4) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ: ܘ(17) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܘ(50) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ܒܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ(20) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ: ܘ(86) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܬܚܘܼܡܵܝܵܐ ܕ(ܐܝܼܒܪܵܗܝܼܡ ܚܲܠܝܼܠ) ݂

قرية إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܘܓܲܘ ܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܕܵܡܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ[1]: ܚܲܪܬܐ ܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ( ܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܬܵܐܕܵܘܸܣ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢܹ̈ܐ ܒܝܲܗܘܼܕܵܐ): ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܲܩܖ̈ܵܝܵܬܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ: ܘܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܬܲܢܝܼ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܗܵܢ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܩܸܠܵܝܵܬ̈ܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܣܹܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܖܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ݂

ܓܲܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܝܲܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܠܥܲܕ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܖ̈ܵܓ݂ܘܿܠܹܐ ܘܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܚܒ݂ܝܼܨܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܲܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܥܲܠ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ـ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܦܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(17) ܘ(18): ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܕܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕ(ܨܲܦܢܵܐ): ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܒܲܝܬܝܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܵܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܗܵܝ ܡܵܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܣܝܼܪܬܐ ܘܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܟܠܡܸܢܕܝܼ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(20): ܥܲܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܲܖ̈ܡܵܢܹܐ ܕ(ܣܲܝܦܘܿ)[2]: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂

ܘܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܲܝܗܝ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܦܪܵܫܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܼܢ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1921 ݂ ܒܗܿܝ ܕܲܦܠܵܫܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܘ(ܦܹܫܡܲܪܓܵܐ) ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ݂ ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961: ܘܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܹܝܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܘܦܹܫܡܲܪܓܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܡܘܼܩܕܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ: ܘܲܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐ݇ܢܵܫܵܗ̇ ܕܥܵܪܩܝܼ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܖ̈݇ܢܹܐ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ܘ 1070: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܵܝܬܐ ܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܛܘܼܪܵܝܬܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ11 ܒܐܵܕܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1970: ܕܥܸܪܘܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܠܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܪ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܪܵܒܵܐ ܡܵܬܘܵܬܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܙܲܝܢܵܐ ܟܝܼܡܝܵܝܵܐ ݂ ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܘܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ ܘܡܲܒܝܲܢܬܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܝܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܠܡܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ݂ ܡܣܘܼܪܗܸܒ݂ܠܹܗ ܗܵܢ ܙܲܘܥܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܥܲܡ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܘܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܵܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ (69) ܒܵܬܹ̈ܐ ܘܲܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ (38) ܒܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܖ̈݇ܢܹܐ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ݂

__________

[1] ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ: ܟܲܕ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܫܲܒܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܒܵܒ݂ܠܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܕ(8 ܘ 7 ܘ 6) ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܡ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܘܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܓܲܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܣܲܝܦܘ: ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܠܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ـ 1918

المناولة الأولى ضمن كنيسة مارت شموني في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ:

ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܫܲܪܒܵܐ ܐܲܘ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܢܘܿܢܵܗ̇: ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܘܵܬ݂ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂

ܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܝܼܩܲܪܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܒܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܣܸܦܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܡܲܩܒ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢܛܝܼܟ݂ܘܿܣ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܝܼܦܝܼܓ݂ܵܢܘܿܣ: ܒܗܿܝ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܝܲܩܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܩܝܵܡܬܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹ̈ܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬ݂ܐ ܡܲܩܒܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܝܸܡܲܝܗܝ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܨܝܹ̈ܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ ܒܸܣܪܵܐ ܕܲܚܙܘܼܪܵܐ[1]: ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܩܒܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܚܲܕ ܒܵܬܲܪ ܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܘܲܩܕܵܡ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܝܸܡܲܝܗܝ ݂ ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܘܼܠܗܸܙܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܲܡܪܘܼܦܝܵܐ ܓܲܘ ܢܘܼܪܵܐ [2] ݂ ܘܲܒܪܹܫ ܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܝܸܡܲܝܗܝ ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܐ ܠܲܦܝܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼܖܹ̈ܐ ܘܡܸܬܩܲܘܝܵܢܹ̈ܐ ܒܢܵܡܘܿܣܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ ݂ ܘܝܗܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܠܸܒܵܐ ܩܵܐ ܒܪܘܿܢܵܗ̇ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܕܹܥ ܡܼܢ ܓ̰ܲܠܵܕܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: “ܗܘܝܼ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܩܒܘܿܠ ܠܹܗ ܡܲܘܬܵܐ ܕܐܵܦ ܐܲܢ݇ܬ ܡܵܛܹܝܬ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܟ݂: ܕܐܵܬ݂ܝܵܢ ܘܚܵܙܝܵܢܘܼܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܟ݂ ܓܲܘ ܫܡܲܝܵܐ” [3] ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܬܲܫܥܝܼܬܐ): ܓ̰ܵܐܢ ܒܘܿܬܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܠܘܿܟܠܵܒ: ܚܙܝܼܪܵܢ 2000: ܦ 616 ݂

[2] ܝܵܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 616 ݂

[3] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ: ܦ 617 ݂ ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ (ܡܲܩܒ݂ܵܝܹ̈ܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ) 7 : 29 ݂

صليب على الكنيسة المهجورة في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ:

ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܵܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ: ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܬܵܒܘܿܥܬܐ ܠܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1875 ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ (ܐܲܪܒܥܝܼܢ ܒܵܬܹ̈ܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 240 ܢܸܫܡܹ̈ܐ)[1] ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ 250 ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ[2] ݂ ܓܲܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1977: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ (333) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2010: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܬܠܵܬ݂ܝܼܢ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ (ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 150 ܢܸܫܡܹ̈ܐ)[3] ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ (ܠܘܿ ܡܝܼܙܝܘܿܢ): ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܗܸܖ̈ܓܹܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܠܘܼܦܵܐܢ ܠܵܢܘܿܦ 1989: ܦ 48 ݂

[2] ܚܙܝܼ :(ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ): ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܘܼܦ݂ܲܢܟܟ̰ܝܼ 1913: ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܡܓ݂ܠܬܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܐ ܠـ 1914: ܦ 54 ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 549 ݂

اجتماع أخوي مع الوفد الفرنسي باكس كريستي ضمن كنيسة مارت شموني (المهجورة حالياً) في إينشكي
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان
قداس إلهي ضمن كنيسة مارت شموني الحديثة في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܲܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ:

 ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܹܕܵܬܐ ܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ: ܗܵܝ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܫܸܡ: ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܗ̇ ܓܲܘ ܚܲܕ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܥܘܿܢܝܵܬܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1728[1] ݂  ܘܗܵܝ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1885: ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܡܘܿܢܣܸܢܝܘܿܪ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ (ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܓܘܿܓܵܐ) ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2010: ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܡܲܠܦܵܢܵܐ (ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܗܵܝ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܗ̇: ܘܚܲܕ ܬܸܠܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ  ܥܘܼܗܕܵܢܵܝܵܐ (ܕܟ݂ܵܪܵܝܵܐ) ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܵܥܹܪ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1885: ܒܓܘܼܫܡܵܐ ܕ(46 / 33) ܣܡ: ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܚܘܼܡܝܵܐ ܘܲܢܛܝܼܪܵܐ ܠܓܹܒ ܪܹܫܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ: ܝܲܠܕܵܐ ܟ̰ܘܿܦܹܐ[2] ݂ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܓܵܘܹܗ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1885: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܠܝܼܝܘܿ ܕ(13): ܘܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܡܵܪܝ ܐܹܝܠܝܼܵܐ ܥܲܒܘܿ ܐܲܠܝܲܘܢܵܢ ܕ(14) ܘܬܲܚܠܘܼܦܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ: ܗܸܢܪܝܼ ܐܲܠܬܡܲܝܪ: ܗܿܘ ܕܲܡܥܘܼܕܸܪܹܗ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ݂

 ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܸܕܸܡ (ܡܸܢܕܝܼ) ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1885: ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܕܲܕܥܸܪܘܼܢ ܠܡܵܬܐ ܕܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ݂ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܡܵܪܲܬ ܚܲܕ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܐܲܘ ܣܘܼܡܵܟ݂ܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܢܵܝܵܐ: ܘܡܵܪܲܬ ܕܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܟܸܢܦܵܐ (ܛܵܪܡܵܐ) ܒܪܹܫ ܐ݇ܓܵܪܹܐ: ܘܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܕܠܲܝܬ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܦܪܝܼܫܵܐ ܓܵܘܹܗ ݂ ܥܹܕܬܐ ܚܪܝܼܒ݂ܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܚܫܝܼܚܬܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܘܲܣܢܝܼܩܘܵܬܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ݂ ܠܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2010: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܥܹܕܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ݂ ܥܹܕܬܐ ܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܡܸܕܝܵܪܵܐ ܐܲܪܥܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܟܲܘܢܵܐ ܡܼܢ ܬܪܹܝܢ ܡܸܕܝܵܖܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܕܵܡܹܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܥܲܠ ܐ݇ܓܵܪܹܗ ݂ ܐܵܘܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܵܐ ܘܲܥܒܵܕܵܐ: ܡܙܲܝܚܝܼ ܓܵܘܹܗ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܐܝܼܢܸܫܟܹܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܘܐ݇ܖ̈ܵܙܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ݂

ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܲܬܠܵܬܒܫܲܒܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܝܼܵܪ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ (ܠܘܿ ܡܝܘܿܙܝܘܿܢ): ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܗܸܖ̈ܓܹܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܠܘܼܦܵܐܢ ܠܵܢܘܿܦ 1989: ܦ 48 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 549 ـ 551 ݂

كنيسة مارت شموني المهجورة في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني الحديثة في إينشكي التي بنيت مقابل الكنيسة المهجورة
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قداس إلهي ضمن كنيسة مارت شموني الحديثة في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المناولة الأولى ضمن كنيسة مارت شموني الحديثة في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قداس إلهي للمناولة الأولى ضمن كنيسة مارت شموني الحديثة في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صورة لطفلة حديثة الولادة ضمن كنيسة مارت شموني الحديثة في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المناولة الأولى ضمن كنيسة مارت شموني في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المناولة الأولى ضمن كنيسة مارت شموني في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المناولة الأولى ضمن كنيسة مارت شموني في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
طفل أخذ المناولة الأولى أمام كنيسة مارت شموني في إينشكي
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe