ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ

ـ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܠܡܵܬ݂ܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ (ܐܲܪܥܲܐ ܕܲܥܕܸܢ) ܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܡܵܬܘܵܬ݂ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܟܲܕ ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܥܲܡܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝܼ ݂

ـ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܥܸܕܵܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܫܲܗܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܼܢ ܪ̈ܵܕܘܿܦܹܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂

ـ ܠܦܘܼܬ݂ ܐܲܒ̇ܘܵܬ݂ܵܐ (ܥܝܵܕܹ̈ܐ): ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܒܗܵܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ: ܚܸܠܡܵܐ ܕܚܲܕ ܡܼܢ ܚܲܓܵܝܹ̈ܐ (ܡܲܩܕ̇ܫܵܝܹ̈ܐ) ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ: ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܐܲܘ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ: ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ 37. 1035: ܘܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ  43. 31758: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (1120) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܚܲܕ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܡܵܪܹܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (600) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܕܡܵܬܐ ݂ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕܨܲܦܢܵܐ ܒܹܝܬ ܬܪܹܝܢ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܡܲܬܝܼܢܵܐ ܒܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܕܝܵܪܹܡ ܠـ (2096) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܘܛܘܼܪܵܐ ܕܓܵܪܵܐ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܕܝܵܪܹܡ ܠـ (2151) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ݂ ܘܥܹܕܬܐ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (21) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܵܡܵܕ (ܥܲܡܹܝܕܝܼܵܐ): ܘ (75) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ: ܘ (20) ܟܠܡ ܡܼܢ ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ݂ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܦܢܝܼܬܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ: ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܪܵܒܵܐ ܪܵܓ݂ܘܿܫܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܬܸܟܣ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܘܥܲܬܝܼܪܬܐ ܒܐܵܕܫܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܦܹܐܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܹ̈ܐ: ܓܵܘܲܝܗܝ ܡܲܪ̈ܓܹܐ ܘܓܲܢܹ̈ܐ ܘܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܐܲܪ̈ܙܹܐ ܡܘܼܫܬܝܼܹܐ ܡܼܢ ܡܲܒܥܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܡܝܼܵܐ ݂ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܚܫܲܚܬܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܐܵܪܵܕܸܢ: ܝܼܠܹܗ (ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܥܕܸܢ) ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܕܝܵܗܹܒ݂ ܠܲܢ ܡܸܢܕܝܼ ܪܵܒܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܕܘܼܟܵܐ ݂ ܘܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܐܵܪܵܕܸܢ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬ݂ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕܨܲܦܢܵܐ ݂ ܘܡܵܬܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ ܐܣܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܗܹܘܦܲܪܟ̇ܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘܲܒܩܲܝܘܼܡܵܐ (ܩܵܐܹܡܡܩܵܡܵܐ) ܕܥܲܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂

أرادن، ضمن سهل سبنا، على سفح جبل شاماتين.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼ̈ܚܵܝܬܐ:

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܵܪܵܕܸܢ ܘܓܲܘ ܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐ ܐܸܠܵܗ̇: (ܟܲܕ ܕܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܥܲܡܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ): ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܬܐܘܿܡܵܐ (ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܠܝܼܚܵܐ ܬܲܕܵܐܘܿܣ: ܘܐܵܦ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢܹ̈ܐ ܒـ (ܝܗܘܼܕܵܐ): ܘܐܲܕܲܝ: ܘܡܵܐܪܝܼ ݂ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܕܝܼܥܵܐ ܒܩܸܪ̈ܝܵܢܹܐ ܘܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܬܲܢܝܼ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܘܲܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܲܗܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܟ݂ܝܼܪܬܐ: ܡܘܼܚܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (ܡܘܼܒܝܸܢܘܼܢ) ܩܸ̈ܠܵܝܵܬ݂ܐ ܘܙܝܼܕܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬܲܝ̈ ܣܓ݂ܵܕܬܐ: ܘܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹܐ ܥܹܕܵܬ݂ܵܐ ܘܕܲܝܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬ݂ܐ ݂

ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܢܲܝ ܕܵܪܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟ݂ܹܐ ܘܲܠܗܲܠ ܢܦܵܠܬܵܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܡܸܠܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܪ̈ܵܓ݂ܘܿܠܹܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܓܲܘܣܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܪܵܪܵܐ ܫܒ݂ܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܕܵܪܵܐ ܕ (18): ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܠܝܵܐ ܘܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ ܒܲܡܫܲܕܪܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܕܪ̈ܘܵܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܘܼܗܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܝܼܠܝܼܕܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܵܪܵܕܸܢ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܩܝܼܡܵܢܘܼܬܐ (ܚܲܝܘܼܬ݂ܐ) ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܟܵܠܕܵܝܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕ 1913: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܵܪܵܕܸܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ (650) ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܘܡܵܬ݂ܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܐܲܘ ܕܘܼܟܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬ (17) ܡܵܬܘܵܬ݂ܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܲܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܟܲܕ ܐܵܪܵܕܸܢ ܐܵܬܝܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܢܓܹܝܫܹܐ: ܘܒܸܫ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬ݂ܐ ܕܬܸܢ ܘܥܲܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܩܠܸܒ ܠܵܗ̇ ܐܵܕܫܵܢܵܝܘܼܬܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܬܐ ܘܫܲܪܒ݂ܵܝܬܐ ܘܐܵܦ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ (ܠܓܹܒ) ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܒܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܣܝܵܦܹ̈ܐ (ܦܪ̈ܵܡܝܵܬ݂ܐ) ܕܐܬܹܐ ܠܲܝܗܝ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܙܵܘܥܵܐ ܕܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ (ܣܝܵܦܹ̈ܐ ܕܣܲܝܦܘܿ) ݂

ܘܠܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܲܝܗܝ ܛܵܒ݂ܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܫܲܪܝܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1921: ܘܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1975 ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܐܵܪܵܕܸܢ (1049) ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1961 ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ (200) ܒܵܬܹ̈ܐ ܠܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (350) ܝܼܩܲܪܬ݂ܐ (ܒܵܝܬܘܼܬܐ): ܘܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1961 ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1970 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܣܘܼܦܸܩܬܐ ܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܕܘܼܟܬܐ ܓܲܝܣܵܝܬܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1971 ܕܥܸܪܘܼܢ ܠܡܵܬ݂ܐ ܩܘܼܪ̈ܒ݂ܵܒ݂ܹܐ ܕ (80) ܝܼܩܪ̈ܵܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1975 ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܫܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܘܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬ݂ܐ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ݂ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܐܵܗܵܐ (ܣܝܼܢܵܪܝܘܿ) ܒܥܸܕܵܢ ܬܡܵܢܝܼܢܵܬ݂ܐ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1988 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܝܼܬܐ ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ ܒܨܵܪ̈ܘܿܚܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܫܠܸܡܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܒܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܐ ܕܩܲܡ ܢܵܛܪܝܼܠܵܗ̇ ݂

ܘܒܚܘܼܬܵܡ ܦܠܵܫܵܐ ܥܝܼܪܵܩܝܵܐ ـ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܝܼܥܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܫܸܠܡܵܢܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ: ܘܡܲܪܘܿܡܹܐ ܠܙܲܝܢܲܝܗܝ ܒܦܵܬ݂ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܬ݂ܵܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܲܒܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܲܡܝܲܩܪܵܐ ܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܢ ܘܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܹ̈ܐ: ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܐ ܒܲܒܢܵܝܬܐ ܕܡܵܬܲܝܗܝ: ܐܝܼܢܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܥܲܣ̈ܩܵܬ݂ܐ ܩܢܘܿܡܝܼܵܝܹ̈ܐ ܘܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ: ܫܒ݂ܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܬ݂ܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܓܵܠܘܼܬܐ ܘܲܕܠܵܐ ܕܥܵܪܬܐ ܒܐܵܗܵܐ ܓܵܗܹܐ ݂

كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. واجهة شرقية.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. صليب حجري.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ:

ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܫܲܘܦܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܹܝܬ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܘܼܥܝܼܬܵܗ̇ ܠܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܝܲܘܡܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܫܲܗܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܐܵܡܹܪ ܥܝܵܕܵܐ ܝܵܪܬܘܼܬܵܢܵܝܵܐ: ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܒܘܿܠܵܐܪ ܘܲܬܠܵܬܐ ܝܲܠܘܼܕܹ̈ܗ: ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ: ܐܲܬ݂ܘܿ ܒܪܵܕܝܼ: ܘܡܝܼܗܲܪ ܢܲܪܣܵܝ: ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܟ݂ܵܐ ܕܲܣܠܘܿܟ݂ (ܟܲܪܟܘܼܟ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܘܓܹܒ ܡܵܬ݂ܐ ܕ (ܐܲܗܘܵܐܢ) ܢܦܸܠܠܹܗ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܝܼܗܲܪ ܢܲܪܣܵܝ ܡܼܢ ܥܲܠ ܣܘܼܣܵܐ ܘܲܫܡܸܛܠܵܗ̇ ܐܲܩܠܹܗ ܘܲܙܕܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈ܗ ܘܲܥܒ݂ܸܪܘܼܢ ܠܓܲܘ ܡܵܬ݂ܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܡܵܬ݂ܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ (ܚܸܪܒܲܬ ܓ̰ܵܠܵܐܠ): ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝ ܥܲܒܕܵܐ ܡܣܲܪܗܘܿܒ݂ܹܐ (ܡܲܠܝܘܿܙܹܐ) ܠܐܵܣܝܘܼܬܹܗ ܘܩܲܡ ܡܒܲܣܸܡܠܹܗ ܒܲܬܡܝܼܗܘܼܬܐ: ܘܲܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (ܛܠܸܒܠܗ݇ܘܿܢ) ܐܵܢܝ݇ ܬܠܵܬܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ݂ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܲܫܩܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ  ܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ̇ܕܵܐ: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܥܪܸ̈ܩܹܐ ܐܲܢܲܝ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܥܡܸܕܹܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܒܲܬܡܝܼܗܘܼܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܢܝܼܹܐ ܠܚܲܕ ܓܸܦܵܐ ܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕ (ܐܲܗܘܵܐܢ): ܘܬܘܼܒ݂ ܒܲܬܡܝܼܗܘܼܬܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܐ ݂

ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܛܸܒܵܐ (ܚܲܒ̇ܪܵܐ) ܕܲܛܫܵܝܬܐ ܕܲܬܠܵܬܵܐ ܐܲܚܘܿܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ: ܠܡܲܠܟܵܐ ܫܲܗܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܠܗܵܕܹܟ݂ ܝܗܸܒ݂ܠܹܗ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܠܲܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܪܲܝܗܝ: ܐܝܼܢܵܐ ܚܕܵܪܬܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ݂ ܒܚܲܕ ܡܼܢ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܥܪܸܩܠܹܗ ܣܘܼܣܵܐ ܕ (ܒܘܿܠܵܐܪ): ܘܲܣܡܸܟ݂ܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܓܸܦܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܐܵܢܝ݇ ܬܠܵܬܐ ܐܲܚܘܿܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܟܝܼܚܹܐ (ܚܸܙܝܼܹܐ) ܘܲܕܒ݂ܝܼܩܹܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹ̈ܐ (ܡܗܘܼܕܪܹܐ) ܩܕܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ݂ ܘܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܡܦܲܚܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܙܘܼܘܵܓ݂ܐ ܡܼܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ: ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܵܗ̇ (ܢܟܸܪܵܗ̇): ܡܚܹܐ ܠܹܗ ܠܲܩܕܵܠܵܗ̇ ܒܣܲܝܦܵܐ ܝܘܿܡ (2) ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 318 ܠܡܵܪܲܢ: ܘܐܵܦ ܐܲܚܘܿܢ̈ܘܵܬܵܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܝܢܵܐ ܕܚܸܠܩܵܐ ݂

ܘܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܣܲܝܵܦܵܐ (ܡܵܚܝܵܢܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ) ܫܦܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܕܵܬܹ̈ܗ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܕܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܒܝܵܬܵܗ̇  ܩܲܡ ܡܒܲܣܡܵܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܐܹܫ ܡܸܚܝܵܐ ܪܹܫܵܗ̇ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܥܲܠ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܚܵܒ݂ܹܫ ܫܟ݂ܝܼ̈ܢܵܬ݂ܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܬܠܵܬܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܘܟܹܐ ܣܵܥܪܝܼܠܵܗ̇ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܒܝܘܿܡ ܕ (12) ܡܼܢ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܘܝܘܿܡ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܝܼܠܘܿܠ: ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܪܫܝܼܡܵܐ ܚܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ̇ܕܵܐ ܕܢܵܦܹܠ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ ܕܡܲܝܼܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ: ܘܗܵܢܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܥܡܵܕܵܐ ܕܐܲܚܘܿܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܬܠܵܬܐ ݂

كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. المدخل.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. تسجيلات.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. مشهد من حياة مهدوخت.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܘܼܬܵܕ (ܡܫܲܡܘܼܗܘܼܬ݂) ܥܹܕܬܐ:

ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܲܥܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܒܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܘܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܗܵܝ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܒܝܲܕ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܪܲܒܵܢ ܕܒܹܝܬ ܩܵܫܵܐ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ (ܕܘܿܗܘܿܟ) ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܒܘܼܣܬܵܢܹ̈ܐ ܠܒܲܪܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܚܲܕ ܫܘܼܪܵܐ ܓܵܘܹܗ ܬܠܵܬܐ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ: ܘܲܠܕܸܦܢܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܟܸܢܦܵܐ (ܛܲܪܡܵܐ) ܙܥܘܿܪܵܐ ܥܵܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܢܩܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܟܹܐܦܵܐ ܚܵܐܹܪ ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ݂

ܘܥܹܕܬܐ ܕܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܬܪܹܝܢ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܒܝܘܼܪܟ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕ (24) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒܥܹܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܩܛܵܪܬܐ ܐܸܣܛܘܿܢܵܝܬܐ: ܘܓܲܘ ܓܘܼܕܵܢܵܗ̇ ܐܝܼܬ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܲܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܓܘܼܪܢܵܐ ܕܲܥܡܵܕܵܐ ݂ ܘܗܲܝܟܠܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ: ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܬܚܘܿܬ ܚܕܵܐ ܩܸܫܬܐ ܣܲܗܪܵܢܵܝܵܐ ܘܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܬܲܦܢܟ݂ܵܝܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ ݂ ܘܡܲܕܒܚܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܗܿܘ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܨܵܐ ܕܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܨܲܘܒܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܡ ܚܲܕ ܟܸܢܦܵܐ (ܛܲܪܡܵܐ) ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ: ܠܥܸܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܝܼܬ݂ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܠܵܐܬܝܼܢܵܝܵܐ ݂

ܘܠܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܓܸܦܵܐ ܕܣܘܼܠܛܵܢ ܡܲܗܕܘܿܟ݂ܬ ܕܟܹܐ ܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܗܲܕܝܵܐ ܐܲܘ ܡܲܡܛܵܐ ܠܡܵܬܵܐ ܕܐܵܪܵܕܸܢ: ܘܓܸܦܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܚܕܵܐ ܩܸܠܵܝܬܐ ܢܩܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܟܹܐܦܵܐ: ܒܪܵܡܘܼܬܐ ܘܦܸܬܝܘܼܬܐ ܕ (2) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ (ܩܸܠܵܝܬܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܡܪܲܒܥܵܐ) ݂ ܓܵܪܹܐ  ܥܠܵܝܵܐ ܟܦܝܼܦܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܩܸܫܬܐ: ܘܐܝܼܬ݂ ܒܲܠܬܹܝܚܬ ܘܥܲܠ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܓܘܼܕܵܐ:  ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܘܼܠܦܹ̈ܐ (ܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ) ܩܸܫܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (75) ܣܡ ݂ ܘܐܝܼܬ݂ ܒܵܗ̇ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܢܩܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܬܚܹܝܬ ܫܩܵܩܘܢܵܐ: ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܒܵܬ݇ܪܹܫܬܐ ܒܲܠܬܲܚܬ̇ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. واجهة غربية ومدخل الدير.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الحديقة.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الحديقة.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الحديقة ومدخل الكنيسة.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. واجهة شرقية.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. زاوية شمالية شرقية.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. سطح مصنوع من الاسمنت المسلح يعتلي جدار حجري.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. المدخل.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الداخل. غرفة أولى.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الداخل. غرفة أولى. كوّة جنائزية.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الداخل. غرفة أولى. شاهد قبر باللغتين العربية والسريانية.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الداخل. غرفة أولى. جرن المعمودية.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الداخل. غرفة أولى. واجهة غربية.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الداخل. غرفةثانية.الكنيسة.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة سلطان مهدوخت في أرادن. الداخل. غرفة ثانية. مشهد من قدس الأقداس.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe