ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܟܘܿܡܵܢܹܐ

ܢܵܦܹܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܟܘܿܡܵܢܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ (ܦܸܬ݂ܘܵܐ) 37.08183 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 43.52286  ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (944) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܒܪܹܫ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܿܡܵܢܹܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܐܵܦ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ: ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܪܝ ܙܲܝܥܵܐ ܘܡܵܪܝ ܣܵܒ݂ܵܐ: ܘܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܣܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ: ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܝܕܸܥܠܹܗ ܙܲܒ݂ܢܹܗ ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܵܐ ܒܹܝܬ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ݂ ܐܬܵܝܬܐ ܕܡܘܼܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܘܲܟܒ݂ܵܫܬܵܗ̇ ܠܲܦܢܝܼܬܐ: ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܡܸܬܛܲܘܪܵܢܘܼܬܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡ ܟܪܘܼܟ݂ܝܵܐ ܚܦܹܐ ܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܟܘܿܡܵܢܹܐ ܒܫܲܘܦܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܢܲܩܦܵܢܹ̈ܐ ܠܲܬܠܵܚܬܐ ܘܲܒܢܵܝܬܐ ݂

ܥܘܼܬܵܕ ܕܲܝܪܵܐ:

ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܓܵܘܹܗ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܪܲܒܵܢܵܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܥܹܕܬܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ: ܘܠܵܐ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܩܢܝܼܙܵܐ ܠܚܲܕ ܓܹܒܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܫܸܡܵܐ ܕ (ܥܹܕܬ݂ܐ) ܒܝܵܬܹܗ ܒܗܵܢ ܥܘܼܬܵܕܵܐ: ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ ݂ ܐܵܪܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܟܵܬ݂ܒ݂ܲܚ ܥܲܠܹܗ (ܥܲܠ ܕܲܝܪܵܐ) ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܣܥܝܼܪܬܐ ܒܝܲܕ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ؟ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܓܲܪܬܹܗ ܐܸܣܵܝܬܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܨܠܘܿܬܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܲܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܒܸܕ ܗܵܘܹܝܚ ܒܸܫ ܩܲܛܝܼܢܹܐ ܐܸܢ ܡܲܚܫܸܚܲܚ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܕ (ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ) ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܩܲܒܸܠ ܐܵܗܵܐ ܝܲܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ): ܘܥܲܠ ܚܕܵܪܲܝ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܘܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܘܐܵܦ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ: ܐܸܢ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܐܲܘ ܒܟܘܼܢܵܫܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ: ܕܐܵܬܝܼ ܠܲܡܨܲܠܘܿܝܹܐ ܘܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܘܲܠܡܲܢܝܘܿܚܹܐ ݂ ܘܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܲܩܢܵܝܬܐ ܕܝܼܕܲܥܬܐ ܡܼܢ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܟܹܐ ܡܙܲܝܚܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܘܿܡܵܢܹܐ ܒܲܨܠܵܘܵܬ̈ܐ ܛܲܟ݂ܣܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܘ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܝܲܘܡܵܐ ܕܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ݂

مركز مار قرياقوس الروحي في كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܝܲܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܹܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܟܘܿܡܵܢܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ (ܦܸܬ݂ܘܵܐ) 37.08183 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 43.52286  ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (944) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܒܪܹܫ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܐܵܦܸܢ ܕܡܵܬܐ ܪܲܒܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܡܵܪܲܬ ܫܲܘܦܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܝܬ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܵܙܘܿܩܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ݂ܐ ݂ ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܣܥܸܬ ܘܛܵܪܹܝܬ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬ݂ܐ ܦܠܝܼܡܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܕܢܵܦܹܠ ܐܲܘ ܕܝܵܬܹܒ݂ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܟܘܿܡܵܢܹܐ: ܥܲܠ ܚܝܵܪܵܐ ܕܐܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܟܘܿܡܵܢܹܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܥܲܡܘܼܩܘܼܬ݂ܐ ܒܲܠܬܲܚܬ ܐܘܼܪܚܵܐ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܫܸܫܸܠܬܐ ܛܘܼܪܵܝܬܐ: ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (80) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ (ܕܘܿܗܘܿܟ): ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (8) ܟܠܡ ܡܼܢ ܢܵܚܘܿܬܐ ܕܣܘܼܠܵܒ݂ܹܐ ݂ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܟܘܿܡܵܢܹܐ ܚܕܵܐ ܡܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܸܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܨܲܝܕܵܐ ܘܡܲܪܗܲܛܬܐ ܕܥܲܡܠܲܝܗܝ ܘܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܲܝܗܝ ݂ ܪܸܬ݂ܡܵܐ ܐܲܘ ܚܫܲܚܬܐ ܕܟܘܿܡܵܢܹܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܚܫܲܚܬܐ ܕܐܘܼܟܵܡܵܐ: ܕܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܟܘܿܡܵܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܓܲܘܢܵܐ ܕܟܹܐ̈ܦܵܗ̇ ݂

المرتفعات والجبال المحيطة بقرية كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قرية كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قرية كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܡܼܢ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ:

ܠܦܘܼܬ ܡܣܲܦܝܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܒܫܲܒ݂ܪܘܼܬܹܗ ܓܲܘ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܟܲܕ ܢܟܸܪܹܗ (ܠܵܐ ܩܒܸܠ ܠܹܗ) ܕܫܵܒ݂ܹܩ ܐܵܘ ܕܬܵܪܹܟ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܲܫܩܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܝܸܡܹܗ ܕܲܚܘܼܠܬܵܢܝܼܬܐ ܓ̰ܘܼܠܝܼܬܐ ݂ ܘܟܹܐ ܡܙܲܝܚܝܼ ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ (15) ܡܼܢ ܬܲܡܘܼܙ ܡܼܢ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܓܲܘ ܟܠܹܗ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ݂ ܘܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܛܵܥܢܝܼ ܫܸܡܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܫܲܒ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ݂

مقبرة كومانه والمركز الروحي مار قرياقوس.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر في مقبرة كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر في مقبرة كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܦܸܣܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܕܟܘܿܡܵܢܹܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܐܵܦ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ: ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܪܝ ܙܲܝܥܵܐ ܘܡܵܪܝ ܣܵܒ݂ܵܐ: ܘܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܣܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ: ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܙܲܒ݂ܢܹܗ ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܵܐ ܒܹܝܬ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ: ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬܲܝܗܝ ܒܵܨܘܿܝܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܚܲܙܵܝܵܐ: ܘܪܲܒܵܢܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 628 ܠܡܵܪܲܢ ݂ ܐܬܵܝܬܐ ܕܡܘܼܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܘܲܟܒ݂ܵܫܬܹܗ ܠܲܦܢܝܼܬܐ: ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܐܲܘ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܡܸܬܛܲܘܪܵܢܘܼܬܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܘܲܒܚܘܼܬܵܡ ܟܪܘܼܟ݂ܝܵܐ ܚܦܹܐ ܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܐܵܢܝܼ ܚܙܹܐ ܠܲܝܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕ ܓܘܼܪܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ݂

ܡܵܬܐ ܕܟܘܿܡܵܢܹܐ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܐܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܘܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܕܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܦܲܩܝܼܪܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܙܝܼܡܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܪܸ̈ܒ݂ܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ[1]: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܠܗܲܠ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܥܘܼܨܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ܠܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ[2]: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1914 ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܢܝܹ̈ܐ (60) ܬܵܒܘܿܥܹ̈ܐ ܐܲܘ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܵܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܟܘܿܡܵܢܹܐ[3] ݂ ܒܛܲܒܵܚ 2017: ܡܢܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܪܲܒܵܢ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܡܝܼܛܪܵܢ ܕܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܛܵܒ݂ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܘܲܒܪܘܿܢܵܐ ܕܟܘܿܡܵܢܹܐ (77) ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܟܵܠܕܵܝܵܬ݂ܐ ݂

ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1961: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܩܲܘܡܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܪܬܐ ܚܕܵܐ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1970: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܝܼܬܐ ܟܘܿܡܵܢܹܐ ܘܲܨܦܝܼܚܬܐ ܬܠܵܬܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܨܵܪ̈ܘܿܚܹܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܗܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܢܛܝܼܪܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܠܗܲܠ ܕܡܘܼܚܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܠܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܛܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1983: ܘܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܩܛܝܼܪܵܐܝܼܬ ݂ ܘܟܘܿܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܦܠܸܛܠܵܗ̇ ܢܲܨܝܼܚܬܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܓܲܝܣܵܝܵܐ: ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܘܼܫܸܠܡܵܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܡܲܡܠܠܵܝ̈ ܥܲܪܒ݂ܵܐܝܼܬ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ (ܐܵܒ 2017): ܐܝܼܬ݂ (300) ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܒܲܡܢܵܬܐ ܥܸܠܵܝܬܐ ܕܡܵܬܐ: ܕܐܸܬ݂ܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܕܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܕܵܥܹܫܵܝܹ̈ܐ ܡܘܼܫܠܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܩܝܼܡܠܹܗ ܡܝܼܛܪܵܐܢ ܪܘܿܦܵܐܹܝܠ ܒܝܼܕܵܘܝܼܕ݂: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܐܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ: ܒܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܟܘܿܡܵܢܹܐ: ܒܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܗܵܝ ܕܲܬܠܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ݂ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹܐ ܫܒ݂ܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܿܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܠܗܲܠ ܡܲܬܲܒ݂ܬܐ ܕܲܩܪܵܫܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܪܲܒܵܢ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܐ (ܕܲܩܪܵܫܵܐ) ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܘܲܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܒܢܹܐ ܠܹܗ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܪܲܒܵܢ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2013 ܚܠܵܦ ܥܹܕܬܐ ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܬܐ (ܟܡܝܼܠܬܐ) ݂

[1] ܡܼܢ: ܥܹܕܬܐ ܕܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܒܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܿܙܝܼܦ ܬܲܦܢܟܲܕܓ̰ܝܼ ܓܲܘ ܡܵܪܕܝܼܢ ݂

[2] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܒܝܵܬܹܗ ݂

[3] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܒܝܵܬܹܗ (ܕܲܠܥܸܠ) ݂

مكان كنيسة مار قرياقوس القديمة في كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبر قديم في مكان كنيسة مار قرياقوس القديمة في كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܘܼܬܵܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ:

ܢܵܦܹܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܕܟܘܿܡܵܢܹܐ: ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ ܘܲܦܬܝܼܚܬܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ: ܣܵܢܹܕ ܥܲܠ ܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܪܲܒܵܐ (ܙܲܚܡܵܐ): ܘܡܲܒܝܸܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܵܐ ܐܲܘ ܟܘܼܢܵܫ ܡܲܫܟܢܵܐ ܡܟܲܘܢܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܘܼܫܵܚܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ: ܘܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܐ ݂ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܵܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ: ܡܬܘܼܪܸܨܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܗܵܦܹܟ݂ ܘܕܵܥܹܪ ܠܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܪܲܒܵܢ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ݂ ܘܲܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܟܘܼܢܵܫ ܡܲܫܟܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܩܵܐ ܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ: ܘܕܵܡܝܵܐ ܠܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܵܐ ܒܹܝܬ ܣܲܪܢܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܠܐܵܘܵܢܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܵܬܒ݂ܝܼ ܡܨܲܠܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܠܓܘܼܕܵܐ ܣܵܢܘܿܕܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܸܢܝܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܒܹܗ ܚܕܵܐ ܒܲܗܪܵܢܝܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܛܵܒ݂ ܪܲܒܬܐ: ܦܬܝܼܚܬܐ ܠܐܲܦܲܝ ܨܲܘܒܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܘܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܠܹܗ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܘܼܪܓܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܵܐ ܙܲܓܵܐ ܐܲܘ ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܥܵܠܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܩܪܵܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܕܘܼܫܬܸܢܵܐ ܝܠܹܗ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ݂

ܠܵܐ ܓܵܠܝܵܐ ܐܲܘ ܡܲܚܙܵܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܕܵܡܹܐ ܠܐܪܘܼܚܵܐ (ܦܸܨܠܵܐ) ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ: ܡܼܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܘܲܠܗܲܠ ܦܸܨܠܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ: ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܵܐ ܘܡܸܬܕܲܡܝܵܢܵܐ ܠܗܝܼܵܝܘܼܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܐܲܘ ܩܠܹܝܡܵܝܬܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܵܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܬܕܲܡܪܵܢܵܐ ܘܡܸܬܓܲܪܫܵܢܵܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ: ܕܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܕܵܪܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܛܵܒ݂ ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܟܡܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܒܥܵܠܡܵܝܘܼܬܹܗ ܘܡܸܬܚܲܕܬܵܢܘܼܬܹܗ ݂ ܣܵܗܕܝܼ ܥܲܠ ܥܲܬܝܼܩܘܼܬܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ ܬܪܹܝܢ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ: ܓܘܼܪܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ (ܩܕܝܼܡܵܝܵܐ) ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܓܘܼܕܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܵܬܐ ݂ ܐܵܠܨܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܵܩܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܘܲܨܠܵܝܬܐ ܒܚܲܕ ܡܲܥܒܪܵܐ ܕܓܵܢܹܐ ܠܒܘܼܣܬܵܢܵܐ: ܠܲܚܙܵܝܵܐ ܘܲܡܫ݇ܟ̰ܵܚܵܐ ܠܚܲܕ ܒܹܝܬ ܨܠܘܿܬܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܕܝܼܠܹܗ ܣܲܗܵܕܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܕܲܒܚܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ: ܟܲܕ ܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘܹܗ ܡܵܐ̈ܐܵܬ݂ܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ݂

ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܵܬܝܼ ܠܟܘܿܡܵܢܹܐ ܠܲܣܓ݂ܵܕܬܐ ܘܠܲܨܠܘܿܬܐ ܩܕܵܡ ܚܲܕ ܟܹܐܦܵܐ ܢܩܝܼܪܵܐ ܒܲܚܕܟܡܵܐ ܐܵܬܘܵܬ݂ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܘܠܲܩܪܵܝܬܐ ܕܐܲܨܲܚܬܐ ܛܒ݂ܝܼܥܬܐ ܡܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܘܲܠܡܲܠܗܲܝܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܦܘܼܢܕܹ̈ܐ ܠܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ݂

مركز مار قرياقوس الروحي ومزرعته في كومانه .
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي ومزرعته في كومانه .
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كرمة ضمن مزرعة مركز مار قرياقوس الروحي في كومانه.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي ومزرعته في كومانه .الكنيسة.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي ومزرعته في كومانه. الكنيسة، المذبح، الصليب الكبير.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي في كومانه. المذبح المصنوع من حجارة الكنيسة القديمة. آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي في كومانه.جرن المعمودية ضمن الكنيسة.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي في كومانه. تمثال.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي في كومانه. قدّاس.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي في كومانه. مزار مار قرياقوس.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مركز مار قرياقوس الروحي في كومانه. مزار مار قرياقوس.
آب 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe