ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ  83 ݂ 18 32 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 52 ݂ 24 07 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(320) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ 6000 ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܠܲܫܒ݂ܵܩܵܐ ܡܵܬܲܝܗܝ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕ(6 ـ 7) ܒܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ܟܲܕ ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܡܼܢ (ܕܵܥܹܫ) ݂ ܡܘܼܓܪܸܫܠܹܗ ܦܠܵܫܵܐ ܠܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܒܝܘܿܡ 20 ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ 2016 ܕܲܚܬܸܡܠܹܗ ܒܲܬܠܵܚܵܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ ݂ ܒܐܵܗܵܐ ܨܹܝܕ: ܢܛܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܬܡܝܼܗܘܼܬܐ: ܟܲܕ ܚܵܙܹܝܚ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܡܼܢ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ݂ܘܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܝܼܡܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܝܼܠܵܗ̇ ܗܿܝ ܥܹܕܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܝܬ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1944: ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܘܲܡܚܘܼܕܸܬ݂ܐ: ܘܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܘܝܲܩܝܼܪܵܐ ݂

كنيسة مار قرياقوس للكلدان في باطنايا. حزيران 2017  ©  باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ  83 ݂ 18 32 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 52 ݂ 24 07 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(320) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(25) ܟܠܡ ܡܼܢ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(5) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕ(ܬܸܠ ܟܹܐܦܹ̈ܐ): ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(9) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ (ܬܸܠܠܣܩܘܿܦ) ݂

باطنايا المدمرة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
طريق الوصول إلى كنيسة مار قرياقوس في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ:

ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18): ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1767: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ (200) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܘܟܠܲܝܗܝ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(19): ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1852: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܢܝܹ̈ܐ (60) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ݂ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܬܹܐ ܠܬܘܼܡܵܗܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕ(ܒܵܒܵܐ ܕܡܵܪܬܸܢ): ܕܲܡܛܹܐ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܗ ܠـ (900) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1867 ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1891: ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܝܲܠܝܼܦ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ (ܦܝܼܬܵܐܠ ܟܝܼܢܝܹܗ) ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܡܵܛܹܐ ܠ(1000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961: ܒܥܸܕܵܢ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕ(ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ): ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـ (3110) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ): ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ: ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕ(6000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܒ݂ܝܼܫܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܖ̈ܘܼܦܝܹܐ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕ(ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ) ܒܝܘܿܡ (6) ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2016 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܡܵܬܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܠܗܵܕܲܟ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܥܝܼܖܹ̈ܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܠܗܵܫܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018: ܕܥܸܪܘܼܢ ܒܲܠܚܘܿܕ 15 %  ܡܸܢܲܝܗܝ ݂

 

أطفال باطنايا برفقة الأب نجيب ميشيل
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان
اجتماع سكان باطنايا ضمن كنيسة مار قرياقوس للقاء وفد باكس كريسيتي
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان

ܫܘܼܡܵܗܵܐ:

ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܲܪܪܵܐ ܐܲܘ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ ݂ ܐܵܡܹܪ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܣܸܦܬܵܢܵܝܵܐ ܕܡܵܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ: “ܐܲܪܥܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܦܵܕܝܵܬ̈ܐ”: ܐܸܠܵܐ ܝܲܠܝܼܦ ܐܵܬܘܿܖܵܝܵܬܐ (ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ) ܡܲܚܫܸܚ ܠܫܸܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܵܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ “ܡܵܬܐ ܕܡܵܕܵܝܹ̈ܐ”: ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܐܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܒܥܸܕܵܢܵܗ̇ ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܕܵܣܢܵܝܹ̈ܐ (ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ) ݂[1]

__________

[1] ܐܝܼܬ ܖܸ̈ܥܝܵܢܵܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܡܹܪ ܣܵܝܘܿܡܵܐ (ܢܘܼܚ ܫܸܡܥܘܿܢ ܦܘܿܠܝܼܙܵܐ) ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ (ܒܵܛܢܵܝܵܐ: ܒܲܝܬܐ ܕܲܛܢܵܢܵܐ ݂ ݂ ݂ : باطنايا بيت الغيرة والتفاني، سان دييكو/ كاليفورنيا، 2010): ܦ 21:

1 ـ ܒܹܝܬ ܛܝܼܢܵܐ  2 ـ ܒܹܝܬ ܨܸܡܨܵܐ (ܡܲܪܥܵܐ ܡܵܚܹܐ ܠܥܲܝܢܵܐ)  3 ـ ܒܹܝܬ ܛܢܵܢܵܐ ݂ ܘܗܿܘ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܠܹܗ ܠܗܲܘܢܵܐ: ܠܦܘܼܬ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܣܵܝܘܿܡܵܐ ܢܘܼܚ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

شباك مدمر ضمن كنيسة الطاهرة مواجه كنيسة مار قرياقوس في باطنايا.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܒܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܘܐܵܡܪܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ ܠܕܲܝܪܵܝܵܐ (ܪܲܒܵܢܵܐ) ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ: ܕܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܵܗܹܒ݂ ܬܪܲܝܵܢܵܐ (628 ـ 645): ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܚܕܵܐ ܩܸܠܵܝܬܐ ܬܵܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܫܲܘܦܵܗ̇ ܓܲܘ ܚܲܕ ܕܝܼܪܵܐ ܬܪܝܼܟܵܐ (ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ) ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ: ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ: ܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕܚܲܕ ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܒ݂ܝܼܫܬܐ ܘܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܫܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܦܵܝܫܵܐ ܣܥܝܼܪܬܐ ݂

ܥܒܲܪ ܕܵܖܹ̈ܐ: ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܪܵܒܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ: ܗܲܕܟ݂ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1235: ܡܬܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܘܲܟܬܸܒ݂ ܠܹܗ (ܒܲܪ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ): ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܘܒܵܨܘܿܝܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܥܲܠ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܘܡܵܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܨܦܸܚܠܹܗ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ) ܘܲܓܢܸܒ݂ܠܹܗ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ ܠܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܵܛܢܵܝܹܐ ݂ ܘܝܵܕܥܲܚ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܫܵܪܥܘܼܛܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܠܲܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܫܸܢܹ̈ܐ 1737: 1738: 1773: ܘܚܲܪܬܐ 1828 ݂

ܘܲܒܪܹܫ ܟܠܹܗ ܗܵܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ: ܣܒܸܠܠܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18) ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ (ܫܪܝܼܬܐ): ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܡܚܘܼܝܲܕܬܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ ݂

ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ (6000) ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ ܡܘܼܥܖ̈ܩܹܐ ܘܕܠܵܐ ܢܘܼܛܵܪܵܐ ܓܲܝܣܵܝܵܐ: ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ): ܠܲܬܪܵܟܵܐ ܘܲܫܒ݂ܵܩܵܐ ܠܒܵܬܲܝܗܝ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕ(6) ܠܥܲܕ (7) ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂ ܘܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܒܸܠ ܒܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܡܘܼܓܪܸܫܠܹܗ ܦܠܵܫܵܐ ܒܹܝܬ ܡܝܼܠܝܼܫܝܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ ܘܒܹܝܬ (ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ) ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ ܠܗܲܠ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܒ݂ܝܼܫܬܐ ܡܵܬܐ ܒܝܘܿܡ 20 ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ 2016 ݂ ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܡܵܬܐ ܘܲܬܠܵܚܬܐ ܕ(95) ܓܲܘ ܡܵܐܐ ܡܼܢ ܒܵܬܹ̈ܐ: ܐܲܝܢܝܼ ܕܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܥܘܼܡܪܲܝܗܝ ܚܲܕܟܡܵܐ ܕܵܖܹ̈ܐ ݂ ܒܐܵܗܵܐ ܨܹܝܕ: ܢܛܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܬܡܝܼܗܘܼܬܐ: ܟܲܕ ܚܵܙܹܝܚ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܡܼܢ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ݂

منزل تم قصفه في باطنايا. قامت داعش سابقاً بتشويه وجه العذراء والطفل يسوع
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ:

ܠܦܘܼܬ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܘܐܲܒܘܵܬܐ: ܣܗܸܕܠܹܗ (ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ) ܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܫܲܒ݂ܪܘܼܬܹܗ ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܣܵܣܵܢܵܝܵܐ (ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ): ܒܥܸܠܬܐ ܕܠܵܐ ܫܒ݂ܵܩܬܹܗ ܘܲܢܟܵܪܬܹܗ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܠܲܦܬܐ ܐܸܠܹܗ ܒܝܲܕ ܝܵܠܘܿܕܬܹܗ (ܝܸܡܹܗ) ܡܗܘܼܝܡܲܢܬܐ (ܓ̰ܘܼܠܝܼܬܐ) ݂

ܦܵܐܹܫ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܩܲܕܝܼܫܵܐ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(15) ܒܬܲܡܘܿܙ ܡܼܢ ܟܠ ܝܲܪܚܵܐ: ܒܟܠܵܗ̇ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ݂ ܘܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܵܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ: ܡܼܢ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܛܥܝܼܢܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܒ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂

قبل قصف باطنايا، قامت داعش بتشويه وجه العذراء والطفل يسوع
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ:

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܝܼܡܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܝܼܠܵܗ̇ ܗܿܝ ܥܹܕܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܣܛܲܪ ܡܼܢ ܩܸܠܵܝܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܝܬ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1944: ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܘܲܡܚܘܼܕܸܬ݂ܐ: ܘܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܘܝܲܩܝܼܪܵܐ ݂ ܥܒܸܕܠܹܗ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܝܲܠܝܼܦ ܐܵܬܘܿܖܵܝܵܬܐ (ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ): ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ  ݂ “ܡܘܼܕܥܸܪܹܗ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܠܬܲܪܥܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܩܵܐ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ: ܘܚܵܒܹܫ ܥܲܠ ܐܸܣ̈ܟ̇ܦܵܬ̈ܐ ܕܖ̈ܝܼܓܹܐ: ܘܗܿܘ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܘܡܲܨܝܵܐ ܕܕܵܥܹܪ ܠܚܘܼܕܵܬܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1744 (ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ) ݂ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܐܸܣܟܘܼܦܬܐ ܕܗܵܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܚܲܕ ܟܹܐܦܵܐ ܟܒܲܪ ܕܵܥܹܪ ܠܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܡܘܼܒܝܸܢܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܵܬ݂ܘܵܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܪܹܫ ܐܲܪܥܵܐ” ݂ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ: ܟܒܲܪ ܚܵܒܹܫ ܩܲܒ݂ܖܵܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܚܪܹܬܐ ܒܫܸܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܡܒܘܼܪܲܟ݂ܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1866 : ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ (12) ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕ(ܒܲܛܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ: ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܟ݂ܝܼܬܐ) ݂

ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܲܟܒܲܪ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܲܝܪܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇  ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܐܹܝܠܝܼܵܐ ܢܨܝܼܒ݂ܝܼܢܵܝܵܐ: ܣܝܼܩܘܿܡܵܗ̇ 1744: ܗܵܫܵܐ ܢܛܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܕܦܵܛܪܝܵܪܟܘܼܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

كنيسة مار قرياقوس للكلدان في باطنايا
© DR

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ:

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܘܪܵܡܵܐ ܘܲܗܕܝܼܪܵܐ: ܘܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܚܕܵܪ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܢܵܦܠܵܐ ܠܚܲܕ ܓܹܒܵܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܕܟ݂ܝܼܬܐ ܠܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܥܲܠ ܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܬܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܬܲܠܬܵܐ ܘܚܲܡܫܵܐ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܣܢܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܒܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܚܠܝܼܡܹ̈ܐ ܡܬܘܼܖ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܪܹܫܲܝܗܝ ܐܝܼܬ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܐܲܘ ܩܘܼܒܵܒܹ̈ܐ ܡܒܲܩܠܹ̈ܐ (ܚܲܖ̈ܘܼܦܹܐ) ݂

ܘܐܝܼܬ ܒܪܹܫ ܗܲܝܟܠܵܐ ܘܡܲܥܒ̇ܖܹ̈ܐ: ܩܘܼܒܵܒܹ̈ܐ ܡܸܢܕܘܼܖ̈ܬܵܝܹܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܩܪܵܫܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܐ ܓܵܢܹܐ ܡܼܢ ܦܲܠܓܵܐ ܠܥܸܠ: ܘܝܲܬܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܵܘܵܬ̈ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ: ܘܝܵܪܡܝܼ ܒܪܹܫ ܕܘܼܟܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ݂ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܪܵܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ: ܘܲܕܝܼܠܹܗ ܦܬܝܼܚܵܐ ܘܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܬܚܘܿܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܩܸܛܪܵܐ ܡܬܲܠܬܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܐܲܘ ܕܲܖ̈ܓܹܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܡܲܦܠܚܝܼ ܚܕܵܐ ܛܲܒ݂ܠܝܼܬܐ ܠܝܼܬܘܿܪܓ̰ܵܝܬܐ ܬܚܘܿܬ ܩܸܛܪܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܩܕܵܡ ܟܸܢܫܵܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܚܲܕ ܒܘܼܪܓ̰ܵܐ ܡܼܢ ܓܹܨܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܕ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܕܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܓܹܒܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܠܵܐ ܕܒܼܝܼܫܵܐ ܐܸܒܹܗ ݂

كنيسة مار قرياقوس للكلدان في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبة كنيسة مار قرياقوس للكلدان في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الباحة الداخلية لكنيسة مار قرياقوس في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الصحن المركزي والمذبح ضمن كنيسة مار قرياقوس في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الباب الملكي ضمن كنيسة مار قرياقوس في باطنايا.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܥܹܕܬܐ ܣܗܝܼܕܬܐ

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܒ݂ܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܥܲܠ ܥܹܕܬܐ: ܘܒܵܬܲܪ ܟܬܵܒ݂ܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܦܸܬܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܕܲܣܢܵܝܬܐ ܘܲܓܙܵܡܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܓܲܘ ܕܵܪܬܵܗ̇ ܕܗܵܠܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܢܝܼܣܵܢ ܘܲܚܙܝܼܪܵܢ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܘܗܵܠܹܝܢ ܦܸܬܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܐܲܠܡܵܢܵܝܵܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܐܘܿܖ̈ܘܿܦܵܝܹܐ ܥܲܡ (ܕܵܥܹܫ) ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܡܲܪܝܲܡ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ: ܟܲܕ ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ (ܕܵܥܹܫܵܝܹ̈ܐ) ܒܲܫܡܵܛܵܐ ܘܡܲܚܪܘܿܒ݂ܐ ܟܠܡܵܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ݂

المذبح الرئيسي لكنيسة مار قرياقوس المدمر من قبل داعش في باطنايا
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الدمار الذي خلفه داعش ضمن كنيسة مار قرياقوس في باطنايا
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
شتائم و تهديدات إسلاميين على جدران الباحة الداخلية لكنيسة مار قرياقوس في باطنايا.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مبادئ وطرق الرمي بالرصاص مكتوبة من قبل داعش على جدران الباحة الداخلية لكنيسة مار قرياقوس في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تهديدات إسلامية على أحد أعمدة الباحة الداخلية لكنيسة مار قرياقوس في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة الطاهرة المدمرة كاملاً مقابل كنيسة مار قرياقوس في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جرن المعمودية المدمر لكنيسة الطاهرة الواقعة مقابل كنيسة مار قرياقوس في باطنايا
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܐܲܚܘܼܬܐ ܓܲܘ ܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ:

ܒܲܫܒ݂ܵܛ 2008: ܐ݇ܙܸܠ ܠܵܗ̇ ܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܕ(ܒܵܟܹܣ ܟܪܝܼܣܝܼ) ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕܡܘܿܢܣܸܢܝܘܿܪ (ܡܵܐܪܟ ܣܬܝܼܢܓ̰ܲܪ) ܠܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܘܲܥܒܸܕ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܠܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܘܲܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܠܣܵܗ̈ܕܘܵܬܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܘܼܚܖܸ̈ܡܹܐ ܡܼܢ ܡܲܝܵܐ ܘܟܲܗܪܵܒ݂ܵܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܘܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܓܲܙܡܹ̈ܐ ܒܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܸܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ): ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܩܸܢܛܵܝܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ݂

ܒܝܘܿܡ (14) ܒܢܝܼܣܵܢ 2017: ܒܵܬܲܪ ܚܲܡܫܵܐ ܝܲܖ̈ܚܹܐ ܡܼܢ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܡܵܬܐ: ܩܝܼܡܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕ(ܠܝܼܝܘܿܢ) ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܕܡܘܿܢܣܸܢܝܘܿܪ (ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ ܓ̰ܘܿܒܝܼܠܝܵܪܕ) ܥܲܡ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ(ܣܵܢܸܬ ܐܝܼܪܝܼܢܝܼ): ܒܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܓܲܘ ܒܵܛܢܵܝܹܐ ݂ ܚܸܙܘܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܥܲܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܕܸܡ̈ܘܵܬܐ ܝܗ݇ܘܵܘ (ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܠܵܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ): ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܡܼܢ ܡܗܘܼܡܢܵܗ̇ ܘܡܵܖ̈ܵܘܵܬܗ̇: ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܐ ܡܬܲܚܲܪܬܐ ܡܼܢ ܠܸܠܝܵܐ ܒܗܿܘ ܡܲܕܒܚܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܡܲܙܕܸܥܵܢܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ݂

ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܪܝܼܩܬܐ ܘܲܡܚܘܼܕܸܬ݂ܬܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ: ܘܕܵܪܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܐܸܒܲܝܗܝ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܬܵܡܵܐ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܒ (16) ܒܢܝܼܣܵܢ 2017  ݂

قبل ست سنوات من داعش ، ذهب وفد من باكس كريستي بقيادة مارك ستينجر ، أسقف تروي ، إلى كنيسة مار قرياقوس واستمع إلى شهادات القرويين الذين هددهم تنظيم القاعدة
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان
في 14 نيسان 2017 ، بعد خمسة أشهر من تحرير باطنايا ، زيارة أخوية لكنيسة مار قرياقوس لوفد من أبرشية ليون ، بقيادة إيمانويل جوبيليار (الأسقف المساعد) ومؤسسة سانت إيرينيه
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe