ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ (ܒܵܩܘܿܦܵܐ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 00 ݂ 20 35 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 40 ݂ 50 7 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(335) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ݂

 

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܟܲܪܬܐ ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܠܕܲܘܪܵܗ̇ ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ ܒܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ (ܪܲܒܵܢ) ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܝܼܦܵܝܵܐ: ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܵܐ  ܚܠܝܼܡܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܓܹܨܵܐ ܪܲܩܝܼܩܵܐ ܘܫܲܥܝܼܥܵܐ ݂ ܝܵܬܹܒ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܒܪܵܡܘܼܬ݂ (3 ـ 4) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܢ ܕܦܵܣܥܲܚ ܠܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܫܵܓܹܠ ܠܕܵܪܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܠܓܹܒ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܡܬܲܪܨܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܲܡܣܲܩܠܵܐ ܒܨܘܼܒܵܬ̈ܐ ܘܢܸܩܫܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܢܩܝܼܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܸܛܪܹܗ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1868 ݂

كنيسة مار كوركيس للكلدان في باقوفة. حزيران 2017  © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ (ܡܲܘܬܒ݂ܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 00 ݂ 20 35 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 40 ݂ 50 7 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(335) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܒܵܩܘܿܦܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(30) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(12) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܬܸܠܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܘ(5) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ: ܘ(2) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܸܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ݂ ܘܗܵܕܹܐ ܡܵܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܨܸܨܵܝܹ̈ܐ ܢܛܝܼܖܹ̈ܐ ܠܩܲܠܒܲܝܗܝ ܝܘܼܒܵܠܵܝܵܐ ܝܵܪܬܘܼܬܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܚܲܕ ܐܝܼܣܵܪܵܐ: ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܸܠܵܐ ܟܒ݂ܝܼܫܵܐ ܒܚܲܕ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ݂

قرية باقوفة وكنيسة مار كوركيس
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ: ܐܸܩܢܘܿܡܝܼܵܐ

ܕܵܥܹܪ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ (ܒܵܩܘܿܦܵܐ) ܠ (ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ) ܕܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ (ܕܘܼܟܵܐ ܡܵܪܹܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܐܲܘ ܣܒ݂ܝܼܣܵܐ ܒܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ): ܗ: ܕ: ܒܹܝܬ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܐܵܦܸܢ ܕܠܲܝܬ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܐܲܘ ܚܕܵܐ ܥܵܒ݂ܵܐ ܦܝܼܫܬܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܚܵܝܝܵܐ ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܙܪܵܥܬܐ ܕܕܘܼܩܵܩܹ̈ܐ (ܚܸܛܹ̈ܐ ܘܣܲܥܖܹ̈ܐ) ݂

منظر لسهل وحقول في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إنتاج الحبوب في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ:

ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ݂ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ (ܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܐܵܦ ܝܼܕܝܼܬܐ ܒܫܸܡ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܐܲܘ ܥܹܕܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ): ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܡܚܘܼܝܲܕܬܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ) ܒܕܵܪܵܐ ܕ(18) ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850: ܡܢܹܐ ܠܹܗ (ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܦܹܝܪܣܝܼ ܒܵܕܟ̰ܲܪ) ܥܸܣܪܝܼܢ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1923: ܡܢܹܐ ܠܹܗ ܡܘܼܢܣܸܢܝܘܿܪ (ܣܘܼܠܲܝܡܵܢ ܨܵܐܹܓ݂) 490 ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܵܬܵܝܹ̈ܐ  ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ (70 ـ 80) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ: ܐܲܘ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ (400) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܛܵܝܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܵܬܐ (91) ܝܼܩܲܪܬܐ: ܐܲܘ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ (600) ܢܸܫܡܹ̈ܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܘܼܫܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܘܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇: ܕܥܵܪܩܝܼ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

صبايا باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قروية من باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܒܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܘܐܵܡܪܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܠܕܲܝܪܵܝܵܐ (ܪܲܒܵܢܵܐ) ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ: ܕܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܵܗܹܒ݂ ܬܪܲܝܵܢܵܐ (628 ـ 645): ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܚܕܵܐ ܩܸܠܵܝܬܐ ܬܵܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܫܲܘܦܵܗ̇ ܓܲܘ ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܬܪܝܼܟܵܐ (ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ) ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ: ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܐ: ܢܵܦܹܠ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕܚܲܕ ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܵܛܢܵܝܹܐ ݂ ܡܵܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܒ݂ܝܼܫܬܐ ܘܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܫܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܣܥܝܼܪܬܐ ܘܲܚܙܝܼܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܟ݂ܲܪܬܐ ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܕܲܘܪܵܗ̇ ܓܲܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ (ܪܲܒܵܢ) ܗܘܼܪܡܝܼܙܕ ݂

ܥܒܲܪ ܕܵܖܹ̈ܐ: ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܪܵܒܵܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ: ܗܲܕܟ݂ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1235: ܡܬܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܘܲܟܬܸܒ݂ ܠܹܗ (ܒܲܪ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ): ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܘܒܵܨܘܿܝܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܥܲܠ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ (ܬܲܬܵܖ̈ܵܝܹܐ) ܘܡܵܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ݂ ܓܢܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1436: ܘܲܢܚܸܪܘܼܢ ܠܲܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖ̈ܗ̇: ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܥܲܠ̈ܠܵܬܐ ݂ ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܠܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1508: ܥܲܡ ܦܵܩܘܿܕܲܝܗܝ (ܒܵܪܝܵܟ): ܕܲܨܦܸܚܠܹܗ ܐܵܦ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܬܸܠܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ݂

ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1743: ܨܦܸܚܠܹܗ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ (ܢܵܕܹܪ ܫܵܐܗ) ܘܲܓܢܸܒ݂ܠܹܗ ܘܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܹܗ ܠܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܵܛܢܵܝܹܐ ݂ ܘܝܵܕܥܲܚ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܫܵܪܥܘܼܛܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܠܲܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܫܸܢܹ̈ܐ 1737: 1738: 1773: ܘܚܲܪܬܐ 1828 ݂

ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܬܐ ܕܡܵܪܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ: ܐܝܼܬ ܓܵܘܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܡܼܢ ܒܵܩܘܿܦܵܐ: ܫܸܡܹܗ (ܣܬܝܼܦܵܐܢ ܡܵܪܘܿܓ̰) ݂ ܘܐܵܦ ܐܲܒ݂ܵܐ (ܐܘܿܓ̰ܝܼܢ ܡܲܢܢܵܐ): ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܕܠܸܟܣܝܼܩܘܿܢ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܘܲܣܝܵܡܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܡܵܬܐ ܕܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1867 ܘܢܝܼܚܠܹܗ ܒܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1928 ݂

صليب على حائط كنيسة مار كوركيس في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ: 2014 ـ 2017

ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܕܥܵܪܩܝܼ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܥܸܕܵܢ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܥܲܠ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014: ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ(100) ܒܵܬܹ̈ܐ: ܘܲܬܠܵܚܵܐ ܠܚܲܡܫܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ݂ ܕܥܸܪܘܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܐ ܠܡܵܬܲܝܗܝ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ (ܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ): ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܪܵܩܵܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܘܚܘܼܪܵܪ ܡܵܬܐ ݂

 ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܒܝܘܿܡ (24) ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܵܩܘܿܦܵܐ ܠܡܵܬܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ: ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܹܝܬ (ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ) ܘܓܲܝܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܘܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܒܸܖ̈ܝܹܐ ܒܘܼܕ ܦܘܼܢܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܝܘܼܬܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܒܵܩܘܿܦܵܐ ܘ(ܬܸܣܩܘܿܦܐ) ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ” ܩܸܛܡܵܢܵܝܬܐ”: ܘܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕ(ܦܝܼܫܡܲܪܓܵܐ) ܡܫܘܼܠܛܸܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܐܲܖ̈ܥܵܬܵܗ̇ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܩܵܐܹܡ: ܘܗܿܝ ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ܕܲܡܫܲܪܸܪ ܘܦܵܪܹܣ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܥܲܠܠܵܗ̇ ݂

شوارع باقوفة بعد تحرير القرية
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܵܩܘܿܦܵܐ:

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܵܩܘܿܦܵܐ: ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܝܼܫܬܐ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܚܦܵܩܬܐ ܕܡܵܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܡܦܲܫܘܿܩܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܓܵܘܵܗ̇ ݂

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ: ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܟܠܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܝܵܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܐ ܐܲܘ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܘܲܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܐ ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܐܝܼܬ: ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1868: ܚܲܪܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡ ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܬܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܫܬܝܼܢܵܝܵܬܐ ݂

كتابات سريانية على أحد أبواب كنيسة مار كوركيس في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ:

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܘܿܦܵܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܝܼܦܵܝܵܐ: ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܵܐ  ܚܠܝܼܡܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܓܹܨܵܐ ܪܲܩܝܼܩܵܐ ܘܫܲܥܝܼܥܵܐ ݂ ܥܵܠܹܐ ܥܲܠ ܩܪܵܫܵܗ̇ ܡܕܲܪܓ݂ܵܐ: ܚܲܕ ܒܘܼܪܓܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܘܲܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܬܐ ܒܪܹܫ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ݂ ܝܵܬܹܒ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܒܪܵܡܘܼܬ݂ (3 ـ 4) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܥܹܕܬܐ: ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܢ ܕܦܵܣܥܲܚ ܠܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܫܵܓܹܠ ܠܕܵܪܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ݂

ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܢܘܼܩܫܵܐ ܒܨܘܼܒܵܬܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܣܒ݂ܝܼܗ ܚܘܼܒ݂ܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܠܓܹܒ ܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܡܬܲܪܨܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܲܡܣܲܩܠܵܐ ܒܨܘܼܒܵܬ̈ܐ ܘܢܸܩܫܹ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܢܩܝܼܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܸܛܪܹܗ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1868: ܘܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܸܬܕܲܪܓ݂ܵܢܵܐ ܐܲܘ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐ ݂

ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܨܒ݂ܝܼܥܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܨܘܼܒ݂ܥܵܐ (ܒܫܝܼܪܵܐ) ܙܲܪܩܵܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܵܦ ܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܡܵܬܐ: ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܩܵܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ݂

كنيسة مار كوركيس للكلدان في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
باب مدخل الباحة الداخلية لكنيسة مار كوركيس في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة ضمن الباحة الداخلية لكنيسة مار كوركيس في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
باب مدخل كنيسة مار كوركيس في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
لوحة كهربائية ولوحة لمريم العذراء ضمن كنيسة مار كوركيس في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن ومذبح كنيسة مار كوركيس في باقوفة
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܘܼܗܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܡܦܲܨܝܵܐ (ܦܪܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ) ܡܼܢ ܒܵܩܘܿܦܵܐ:

ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕ(ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܘܡܲܒܝܲܢܬܐ ܕܟܢܘܼܫܵܬ̈ܐ ܡܵܦܝܵܝܹ̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܛܝܼܦܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢܝܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ: ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ  ݂ ݂ ݂ “ܝܲܥܢܘܼܬܐ ܘܡܘܼܪܵܝܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܐ: ܘܲܕܥܵܪܬܐ ܠܫܸܖ̈ܫܹܐ ܘܫܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܙܵܕܥܝܼ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܘܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ݂ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܘܲܡܨܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܵܬܐ: ܡܗܲܕܹܐ ܠܡܲܙܕܲܥܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܚܝܼܠ ܚܲܨܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܕܲܒܢܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ: ܘܓܵܗܹ̈ܐ ܡܛܲܫܲܝܬܲܝܗܝ ܟܹܐ ܫܵܒ݂ܩ ܘܲܡܗܲܕܹܐ ܠܲܥܪܵܩܵܐ ܘܲܫܒ݂ܵܩܵܐ ܠܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ݂ ܘܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܲܚܛܘܼܦܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܙܕܲܥܬܐ ܕܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܥܲܬܝܼܖܵܵܬܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ݂ ܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ: ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܘܿܟ݂ ܕܦܵܪܥܸܬ ܙܘܼܙܵܐ: ܐܲܘ ܚܸܠܩܘܼܟ݂ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܡܲܘܬܐ” ݂

ܒܲܫܒ݂ܵܛ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܪܚܸܫܠܵܗ̇ ܡܫܲܕܪܘܼܬܐ (ܒܵܟܹܣ ܟܪܝܼܣܝܼ) ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕܡܘܼܢܣܸܢܝܘܿܪ (ܡܵܐܪܟ ܣܬܝܼܢܓ̰ܲܪ) ܠܒܵܩܘܿܦܵܐ: ܠܲܚܙܵܝܵܐ ܚܲܕ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܡܪܘܼܦܝܵܐ ܡܼܢ ܚܒ݂ܘܼܫܝܵܐ ܒܝܵܬ ܝܲܘܡܵܐ ݂ “ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܟܙܝܼܪܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܛܝܼܦܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܚܲܩܠܵܐ ܡܼܢ ܚܲܩܠܵܬܹܗ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ݂ ܛܝܼܡܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܹܗ ܝܼܗ݇ܘܵܐ (60000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܖܹ̈ܐ ܐܲܘ (40000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܝܘܿܪܘܿ: ܐܲܚܢܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܓܙܝܼܡܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ݂ ܦܝܼܫܠܝܼ ܚܛܝܼܦܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܕܥܵܪܬܝ ܠܒܲܝܬܐ ݂ ܬܠܵܬܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܒܙܲܝܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܦܵܬܲܝܗܝ: ܦܝܼܫܠܝܼ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܠܘܵܬܲܝܗܝ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ(8) ܝܲܘܡܹ̈ܐ ݂ ܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܥܲܡ ܚܵܛܘܿܦܹ̈ܐ: ܠܲܝܬ ܫܩܵܠ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܒܲܝܢܵܬܝܼ ܘܒܲܝܢܵܬ݂ ܒܲܝܬܘܼܬܝܼ: ܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܚܲܝܠܲܢ ܘܲܡܨܵܝܬܲܢ ݂ ܡܘܼܓܪܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܘܡܼܢ ܠܵܐ ܦܪܘܿܣ ܘܵܠܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠܠܝܼ ܡܲܕܝܲܢܬܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܸܢ ܡܪܘܼܦܝܵܐ ݂ ܡ̇ܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܚܵܛܘܿܦܹ̈ܐ؟ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܝܵܕܹܥ: ܐܸܠܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܕܥܝܼ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܘܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܲܝܕܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܠܲܚܛܵܦܵܐ ܘܲܩܢܵܝܬܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܸܢܲܝܗܝ” ݂

40000يورو قيمة(سعر) حياة. مقابلة مع مسيحي محرر مقابل فدية في باقوفة.
شباط 2008 © باسكال ماغيسيان

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe