ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܓܲܘ ܡܵܬܵܐ ܕܕܹܝܪܹܐ ـ ܐܵܡܹܝܕܝܼܵܐ

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ 37.09828  ܓܲܪܒ̇ܝܵܐܝܼܬ  ܘ 43.52092 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ 1186 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܡܥܲܪܬܐ (ܓܸܦܝܼܬܵܐ) ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܪܹܫ ܕܲܝܪܵܐ ܢܵܩܦܵܐܝܼܬ (ܚܲܕܪܹܫܵܐ): ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ37.0981944 ܓܲܪܒ̇ܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.5216111  ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ 1207 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܡܵܨܹܝܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܕܹܝܪܹܐ (ܕܲܝܪܹ̈ܐ): ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1963: ܘܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1985: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ (ܨܲܕܵܡ ܗܘܿܣܲܝܢ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1987 ݂ ܘܲܒܗܵܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܬܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܒܲܫܢܵܬ݂ 1995: ܘܲܢܛܵܪܬܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܕܲܡܪܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܨܲܝܪܵܢܵܐ ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ 37.09828  ܓܲܪܒ̇ܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.52092ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ 1186 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܗܿܘ ܚܲܕ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ (ܕܘܼܟܵܐ) ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܩܵܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ܐ (ܩܵܐ ܚܲܓܵܐ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܕܘܼܟܬܹܗ ܒܡܵܬܐ ܕܕܹܝܪܹܐ ܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܫܲܘܦܹܗ ݂

ܫܸܪܫܵܐ ܕܲܚܫܲܚܬܐ (ܕܹܝܪܹܐ): ܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܕܲܝܪܵܐ: ܕܘܼܟܬܐ ܕܗܵܘܝܼ ܘܚܵܝܝܼ ܓܵܘܵܗ̇ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ: (ܐܵܦ ܚܫܲܚܬܐ ܐܲܘ ܪܸܬܡܵܐ ܕ (ܕܲܝܪ) ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܸܚܬܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܬܘܼܪܟܵܝܵܐ) ݂

ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܕܹܝܪܹܐ: ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܡܩܘܼܕܸܫܬܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ: ܗ: ܕ: ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂: ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܐ ܕ (4) ܟܠܡ ܡܢ ܐܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܘܩܵܐ ܕܡܵܛܹܝܬ ܐܸܠܲܝܗܝ: ܘܵܠܹܐ ܕܪܵܚܫܸܬ ܒܲܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܪܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܘܡܵܬܚܵܐ ܥܲܠ ܝܲܪܟ݂ܘܼܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܡܲܚܬܵܢܵܐ (ܢܵܚܘܿܬ݂ܵܐ): ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ (3) ܟܠܡ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܣܵܥܬܵܐ ܕܣܘܿܠܵܒ݂ܹܐ ݂

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܒܐܲܩܠܵܐ ܐܲܘ ܥܲܠ ܕܲܪܵܓ݂ܬܐ: ܟܲܕ ܢܵܦܠܝܼ ܒܲܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܪܲܚܩܝܼܬܐ ܡܼܢ ܫܸܫܸܠܬܐ ܕܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܸܠܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܡܵܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܕܹܝܪܹܐ ݂ ܘܗܵܫܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܘܸܚܬܐ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܡܵܠܝܵܐ ܐܵܦ ܩܵܐ ܪ̈ܲܕܵܝܵܬ݂ܵܐ ݂

حقل مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. مقبرة، كتلة مشجّرة وأفق.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

 

ܐܲܝܟ݂ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܲܡܣܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ: ܬܐܘܿܡܵܐ: ܘܐܲܕܲܝ (ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܐܲܕܲܝ ܗܿܘ ܝܠܹܗ ܒܝܵܬܹܗ (ܒܓܵܢܹܗ) ܬܲܕܵܐܘܿܣ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܝܲܗܘܼܕܵܐ): ܘܡܵܐܪܝܼ ݂ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܚܲܕܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܬܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܹܝܬ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܕܟ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂: ܙܲܥܝܵܐ ܘܣܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܓܲܘܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܕܹܝܪܹܐ ܕܵܡܹܐ ܠܗܿܘ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܐܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܢ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܵܐ: ܗܿܘ ܕܲܦܪܸܣܠܹܗ ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܒܕܵܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬ݂ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ: ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܦܣܵܥܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܚܲܝܠܬܵܢܘܼܬܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂

ܘܡܵܐ ܕܐ݇ܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܕܟ݂ܵܪܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܕܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܐܵܢܝ݇ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܐܵܢܝ݇ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܘܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܐܵܢܝ݇ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܕܘܼܟܬܐ ܕܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܕܘܼܟܬܐ ܕܲܢܛܵܪܬܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܐ: ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܗ̇ ܐܲܒ݂ܵܗܵܝܬܐ ݂

ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܬܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ ܥܲܒܕܘܿܠ ܚܲܡܝܼܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܘܗܲܠ ܫܘܼܠܵܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1918: ܦܝܼܫܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ ܕܟܹܐ ܡܒܲܝܬܐ ܗ݇ܘܵܐ ܐܸܠܹܗ ܡܵܬܐ ܕܕܹܝܪܹܐ: ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒ݂ܵܐܢ ܘܲܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܒܹܗ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ: ܕܗܵܘܹܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܫܲܠܛܲܢܬܐ ܥܲܠ ܡܵܬܐ ܕܕܹܝܪܹܐ ݂ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܼܪܹܐ: ܕܓܲܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ: ܘܲܒܡܵܬܐ ܕܩܘܼܕܫܵܢܘܿܣ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܗܲܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1915 ݂ ܟܲܕ ܚܵܒ݂ܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܒܸܡܛܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܠܙܲܘܕܵܐ ܡܼܢ ܬܘܼܠܬܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ[1] ݂

ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕ (11) ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ: ܘܡܸܢܲܝܗܝ ܐܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܐܵܬܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܲܥܒ݂ܝܼܕ ܒܝܲܕ ܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ (ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܐܲܘ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܣܲܝܦܵܐ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1915: ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ: ܕܫܲܠܛܸܢܝܼ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܫܲܪ̈ܝܹܐ ܓܲܘ ܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܵܡܵܢܵܝܬܐ ݂ ܘܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܓܲܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܲܢܹܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ݂ ܘܲܦܠܵܫܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܲܡܫܘܼܡܸܗܠܗ݇ܘܿܢ ܠܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܵܝܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1961: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܡܪܝܼܡܵܢܬܐ ܪܲܒܬܐ ܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂

[1] ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܘ ܟܠܹܝܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܘܿܩܵܙ: 2016: ܦ ݂ 26 ݂

دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. الجرس.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. الأب عمانوئيل دنخا بطرس مع أطفال الرعية.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. شباك داخلي.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ:

ܠܦܘܼܬ ܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܡܥܲܪܬܐ (ܓܸܦܵܐ) ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܒܪܵܫ (ܒܹܝܬ ܒܓ݂ܵܫ ؟!) ܕܝܼܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ܘܐܲܪܒ݂ܹܝܠ ݂ ܘܐܵܦ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒ݂ܵܐܢ (ܬܲܝܡܵܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ) ݂ ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܘܡܲܫܟܢܹܗ: ܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ: ܕܲܒܕܲܥܬܝܼܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ݂ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܕܩܘܼܒܸܠܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܥܡܸܕܵܐ ܒܝܲܕ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܝܵܬܹܗ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒ݂ܹܝܠ ܒܗܿܝ ܕܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܫܵܒ݂ܹܩ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܘܕܵܥܹܪ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇ ܠܚܲܢܦܘܼܬܐ ݂ ܘܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܠܵܐ ܡܝܼܬ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܗܕܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܲܟܢܵܐ ܘܣܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܫܸܡܵܐ (ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ): ܝܼܠܹܗ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ/ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܡܦܲܫܘܼܩܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܛܥܝܼܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ؟݂

دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܘܼܢܵܝܬܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܕܠܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܠܲܡܛܲܝܡܘܼܢܹܐ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ:

ܡܵܨܹܝܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܕܹܝܪܹܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1963: ܘܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1985: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ (ܨܲܕܵܡ ܗܘܿܣܲܝܢ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1987 ݂ ܘܲܒܗܵܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܬܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܒܲܫܢܵܬ݂ 1995: ܘܲܢܛܵܪܬܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܕܲܡܪܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܨܲܝܪܵܢܵܐ ݂

ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܛܲܝܡܵܢܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܲܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܲܕ ܕܘܼܟܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܩܵܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ݂

صورة فوتوغرافية. قرية ديريه، في الأسفل من جهة اليمين دير مار عوديشو ومار قرداغ.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صورة فوتوغرافية. دير مار عوديشو ومار قرداغ المدمّر عام 1963.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بقايا قذيفة مدفعية استخدمت لتدمير دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديرية عام 1963.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܘܼܬܵܕ ܕܲܝܪܵܐ:

ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܿܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܓܲܘ ܕܹܝܪܹܐ: ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ: ܘܥܲܠ ܚܲܕ ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܩܲܝܣܹ̈ܐ ݂ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܘܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ: ܟܹܐ ܣܵܟܪܝܼ (ܕܵܒ݂ܪܝܼ) ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܓܘܼܕܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܡܵܛܝܵܐ ܠܲܚܕܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܲܝܵܐ: ܕܟܹܐ ܣܵܥܪܝܼܠܵܗ̇ ܘܫܵܬܝܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܬܠܵܬܐ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܢܘܼܩܫܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܐܲܘ ܦܸܨܠܵܐ ܡܛܲܟܣܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܘܲܩܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ: ܕܥܵܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܘܝܵܬܹܒ݂ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܣܥܸܬ ܒܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܥܝܼܩܬܐ ܕܡܵܬܚܵܐ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܒܸܕ ܡܵܛܹܝܬ ܠܐܵܘܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡܵܢܵܐ[1] ݂ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܐܵܘܵܢܵܐ: ܝܼܠܵܗ̇ (6) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܒـ (3): ܘܒܸܡܬܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܝܘܼܪܟ݂ܵܗ̇ ܠܲܚܕܵܐ ܟܵܘܹܐ ܡܫܘܼܚܬܵܗ̇ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠـ (6) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒܥܹܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܕܒܚܵܐ ݂

ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ: ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ݂ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ: ܕܫܵܘܹܐ ܒܲܡܫܘܼܚܬܹܗ ܠܐܵܘܵܢܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܟܦܝܼܦܵܐ (ܕܵܡܹܐ ܠܩܸܫܬܵܐ): ܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܣܸܩܠܹ̈ܐ ܘܢܸܩܫܹ̈ܐ ܕܕܵܡܝܼ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܘܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܒܵܒ݂ܠܵܝܵܐ ܒܨܘܼܪܬܹܗ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܲܡܕܝܼܢܵܝܬܐ: ܘܥܵܠܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܙܲܓܵܐ ܟܦܝܼܦܵܐ ݂ ܘܓܵܘܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܥܝܵܕܵܐ ܘܛܲܟ݂ܣܵܐ ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܥܹܕܵܬ݂ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܟܹܐ ܩܵܐܹܡ ܡܲܕܒܚܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܵܬܲܪ ܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܣܟܝܼܪܵܐ ܐܲܘ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܒܣܸܬܪܵܐ ݂

ܐܵܘܵܢܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܐܲܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܛܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܒܸܫ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐ݇ܓܵܪܹܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐ ݂ ܐܵܦ ܠܐܲܟ݂ܵܐ: ܪܨܝܼܢܘܼܬܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܣܘܼܟܵܡܵܐ (ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ): ܐܲܘ ܒܣܸܩܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܲܘ ܕܥܘܼܡܪܵܐ: ܒܸܢܛܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡܸܢܕܝܼ ܐܸܣܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܗܝܼܵܝܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܲܦܪܝܼܫܘܼܬܵܗ̇ ݂

ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܦܪܝܼܫܵܐ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ (ܕܲܦܣܝܼܣܵܐ ܝܠܹܗ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܓܵܘܹܗ ܩܠܝܼܪ̈ܝܼܩܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕ) ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܟܦܝܼܦܵܐ ܦܲܠܓܘܼ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܼ ܠܥܹܕܬܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܢܵܚܘܿܬ݂ܬܐ ܕܥܲܠܠܵܗ̇ ܢܦܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܙܥܵܙܹ̈ܐ ܘܓܸܦܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܩܸܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܲܡܥܲܪܹ̈ܐ ܒܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܡܣܲܦܝܵܢܘܼܬܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܝܬܐ: ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ݂ ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܢܦܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܥܲܪܬܐ ܐܲܘ ܩܸܠܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ 37.0981944  ܓܲܪܒ̇ܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.5216111  ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ 1207 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܕܒ݂ܝܼܪܬܐ ܐܲܘ ܣܟܝܼܪܬܐ ܐܵܗܵܐ ܩܸܠܵܝܬܐ (ܓܸܦܝܼܬܐ) ܒܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܦܲܪܙܠܵܐ ݂ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܩܸܠܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܚܲܕ ܕܘܼܟܬܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܩܵܐ ܗܸܪܓܵܐ ܘܲܨܠܘܿܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܪܵܒܵܐ ܡܨܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܨܲܠܘܼܝܹܐ ܩܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܲܣܢܹܓ݂ܪܵܐ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܛܵܠܒܝܼ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܹܗ ܠܲܡܬܲܡܘܼܡܹܐ ܘܡܲܓܡܘܼܪܹܐ ܟܠܲܝܗܝ ܒܥܵܬܹ̈ܐ (ܒܵܥܘܼܝܵܬܹ̈ܐ) ݂ ܘܕܲܝܪܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ: ܝܼܠܹܗ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܬܵܐ (ܥܲܒ݂ܕܘܼܬܐ) ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܕܐܵܙܝܼ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܐܵܣܝܘܼܬܐ (ܕܸܪܡܵܢܵܐ) ܠܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܕܥܲܩܪܘܼܬܐ (ܠܵܐ ܗܘܵܝܬܐ ܕܝܲܠ݇ܕܹ̈ܐ) ܘܡܲܕܥܲܪܬܐ ܕܫܲܡܝܼܢܘܼܬܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܡܲܗܘܲܝܬܐ ܕܢܸܩܒ݂ܵܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ݂ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܬܐ ܒܵܥܘܼܬܲܝܗܝ: ܟܹܐ ܩܵܛܥܝܼ (ܦܵܪܡܝܼ) ܚܕܵܐ ܩܲܘܨܬ݂ܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܡܼܢ ܟܲܘܣܲܝܗܝ ܘܡܲܬܒ݂ܝܼܠܵܗ̇ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܸܡܙܵܐ ܕܩܘܼܒܵܠܛܲܝܒܘܼܬܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܐ ݂ ܘܐܵܦ ܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ܘܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܸܠܵܝܬܐ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼ ܓܵܘܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ ܐܵܕܫܹ̈ܐ ܕܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܩܘܼܒܵܠܛܲܝܒܘܼܬܲܝܗܝ ݂

[1] ܚܙܝ: ܢܵܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܚܲܡܲܕ ܐܲܡܝܼܢ: ܚܸܙܘܵܐ ܕܥܹܕܵܬ݂ܵܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܩ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ: ܒܹܝܬ ܨܲܘܒܵܐ ܕܣܵܐܢ ܟܵܢܬܵܢ: ܐܝܼܵܪ 2001: ܦ ، 242 ـ 244 ݂

دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. مشهد غربي من الساحة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. مدخل جنوبي.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. جرن المعمودية.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. كنيسة مار عوديشو.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه.مذبح كنيسة مار عوديشو.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. كنيسة مار قرداغ .
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه. كنيسة مار قرداغ وستارة قدس الأقداس.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأب عمانوئيل دنخا بطرس بالقرب من مدخل مغارة مار عوديشو.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مغارة مار عوديشو. تبرعات الرعية.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مغارة مار عوديشو. خصلة شعر تم التبرع بها كعربون شكر بعد تحقق أمنية ولادة طفلة.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
نبع مياه بالقرب من دير مار عوديشو ومار قرداغ في ديريه.
أيلول 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe