ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ (ܬܸܣܩܘܿܦܐ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 8 ݂ 54 35 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 1 ݂ 17 06 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(340) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ: ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂

ܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܸܣܩܘܿܦ ܘܲܦܢܝܼܬܵܗ̇ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܕܵܖܹ̈ܐ: ܘܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܥܹܕܬܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܟܲܕ ܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܚܲܕ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܵܥܹܪ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1499 ݂ ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܗ̇ (ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1943: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1955: ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܡܵܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ݂ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܵܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܚܲܕ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܐܲܘ ܣܸܩܠܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܲܕܟ݂ܵܪܵܐ ݂

ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒ݂ܬܐ (14) ܒܢܝܼܣܵܢ 2017: ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܡܘܿܢܣܸܢܝܘܿܪ (ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ ܓ̰ܘܼܒܝܼܠܝܵܪܕ): ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܓܲܘ (ܠܝܼܝܘܿܢ) ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܲܨܠܵܒ݂ܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܓܲܘ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ ܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕ(ܠܝܼܝܘܿܢ): ܡܘܼܓܡܸܪܹܗ ܠܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܕܲܨܠܵܒ݂ܬܐ ܥܲܡ ܩܵܫܵܐ ܣܵܠܵܐܪ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܘܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ (ܒܵܩܘܿܦܵܐ): ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܡܵܐ̈ܐܵܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ݂

كنيسة مار كوركيس للكلدان في تللسقف. نيسان 2017  © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 8 ݂ 54 35 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 1 ݂ 17 06 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(340) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ (ܬܸܣܟܘܿܦܵܐ ܒܲܣܘܵܕܵܝܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ): ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(32) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(14) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕ(ܬܸܠܟܹܐܦܹ̈ܐ): ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(7) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(2) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ ݂

قرية تللسقف الكلدانية
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تللسقف فجراً
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ: ܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܐ

ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ: ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ: ܕܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܐܹܗ (ܬܸܠܵܐ ܩܝܼܡܵܐ: ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܬܘܼܟ݂ܠܵܢܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܙܪܘܼܥܬܵܢܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܬܲܪܒܝܼܬܐ ܕܚܲܝܘܵܬ݂̈ܐ ݂ ܒܕܲܥܒܲܪ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ: ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܲܨܢܝܼܥܵܬ̈ܐ ܕܦܲܚܵܪܘܼܬܐ (ܛܝܼܢܵܐ): ܘܲܙܩܵܪܵܐ ݂[1]

__________

[1] ܐܵܦ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕ(ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܘܵܕ ܘ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܣܲܪܓܝܼܣ) ܡܐܲܘܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܦܘܼܫܵܩ ܫܸܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܐܲܘ ܩܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܓܹܒܵܗ̇ ܕܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܙܵܝܬܹܗ ܡܼܢ ܪܸܚܩܵܐ: ܚܙܝܼ ܠܲܟܬܵܒܲܝܗܝ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܒܫܸܡ: أصول أسماء مدن وقرى عراقية، دار الوراق 2009، ص 55، المعلومة مقتبسة من عيسى اسكندر المعلوف من: المشرق 55 (1961). (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

قرية وشوارع تللسقف عن بعد
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ:

ܬܸܣܩܘܿܦܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ (ܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܐܵܦ ܝܼܕܝܼܬܐ ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܐܲܘ ܥܹܕܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ): ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܡܚܘܼܝܲܕܬܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18) ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1852݊: ܡܢܹܐ ܠܹܗ (ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܦܹܝܪܣܝܼ ܒܵܕܟ̰ܲܪ) 110 ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ1891: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠ (1500) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܠܦܘܼܬ݂ ܝܲܠܝܼܦ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ (ܦܝܼܬܵܐܠ ܟܝܼܢܝܹܗ) ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1965: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ (3500) ܠ (5705) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܛܵܝܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠ (11000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂

ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܒܥܸܕܵܢ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܥܲܠ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂ ܕܥܸܪܘܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܵܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܪܵܩܬܐ ܕܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܡܘܹܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2016: ܟܲܕ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬ݂̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܲܝܢܘܼܬܐ ܘܫܸܠܝܘܼܬܐ ܠܗܵܠܵܐ ܡܸܬܩܲܘܝܵܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ݂

قرويين في تللسقف
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
طريق الصليب في حارات تللسقف
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܒܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܘܐܵܡܪܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܠܕܲܝܪܵܝܵܐ (ܪܲܒܵܢܵܐ) ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ: ܕܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܵܗܹܒ݂ ܬܪܲܝܵܢܵܐ (628 ـ 645): ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܚܕܵܐ ܩܸܠܵܝܬܐ ܬܵܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܫܲܘܦܵܗ̇ ܓܲܘ ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܬܪܝܼܟܵܐ (ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ) ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ: ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ: ܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕܚܲܕ ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ ݂ ܡܵܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܒ݂ܝܼܫܬܐ ܘܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܫܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܣܥܝܼܪܬܐ ܘܲܚܙܝܼܬܐ ݂

ܥܒܲܪ ܕܵܖܹ̈ܐ: ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܪܵܒܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ: ܗܲܕܟ݂ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1235: ܡܬܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܘܲܟܬܸܒ݂ ܠܹܗ (ܒܲܪ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ): ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܘܒܵܨܘܿܝܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܥܲܠ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ (ܬܲܬܵܖ̈ܵܝܹܐ) ܘܡܵܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ݂ ܓܢܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1436: ܘܲܢܚܸܪܘܼܢ ܠܲܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖ̈ܗ̇: ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܵܬܐ ܘܥܲܠ̈ܠܵܬܐ ݂ ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܠܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1508: ܥܲܡ ܦܵܩܘܿܕܲܝܗܝ (ܒܵܪܝܵܟ): ܕܲܨܦܸܚܠܹܗ ܐܵܦ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܬܸܠܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ݂

ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܨܦܸܚܠܹܗ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ) ܘܲܓܢܸܒ݂ܠܹܗ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ ܠܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܵܛܢܵܝܹܐ ݂ ܘܝܵܕܥܲܚ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܫܵܪܥܘܼܛܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܠܲܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܫܸܢܹ̈ܐ 1737: 1738: 1773: ܘܚܲܪܬܐ 1828 ݂

جميع سكان تللسقف هم من الكلدان
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
أحد سكان تللسقف وهي تضع ميداليات يسوع المسيح ومريم العذراء
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܬܸܣܩܘܿܦܐ: 2014 ـ 2017

ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܥܸܕܵܢ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܥܲܠ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂ ܚܲܪܬܐ ܛܪܸܕܠܗ݇ܘܿܢ (ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ) ܠܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܬܸܣܩܘܿܦܐ ܒܝܘܿܡ (17) ܒܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2015 ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܬܸܫܥܵܐ ܝܲܖ̈ܚܹܐ: ܒܝܘܿܡ (3) ܒܐܝܼܵܪ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2016: ܫܘܼܠܛܸܢܵܗ̇ (ܕܵܥܹܫ) ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܥܲܠ ܬܸܣܩܘܿܦܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܥܸܪܬܐ ܒܝܵܬ ܠܸܠܝܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܥܪܵܩܵܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2016: ܕܥܸܪܘܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܠܒܵܬܲܝܗܝ ܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣ̈ܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ݂

ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܒܝܘܿܡ (24) ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܠܡܵܬܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ: ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܹܝܬ (ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ) ܘܓܲܝܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܘܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܒܸܖ̈ܝܹܐ ܒܘܼܕ ܦܘܼܢܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܝܘܼܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܬܸܣܩܘܿܦܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ” ܩܸܛܡܵܢܵܝܬܐ”: ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܡܫܘܼܠܛܲܢܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܩܵܐܹܡ: ܘܗܿܝ ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܕܲܡܫܲܪܸܪ ܘܦܵܪܹܣ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܥܲܠܠܵܗ̇ ݂

قوات الحماية في شوارع تللسقف
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قوات الحماية على طريق الصليب في تللسقف
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܘܲܦܢܝܼܬܵܗ̇: ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܖܹ̈ܐ ܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܫܓ݂ܝܼܫܘܼܬ݂ ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ:” ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1607: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (30) ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܢܸܣܛܘܿܖ̈ܢܵܝܹܐ ܘ(35) ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ (ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ) ܥܵܒ݂ܘܿܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1957: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܥܸܣܪܵܐ ܕܲܝܖܹ̈ܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܲܡܛܘܼܐܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ ܕܲܘܪܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ: ܒܹܝܬ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܡܲܥܒ݂ܘܿܪܹܐ ܒܘܼܛܠܵܢܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܥܲܡ ܝܼܩܖ̈ܵܬܲܝܗܝ: ܘܲܡܫܲܘܬܘܿܦܹܐ ܒܬܸܫ̈ܡܫܵܬܐ ܢܘܼܓ݂ܗܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܫܩܵܠܵܐ ܡܵܠܘܿܟ݂ܘܼܬܐ ܡܼܢ ܕܲܝܖ̈ܵܝܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܦ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܒܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܸܩܕܵܐ ܘܙܸܡܪܵܐ ݂ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܸܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܒܵܨܘܿܝܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܲܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܢܨܝܼܚܹ̈ܐ ܘܝܼܖ̈ܝܼܬܹܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ” ݂

ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܵܬܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܬܸܣܩܘܿܦܐ: ܫܒ݂ܘܿܩ ܕܲܡܨܲܘܬܲܚ ܥܲܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕ(ܐܲܒ݂ܢܝܼܡܵܪܲܢ): ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܬܸܣܩܘܿܦܐ ݂ ܘܡܵܪܝ ܣܲܗܕܘܿܢܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ: ܘܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܬܲܝܡܢܐ: ܘܕܲܝܪܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ݂

ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ: ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܠܸܦܵܐ ܡܲܥܒܪܵܗ̇ ܣܸܡܵܠܵܝܵܐ: ܒܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܒܝܼܫܬܐ (ܛܦܝܼܬܐ) ܒܒܸܢܝܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ (ܥܲܬܝܼܩܵܐ) ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܪܹܫܵܝܬܐ ܕܡܵܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܗܵܢ ܫܪܵܪܵܐ ܚܲܕ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܵܥܹܪ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1499 ݂ ܩܝܼܡܠܹܗ (ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ) ܒܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1934: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1955: ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܡܵܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܹܗ ܡܸܢܵܗ̇: ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ݂

طريق الصليب في تللسقف، بحضور الأب سالار كاهن القرية والمطران ايمانويل جوبيليارد من ليون
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
طريق الصليب في تللسقف، بحضور الأب سالار كاهن القرية والمطران ايمانويل جوبيليارد من ليون
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
طريق الصليب في تللسقف، بحضور الأب سالار كاهن القرية والمطران ايمانويل جوبيليارد من ليون
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
طريق الصليب في تللسقف، بحضور الأب سالار كاهن القرية والمطران ايمانويل جوبيليارد من ليون
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ:

ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܵܐ: ܡܵܖ̈ܲܝ ܬܠܵܬܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܲܕ ܬܘܼܩܵܢܵܐ (ܣܘܼܟܵܡܵܐ) ܡܥܲܝܢܵܐ: ܐܲܘ ܚܲܕ ܣܸܩܠܵܐ ܡܥܲܝܢܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ݂ ܩܘܼܒܬܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ܒܲܡܢܵܬܹܗ ܩܘܿܢܛܪܘܿܢܵܝܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܐܲܪܒܥܵܐ ܙܲܘܓܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܘܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܡܸܬܩܲܛܥܵܢܹ̈ܐ ݂ ܩܸܛܪܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܬܪܹܝܢ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܦܵܪܫܝܼ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ: ܘܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܣܟܝܼܪܵܐ ܐܲܘ ܚܠܝܼܩܵܐ ܒܚܲܕ ܣܸܬܪܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ ܡܣܲܩܠܵܐ ܒܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܝܵܪܹܡ ܡܲܕܒܚܵܐ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܕܲܖ̈ܓ݂ܵܬܐ: ܐܝܼܬ ܒܪܹܫܹܗ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܲܢܕܘܼܪܵܝܬܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܐܲܪܒܲܥ ܟܵܘܵܬܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܡܵܬܹܚ ܠܟܠܹܗ ܦܸܬܘܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠܓܹܒ ܚܘܼܬܵܡܹܗ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܓܲܘ ܬܸܣܩܘܿܦܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂

كنيسة مار كوركيس للكلدان في تللسقف
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبة كنيسة مار كوركيس للكلدان في تللسقف
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن كنيسة مار كوركيس للكلدان في تللسقف
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الدمار الذي ألحقه داعش ضمن كنيسة مار كوركيس للكلدان في تللسقف.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܸܬܐܲܘܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ:

ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒ݂ܬܐ (14) ܒܢܝܼܣܵܢ ܕ2017: ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܡܘܼܢܣܸܢܝܘܿܪ (ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ ܓ̰ܘܼܒܝܼܠܝܵܪܕ): ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܕܓܲܘ (ܠܝܼܝܘܿܢ): ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܨܠܒ݂ܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܓܲܘ ܬܸܣܩܘܿܦܐ ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕ(ܠܝܼܝܘܿܢ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܘܼܓܡܸܪܹܗ ܠܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ (ܨܠܵܒ݂ܬܐ ܕܡܵܪܲܢ) ܥܲܡ ܩܵܫܵܐ ܣܵܠܵܐܪ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܬܸܣܩܘܿܦܐ ܘܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܡܵܐ̈ܐܵܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ݂ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ: ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܘܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ ܘܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܠܬܲܚܬ ܕܬܸܠܵܐ: ܘܲܚܬܸܡܠܹܗ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ݂

ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܹܗ ܡܘܼܢܣܸܢܝܘܿܪ (ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ ܓ̰ܘܼܒܝܼܠܝܵܪܕ) ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇: ” ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ ܓܲܘ ܟܠ ܦܵܬܐ: ܘܓܲܘ ܟܠ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ݂ ܒܗܵܕܹܐ ܩܪܝܼܬܐ ܣܗܝܼܕܬܐ: ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܪܸܓ݂ܫܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܸܚܝܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܒܝܵܬܹܗ ܟܹܐ ܛܵܥܹܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ݂ ܒܸܪܓ݂ܵܫܵܐ ܝܘܸܢ ܒܲܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܘܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܐ ܒܐܲܝܟܲܢܘܵܬܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܐܸܒܲܝܗܝ ݂ ܒܵܥܹܝܢ ܕܡܲܚܙܹܝܢܘܼܢ ܠܐܲܣܘܼܖܹ̈ܐ ܕܐܵܣܪܝܼܠܲܢ ܐܸܒܲܝܗܝ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܐܵܡܘܼܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܠܝܼܝܘܿܢ) ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܡܸܫܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܲܡܩܘܼܕܸܫܠܹܗ ܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕ(ܠܝܼܝܘܿܢ) ܟܲܪܕܝܼܢܵܠܵܐ (ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܵܢ): ܒܥܸܕܵܢ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܡܲܘܠܵܕܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܹܗ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕ(ܠܝܼܝܘܿܢ): ܡܙܸܓ݂ܠܹܗ ܒܕܸܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܓܲܘ ܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܠܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܘܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܘܼܬܐ” ݂

ܪܵܒܵܐ ܟܢܘܼܫܵܬܵܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܹ̈ܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܘܡܸܬܐܲܘܝܵܢܘܼܬܐ: ܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼ ܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܘܬܲܖ̈ܡܝܵܬܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܝܹ̈ܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ ܘܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂

ضمن كنيسة مار كوركيس للكلدان في تللسقف، آخر محطات طريق الصليب.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
ضمن كنيسة مار كوركيس للكلدان في تللسقف أثناء القداس الإلهي أمام جسد المسيح
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe